Salı, Temmuz 16, 2024
Alt YükleniciYasaklılık

Hakkında yasaklama kararı olanlar alt yüklenici olarak çalışabilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/062

Gündem No : 13

Karar Tarihi : 07.12.2017

Karar No : 2017/UY.I-3256

BAŞVURU SAHİBİ:

İBC Mobilya Ort. Sağ. Güv. Bir. İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş.,

VEKİLİ:

Av. Gözde Gamze TERZİOĞLU BAYAR

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/401073 İhale Kayıt Numaralı “Adapazarı Cevat Ayhan Fen Lisesi Spor Salonu Yeni Bina Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 12.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adapazarı Cevat Ayhan Fen Lisesi Spor Salonu Yeni Bina Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İbc Mobilya Ortak Sağlık Güv. Birimi İnşaat Mad. San. ve Tic. A.Ş.nin 03.11.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.11.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.11.2017 tarih ve 63620 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.11.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2918 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 20.10.2017 tarihinde karara bağlanan ihalede “vekil sıfatıyla teklif mektubunu imzalayan Nayıl Günay’ın yasaklı olduğu” gerekçesiyle şirketlerinin ihale dışı bırakıldığı, geçici teminatlarının gelir kaydedildiği, haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verildiği ve geçerli teklif veren istekli kalmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiği, ancak ihale konusu yapım işi için hazırlamış oldukları teklif mektubunu şirketleri adına ihale makamına ulaştırmak amacıyla vekil olarak atanmış bulunan Nayıl Günay’ın, ihale sürecine teklif dosyasını ulaştırmak dışında bir katkısının bulunmadığı, ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin şirketleri hakkında tesis edilen işleme dayanak teşkil edebilecek bir hüküm içermediği, söz konusu maddede kamu ihalelerine yasaklanmış olanların ihalelere katılamayacaklarının hüküm altına alındığı, şirketleri hakkında verilmiş bir yasaklama kararının mevcut olmadığı, bu nedenle anılan maddenin şirketleri adına tesis edilen işleme tek başına dayanak olmayacağı, 4734 sayılı Kanun’un’11’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dolaylı” ifadesinin ancak ihalelere katılacaklara uygulanacak bir ön hüküm olduğu, oysa ki şirketin kendi nam ve hesabına doğrudan ihaleye katıldığı, vekil olarak atanan kişinin ise ihaleye katılımının söz konusu olmadığı, kanun koyucunun 11’inci maddedeki sınırlamaları belirlerken “dolaylı” ifadesini kullandığı “vekil” ifadesini kullanmadığı, idarece geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi işleminin mülkiyet haklarını zedelediği, ayrıca Nayıl Günay’ın teklif sunma konusunda vekil tayin edildiği, vekaletnamede 4734 sayılı Kanun’dan söz edilmediği, 2886 sayılı Kanun’a göre yapılan ihalelere teklif vermekten söz edildiği, bu bağlamda vekilin sehven 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yetkileri içermeyecek şekilde yetkilendirildiği, bu nedenle 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin şirket adına uygulanma olanağının bulunmadığı, dolayısıyla şirketleri için sadece “ihale dışı bırakılma” yaptırımının uygulanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Sakarya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 12.09.2017 tarihinde yapılan “Adapazarı Cevat Ayhan Fen Lisesi Spor Salonu Yeni Bina Yapım İşi”ne ilişkin ihaleye 3 isteklinin katıldığı, 23.10.2017 onay tarihli ihale komisyonu kararında sınır değer hesaplaması sonucu teklifi sınır değerin altında kaldığı anlaşılan Simert Müh. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedildiği, Şafakarı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan imza sirküleri ve iş deneyim belgesinin uygun olmaması nedeniyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibi İBC Mob. Ort. Sağ. Güv. Bir. İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. adına vekil sıfatıyla teklif mektubunu imzalayan Nayıl Günay’ın yasaklılık sorgulamasında ihalelere katılmaktan yasaklı olduğunun anlaşılması üzerine geçici teminatının gelir kaydedildiği, hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilmek suretiyle ihale dışı bırakıldığı ve ihaleye geçerli teklif veren başka istekli olmaması nedeniyle ihalenin iptal edildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

i) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan.

j) 17 nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen…” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2 nci ve 3 üncü maddeler ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, ihaleyi yapan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırkbeş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç onbeş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur.

İhaleyi yapan idareler, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu ilgili veya bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdareler tarafından EKAP üzerinden gerçekleştirilecek işlemler” başlıklı 30’uncu maddesinde “…30.5 Teyit işlemleri

30.5.1 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrasında, ihale kararlarının ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarelerin, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kurumdan teyit ederek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorunda oldukları belirtilmiştir. Buna göre teyit belgesi alınmaması halinde ihale sürecinin tamamlanması mümkün olmayacaktır.

