Pazar, Haziran 16, 2024
Mal Alımları

Mal alımı ihalelerinde, teklif edilen ürünlerin teknik şartnameye uygunluğu hangi aşamada gerçekleştirilir?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/042

Gündem No : 59

Karar Tarihi : 11.09.2019

Karar No : 2019/UM.I-1135

BAŞVURU SAHİBİ:

Ertan GENÇBAY,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/170026 İhale Kayıt Numaralı “Tıbbi Cihaz Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Uzun Mehmet Göğüs Hastalıkları Hastanesi tarafından 09.05.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Tıbbi Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ertan Gençbay’ın 19.07.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.07.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.08.2019 tarih ve 32342 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.08.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/809 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1- İhalenin 2 adet ventilatör cihazı alımına ilişkin 3’üncü kaleminin Modül Grup Müh. İnş. Eğ. ve Bil. Sis. Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığı, söz konusu istekli tarafından sunulan 8680829050312 barkod no’lu Oxi2 Plus model cihazın özelliklerinin Teknik Şartname’nin 15’inci, 16’ncı ve 17’nci maddelerinde istenen özellikleri karşılamadığı,

2- Bahse konu cihazın özelliklerinin aynı zamanda Teknik Şartname’nin 14’üncü maddesinde yer alan “Spontan solunumda basınç desteği 2-30 cmH2O olmalıdır.” düzenlemesini karşılamadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

E-ihale kapsamında gerçekleştirilen başvuruya konu ihalenin 4 kalem tıbbi cihaz alımını (BPAP cihazı, nebulizatör cihazı, ventilatör cihazı (taşınabilir) ve tansiyon aleti) ihtiva ettiği, başvuruya konu iddiaların ihalenin 3. kısmı olan ventilatör cihazı alımına ilişkin olduğu ve söz konusu kısmın ihale komisyonu tarafından oy çokluğu ile alınan kararla Modül Grup Müh. İnş. Eğ. ve Bil. Sis. Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında“İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum Tarafından Yapılacak İşlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında“…İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvurusu konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Tıbbi Cihaz Alımı

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

d) Miktarı: 4 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: Zonguldak Uzun Mehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi (Mithatpaşa Mah. Sağlık Sok.No.35 / ZONGULDAK)” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan cihazın özelliklerinin Teknik Şartname’nin 15’inci, 16’ncı ve 17’nci maddelerinde belirtilen özellikleri karşılamadığı yönündeki iddialarının idareye yaptığı şikâyet başvurusunda yer almadığı anlaşıldığından anılan iddiaların usul yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde“İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde ise“…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde “veya dengi” ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.9’uncu maddesinde“Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.” açıklaması yer almaktadır.

Mal alımı ihalelerinde, isteklilerin teklif ettikleri ürünlerin Teknik Şartname’de yer alan teknik kriterlere uygunluğunun belirlenmesi amacıyla, ürünün Teknik Şartname’nin her bir maddesi açısından gerekli kriteri sağladığını beyan eden “Teknik Şartname’ye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” ile ürüne ait katalogların/fotoğrafların istenilmesi mümkün olup, numunelerin de bahse konu belgeler haricinde istenilmesine imkân tanınmıştır.

Bu kapsamda, idarenin tercihine bağlı olarak, ya “tekliflerin değerlendirilmesi” aşamasında numunelerin incelenmesi yoluyla teklif edilen ürünlerin Teknik Şartname’ye uygunluğu belirlenmekte ya da bu değerlendirme “muayene ve kabul” aşamasında gerçekleştirilmektedir.

Bu konudaki takdir yetkisi idarelere ait olup, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune değerlendirmesi yapılmasının da öngörülmesi halinde, bu hususun ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir.

Ayrıca bu değerlendirme ister tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında isterse muayene ve kabul aşamasında gerçekleştirilsin, idarece ürünün teknik şartnamede yer alan düzenlemelere uygun olup olmadığı yönünde yapılan değerlendirme neticesinde alınan kararlara ilişkin nihai sorumluluğun idareye ait olduğu anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“…7.5.6.

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilen cihazlar için istekliler, aşağıda belirtilen belge ve bilgileri, birim fiyat teklif cetvelinin ekinde yer alan; Yeterlik Bilgileri Tablosunda belirtilecektir. Aşağıda belirtilen belge ve bilgileri ihaleden sonra asıllarını isteklilerden yazı ile isteyebilir.

