Salı, Temmuz 16, 2024
Teklif CetveliTeklif Mektubu

Teklif mektubunda, para biriminin yazıyla “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak yazılması ?

Toplantı No : 2021/037
Gündem No : 27
Karar Tarihi : 08.09.2021
Karar No : 2021/UY.I-1693
BAŞVURU SAHİBİ:  Korer İnşaat Taahhüt Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE: Hacılar Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/368016 İhale Kayıt Numaralı “2 Blok 64 Daire Kentsel Dönüşüm Konutu Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hacılar Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından 30.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Blok 64 Daire Kentsel Dönüşüm Konutu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Korer İnşaat Taahhüt Yapı Endüstrisi Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’nin 18.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.09.2021 tarih ve 40000 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1434 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, teklif mektubunda, para biriminin yazıyla “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak yazıldığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak teklif bedelinin rakam ve yazıyla doğru şekilde yazıldığı ve birbirini teyit ettiği, rakamla yazılan tutarın para biriminin “TL” olarak ifade edildiği, yazıyla yazılan para birimindeki “l” harfinin bilgisayardan sehven silindiği, ülkemizde Türk lirası haricinde başka bir para biriminin olmaması nedeniyle çağrışım yaparak çelişkili bir durumun oluşmasının mümkün olmadığı, bu nedenle teklif mektubunun geçerli sayılarak sınır değer hesabına katılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur…” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı 11’inci maddesinde “…11.2. İstekliler, teklifini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.” düzenlemesi,

Anılan İdari Şartrname’nin “Teklif mektubunun şekli ve içeriği” başlıklı 23’üncü maddesinde “23.1. Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur.

23.2. Teklif mektubunda;

a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

c) Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,

ç) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” düzenlemesi,

Aynı İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 27.10.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan 4734 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesinde teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olarak sunulacağı, teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtileceği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacağı hükme bağlanmış olup Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde de teklif mektubunun taşıması gereken şartlar belirtilerek, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılacağı, ayrıca teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği ifade edilerek, taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamayacağı ve teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Yapılan incelemede, şikâyete konu ihalenin Hacılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Blok 64 Daire Kentsel Dönüşüm Konutu Yapım İşi” olduğu; 4 isteklinin teklif verdiği ihalede, başvuru sahibinin teklifinin teklif mektubunda, para biriminin yazıyla “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak yazıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İdarece ihale işlem dosyası içerisinde başvuru sahibine ait olarak gönderilen teklif dosyası kapsamında yer alan anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubu incelendiğinde; teklif bedelinin rakamla 17.877.000,00 TL olarak yazıldığı, yazıyla da “Onyedimilyonsekizyûzyetmişyedibintürkirası” şeklinde ifade edildiği, teklif edilen tutarın rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olduğu, ancak yazıyla olan ifadenin “Türklirası” yerine “Türkirası” olarak yazıldığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin, ihale dokümanında yalnızca Türk Lirası olarak teklif verileceği belirtilmiş olan başvuruya konu ihaleye sunduğu teklif mektubunda, ihale dokümanını oluşturan tüm belgelerin okunduğunun, anlaşıldığının ve kabul edildiğinin beyan edildiği ve teklif tutarının rakam ve yazı ile birbirine uyumlu olduğu dikkate alındığında, şikâyete konu hususun anılan teklifin geçersizliğini gerektiren bir husus olmadığı anlaşılmıştır.

Bununla birlikte, isteklilerce teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında sunulması gereken geçici teminat kriterini yerine getirmek amacıyla başvuru sahibinin sunduğu geçici teminat mektubunda para birimi olarak Türk Lirası ibaresinin bulunduğu, geçici teminat tutarı olan 600.000,00 TL’nin ise para birimi yazıyla farklı ifade edilmiş olan teklif edilen bedelin %3’ü olan 536.310,00 TL’den yüksek olduğu hususları da dikkate alındığında, isteklinin gerçek iradesinin açıkça tespit edilebildiği ve teklif ettiği tutarın para biriminin Türk Lirası olduğu konusunda tereddüt ya da çelişki oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, İdari Şartname’de tekliflerin Türk Lirası üzerinden verileceğinin açıkça belirtildiği ve tekliflerin yalnızca bir para birimi esas alınarak hazırlanmasının zorunlu olduğu, bu nedenle bu konuda herhangi bir belirsizliğin oluşmayacağı, ayrıca istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubundan teklif mektubunda yer alan teklif tutarının hangi para birimi esas alınarak hazırlandığının da açık olduğu hususları bir arada değerlendirildiğinde, başvuru sahibinin teklif ettiği tutarın para biriminin Türk Lirası olduğu konusunda tereddüt ya da çelişki oluşturacak bir durumun söz konusu olmadığı ve teklif mektubunda para biriminin yazıyla bir harf eksik şekilde yazılmış olması sonucunda oluşan şekli aykırılığın, isteklinin teklifinin esasına etki edecek nitelikte bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibi Korer İnşaat Taahhüt Yapı Endüstrisi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.