Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Pazarlık Usulü İhaleler

İlansız pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek olan ihalelere en az kaç isteklinin davet edilmesi gerekir?

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2019/004
Gündem No : 31
Karar Tarihi : 16.01.2019
Karar No : 2019/UH.I-86

BAŞVURU SAHİBİ:

Çiğli Özel Sağlık Tesisleri Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Gaziemir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/649934 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı İçin Gaziemir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yaşayan Vatandaşlara; Yenidoğan Bakımı, Evde Bakım Hizmetleri, Hasta Nakil Ambulansı, Ölü Muayenesi, Cenaze Nakli ve Sosyal Alarm Hizmeti İle Halk Sağlığı Hizmetlerinin Sunulması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Gaziemir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 17.12.2018 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “2019 Yılı İçin Gaziemir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yaşayan Vatandaşlara; Yenidoğan Bakımı, Evde Bakım Hizmetleri, Hasta Nakil Ambulansı, Ölü Muayenesi, Cenaze Nakli ve Sosyal Alarm Hizmeti İle Halk Sağlığı Hizmetlerinin Sunulması” ihalesine ilişkin olarak Çiğli Özel Sağlık Tesisleri Tic. Ltd. Şti.nin 17.12.2018tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.12.2018 tarih ve 62471 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1878 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) 17.12.2018 tarihinde gerçekleştirilecek ihaleye davet yazısının mevzuata aykırı şekilde e-mail olarak 14.12.2018 tarihinde gönderildiği ve aynı tarihte ihale dokümanına ulaşıldığı, söz konusu tarihten itibaren idarece ihaleye tekliflerini hazırlayabilmeleri için gerekli süre tanınarak ihaleye davet edilmedikleri, bu sebeple zamanında dokümanı satın alamadıkları, banka teminat mektubu temin edemedikleri, tekliflerini hazırlayamadıkları ve katılmak istemelerine rağmen ihaleye katılarak teklif sunamadıkları, idarece bu şekilde gerçekleştirilen işlemin rekabet ilkesine aykırı olduğu, idarenin şikayete cevabında yer verilen isteklinin davet edilmediği, idarenin gerçekleştirileceği ihalelere daha önce katılma talebinin bulunduğu gerekçesi ile gönderilen yazının sadece bilgilendirme amaçlı olduğu şeklinde ifadenin uygun olmadığı, şikayete konu ihaleden önce açık ihale usulü ile yapılan 2018/489189 İKN’li ihaleye katılmak adına şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, bu nedenle anılan ihaleye teklif vermediği için davet edilmeme gerekçesinin yersiz olduğu, ihale konusu iş için il sınırları içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayacak ve işi aksatmadan yerine getirebilecek kendileri dahil iki firma bulunduğu,

2) -29.11.2018 tarihinde yapılacak olan ihalenin iptal edilmesi üzerine başvuruya konu ihalenin ivedilik gerektirdiği gerekçesi ile çıkıldığı, idare tarafından şikayete verilen cevapta 29.11.2018 tarihli ihaleye iki isteklinin katıldığı, başvuruya konu ihaleye ise 3 isteklinin katıldığı belirtilmekle birlikte her iki ihalede de teklif veren isteklilerin yeterlikleri ne ölçüde sağladığı, rekabetin sağlanıp sağlanmadığının değerlendirmesinin kamu yararına olacağı,

– Teknik Şartname’nin sosyal alarm hizmeti altında yer alan tanımlarda söz konusu işte kullanılacak buton, cihaz yazılım… vb. malzemelerin kendi malı olması gerektiğinin düzenlendiği, ihalede teklif veren isteklilerce İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan kendi malı olma şartına ilişkin belgelerin sunulmadığı şüphesinin bulunduğu, bu konunun incelenmesi gerektiği,

