Pazar, Haziran 16, 2024
Mal AlımlarıSözleşme

Mal alımını ilişkin bir ihale için aynı firma ile iki ayrı sözleşme yapılabilir mi?

Bir ihalede kısmi teklif verilmesi öngörülmemişse bir istekliyle ancak tek sözleşme imzalanabilir. Bununla birlikte kısmi teklif verilen ihalelerde ayrı kısımların aynı istekli üzerinde kalması durumunda birden fazla sözleşme imzalanabilmesi açısından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.4’üncü maddesinde

“İşin tamamına veya bir kısmına teklif veren isteklinin teklif verdiği kısım veya kısımlardan birkaçı veya tamamı için ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmesi söz konusu olduğunda, yapım işleri ihaleleri hariç, bu istekli ile tek bir sözleşme imzalanacaktır. Ancak, mal ve hizmet alımlarında bir idareye bağlı birimlerin ihtiyaçlarının bir merkezden yapılan ihale ile karşılanması amacıyla kısmi teklife imkan verilen ihalelere münhasıran ve idari şartnamenin “Kısmi teklife ilişkin açıklamalar” başlığı altında idarece bu hususun düzenlenmiş olması kaydıyla her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanabilecektir. Ayrı ayrı sözleşmeye bağlanacak her kısım için ayrı kesin teminat alınacaktır.” 

açıklaması yer almaktadır.