Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Aritmetik Hata

El yazısı ile doldurulan birim fiyat teklif cetvelinde toplam tutar kısmında yapılan hata elenme sebebi midir ?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/036

Gündem No : 97

Karar Tarihi : 19.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1962

Şikayetçi :

MCA Mimarlık Müh. İnş. Mak. Peyzaj Turizm Emlak Otom. San. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Çayeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

22.06.2017 / 35812

Başvuruya Konu İhale:

2017/214516 İhale Kayıt Numaralı “Cadde Sokak Düzenleme, Sosyal Donatı Alanları Ve Açık Otopark” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan V.: II. Başkan Şinasi CANDAN

Üyeler: Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Mca Mimarlık Müh. İnş. Mak. Peyzaj Turizm Emlak Otom. San. Tic. Ltd. Şti.,

Yeni Batı Mahallesi 2379 Sokak No: 13 Batıkent/ ANKARA

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çayeli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,

Yenipazar Mahallesi Hükümet Meydanı No: 1 53200 Çayeli/RİZE

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/214516 İhale Kayıt Numaralı “Cadde Sokak Düzenleme, Sosyal Donatı Alanları ve Açık Otopark” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çayeli Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 01.06.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Cadde Sokak Düzenleme, Sosyal Donatı Alanları ve Açık Otopark” ihalesine ilişkin olarak Mca Mimarlık Müh. İnş. Mak. Peyzaj Turizm Emlak Otom. San. Tic. Ltd. Şti.nin 15.06.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.06.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 22.06.2017 tarih ve 35812 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 22.06.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1586 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale komisyonu kararında birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata bulunduğu gerekçesiyle Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin 57.7’nci maddesi uyarınca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu hususun idareye gerçekleştirilen başvuruda şikayet konusu edildiği, ancak birim fiyat teklif cetvellerinin açıklanan hükümler doğrultusunda tanzim edilmeyip elle düzenlendiğinin açık bir şekilde görüldüğü gerekçesiyle başvurularının reddedildiği, ancak birim fiyat teklif cetvellerinin Excel programı üzerinden hazırlanıp, elde edilen verilerin el ile girildiği, aynı verilerin programa girilmesi ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan toplamlar ile genel toplamların aynı çıkacağı, bu nedenle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 57’nci maddesinde “(1) Ön yeterlik ve yeterlik başvuruları ile tekliflerin alınması ve açılmasına ilişkin işlemler; Kanun, bu Yönetmelik ve tip şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde standart formlar kullanılarak gerçekleştirilir.

(2) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

(7) Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunduğu tespit edilen isteklilere ait teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16’ncı maddesinde “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.2. Kısmi teklife izin verilip verilmediğine bakılmaksızın, birim fiyat üzerinden teklif alınan tüm ihalelerde istekliler, hizmet alımı ihalelerinde işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçilik kalemleri hariç, birim fiyatları ve birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarları, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verebileceklerdir. Ancak, toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır.

16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:CADDE SOKAK DÜZENLEME, SOSYAL DONATI ALANLARI VE AÇIK OTOPARK

b) Yatırım proje no’su/kodu:

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

1 Adet WC – 1 Adet Kamelya – 3800 Metrekare Granit – Cadde Sokak Düzenleme – Dolmuş Durakları – Sosyal Donatı Alanları ve Açık Otopark Yapılması

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Çayeli Belediyesi Sınırları İçerisinde

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a)İhale kayıt numarası: 2017/214516

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) Tekliflerin sunulacağı adres: ÇAYELİ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ – Yenipazar Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı No: 5 Çayeli – RİZE

ç) İhalenin yapılacağı adres: ÇAYELİ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU – Yenipazar Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı No: 5 Çayeli – RİZE

d) İhale (son teklif verme) tarihi: 01.06.2017

e) İhale (son teklif verme) saati: 10:00

f) İhale komisyonunun toplantı yeri:ÇAYELİ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

31.2. Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde İdarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak İdare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

31.3. Bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak, verilen süre içinde isteklilerce sunulan belgelerin ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, isteklinin ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi durumunda kabul edilecektir.