Teklif edilen sistemin/cihazın/cihazların teknik şartname belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek için ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların teklif dosyası içerisinde verilmesi gerekmektedir. Ayrıca teknik şartname maddelerinin hangi sayfada olduğunu belirten işaretlemenin katalogda yapılması gerekmektedir. Sunulan katologlar üzerine birim fiyat teklif cetvelindeki kalemlerin sıra numaraları belirtilecektir.

7.7. Numune ve demonstrasyon değerlendirmesi:

7.7.2. Komisyonun gerekli görmesi halinde isteklilerden demonstrasyon (demo) istenebilir. Demo esnasında cihazın şartnamenin bütün özelliklerine uyup uymadığı tek tek kontrol edilecek ve gerekirse test cihazlarıyla ile DEMO yapılacak ve DEMO raporu düzenlenecektir. İstekli gerekli test cihazları ve aletlerini sağlamakla yükümlüdür. İdarenin belirleyeceği yer ve tarihte demonstrasyonu gerçekleştirmeyen istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde“20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 4’dür. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerin teklifleri kalem bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir. Teklif edilen her bir iş kalemi için ekte sunulan ihtiyaç listesinde yer alan iş kaleminden biri veya daha fazlası istekli üzerinde kalabilir.

İsteklilerce verilecek tekliflerin ihale konusu alımın tamamını mı yoksa bir kısmını mı kapsadığı hususu teklif mektuplarında açıkça belirtilecektir.

İhale üzerinde bırakılan istekliler ile üzerinde kalan kalemlerin tamamı için, İhale Sonucu Yüklenici firmalarla tek sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Portabıl Ventilatör Şartname’si” başlıklı düzenlemesinin 14’üncü maddesinde“…14. Solunum hızı 2-60 solunum/dakika aralığında ve inspiryum süresi 0.3 ile maksimum 4 saniye aralığında seçilebilmelidir. Spontan solunumda basınç desteği 2-30 cmH2O olmalıdır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin başvuruya konu diğer maddelerinde “15. Otomatik EPAP modunda solunum sayısı otomatik olarak veya güvenlik solunum sayısı ayarlanabilmelidir.

16. Cihazın ST modunda aktive edilebilen, volüm hedefli otomatik basınç desteği veya güvenli volüm özelliği seçilebilmelidir.

17. Tidal volüm veya dakika ventilasyonunda, cihaz ekspiryum ve inspiryum basınç desteğini ayrı ayrı ve her ikisini de hastanın değişen destek ihtiyacına göre otomatik olarak değiştirip yapabilmelidir.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

12.07.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin başvuruya konu 3. kısmının, oy çokluğuyla alınan karar ile Modül Grup Müh. İnş. Eğ. ve Bil. Sis. Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bırakıldığı, işin uzmanı sıfatıyla ihale komisyonunda yer alan Cevahir ÇEVİK tarafından söz konusu karara ilişkin olarak karşı oy kullanıldığı, gerekçenin ise“İhaleye ilişkn 3. kalem ‘Ventilatör Cihazı (Taşınabilir)’ için avantajlı firma olan Modül Grup Müh. İnş. Eğ. ve Bil. Sis. Tic. Ltd. Şti.nin teklif etmiş olduğu OXIVENT-OXI2 Plus markalı cihazın Teknik Şartname’nin 14. madde ‘Spontan solunumda basınç desteği 2-30 cmH2O olmalıdır’ hükmünü karşılamamaktadır.” olarak belirtildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Modül Grup Müh. İnş. Eğ. ve Bil. Sis. Tic. Ltd. Şti. tarafından başvuruya konu 3. kısım (Ventilatör Cihazı) için sunulan cihaza ilişkin olarak ÜTS çıktısı sunulduğu, söz konusu çıktıda ürün tanımının “Oxivent – Oxi2 Plus – Taşınabilir Akçiğer Ventilatörü” olarak, birincil ürün numarasının 8680829050312 (GS1) olarak belirtildiği görülmüştür.

Anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” ve teklif edilen cihaza ilişkin teknik özelliklerin belirtildiği, söz konusu belgede“…Şartnamede tanımlanan tüm özellikler teklif edilen cihazda çalışır şekilde bulunmaktadır.

