Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Genel Konular

Hangi işler, devlet ihale kanunu kapsamına girer?

4734 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde bu Kanunun amacının kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemek olduğu,

2 nci maddesinde kapsamdaki idarelerin her türlü kaynaktan karşılanan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin bu Kanun hükümlerine göre yürütüleceği ve 68 inci maddesinin (a) bendinde ise bu Kanun kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan 2886 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerinin bu Kanunda yazılı hükümlere göre yapılacağı belirtilmiştir.

Yukarıda atıf yapılan mevzuat hükümleri bir arada değerlendirildiğinde idarelerin kamu harcaması gerektiren işlemlerinin hukuki rejimini 4734 sayılı Kanunun çizdiği, kamu kaynağının kullanıldığı bütün ihalelerde bu Kanunun uygulanması gerektiği

öte yandan kamu harcaması gerektirmeyen gelir getirici faaliyetler için ise 2886 sayılı Kanunun belirlediği esas ve usullerin kullanılacağı ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla kamu maliyesi çerçevesinde gelir ve gider kalemlerinin ayrı hukuki nitelikleri bulunmaktadır.