30.5.2 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde, sadece ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin, 42 nci maddesinde de sadece ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığının Kurumdan teyit ettirilmesinden söz edilmiş ise de, 11 inci maddede ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple:

I- Başvuru veya ihale tarihi itibariyle tüm aday ve istekliler için, ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi için, sözleşmenin imzalanacağı tarihte ise sadece ihale üzerinde kalan istekli için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

II- Yasaklılık teyidi yapılırken aday ve istekliler ile bunların şahıs şirketi olmaları halinde tüm ortakları, sermaye şirketi olmaları halinde sermayesinin yarısından fazlasına sahip ortakları ile başvuru veya teklifi ya da sözleşmeyi imzalayan, başka bir ifade ile ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanacak ve Kurumdan teyit ettirilecektir,

III- Bu çerçevede yapılan teyit işlemi sonucunda;

a) Başvuru veya ihale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı kararı bulunan aday ve istekliler 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi gereğince ihale dışı bırakılacak, geçici teminatı gelir kaydedilecek ve anılan Kanunun 17 nci maddesinin atıfta bulunduğu 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir. Yasaklama kararının başvuru veya ihale tarihinden sonra tesis edildiğinin tespiti halinde ise 28.1.8.2 maddesi gereğince işlemde bulunulacaktır.

b) 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda ihale üzerinde bırakılan istekli ve varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin ikisinin de yasaklı olduğunun tespiti durumunda ihalenin iptaline, anılan Kanunun 42 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak yasaklılık teyidi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan isteklinin yasaklı olması durumunda ihale kararının iptal edilmesine de karar verilecektir.

c) Aday ve isteklilerin şahıs şirketi olmaları halinde ortaklarından herhangi birinin, sermaye şirketi olmaları halinde sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortakları veya hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklarının veya ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin başvuru veya ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde, yukarıda belirtilen müeyyideler dışında ayrıca 58 inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararı tesis edilecektir.” açıklaması bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinde anılan Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacakları,

bu yasaklara rağmen ihaleye katılmaları halinde ise ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde ihalelere katılmaktan yasaklanmış olanların hiçbir şekilde ihalelere katılmamalarının sağlanmasının amaçlandığı dikkate alındığında, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede yapılan teyit işlemi sonucunda; başvuru veya ihale tarihi itibariyle haklarında ihalelere katılmaktan yasaklı kararı bulunan aday ve isteklilerin 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi gereğince ihale dışı bırakılacağı, geçici teminatının gelir kaydedileceği ve anılan Kanun’un 17’nci maddesinin atıfta bulunduğu 58’inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararının tesis edileceği, aday ve isteklilerin şahıs şirketi olmaları halinde ortaklarından herhangi birinin, sermaye şirketi olmaları halinde ise sermayelerinin yarısından fazlasına sahip ortakları veya hisseleri toplamı şirket sermayesinin yarısından fazlasını teşkil eden ortaklarının veya ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin başvuru veya ihale tarihi itibariyle yasaklı olduğunun tespit edilmesi halinde, belirtilen müeyyideler dışında ayrıca 58’inci madde uyarınca ihalelere katılmaktan yasaklama kararının tesis edileceği hükme bağlanmıştır.

Dolayısıyla aktarılan Tebliğ açıklamalarına göre, ihale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve teyit edilmesinin zorunlu olduğu, yapılacak teyit işleminin sadece tüzel kişi istekli veya adayların % 50’den fazla hissesine sahip ortaklarını değil aynı zamanda ihaleye katılan vekil ve temsilcilerinin de ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanmasını kapsaması gerektiği anlaşılmaktadır.

Bu düzenlemelerin amacı, esas olarak, kamu ihalelerinde saydamlığın ve güvenirliğin sağlanabilmesi açısından, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan veya dolaylı olarak kendileri veya başkaları adına herhangi bir şekilde ihalelere katılmalarını ve ihale tarihi itibarıyla hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunanların ihaleye iştiraklerini önlemeye yöneliktir.

