Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Aritmetik Hata

Excel vb. hesaplama araçlarından kaynaklanan aritmetik hatadan dolayı isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır mı?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2019/004

Gündem No : 46

Karar Tarihi : 16.01.2019

Karar No : 2019/UH.II-87

BAŞVURU SAHİBİ:

Hanedan Kurumsal Hizm. Gıda Yemek Tem. İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/522610 İhale Kayıt Numaralı “Kuruluş Mutfağını Kullandırmak Suretiyle Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Sonrası İşler” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 26.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kuruluş Mutfağını Kullandırmak Suretiyle Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Sonrası İşler” ihalesine ilişkin olarak Hanedan Kurumsal Hizm. Gıda Yemek Tem. İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 07.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.12.2018 tarih ve 60865 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.12.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1828 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tebliğ edilen İhale komisyonu kararında, birim fiyat teklif cetvellerinde toplama hatası olması sebebiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, ancak birim fiyat teklif cetvellerinin excel programı ile hazırlandığı, yazılımdan kaynaklı yuvarlamalar nedeniyle toplam teklif fiyatlarında hesap farklılığının oluştuğu, oluşan farkın toplam teklif fiyatının binde birinden az olduğu ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesi açıklamaları dikkate alındığında söz konusu hususun aritmetik hata olarak kabul edilemeyeceği, dolayısıyla tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde“(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

(7) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde“16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.2.Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

Kısmi teklifin tek kalemden oluşması durumunda birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar, en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde ise bu kalem tutarlarının toplanması sonucu bulunan kısım toplam tutarı en fazla virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde verilebilecektir. Bir başka ifadeyle kısmi teklifin birden çok kalemden oluşması halinde her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilecek, ancak kısım toplam tutarı en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

16.5.2.1. İşçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin hesaplama yöntemi, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında kanunla ve idari düzenlemelerle belirlenmiş olup, bu çerçevede 1 TL (Bir Türk Lirası)’nin altındaki tutarlar iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmaktadır. Sosyal güvenlik mevzuatındaki düzenlemelerin emredici nitelikte olması nedeniyle isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince yapacakları işçilik hesaplamalarında da anılan yöntemin uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, hizmet alımı ihalelerinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemlerinin birim fiyatları ile birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır…” açıklaması,

20.11.2018 tarihli ve 30601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de“ Madde 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.5.3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sendüzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.”

Madde 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Kuruluş Mutfağını Kullandırmak Suretiyle Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Sonrası İşler

b) Miktarı ve türü:

13+yaş kahvaltı:80346 adet,13+yaş öğle yemeği:99362 adet, 13+yaş akşam yemeği:83624 adet,13+ yaş ara öğün: 70445 adet ve 13+ yaş özel gün menüsü: 2895 adet /öğün yemek olup toplam : 336672 adet.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Ermenek Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde“3.1.

a)İhale kayıt numarası:2018/522610

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

ç) İhalenin yapılacağı adres: Ziya Gökalp mah. Ahmet Yesevi cad. no:46 Karaman

d) İhale tarihi: 26.11.2018

e) İhale saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri: İl Müdürlüğü İhale Salonu…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde“…31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif alınan ihalede, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

20.11.2018 tarihli ve 30601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 1’inci maddesi ile Kamu İhale Genel Tebliği’ne“16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.” maddesinin eklendiği, söz konusu değişikliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girdiği anlaşılmıştır.

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale ilanının 25.10.2018 tarihinde kamu ihale bülteninde yayınlandığı, ihale konusu işin adının“Kuruluş Mutfağını Kullandırmak Suretiyle Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Sonrası İşler” olduğu, 26.11.2018 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 30 istekli olabilecek tarafından ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 14 istekli tarafından ihaleye teklif sunulduğu, ihale komisyonunca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde Nesli Yemekçilik Gıda Tem. Turz. İnş. Tic. Ltd. Şti. ile Şevik Yemekçilik İnşaat Geri Dönüşüm Temizlik Bilgisayar San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifi kapsamında sunduğu belgelerin, mevzuat hükümlerince belirlenen belgelerin sunuluş şekillerine aykırı sunulduğu gerekçesiyle, Hanedan Kurumsal Hizm. Gıda Yemek Tem. İnş. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede Bahri Çekli’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Dunaysır Yemek Tem. Turizm İnşaat Nakliyat Sağlık Hizmetleri Tekstil Özel Eğitim Taahhüt San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56.7’nci maddesinde isteklilerin birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığının inceleneceği, birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.1’inci maddesinde isteklilerin birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğunun kabul edileceği ve tekliflerinin doğrudan değerlendirme dışı bırakılacağına yönelik açıklamalara,

