Salı, Temmuz 16, 2024
Benzer İş

Benzer işlerin ihale konusu iş ile birebir aynı olması zorunluluğu var mı?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/042

Gündem No : 40

Karar Tarihi : 11.09.2019

Karar No : 2019/UH.II-1117

BAŞVURU SAHİBİ:

Marmara Grup Çevre Sağ. Hiz. ve Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/292274 İhale Kayıt Numaralı “Ağaç Restorasyon, Bakım ve Onarım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 19.07.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ağaç Restorasyon, Bakım ve Onarım” ihalesine ilişkin olarak Marmara Grup Çevre Sağ. Hiz. ve Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.08.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 09.08.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.08.2019 tarih ve 34018 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.08.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/919 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idareye yapılan şikayet başvurusunda ihaleye teklif veren isteklilerin iş deneyim belgelerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 48’inci maddesine göre değerlendirilmesi gerektiğinin belirtildiği, ancak söz konusu şikayet başvurusunun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesi hükmü ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan açıklamalar gerekçe gösterilerek reddedildiği, benzer işe yönelik iş deneyimin belirlenmesinde iş bitirme belgelerinin içeriklerinin ve hangi kalemleri kapsadığının idare tarafından ayrıntılı sorgulanması gerektiği, iş bitirme belgesine konu işin ihaleye esas keşfi, kesin hakediş raporu, kesin kabul tutanağının incelenmesi gerektiği, iş bitirme belgesindeki iş kısımlarının örneğin; işin temeli olan ağaç restorasyonunu ve ağaçların hastalıklardan arındırılması için fumigasyon yapılması gibi birimlerine yönelik iş deneyimi bulunup bulunmadığının veya tutar olarak ne kadarını kapsadığının incelenmesi gerektiği, aynı zamanda söz konusu işlerin yapılabilmesine yönelik makine, teçhizat, diğer ekipman, ihtisas ve buna ait yetki belgelerinin ve organizasyon yeterlilikleri bakımından da gerekli sorgulamaların yapılması gerektiği,

Teknik Şartname’de“Amaç; anıt niteliği taşıyan ağaçların hastalıklı, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarının tedavi edilmesi, tehlike arz eden veya tehlike arz edebilecek kısımlarının güvenlikli hale getirilmesi ve ağacın gelecek nesillere aktarılması adına ömrünü uzatmak için koruyucu sistemlerin uygulanması.” düzenlemesinin yer aldığı, ihale konusu işin amacının anıt niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyonu olduğu, park, bahçe bakımı kapsamında ağaçların veya diğer bitkilerin budanması, kesimi, sulanması veya park onarımı gibi işlerin bu kapsamda değerlendirilmesinin hatalı olacağı, dolayısıyla istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin hassas bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği, ancak ihale komisyonu tarafından yalnızca ekonomik yönden bir değerlendirme yapıldığı, sonuç olarak ihale üzerinde bırakılan istekli ile ihaleye teklif veren diğer 3 isteklinin de iş deneyim belgelerinin uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde“ …

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri,

ifade eder.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Şikayete konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde“2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Ağaç restorasyon, bakım ve onarım

b) Miktarı ve türü: Ağaç restorasyon, bakım ve onarım hizmeti alımı-1 hizmet kalemi. (Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı değildir. Çalışma saatleri kısmi zamanlıdır.)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: İzmir ili sınırları içinde idarenin belirleyeceği yerler

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak; daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü ağaç bakım, onarım ve restorasyon işleri kabul edilecektir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ek” kısmında

Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı

1Ağaç Restorasyon, Bakım ve Onarım Hizmeti (Teknik Şartname’de Belirtilen Tüm Giderler Teklif Fiyatına Dahil Edilecektir.)adet50

” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin adı” başlıklı 1’inci maddesinde“Anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların bakım, onarım ve restorasyon çalışması.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kapsam” başlıklı 2’nci maddesinde“İzmir ili sınırları içerisinde bulunan (Konak, Bornova, Karabağlar, Urla, Ödemiş, vs.) 50 (elli) adet anıt ağaç niteliği taşıyan çınar (platanus orientalis) ve menengiç (pistacia terebinthus) ağaçların bakım, onarım ve restorasyon işinin yapılması. Uygulama yapılacak ağaç listesi aşağıdadır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Amaç” başlıklı 3’üncü maddesinde“Anıt ağaç niteliği taşıyan ağaçların hastalık, çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş kısımlarının tedavi edilmesi, tehlike arz eden veya tehlike oluşturabilecek kısımlarının güvenlikli hale getirilmesi ve ağacın gelecek nesillere aktarılması adına ömrünü uzatmak için koruyucu sistemlerin uygulanması.” düzenlemesi yer almaktadır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 19.07.2019 tarihinde yapılan “Ağaç Restorasyon, Bakım ve Onarım” işi ihalesine 6 isteklinin katıldığı, Ares Pey. Tem. İnş. Bil. Otom. Gıda Teks. Sağ. Hizm. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş ve benzer iş kapsamında olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 29.07.2019 onay tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Çeda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale işlem dosyasında yer alan belgeler incelendiğinde; ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi İz Erbey Pey. Tas. Uyg. İnş. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar İkmal Şube Müdürlüğü tarafından 22.01.2018 tarihinde düzenlenmiş olan 2017/163983-2140110-1-2 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin “İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Ağaçların Budanması” işinden elde edilmiş bir iş bitirme belgesi olduğu görülmüştür.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Çeda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan belgeler iddia sınırı çerçevesinde incelendiğinde, söz konusu istekli tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sözleşme ve faturaların sunulduğu, 11.02.2019 tarihli sözleşmeye konu işin teslim tarihinin 24.05.2019 olduğu ve Cem Fırat Halis ile Çeda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalandığı görülmüştür.

Söz konusu sözleşmede“3) Tarihi ağaçların çürümüş, yaralı bölgelerini ziraat mühendisinin nezaretinde teknik metotlarla iyileştirilmesi. Tehlike arz eden dalların güvenli hale (kesme, budama, destekleme) getirilmeleri. Haşere ve zararlılara karşı idarenin gerekli gördüğü tüm ilaçlamaların yapılması. Ağaçların gövde bölgelerinde mimari detayda belirtilen değişken ölçülerde taş örgü yapılması.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

İhaleye teklif veren diğer bir istekli İlkiz Orman Ürün. Teks. Tem. İnş. Nak. Pet. Tur. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar İkmal Şube Müdürlüğü tarafından 13.11.2018 tarihinde düzenlenmiş olan 2017/698270-2555647-1-1 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgenin “İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropol Sınırları İçerisinde Bulunan Ağaçların Budanması Hizmeti Alımı” işinden elde edilmiş bir iş bitirme belgesi olduğu görülmüştür.

İhaleye teklif veren diğer bir istekli Piramit Dek. İnş. Elek. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sözleşme ve faturaların sunulduğu, 15.02.2019 tarihinde imzalanan sözleşmeye ilişkin işin teslim tarihinin 30.06.2019 olduğu ve İzka İnş. Müh. Ltd. Şti. ile Piramit Dek. İnş. Elek. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalandığı görülmüştür.

Söz konusu sözleşmenin “İşin Konusu ve Tanımı” başlıklı 2’nci maddesinde“İzmir’in muhtelif yerlerinde (Ulukent, İnciraltı, Çiğli) mülkiyeti İzka İnş. Müh. Ltd. Şti.ne ait parsellerde bulunan ağaçların (18 adet) restorasyon ve bakımının yapılması işi tüm malzemede (vinç, kamyon, bakım ve ilaçlama ile onarım için gerekli organik veya inorganik kimyasallar, ilaçlar ile budama testeresi, jeneratör vb.) yükleniciye ait olmak üzere anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapılması işini kapsar.” ifadelerinin yer aldığı görülmüştür.

Yukarıda yer verilen ihale dokümanı düzenlemelerine göre, ihale konusu işin ağaç restorasyon, bakım ve onarım işi olduğu, benzer işin ise kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş her türlü ağaç bakım, onarım ve restorasyon işleri olarak belirlendiği, benzer işin ihale konusu işle birebir aynı olması gerekmediği, idarece benzer işin ihale konusu işten daha geniş bir şekilde belirlendiği, bu çerçevede, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi istekliler ile teklifi geçerli kabul edilen istekliler tarafından iş deneyimlerinin tevsiki amacıyla sunulan belgelere konu işlerin ihale dokümanında belirlenen benzer işe uygun olduğu anlaşıldığından idarece yapılan değerlendirmenin kesinleşmiş ihale dokümanı düzenlemelerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.