Salı, Temmuz 16, 2024
Aritmetik Hata

Bilgisayar yazılımından kaynaklanan Aritmetik hata ve yuvarlamalara örnek karar

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/056

Gündem No : 31

Karar Tarihi : 26.12.2019

Karar No : 2019/UY.II-1713

BAŞVURU SAHİBİ:

Atc Özel Mühendislik A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (Teiaş) 10. Bölge Müdürlüğü Samsun,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/397170 İhale Kayıt Numaralı “380 Kv 3B 1272 Mcm Ordu – Reşadiye Eih Takviye (İş Kalemi No: E1 – E16) & 154 Kv Topçam Hes – Reşadiye Havza Eih Takviye (İş Kalemi No: E17 – E29) & 154 Kv (~3,7 Km) 1272 Mcm Merzifon – Çorum I Eih Deplase Tesis İşi (İş Kalemi No: E30 – E49)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü (Teiaş) 10. Bölge Müdürlüğü Samsun tarafından 20.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “380 Kv 3B 1272 Mcm Ordu – Reşadiye Eih Takviye (İş Kalemi No: E1 – E16) & 154 Kv Topçam Hes – Reşadiye Havza Eih Takviye (İş Kalemi No: E17 – E29) & 154 Kv (~3,7 Km) 1272 Mcm Merzifon – Çorum I Eih Deplase Tesis İşi (İş Kalemi No: E30 – E49)” ihalesine ilişkin olarak Atc Özel Mühendislik A.Ş. tarafından 20.11.2019 tarih ve 49549 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.11.2019 tarihli dilekçe ile Kuruma doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1471 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarenin 25.10.2019 tarihli ihale komisyonu kararında Tekin Duman-Er-Tek En. Taah. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin, birim fiyat teklif cetvelindeki 1, 15, 24, 32, 35, 45, 46, 47, 48 ve 49 no’lu kalemler hariç diğer 39 kalemde aritmetik hata yapıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, akabinde anılan iş ortaklığının 01.11.2019 tarihli idareye şikayette bulunmasının sonucunda idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesi gereğince ihalenin anılan iş ortaklığının uhdesinde bırakıldığı,

İdare tarafından alınan 25.10.2019 tarihli ihale komisyonu kararında anılan isteklinin birim fiyat teklif cetvelinde her ne kadar 39 iş kaleminde aritmetik hata olduğu belirtilse de, söz konusu iş ortaklığının savunmasında,1 kalem hariç 48 kalemde kalite ve teknik nitelik puanını almak için belirlediği birim fiyatın, birim fiyat teklif sütununa aktarılırken hata yapıldığının açıkça belirtildiği, programdan kaynaklı yuvarlama hatası olmadığının esasen kabul edildiği,

Dolayısıyla Tekin Duman-Er-Tek En. Taah. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı tarafından yapılan aritmetik hatanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…..Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aritmetik hata ve yuvarlama” başlıklı 16.5’inci maddesinde “16.5.1. Birim fiyat teklif cetvelindeki çarpım ve toplamlarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğu kabul edilecek ve teklif doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılarak, teklif verdiği diğer kısımlar üzerinden ihale sonuçlandırılacaktır.

16.5.3. Elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıkları, toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyecek ve bu farklılıklar isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilecektir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutar, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edilecektir.” açıklamaları,

Anılan Tebliğ’in “ Yuvarlama ve aritmetik hata” başlıklı 39’uncu maddesinde

“39.1. Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ve analizlerdeki rayiç fiyatlar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir.

39.2. Birim fiyat teklif cetvelinde, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın çarpımı sonucu bulunan tutar, analizlerde de her bir girdi miktarı ile rayicinin çarpımı sonucu bulunan tutar, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılabilecektir. Ancak toplam teklif tutarı, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır. Yuvarlama işleminde yarım kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanacak; yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmayacaktır. 39.3. Birim fiyat teklif cetvellerinde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata yapan istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Kısmi teklife açık ihalelerde ise isteklinin aritmetik hata yapılan kısma ilişkin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:380 kV 3B 1272 MCM Ordu – Reşadiye EİH Takviye (İş Kalemi No: E1 – E16) & 154 kV Topçam HES – Reşadiye Havza EİH Takviye (İş Kalemi No: E17 – E29) & 154 kV (~3,7 km) 1272 MCM Merzifon – Çorum I EİH Deplase Tesis İşi (İş Kalemi No: E30 – E49)

b) Yatırım proje no’su/kodu:-

c) Miktarı (fiziki) ve türü: 380 kV Ordu – Reşadiye EİH. ( E.1 – E.16) & 154 kV Topçam HES – Reşadiye Havza EİH. DR.42-77 Arası Takviye Tesis İşi ( E.17 – E.29) &
154 kV (~3,7 km) 1272 MCM Merzifon – Çorum I DR.129-140 Arası Deplase Tesis İşi (E.30 – E.49) Yapım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:ORDU, TOKAT, ÇORUM