Anılan Tebliğ’in 16.5.3’üncü maddesinde, elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, …) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyeceği ve bu farklılıkların isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından resen düzeltileceği, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutarın, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edileceğine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

İhale dokümanı kapsamında yer alan birim fiyat teklif cetveli (standart form) aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Sıra Noİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıBirimiMiktarıTeklif Edilen Birim FiyatTutarı

113+ YAŞ KAHVALTISItabldot80.346,00

213+ YAŞ ÖĞLE YEMEĞİtabldot99.362,00

313+ YAŞ AKŞAM YEMEĞİtabldot83.624,00

413+ YAŞ ARA ÖĞÜNtabldot70.445,00

513+ YAŞ ÖZEL GÜN MENÜSÜtabldot2.895,00

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde düzenlendiği görülmüştür.

Sıra Noİş Kaleminin Adı ve Kısa AçıklamasıBirimiMiktarıTeklif Edilen Birim FiyatTutarı

113+ YAŞ KAHVALTISItabldot80.346,003,10249.072,60

213+ YAŞ ÖĞLE YEMEĞİtabldot99.362,006,20616.044,40

313+ YAŞ AKŞAM YEMEĞİtabldot83.624,006,20518.468,80

413+ YAŞ ARA ÖĞÜNtabldot70.445,001,55109.189,75

513+ YAŞ ÖZEL GÜN MENÜSÜtabldot2.895,0010,0028.950,00

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) 1.521.725,65

Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetveli ile ihale dokümanı kapsamında standart form birim fiyat teklif cetveli karşılaştırıldığında, istekli tarafından oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinin “miktar” sütununda yer alan rakamsal değerlerin ihale dokümanı kapsamında yer verilen standart form dikkate alınarak hazırlandığı ve rakamsal değerlerin birbirleri ile uyumlu olduğu,

İstekli tarafından oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinin “Teklif Edilen Birim Fiyat” sütunu ile “miktar” ve “Teklif Edilen Birim Fiyat” sütununda yer alan değerlerin çarpımı sonucu elde edilen rakamsal değerlerin yansıtıldığı “Tutarı” sütununda yer alan rakamsal değerlerin virgülden sonra iki ondalık basamaklı değerler olacak şekilde hazırlandığı, “Toplam Tutar” satırında yer alan virgülden sonra iki ondalık basamaklı rakamsal değerin “1.521.725,65 TL” olduğu görülmüştür.

İhale dokümanı kapsamında yer alan standart form-birim fiyat teklif cetvelinin miktar sütununda yer alan rakamsal değerler ile istekli tarafından teklif edilen birim fiyatlar dikkate alınarak hesaplamalar gerçekleştirildiğinde,

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat Tutarı

1 13+ YAŞ KAHVALTISI tabldot 80.346,00 3,10 249.072,60

2 13+ YAŞ ÖĞLE YEMEĞİ tabldot 99.362,00 6,20 616.044,40

3 13+ YAŞ AKŞAM YEMEĞİ tabldot 83.624,00 6,20 518.468,80

4 13+ YAŞ ARA ÖĞÜN tabldot 70.445,00 1,55 109.189,75

5 13+ YAŞ ÖZEL GÜN MENÜSÜ tabldot 2.895,00 10,00 28.950,00

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) 1.521.725,55

teklif edilen toplam tutar 1.521.725,55 TL olarak hesaplanmış olup başvuru sahibi tarafından teklif edilen toplam tutar ile gerçekleştirilen hesaplama neticesinde elde edilen toplam tutar arasında 0,10 TL’lik fark olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile tespitler dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinin toplam tutar sütununda yer alan 1.521.725,65 TL’lik tutar ile gerçekleştirilen hesaplama neticesinde elde edilen 1.521.725,55 TL’lik toplam tutar arasındaki 0,10 TL’lik farkın, istekliler tarafından elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları kullanılarak oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları olmadığı, birim fiyat teklif cetvelinde toplama hatası olduğu anlaşıldığından, söz konusu farkın idarece aritmetik hata olarak değerlendirilmesi ve isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması kararında herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.