3) Teknik Şartname’de düzenlenen “Sarf malzemeleri, yara bakım ürünleri ve ilaçlar” bölümünde açıklamalı tablolarla gösterilen malzemelerin, birim fiyat teklif cetvelinde muğlak ifadelerle belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelindeki numaralandırmalar ile Teknik Şartname’deki numaralar arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı, istenilen malzemelerin adet ve cinslerinin net bir şekilde belirlenmediği, ancak dikkatli bir kontrol sonucunda ve adetlerden yola çıkılarak net bir belirlemeye ulaşıldığı, örneğin; birim fiyat teklif cetvelinde 3 adet farklı kremin istendiği ancak özelliklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmediğinden teklif verme aşamasında tablolarda hata yapılmasına yol açabileceği,

4) Başvuruya konu ihaleye 250 adet sosyal alarm butonu ve 30 adet düşme detektörü talep edilmesinin mevzuata aykırı olduğu, idare tarafından gerçekleştirilen aynı nitelikteki hizmet alımlarına butonların dahil edilmeyerek ayrıca tedarik edildiği, butonların sadece malzeme alımından ibaret olmadığı, ayrıca lisans yazılım ücretinin de bulunmasının idarece dikkate alınmayarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmadığı, bu durumun tekliflerin hazırlanmasında belirsizlik yarattığı ve 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

5) -İdarenin cevap yazısında sosyal alarm butonu ve düşme detektörlerinde personel ihtiyacının ihalede görevli kişiler tarafından karşılanacağının belirtildiği, söz konusu personelin Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan etkinlikler kapsamında tören ve merasimler için kullanılacağı, yani görevli personelin sosyal alarm butonu ve düşme detektörlerinde çalıştırılmayacağı, anılan Şartname de söz konusu hizmetin 112 il komuta merkezlerinde ücretsiz olarak sunulduğu, bu durumun kamu fonlarının israfına neden olduğu,

-Teknik Şartname’de düzenlenen çağrı merkezinde 7 gün 24 saat görev yapan tıp doktoru bulunma zorunluluğunun, Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’ne aykırı olduğu, söz konusu yönetmeliğe göre çağrı merkezlerinde hekim bulundurma zorunluluğu bulunmadığı, firmalarının bünyesinde müdür dahil 5 adet hekim bulunduğu, ancak Teknik Şartname’de düzenlendiği haliyle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet talep edilmesinin ihaleye katılımı daralttığı ve 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesine aykırılık teşkil ettiği, ayrıca idarenin cevabında ölü muayene tutanağı işi kapsamında da doktor bulundurulması gerektiğinin belirtildiği, ancak birim fiyat teklif cetvelinde hizmet başına ücret ödeneceğinin belirtildiği, söz konusu hizmet hekim danışma hizmeti kapsamında olduğundan birim fiyat cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği, yukarıda sayılan gerekçelerle söz konusu düzenlemelerin rekabeti daralttığı, bu nedenle ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Anılan Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde“İstekli olabilecek:İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimi,” hükmü,

4734 sayılı Kanun’un“Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “Pazarlık usulü” başlıklı 21’inci maddesinin ikinci fıkrasında“(b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının verilmesi” başlıklı 28’inci maddesinde “İhale ve ön yeterlik dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ön yeterlik veya ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. İlan yapılmayan ihalelerde, ihale dokümanı sadece idare tarafından davet edilenlere satılır. Doküman bedeli, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde idarelerce tespit edilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde“İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’nci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

1. İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2019 Yılı İçin Gaziemir Belediyesi Sınırları İçerisinde Yaşayan Vatandaşlara; Yenidoğan Bakımı, Evde Bakım Hizmetleri, Hasta Nakil Ambulansı, Ölü Muayenesi, Cenaze Nakli Ve Sosyal Alarm Hizmeti İle Halk Sağlığı Hizmetlerinin Sunulması

b) Miktarı ve türü:

01.01.2019-30.06.2019 tarihleri arasında Evde bakım hizmet alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Gaziemir Belediyesi Sınırları dâhilinde” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde“… b) İhale usulü: Pazarlık usulü 21/b bendi.