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Türkiye Elektrik iletim A.Ş (TEİAŞ) 10’uncu Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2019/397170 İhale Kayıt Numaralı “380 kV 3B 1272 MCM Ordu – Reşadiye EİH Takviye (İş Kalemi No: E1 – E16) & 154 kV Topçam HES – Reşadiye Havza EİH Takviye (İş Kalemi No: E17 – E29) & 154 kV (~3,7 km) 1272 MCM Merzifon – Çorum I EİH Deplase Tesis İşi (İş Kalemi No: E30 – E49)” yapım ihalesinin açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, 20.09.2019 tarihinde gerçekleştirilen ihalede 10 adet ihale dokümanı temin edildiği, 5 istekli tarafından teklif verildiği,

İdare tarafından 07.10.2019 tarihinde Tekin Duman-Er-Tek Enerji Taah. İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığından İdari Şartname’nin “İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenmesi” başlıklı 32’nci maddesi gereğince, anılan iş ortaklığının sunduğu birim fiyat teklif cetvelinde bulunan birim fiyatların ve miktarların çarpımı sonucu ile idarece yapılan hesaplamalar arasında farklılık bulunduğu gerekçesiyle yazılı izahat istenildiği,

Söz konusu istekli tarafından ise 09.10.2019 tarihinde açıklama yapıldığı, hesaplama farklılığının nedeninin ise Excel programı kullanımı nedeniyle yuvarlama hatası olduğunun belirtildiği görülmüştür.

25.10.2019 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile Tekin Duman-Er-Tek Enerji Taah. İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin aritmetik hata yapıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu ihalenin Atc Özel Mühendislik A.Ş. üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Ener-Ba Enerji Tesis. Taah. Tesis Ltd. Şti. olarak belirlendiği görülmüştür.

Akabinde, 01.11.2019 tarihinde Tekin Duman-Er-Tek Enerji Taah. İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı tarafından, sundukları birim fiyat teklif cetvelinde bulunan 0,59 TL yuvarlama hatasının tamamen Excel programından kaynaklı olduğuna ilişkin idareye şikayet başvurusu yapıldığı görülmüş olup 11.11.2019 tarihinde şikayet başvurusu üzerine idarece düzeltici işlem tesis edildiği anlaşılmıştır. Söz konusu düzeltici işlem sonucunda ihalenin Tekin Duman-Er-Tek Enerji Taah. İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığı üzerinde bırakıldığı ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin başvuru sahibi Atc Özel Mühendislik A.Ş. olarak belirlendiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuatın hüküm ve açıklamalarından, birim fiyatla ihale edilen işlerde isteklilerin teklif mektupları ekinde sunduğu birim fiyat teklif cetvellerinde; teklif edilen birim fiyatlar ile miktarların çarpımlarında ve çarpım sonuçlarına ilişkin toplamalarda hata olması durumunda aritmetik hata olduğunun kabul edileceği ve teklifinde aritmetik hata bulunan isteklilerin teklifinin değerlendirilme dışı bırakılacağı,

Diğer yandan elektronik araçlar yardımıyla tablolama programları (MS Excel, Numbers, LibreOffice Calc ve benzerleri) kullanılarak oluşturulan teklif mektubu eki cetvelin çarpım ve toplamlarında yazılımdan kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılıklarının toplam teklif fiyatının binde birine eşit veya daha az olması ve ihalenin sonuçlandırılmasına esas teklif sıralamasının değişmemesi kaydıyla aritmetik hata olarak kabul edilmeyeceği ve bu farklılıkların isteklinin teklif cetvelinde yazılı birim fiyatlar esas alınarak ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltileceği, yapılan bu düzeltme sonucu bulunan tutarın, sınır değer hesabı hariç, isteklinin teklif ve yeterlik değerlendirmesine esas nihai teklif fiyatı olarak kabul edileceği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetveli, ihale dokümanı kapsamında standart form olarak yer alan birim fiyat teklif cetveli ile karşılaştırılarak incelendiğinde, istekli tarafından oluşturulan birim fiyat teklif cetvelinin “miktar” sütununda yer alan rakamsal değerlerin ihale dokümanı kapsamında yer verilen standart form dikkate alınarak hazırlandığı ve rakamsal değerlerin birbirleri ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Anılan iş ortaklığı tarafından teklifi kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinde yer alan rakamsal değerlerin, MS Excel programına taşınarak gerçekleştirilen inceleme neticesinde aşağıdaki tablo oluşturulmuştur:

Sıra No Iş Kalemi No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Ölçü Birimi Miktarı Teklif Edilen Birim Fiyat İstekli tarafından teklif edilen tutar

Olması gereken tutar

1 E.1 Galvanizli Demir Direk Ton 216,14 8.911,56 1.926.144,58 1.926.144,58

2 E.2 Faz ve Koruma İletkeni Tel Aktarımı Kilometre 6,5 52.029,91 338.194,38 338.194,42

3 E.3 Galvanizli Demir Direk Ton 3,482 707,75 2.464,40 2.464,39

4 E.4 90 V Askı Takımı Takım 15 1.169,85 17.547,82 17.547,75

5 E.5 Durdurucu Takımı Takım 48 3.124,04 149.954,11 149.953,92

6 E.6 Jumper Askı Takım 24 859,79 20.634,94 20.634,96

7 E.7 Karşı Ağırlık Askı Takım 24 859,79 20.634,94 20.634,96

8 E.8 Opgw Fiber Koruma Teli Demontajı Kilometre 11,2 1.572,79 17.615,20 17.615,25

9 E.9 Opgw Koruma Teli Temini ve Tel Çekimi Kilometre 11,2 23.067,52 258.356,21 258.356,22

10 E.10 OPGW Askı / Özel Askı Takımı Takım 5 229,72 1.148,58 1.148,60

11 E.11 OPGW Gergi Takımı Takım 16 251,65 4.026,33 4.026,40

12 E.12 OPGW Ek Kutusu Adet 5 1.730,06 8.650,32 8.650,30

13 E.13 96 mm² Koruma Teli Askı Takım 5 52,43 262,13 262,15

14 E.14 96 mm² Koruma Teli Gergi Takımı Takım 16 70,25 1.124,02 1.124,00

15 E.15 3 PB Tipi Direk İçin İyi Zemin Direk Temeli Ayak 20 1.493,16 29.863,20 29.863,20

16 E.16 3 PD Tipi Direk İçin İyi Zemin Direk Temeli Ayak 32 6.179,62 197.748,00 197.747,84

17 E.17 Galvanizli Demir Direk Ton 148,55 8.587,41 1.275.659,49 1.275.659,76

18 E.18 Faz ve Koruma İletkeni Tel Aktarımı Kilometre 9 19.213,98 172.925,81 172.925,82

19 E.19 Faz İletkeni Temini ve Tel Çekimi Kilometre 0,75 115.407,50 86.555,62 86.555,63

20 E.20 Galvanizli Demir Direk Demontajı Ton 12,129 658,73 7.989,75 7.989,74

21 E.21 OPGW Koruma Teli Demontajı Kilometre 15,11 1.762,57 26.632,50 26.632,43

22 E.22 OPGW Koruma Teli Temini ve Tel Çekimi Kilometre 15,11 19.045,95 287.784,28 287.784,30

23 E.23 1272 MCM Çift Gergi Takımı Takım 78 853,61 66.581,25 66.581,58

24 E.24 1272 MCM Tek Askı Takımı. Takım 15 355,10 5.326,50 5.326,50

25 E.25 OPGW Koruma Teli Gergi Takımı Takım 26 204,87 5.326,50 5.326,62

26 E.26 OPGW Koruma Teli Askı / Özel Askı Takımı Takım 5 159,79 798,97 798,95

27 E.27 OPGW Koruma Teli Ek Kutusu. Adet 7 1.712,09 11.984,62 11.984,63

28 E.28 PB İyi Zemin Direk Temeli Direk 5 2.296,27 11.481,33 11.481,35

29 E.29 PD İyi Zemin Direk Temeli Direk 13 8.283,34 107.683,37 107.683,42

30 E.30 Galvanizli Demir Direk. Ton 65,9 8.807,60 580.420,72 580.420,84

31 E.31 Faz İletkeni Temini ve Tel Çekimi. Kilometre 3,7 136.098,36 503,563,94 503.563,93

32 E.32 Faz ve Koruma İletkeni Tel Aktarımı Kilometre 0,26 24.116,04 6.270,17 6.270,17

33 E.33 Galvanizli Demir Direk Demontajı Ton 28 1.105,28 30.947,98 30.947,84

34 E.34 Faz ve Koruma İletkenleri Demontajı Kilometre 3,7 9.812,98 36.308,04 36.308,03

35 E.35 1272 MCM Çift Gergi Takımı Takım 3 943,67 2.831,01 2.831,01