31.4. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

31.5. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen teklifler ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası ve ekleri incelendiğinde, ihale konusu işin adının “Cadde Sokak Düzenleme, Sosyal Donatı Alanları ve Açık Otopark” olduğu, itirazen şikayete konu ihalenin 01.06.2017 tarihinde gerçekleştirildiği, gerçekleştirilen ihalede 9 istekli olabilecek tarafından ihale dokümanı satın alındığı/indirildiği, 4 isteklinin ihaleye teklif sunduğu, birim fiyat teklif cetvelinde aritmetik hata olduğu gerekçesiyle Yapım İşleri İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 57’inci maddesi yedinci bendi gereği Mca Mimarlık Müh. İnş. Mak. Peyzaj Turizm Emlak Otom. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifi, TS-EN 1176-2, TS-EN 1176-3, TS-EN 1176-5, TS-EN 1176-6, TS-EN 16630, TS-EN 12427 belgeleri ile ihalede istenilen sigorta poliçesinin İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde yer verilen düzenlemeye uygun olmadığı gerekçesiyle Atabey Denizcilik ve inşaat Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalede Uza Yapı İnş. Taah. Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. – Vaşa İnş.Taah. ve Sey. Nakl. San. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişiminin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Hakkı Yılmaz’ın ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetveli, ihale dokümanı kapsamında standart form olarak yer alan birim fiyat teklif cetveli ile karşılaştırılarak incelendiğinde, istekli tarafından oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinin “miktar” sütununda yer alan rakamsal değerlerin ihale dokümanı kapsamında yer verilen standart form dikkate alınarak hazırlandığı ve rakamsal değerlerin birbirleri ile uyumlu olduğu,

İstekli tarafından oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinin “Teklif Edilen Birim Fiyat” sütunu ile “miktar” ve “Teklif Edilen Birim Fiyat” sütununda yer alan değerlerin çarpımı sonucu elde edilen rakamsal değerlerin yansıtıldığı “Tutarı” sütununda yer alan rakamsal değerlerin virgülden sonra iki ondalık basamaklı değerler olacak şekilde hazırlandığı, “Toplam Tutar” satırında yer alan virgülden sonra iki ondalık basamaklı rakamsal değerin “3.749.589,32 TL” olduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan rakamsal değerler dikkate alınarak gerçekleştirilen incelemede,

Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat Tutarı

(İstekli tarafından teklif edilen değerler) El İle gerçekleştirilen hesaplama

58 N.YF.03 Kum-Çakıl… metreküp 1.927,263 2,00 3.854,53 3.854,53

64 N.YF.15 Beton parke,… metreküp 1.733,204 2,00 3.466,41 3.466,41

115 PRJ.65 Kare ve dikdörtgen … kilogram 1.152,482 7,00 8.067,37 8.067,37

118 PRJ.68 (20 x 60 cm)… metrekare 335,125 35,00 11.729,38 11.729,38

Toplam Tutar(K.D.V Hariç) 3.749.589,32

3.749.589,33

Başvuru sahibince hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinin “Toplam Tutar” satırının “3.749.589,32 TL” olduğu, el ile gerçekleştirilen hesaplama sonucunda elde edilen “Toplam Tutar” satırının “3.749.589,33 TL” olduğu anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesinde, elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, …) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıklarının, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyeceği ve bu farklılıkların isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltileceği, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutarın, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edileceğine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinin “Teklif Edilen Birim Fiyat” ve “Tutarı” sütunlarındaki ile “Toplam Tutar” satırındaki değerlerin el yazısı ile oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler dikkate alındığında, başvuru sahibinin teklif ettiği “Toplam Tutar” ile el ile gerçekleştirilen hesaplama sonucunda elde edilen “Toplam Tutar” arasındaki farkın (3.749.589,33 – 3.749.589,32 = 0,01) 0,01 TL olduğu, istekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinin “Teklif Edilen Birim Fiyat” ve “Tutarı” sütunlarındaki ile “Toplam Tutar” satırındaki değerlerin el yazısı ile oluşturulduğu dikkate alındığında söz konusu farkın elektronik araçlar yardımıyla kullanılan tablolama programından kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından el yazısı ile doldurulan birim fiyat teklif cetvelinde toplam tutar kısmında, toplama işlemi esnasında hata yapan isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.