… d) İhale tarihi:17.12.2018

e) İhale saati: 10:00…” düzenlemesi yer almaktadır.

Şikayete konu ihalede 3 firmaya ihaleye davet mektubunun EKAP üzerinden 11.12.2018 tarihinde gönderildiği, davet edilen firmalar Gsm Medya Sosyal Sağlık Hiz. Org. Ltd. Şti. ve Marmara Ambülans Sağ Tem. San. Tic. Ltd. Şti. 12.12.2018 tarihinde, Atm Destek Hizmetleri Danışmanlık Medya İletişim İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. 13.12.2018 tarihinde ihale dokümanını satın aldığı görülmüştür.

İdare tarafından başvuru sahibi Çiğli Özel Sağlık Tesisleri Tic. Ltd. Şti.ye EKAP üzerinden herhangi bir davet yazısı göndermediği, ancak idare tarafından 14.12.2018 tarihli yazı ile ihale adı ve tarihi yazılı olan bir bildirimde bulunulduğu, ayrıca aynı tarihte saat 15.24’de idare tarafından ihale dokümanının satıldığı anlaşılmıştır.

17.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 3 isteklinin katıldığı, ATM Destek Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teşekkür mektubu sunulduğu, GSM Med. Sos. Sağ. Hiz. Ltd. Şti.nin yeterlik kriterlerin de yer alan belge eksikliği nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin tek geçerli teklif olan Marmara Ambülans Sağ Tem. ve Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.nin üzerine bırakıldığı görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet dilekçesinde, idarece ihaleye tekliflerini hazırlayabilmeleri için gerekli süre tanınarak ihaleye davet edilmedikleri, bu sebeple zamanında dokümanı satın alamadıkları, banka teminat mektubu temin edemedikleri, tekliflerini hazırlayamadıkları ve katılmak istemelerine rağmen ihaleye katılarak teklif sunamadıkları, idarece bu şekilde gerçekleştirilen işlemin rekabet ilkesine aykırı olduğu iddia edilmektedir.

Şikayete konu ihale pazarlık usulü ile çıkıldığı, bu usulün kamu ihale mevzuatında yer alan ihale usullerinden biri olduğu anlaşılmıştır. İhalelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesinde yer alan saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, kaynakların verimli kullanılması ilkelerine uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde, anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda ilansız pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek olan ihalelere en az üç isteklinin davet edilmesi gerektiği,

idare tarafından bu hükme uyulduğu, ilan yapılmayan pazarlık usulü ihalelerinde ihale tarihinden önce davet gönderme süresi ve tekliflerin hazırlanması hususunda bir süre kısıtlamasının bulunmadığı, başvuru sahibinin iddiasında yer vermiş olduğu üzere daha önce iptal edilen ihalenin devamı niteliğinde olduğu, ihale konusu işe yetkinliğinin açıkça belirtildiği, ayrıca idare tarafından yapılacak ihalelere katılmak istediğine yönelik başvurusu bulunduğu ve her iki ihalede de yeterlik kriterlerinin benzerlik gösterdiği dikkate alındığında başvuru sahibi isteklinin teklif hazırlaması için yeterli sürenin bulunduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde“(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iddiaları incelendiğinde, başvuru konusunun tekliflerin değerlendirilmesi işlemine yönelik olduğu, anılan Yönetmelik maddesi gereğince istekli sıfatını haiz kişilerin tekliflerin değerlendirilmesi sürecine yönelik başvurularda bulunabileceklerinin hüküm altına alındığı, başvuru sahibinin ise ihale dokümanını satın almasına karşın ihaleye teklif sunmadığından istekli sıfatını değil istekli olabilecekler sıfatını haiz olduğu anlaşılmış olup tekliflerin değerlendirilmesine yönelik iddialar konusunda başvuru ehliyetine sahip olmadığı görüldüğünden anılan iddiaların uygun bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanunun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde; “İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Kanun hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükmü çerçevesinde, idarelerce hazırlanacak teknik şartnamenin ihaleye katılacak istekliler arasında ayrımcılığa yer vermeyecek ve ihalede rekabeti engelleyecek özellikte, istekli olabilecekler açısından ve ihale komisyonu tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirmelerde tereddüt oluşturmayacak şekilde açık ve anlaşılır olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Şikayete konu ihalenin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, cetvelin iki kısma ayrıldığı, ilk kısımda personel araç kalemlerinin, ikinci kısımda fazla mesai, genel harcamalar, sarf malzemeleri ve ilaç alımına yönelik kalemler bulunduğu, anılan cetvelde yer alan iş kalemlerinde başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği gibi aynı isimli olan birimi ve adetleri farklı sarf malzemeleri ve ilaçlara (Ör; Silikonlu sonda, krem, enjektör…vb.) yer verildiği görülmüştür.