Başvuru sahibi İBC Mob. Ort. Sağ. Güv. Bir. İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında 16.06.2017 tarihli ve Van 7. Noterliği tarafından onaylı imza sirkülerinin sunulduğu, söz konusu belgede “…şirketin Yönetim Kurulu ve Süresi: Madde 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasıdır. İlk Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir…Önal Çelik Yönetim Kurulu Üyesi olarak… Şirketin Temsili: Madde 8- Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Şirketin Yönetim Kurulu başkanlığına Önal Çelik seçilmiştir. İlk 3 yıl için Önal Çelik şirket kaşesi altında atacakları münferit imzaları ile şirketimizi her hususta temsil ilzam ve ahzu kabz ile yetkilidirler…” ifadelerinin yer aldığı, şirketi temsil ve ilzama Önal Çelik’in yetkili kılındığı anlaşılmıştır.

Anılan istekli tarafından teklif dosyası kapsamında 16.06.2017 tarihli ve Van 7. Noterliği tarafından onaylı bir vekaletnamenin de sunulduğu, söz konusu belgede “Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde açılmış veya açılacak olan bilumum ihalelere şirketi temsilen adına katılmaya Devlet İhale Kanunu ve ilgili diğer yasalar gereğince resmi, askeri kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel şahısların açacakları ihalelerde açık artırma, eksiltme veya pazarlığa iştirake, kapalı zarf vermeye, tekliflerde bulunmaya, pey sürmeye, bunlardan vazgeçmeye…ihale ile ilgili her türlü taahhütnameler, muvafakatnameler vermeye, imzalamaya…ihale konusu ile ilgili tüm iş ve işlemleri yetkili mercilerde, ilgili resmi dairelerde ihale makamı nezdinde yapmaya…yetkili olmak üzere…NAYIL GÜNAY tarafımdan vekil tayin edildi.” ifadelerine yer verilerek Nayıl Günay’ın Önal Çelik tarafından yukarıda yer verilen iş ve işlemlerde vekil tayin edildiği anlaşılmıştır.

Yine teklif dosyası kapsamında anahtar teslimi götürü bedel teklif mektubunun sunulduğu, söz konusu belgenin İBC Mob. Ort. Sağ. Güv. Bir. İnş. Mad. San. ve Tic. A.Ş.ye ait kaşe basılarak Nayıl Günay tarafından imzalandığı ve Nayıl Günay’a ait imza beyannamesinin de sunulduğu (imzanın Nayıl Günay’a ait imza beyannamesinde yer alan imza ile uyumlu olduğu) görülmüştür.

İhale komisyonu tarafından 18.10.2017 tarihinde tüm istekliler hakkında EKAP üzerinden yapılan yasaklılık sorgulaması kapsamında “vekaleten teklif verilmesi halinde vekil/temsilci”ye ilişkin sorgulama neticesinde Nayıl Günay’ın Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından başlangıç tarihi 18.02.2016, bitiş tarihi 18.02.2018 olmak üzere 2 yıl süreyle 4735 sayılı Kanun kapsamında yasaklılık gerektiren fiiller nedeniyle tüm ihalelere katılmaktan yasaklama kararının bulunduğu, bu çerçevede ihale tarihi (12.09.2017) itibariyle teklif mektubunu imzalayan Nayıl Günay’ın tüm ihalelere katılmaktan yasaklı olduğu, Nayıl Günay’ın başvuru sahibi istekli adına teklif mektubunu imzalayarak aktarılan kanun hükmündeki anlamıyla dolaylı olarak istekli adına ihaleye katıldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanların doğrudan, dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamayacaklarının hükme bağlandığı dikkate alındığında, yasaklı bir kişinin ihalelere vekâleten olsa bile teklif vermesinin hukuken mümkün bulunmadığı, 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde, 11’inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanların ve 17’nci maddede belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerin ihale dışı bırakılacağı hükme bağlandığından, idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu doğrultuda geçici teminatının gelir kaydedilmesi işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca başvuru sahibinin “vekaletnamede 4734 sayılı Kanun’dan söz edilmediği, 2886 sayılı Kanun’a göre yapılan ihalelerde teklif vermekten söz edildiği, bu bağlamda vekilin sehven 4734 sayılı Kanun kapsamındaki yetkileri içermeyecek şekilde yetkilendirildiği, bu nedenle 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin şirket adına uygulanma olanağının bulunmadığı” iddiasına ilişkin olarak, anılan vekaletnamede “Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dahilinde açılmış veya açılacak olan bilumum ihalelere şirketi temsilen adına katılmaya Devlet İhale Kanunu ve ilgili diğer yasalar gereğince…” ifadesinin yer aldığı, söz konusu ifadeden de açıkça görüleceği gibi vekaletnamenin sadece 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında değil, ilgili diğer yasalar kapsamında yapılacak ihaleleri de kapsadığı, dolayısıyla Nayıl Günay’ın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapılacak ihalelerde de vekil tayin edildiği görüldüğünden başvuru sahibinin bu husustaki iddiası da yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.