Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Mal Alımları

Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı nasıl hesaplanır?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2016/061
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 09.11.2016
Karar No : 2016/UM.II-2736

Şikayetçi : Aycan Toptan Elektrik Ticaret Anonim Şirketi

İhaleyi Yapan Daire: Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Başvuru Tarih ve Sayısı: 20.10.2016 / 58265
Başvuruya Konu İhale: 2016/339136 İhale Kayıt Numaralı “Elektrik Enerjisi Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:
Başkan: Hamdi GÜLEÇ
Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ: Aycan Toptan Elektrik Ticaret A.Ş.,
Uğur Köyü Merkez Mahallesi No:23/1 DÜZCE

İHALEYİ YAPAN İDARE: Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,
Ertuğrulgazi Mah. Eser Sok. 11100 BİLECİK

BAŞVURUYA KONU İHALE:
2016/339136 İhale Kayıt Numaralı “Elektrik Enerjisi Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bilecik İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 22.09.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Elektrik Enerjisi Alımı” ihalesine ilişkin olarak Aycan Toptan Elektrik Ticaret A.Ş.nin 12.10.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.10.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.10.2016 tarih ve 58265 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.10.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2396 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname’nin 8.1’inci ve 35.3.1’inci maddelerinde yerli malı teklif eden isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacağının belirtildiği, teklif dosyasında teklif edilen ürüne ilişkin yerli malı belgesi sunmalarına rağmen idarece kendileri lehine fiyat avantajının uygulanmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 61’inci maddesinde “… (2) Mal alımı ihalelerinde yaklaşık maliyetine bakılmaksızın, tüm isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir ve bu ihalelerde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

(3) İhale veya ön yeterlik ilanı ve idari şartnamede, yerli malı teklif edenler lehine tanınan fiyat avantajı oranı belirtilir.

(4) Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı tanınan ve birden fazla mal kaleminden oluşan ihalelerin, kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilmesi ve fiyat avantajı tanınan her bir kısmın tek bir mal kaleminden oluşması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde, kısımların birinde, birkaçında veya tamamında yerli malı teklif eden istekliler lehine aynı veya farklı oranlarda fiyat avantajı sağlanabilir.

Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle bulunur.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalede, öncelikle fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli bulunur. Yerli malını teklif edenler lehine fiyat avantajı, bu istekliler dışındaki isteklilerin değerlendirilmiş teklif bedellerine, kendi değerlendirilmiş teklif bedelleri üzerinden fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle uygulanır.

(6) Her yıl Ocak ayında Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur. Söz konusu zorunlu fiyat avantajı uygulaması, ilanı veya duyurusu bu listenin yayımlanmasından sonra yapılan mal alımı ihalelerinde uygulanacaktır.

(7) Teklif edilen malın yerli malı olduğu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelendirilir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı ve yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı uygulanması” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. Bu ihale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala/mallara ilişkin yerli malı belgesini/belgelerini sunması zorunludur.” düzenlemesi,

Yine İdari Şartname’nin ” Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

35.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
35.3. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:
35.3.1.Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır…” düzenlemesi,

Yer almaktadır.

İhale dokümanı düzenlemelerinde; yerli malı teklif eden isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacağı, isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi sunmasının zorunlu olduğu, İdari Şartname’nin 35.3.1’inci maddesinde ise fiyat avantajının Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi esas alınarak hesaplanacağının belirtildiği görülmüştür.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi incelendiğinde; mal alımı ihalelerinde idarece yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilmesine imkan tanındığı, ek olarak her yıl ocak ayında ilgili Kurum tarafından ilan edilen orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer alan malların ihalelerinde ise yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu olduğu, teklif edilen malın yerli malı olduğunun yerli malı belgesi ile belgelendirileceği belirtilerek, hesaplama yönteminin, yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle bulunması şeklinde olacağı ifade edilmiştir.

İhaleye katılan istekliler tarafından sunulan teklif dosyaları incelendiğinde; yalnızca başvuru sahibi istekli tarafından yerli malı belgesinin sunulmuş olduğu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan 28.03.2016 tarih ve 201612457384 sayılı yerli malı belgesinde başvuru sahibinin ürettiği ürünün (Elektrik (Hidroelektrik)) yerli katkı oranının %100 olduğu ve ürünün teknolojik düzeyinin orta-yüksek olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

İdarece, başvuru sahibi tarafından sunulan yerli malı belgesi hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla belgeyi düzenleyen kurumdan 23.09.2016 tarih ve 39289475/949 sayılı yazı ile bilgi istenildiği, anılan yazıda elektrik enerjisinin, ocak ayında ilan edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2016 yılı orta ve ileri teknoloji ürünleri arasında yer almadığı belirtilerek, belgenin %15 fiyat avantajı sağlayıp sağlamayacağı hususunda bilgi istenildiği; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın 30.09.2016 tarihli ve 4591 sayılı cevabi yazısında ise, belirtilen listede yer alan ürünlere yerli malı fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu olduğu, listede yer almayan ürünlere ilişkin fiyat avantajlarının ilgili kurumlarca değerlendirileceğinin belirtildiği görülmüştür.

İhaleye konu malın (elektrik enerjisi) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2016 yılı orta ve ileri teknoloji ürünler listesinde yer almadığı bu nedenle anılan mala ilişkin yerli malı fiyat avantajı sağlanmasının zorunlu olmadığı öte yandan İdari Şartname’nin 8’inci maddesinde yerli malı teklif eden isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacağının açıkça belirtildiği, bu durumda ihaleye konu malın belirtilen listede yer alıp almamasından bağımsız olarak, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında fiyat avantajının uygulanması gerektiği anlaşılmıştır.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; İdari Şartname’nin 8’inci maddesinde yerli malı teklif eden isteklilere %15 oranında fiyat avantajı uygulanacağının açıkça belirtildiği, bu durumda ihaleye konu malın Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın fiyat avantajı uygulanmasının zorunlu olduğu orta ve ileri teknoloji ürünleri arasında yer alıp almamasının teklif değerlendirmesini etkilemeyeceği, idarece tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında fiyat avantajı uygulamasının dikkate alması gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin itirazen şikayet başvurusunun yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, teklif bedellerinin fiyat avantajı uygulaması dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.