İhale dokümanında yer alan Teknik Şartname’de ise iş kapsamında kullanılacak sarf malzemeleri ve ilaçlar için tablo hazırlanmış, karşılarında özelliklerini gösteren ifadelere yer verilmek veya ilgili Teknik Şartname maddesine yönlendirilmek suretiyle alınacak malzemelerin özellikleri belirtilmiştir. Ayrıca birim fiyat teklif cetvelinde aynı isim altında tekrar edilen sarf malzemeleri ve ilaçların Teknik Şartname’deki tablolarda aynı sırada düzenlendiği, ihale dokümanının bir olduğu göz önünde bulundurulduğunda birim fiyat teklif cetvelinde bazı malzemelerin her ne kadar isimleri aynı olsa da birbirinden farklı ürünler olduğunun anlaşılabildiği ve malzemelerin özelliklerine Teknik Şartname’den rahatça ulaşılabildiği görülmektedir.

Bu itibarla; başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelindeki numaralar ile Teknik Şartname’deki numaralar arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığı iddia edilse de mevzuat hükümleri çerçevesinde böyle bir zorunluluğun bulunmadığı, Birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen kalemlere Teknik Şartname’den kolayca ulaşılabildiği, mevcut durumun başvuru sahibinin teklif vermesine engel bir durum oluşturmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“… 7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin“Genel Tanım” başlıklı giriş maddesinde“Bu şartname ile Gaziemir ilçe Belediyesi sınırları içerisinde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yenidoğan bebeklerin evde bakımı, anne eğitimi ve aile planlaması ile ilgili danışmanlık hizmeti vermesi, evde bakıma muhtaç hasta ve yaşlılara evde bakım hizmeti ile koruyucu ruh sağlığı hizmeti verilmesi; gerektiğinde bu hastalara ve bu hastalardan bağımsız olarak ihtiyacı olabilecek diğer kişilere hasta nakil ambulans hizmeti verilmesi ve fizyoterapist tarafından fizik tedavilerine destek verilmesi işidir. Ayrıca gerektiğinde Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan diğer merkezlerde hizmet verilecektir.

Sosyal Alarm Hizmeti, yukarıda belirtilen hizmet doğrultusunda sunulan bu işe ilave olarak Uzaktan Erişim Sosyal Alarm Butonu, Düşme Detektörü, Sosyal Alarm Sistemi Ev Ana Cihazı,kurulması işlemlerini kapsar…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Sosyal Alarm Hizmeti” başlıklı 9’uncu maddesinin “Tanımlar” alt başlıklı (c) bendinin üçüncü fıkrasında“Yüklenici Sistemi: İşbu teknik şartnamede tanımlanan hizmet ve mevcutta verilen sağlık hizmetlerinin verilebilmesi için ihtiyaç duyulan tüm yazılım, donanım, iletişim ve bilgi ağı (network-internet) hizmetlerinin bütünüdür.(istekliler butonlar ve dedektörler için söz konusu yazılım, donanım, iletişim ve bilgi ağı hizmetleri için maliyet bedellerini değerlendirecek ve kar dahil teklif sunacaklardır.”düzenlemesi yer almaktadır.