Teklif edilen Oxivent marka Oxi 2 Plus model taşınabilir ventilatör cihazının tıbbi ve teknik özelliklerini görülebileceği orijinal katalog, kullanım ve servis kılavuzları verip Şartname’de verilen cevaplar hangi sayfada olduğu açıkça belirtilmekte ve katalog üzerinde işaretlenmektedir.

Teknik Şartname’de talep edilip kataloglarda belirtilmeyen maddelerin gösterilmeme gerekçesi ve ayrıntılı açıklamaları teklif zarfı içerisinde idareye sunulacaktır.” ifadelerine yer verilerek teklif edilen cihaza ilişkin teknik özelliklerin ve bu özelliklerin teknik broşürde hangi sayfada yer aldığının belirtildiği görülmüştür.

Başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan cihazın özelliklerinin Teknik Şartname’nin 14’üncü maddesinde yer alan “Spontan solunumda basınç desteği 2-30 cmH2O olmalıdır.” düzenlemesini karşılamadığına ilişkin iddiası hakkında bir değerlendirme yapılabilmesi için akademik bir kuruluştan teknik görüş alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

22.08.2019 tarih ve 15358 sayılı yazımızın ekinde idarece hazırlanan Teknik Şartname, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihaza ilişkin dokümanlar, başvuru sahibi tarafından teklif edilen cihaza ilişkin dokümanlar, Kurumumuza verilen itirazen şikâyet dilekçesi ve idareye verilen şikâyet dilekçesi gönderilerek ihale üzerinde bırakılan Modül Grup Müh. İnş. Eğ. ve Bil. Sis. Tic. Ltd. Şti. tarafından ve başvuru sahibi Ertan Gençbay tarafından sunulan cihazın Teknik Şartname’nin 14’üncü maddesinde yer alan“Spontan solunumda basınç desteği 2-30 cmH2O olmalıdır.” düzenlemesini karşılayıp karşılamadığı hususuna ilişkin olarak görüş istenilmiştir.

02.09.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan teknik görüşte“İtiraz dilekçesinde yer alan bu iddialar ile ilgili sadece cihaz kataloglarına bakarak doğru bir değerlendirme yapmanın mümkün olamayacağı kanaatindeyiz. Hem Modül Grup Müh. İnŞ. Eğ. ve Bil. Sis. Tic. Ltd. şti, tarafından teklif edilen Oxivent Oxi2 Plus model taşınabilir ventilatör cihazının, hem de itiraz sahibi Gençbay Ticaret tarafından teklif edilen Philips Respironics Trilogy 202 model taşınabilir ventilatör cihazının Biyomedikal Mühendislik bölümü bulunan bir kuruluşta demo yapılarak cihazların teknik şartnamenin maddelerine uyup uymadığının değerlendirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.” değerlendirmesi yapılmıştır.

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemeleri, mevzuat hüküm ve açıklamaları ile akademik kuruluştan alınan teknik görüş yazısı çerçevesinde yapılan değerlendirme neticesinde;

İhalenin başvuruya konu 3. kısmına ilişkin olarak, ihale üzerinde bırakılan Modül Grup Müh. İnş. Eğ. ve Bil. Sis. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan Oxivent Oxi2 Plus model taşınabilir ventilatör cihazının ve başvuru sahibi Ertan Gençbay tarafından sunulan Philips Respironics Trilogy 202 model taşınabilir ventilatör cihazının, Teknik Şartname’nin “Portabıl Ventilatör Şartname’si” başlıklı düzenlemesinin 14’üncü maddesinde yer alan“… Spontan solunumda basınç desteği 2-30 cmH2O olmalıdır.” düzenlemesini karşılayıp karşılamadığı hususunun demonstrasyon yapılarak tespit edilmesi ve söz konusu cihazların alınan neticeye göre değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan Modül Grup Müh. İnş. Eğ. ve Bil. Sis. Tic. Ltd. Şti. ve başvuru sahibi Ertan Gençbay tarafından ihalenin 3. kısmına ilişkin olarak sunulan cihazların demonstrasyon yapılmak suretiyle spontan solunumda basınç desteğinin 2-30 cmH2O olması gerektiği yönündeki düzenlemeyi karşılayıp karşılamadığı tespit edilerek değerlendirilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.