Salı, Temmuz 16, 2024
İhale KomisyonuTeklif Cetveli

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatları usulüne uygun olup olmadığı hususunun tespiti birinci oturumun mu yoksa ikinci oturumun mu konusudur?

4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesine göre yapılan

ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı hususunun kontrol edileceği, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan isteklilerin tutanakla tespit edileceği,

anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre yapılan sonraki oturumda ise

öncelikle ilk oturumda belgelerin eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatının usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği ve isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı hususları ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı hususunun inceleneceği anlaşılmaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesine göre teklif mektubunun usulüne uygunluğu belirlenirken teklif mektuplarının yazılı ve imzalı olup olmadığı, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edilip edilmediği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olup olmadığı, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunup bulunmadığı, ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanıp imzalanmadığı, ayrıca teklif mektubu standart formuna uygun olup olmadığı hususları incelenmektedir.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2019/046
Gündem No : 28
Karar Tarihi : 09.10.2019
Karar No : 2019/UY.II-1300