İdari Şartname’nin ekinde yer alan birim fiyat teklif cetvelinin yukarıdaki tabloda gösterildiği şekilde oluşturulduğu ve söz konusu cetvelin 22 numaralı kaleminde “250 ADET Sosyal Alarm Butonu” ve 23 numaralı kaleminde “30 adet düşme detektörü” yer aldığı, dolayısıyla isteklilerin 250 adet sosyal yardım butonuna ve 30 adet düşme detektörüne ilişkin tüm maliyetleri birim fiyat teklif cetvelinde belirlenen satıra yazmak suretiyle teklif oluşturacağının açık olduğu, bu hususun Teknik Şartname maddesinde “…istekliler butonlar ve dedektörler için söz konusu yazılım, donanım, iletişim ve bilgi ağı hizmetleri için maliyet bedellerini değerlendirecek ve kar dahil teklif sunacaklardır.” açıkça ifade edildiği, isteklileri teklif hazırlama aşamasında tereddüde düşürmeyeceği görülmektedir.

Sonuç olarak ihale konusu hizmet alımı kapsamında temin edilmesi öngörülen acil yardım butonunun ve düşme dedektörünün, Teknik Şartname’de belirlenen iş tanımı kapsamında yer aldığı ve idare tarafından ifade edildiği üzere söz konusu hizmet alımının tamamlayıcı bir parçası olduğu, dolayısıyla hizmet alımı kapsamında temin edilmesinin kanuna aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nin “hekim” başlıklı 14’üncü maddesinde“…(2) Hekimler; ambulans servisince hasta ve yaralılara uygulanan tıbbi işlemlerden ve hasta ve yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbi müdahalelerin hastanın/yaralının dosyasına işlenmesinden sorumludur. Hekim bulunmayan acil yardım ambulanslarında ve acil sağlık araçlarında görev yapan ambulans ve acil bakım teknikerlerine tıbbi danışmanlık, çağrı merkezindeki hekimler tarafından yapılır.”hükmü,

Teknik Şartname’nin “Sosyal Alarm Hizmeti” başlıklı 9’uncu maddesinin “Tanımlar” alt başlıklı (c) bendinin sekizinci fıkrasında “…Çağrı merkezinde Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüklerinin denetim ve mevzuatı çerçevesinde minimum sayıda kişi ile hizmet verilmelidir. Çağrı merkezinde 7 gün 24 saat görev yapan tıp doktoru bulunmak zorundadır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin“Acil Yardım Ambulansı” başlıklı 7’nci maddesinde“Organizasyonlar İçin Acil Ambulans

a. Acil Yardım Ambulansı görevlendirmesi etkinliklerden önce yükleniciye yazılı ve sözlü olarak bildirilecektir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin“Ölü Muayenesi ve Ölüm Belgesi Verilmesi İşi” başlıklı 8’inci maddesinde“Mesai saatleri dışında evde meydana gelen ölümlerde bir doktor tarafından yerinde ölü muayenesi yapılarak, doğal yollardan meydana gelen bir ölüm olayı ise TUİK Belgesinin düzenlenmesi, şüpheli bir ölüm ya da adli bir vaka ise adli birimlerin kanunda belirtilen usullere uygun olarak uyarılması işidir. Bu iş bir hekim tarafından resmi tatil, hafta sonu ve mesai dışı saatlerde olmak üzere yapılacaktır. Hekime bildirimin yapılmasını izleyen 2 saat içinde cenazenin bulunduğu adreste olmalıdır. TÜİK ölüm belgesini düzenleyecek hekimin, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden onaylı çalışabilir belgesi olmalıdır.