36 E.36 1272 MCM Çift Gergi Takımı Takım 12 1.153,38 13.840,51 13.840,56

37 E.37 1272 MCM Tek Askı Takımı Takım 15 471,84 7.077,53 7.077,60

38 E.38 1272 MCM Çift Askı Takımı ( Takım 9 1.027,55 9.247,98 9.247,95

39 E.39 70 mm² Galvanizli Çelik Koruma Teli Temini ve Tel Çekimi Kilometre 7 8.178,48 57.249,39 57.249,36

40 E.40 70 mm² Çelik Koruma Teli Askı Takımı Takım 16 68,15 1.090,46 1.090,40

41 E.41 70 mm² Çelik Koruma Teli Gergi Takımı Takım 8 115,34 922,70 922,72

42 E.42 Hava İkaz Küresi Boyanmış Halde Adet 25 251,65 6.291,14 6.291,25

43 E.43 Direk Yerinde Zemin Etüdü Yapılması Direk 2 2.076,08 4.152,15 4.152,16

44 E.44 PA İyi Zemin Direk Temeli Direk 5 2.156,79 10.783,93 10.783,95

45 E.45 PA Zayıf Zemin Direk Temeli Direk 1 7.444,52 7.444,52 7.444,52

46 E.46 PB İyi Zemin Direk Temeli Direk 1 2.306,75 2.306,75 2.306,75

47 E.47 PB Zayıf Zemin Direk Temeli Direk 1 8.283,34 8.283,34 8.283,34

48 E.48 PE İyi Zemin Direk Temeli Direk 1 6.710,55 6.710,55 6.710,55

49 E.49 PE Zayıf Zemin Direk Temeli Direk 1 24.157,99 24.157,99 24.157,99

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç) 6.381.000,00 6.381.000,57

Anılan iş ortaklığı tarafından 1, 15, 24, 32, 35, 45, 46, 47, 48 ve 49 no’lu iş kalemleri hariç olmak üzere 39 iş kaleminde iş kaleminde yapılan hatanın, iş kalemi miktarı ile teklif edilen birim fiyatın çarpım işleminin doğru yapılmamasından kaynaklandığı,

birim fiyat ve miktarın çarpılması işleminin sonucunda bulunan tutarın veyahut iş kalemi tutarlarının toplanması sonucunda bulunan toplam tutarın, bilgisayar yazılımından kaynaklı olarak yanlış yuvarlanması durumunun söz konusu olmadığı,

dolayısıyla söz konusu hatanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesi kapsamındaki çarpım ve toplamlarda bilgisayar yazılımından kaynaklanan yuvarlamalar nedeniyle oluşan hesaplama farklılığı olarak değerlendirilemeyeceği anlaşılmıştır.

Nitekim anılan istekli tarafından 09.10.2019 tarihinde idareye sunulan teklifine açıklık getirdiği yazıdan anlaşılacağı üzere, fiyat dışı unsur kriterinden tam puan alınması maksadıyla İdari Şartname’de istenilen “isteklinin iş kalemi için teklif ettiği toplam bedelin isteklinin teklifinin genel toplam bedeline oranı alt sınırı (%) ve üst sınırı (%)” değerlerinin sağlanması amacıyla belirlenen virgülden sonra 14 basamaklı teklif fiyatının, Excelden kaynaklı olarak birim fiyat teklif cetveline 2 basamaklı olarak aktarıldığının ve iş kalemlerinde teklif edilen tutarın, teklif edilen 14 basamaklı birim fiyatla, iş kalemi miktarının çarpımı sonucu bulunduğunun kabul edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından birim fiyat teklif cetvelinde gerçekleştirilen söz konusu hatanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.5.3’üncü maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Tekin Duman-Er-Tek En. Taah. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.