Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İş Deneyim (Mal)Mal Alımları

Hangi mal alımı ihalelerinde iş deneyim belgesi istenebilir yada istenemez?

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinin düzenlenmesine yönelik 13 numaralı dip notta

“…İdare, isteklilerin mesleki ve teknik yeterliğinin belirlenmesine ilişkin olarak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen belgelerden ihale konusu alımın yaklaşık maliyeti ve özelliğine uygun olarak isteyeceği belgeler ile bu belgelerin taşıması gereken kriterleri belirleyerek 7.5 maddesine yazacaktır. Yönetmelikte yapılan düzenlemeler ve alımın özelliği çerçevesinde bu yeterlik kriterlerine yönelik bir düzenleme yapılmaması durumunda “7.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır…” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden ihaleye katılacak isteklilerden, mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgelerin istenilebileceği, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihaleler hariç, yaklaşık maliyeti Kanun’un 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal alımı ihaleleri için öngörülen üst limit tutarına eşit ve altındaki her türlü mal alımı ihalelerinde, iş deneyim belgesinin istenemeyeceği, yaklaşık maliyeti bu tutarın üzerinde olan açık ihale usulü ve pazarlık usulüyle yapılan ihaleler ile yaklaşık maliyetine bakılmaksızın belli istekliler arasında yapılan mal alımı ihalelerinde ise iş deneyimini gösteren belgelerin istenip istenmeyeceğinin idarenin takdirinde bulunduğu anlaşılmaktadır.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2018/019
Gündem No : 63
Karar Tarihi : 04.04.2018
Karar No : 2018/UM.II-737