Hekimin cenaze evine ulaşımı Yüklenici tarafından veya kendi imkanları ile sağlanacaktır. Cenaze yakınlarından araç istenmeyecektir.”düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’de ihale konusu işin tanımının yeni doğan bebeklerin evde bakımı, anne eğitimi ve aile planlaması ile ilgili danışmanlık hizmeti vermesi, evde bakıma muhtaç hasta ve yaşlılara evde bakım hizmeti ile koruyucu ruh sağlığı hizmeti verilmesi, gerektiğinde bu hastalara ve bu hastalardan bağımsız olarak ihtiyacı olabilecek diğer kişilere hasta nakil ambulans hizmeti verilmesi ve fizyoterapist tarafından fizik tedavilerine destek verilmesi şeklinde yapıldığı görülmüştür.

4734 sayılı Kanun’da idarelerin ihtiyaçların belirlenmesi ve karşılanmasına karar vermek hususunda takdir yetkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır. İdareye geniş bir takdir yetkisi tanınmakla beraber bu yetki mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlıdır.

“Sosyal alarm butonu ve düşme detektörlerinde personel ihtiyacının ihalede görevli kişilerin Teknik Şartname’nin 7’inci maddesinde yer alan etkinler kapsamında tören ve merasimler için kullanılacağı,” iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; Teknik Şartname’nin “genel tanım” başlıklı maddesinde Gaziemir belediye sınırları içerisinde “…Ayrıca gerektiğinde Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde açılan diğer merkezlerde hizmet verilecektir.” ifadelerine yer verildiği dikkate alındığında 112 acil hizmetleri kapsamında olsun veya olmasın gerekli hallerde ambulansın görevlendirebileceği, söz konusu düzenlemeden ilgili personelin sosyal alarm butonu ve düşme detektörlerinde çalıştırılmayacağı sonucunun çıkarılamayacağı, kaldı ki söz konusu düzenlemenin başvuru sahibinin teklif vermesine engel bir durum oluşturmadığı anlaşılmıştır.

“Çağrı merkezlerinde doktor bulundurulması zorunluluğu…” iddiasına ilişkin olarak; ihale konusu işin tanım ve kapsamı dikkate alındığında, idare tarafından çağrı merkezinde doktor bulundurulması yönünde yapılan düzenlemenin mevzuata aykırılık oluşturmadığı, şöyle ki; Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi uyarınca hekim bulunmayan acil yardım ambulanslarında tıbbi danışmanlığın çağrı merkezindeki bulunan hekimler tarafından yapılacağı, buradan hareketle başvuru sahibinin iddiasında yer vermiş olduğu çağrı merkezinde doktor bulundurma zorunluluğunun bulunmadığı iddiasının yerinde olmadığı ve idare tarafından hizmetin gereklerini dikkate alarak söz konusu düzenlemeye yer verebileceği,

“Ölü muayene tutanağı işi kapsamında da doktor bulundurulması gerektiğinin belirtildiği, söz konusu hizmetin hekim danışma hizmeti kapsamında olduğundan birim fiyat cetvelinde ayrı satır açılması gerektiği…” iddiasına ilişkin olarak ise; Teknik Şartname’nin 8’inci maddesinde anılan tutanağın mesai saatleri dışında evde meydana gelen ölümlerde doktor tarafından düzenleneceği ve tam zamanlı olarak iş kapsamında bulunmayacağının anlaşıldığı, bu nedenle sürekli olarak doktor bulundurulmasının gerekmediğinden birim fiyat teklif cetvelinde tutanak adedi üzerinden teklif alınmasının uygun olduğu, idarenin cevap yazısında her ne kadar 24 saat doktor bulundurulması gerektiği ifade edilse de Teknik Şartname maddesinde böyle bir düzenlemenin bulunmadığı, anılan Şartname maddesinde doktor bulundurma zorunluluğunun tutanak düzenlenmesine ilişkin olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetvelinde satır açılması yönündeki iddiasının yerinde olmadığı,

Sonuç olarak, ilgili Teknik Şartname düzenlemelerinin başvuru sahibinin teklif vermesinin önünde engel oluşturacak, rekabeti engelleyici nitelikte olmadığı anlaşıldığından dokümana yönelik iddiaların yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.