Salı, Temmuz 16, 2024
İş Deneyim (Yapım)Yapım İşleri

Yapım ihalelerinde hangi belgeler iş deneyim belgesi olarak kabul edilir?

Yapım işi ihalelerinde idareler tarafından isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesinin zorunlu olduğu, isteklinin ise ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini göstermek üzere; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi, iş yönetme belgesi ve mezuniyet belgesi sunabileceği anlaşılmaktadır.

Özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler tarafından ise, yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşmenin, yapı ruhsatının, yapı kullanma izin belgesinin, ilgili mevzuatı gereği yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin yerine başka izin veya ruhsat gerektiren yapım işlerinde, ilgili mevzuatında tanımlanan belgelerin, ilgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesinin, kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin dilekçeleri ekinde belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediyeye, belediye sınırları veya mücavir alan dışında il özel idaresine, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlara verilmek suretiyle iş deneyim belgesi talep edilebileceği ve söz konusu iş deneyim belgesini yapım işlerinde iş deneyimini tevsik etmek üzere kullanılabileceği anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre yapım işleri ihalelerinde isteklilerin iş deneyimin tevsiki amacıyla sunması gereken belgelerin ( iş bitirme belgesi , iş durum belgesi, iş denetleme belgesi, iş yönetme belgesi ve mezuniyet belgesi) sınırlı olarak belirlendiği, yurtiçinde özel sektöre yapılan işler için iş deneyim belgesinin düzenlenmesi talebiyle Yönetmeliğin 45’nci maddesinde düzenlenen gerekli belgelerin, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 41’inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan açıklamalar dikkate alınarak dilekçe ekine eklenmek suretiyle ilgili idarelere başvurulması gerektiği, dolayısıyla yapım işi ihalelerinde özel sektöre gerçekleştirilen işler için iş deneyiminin tevsiki amacıyla sözleşme ve faturaların kullanılamayacağı anlaşılmaktadır.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/044
Gündem No : 55
Karar Tarihi : 26.09.2019
Karar No : 2019/UY.I-1227