Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Benzer İş

Su yapıları işleri, benzer iş olarak hangi grup kapsamına girer?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/021

Gündem No : 79

Karar Tarihi : 26.04.2017

Karar No : 2017/UY.II-1216

Şikayetçi :

Çetin İnşaat Tekstil Turizm Üretim San. ve Tic. A.Ş.

İhaleyi Yapan Daire:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

15.03.2017 / 15614

Başvuruya Konu İhale:

2016/598955 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Göleti İkmali” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Çetin İnş. Teks. Tur. Üre. San. ve Tic. A.Ş.

Yeşilyurt Mahallesi Diyarbakır Cad. No: 71 Akçakiraz/ELAZIĞ

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 22. Bölge Müdürlüğü

61220 TRABZON

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/598955 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Göleti İkmali” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürlüğü tarafından 15.02.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Göleti İkmali” ihalesine ilişkin olarak Çetin İnş. Teks. Tur. Üre. San. ve Tic. A.Ş.nin 03.03.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.03.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.03.2017 tarih ve 15614 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.03.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/679 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu ihalenin, talvegden yüksekliği 45 m, temelden yüksekliği 51 m, kret uzunluğu 179 m, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve 1586 ha brüt, tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gölet yapımı işi olduğu, İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan (A) VIII. Grup: Barajlar, benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesinin, aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde ise “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (5Puan):

İsteklinin kamu veya özel sektöre karşı ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan ve teklif edeceği bedelinin %50’sinden fazla olan gölet/baraj iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.

*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.

*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.

Bitirdiği Gölet /Baraj Sayısı Puan

0 İse 0

1 İse 1

2 İse 3

3 ve fazlası ise 5 …” düzenlemesinin yer aldığı,

İhale üzerinde bırakılan Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş.- Solmaz Taah. İnş. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından yeterlik için sunulması gereken iş deneyim belgesi haricinde sunulan 3 adet iş deneyim belgesinin, benzer işe uygun baraj/gölet işi kabul edilerek teknik değer nitelik puanı hesaplamasında 5 tam puan verildiği, fakat anılan İş Ortaklığının pilot ortağı Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş. tarafından bu kapsamında sunulan 3 adet iş deneyim belgesinin puanlamada değerlendirilmeye alınmasının mümkün olmadığı, şöyle ki,

1) Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş.nin ortağı Bedirhan Hayırlı adına DSİ 9’uncu Bölge Müdürlüğü tarafından, “Mercan HES Tesisleri İnşaatı”na ilişkin düzenlenmiş iş yönetme belgesine konu işin baraj/gölet işi değil, esas itibariyle regülatör ve hidroelektrik santrali işi olduğu ve bu nedenle teknik değer nitelik puanlaması kapsamında değerlendirilmeye alınmasının mümkün olmadığı,

2 ) Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş.nin ortağı Bedirhan Hayırlı adına DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, “Uzunçayır Barajı ve HES Tesisleri İnşaatı”na ilişkin düzenlenmiş iş yönetme belgesinde işin geçici kabul tarihinin bulunmadığı, İdari Şartname’nin 35.1’inci maddesi gereğince teknik değer nitelik puanlaması için sunulacak iş deneyim belgelerinin, ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan bir işe ait olması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından, belgeyi düzenleyen idareden, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise geçici kabul tarihinin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışının, yazının düzenlendiği tarih itibarıyla toplam sözleşme bedelinin %80’inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazının başvuru veya teklif dosyası kapsamında sunulmadığı, dolayısıyla üzerinde geçici kabul tarihi olmayan bir iş deneyim belgesinin ihale komisyonu tarafından bu haliyle kabul edilerek puanlamada değerlendirmeye alınmasının mevzuata uygun olmadığı,

3) Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş.nin ortağı Bedirhan Hayırlı adına DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, “Çat Barajı ve Tesisleri İnşaatı”na ilişkin düzenlenmiş iş yönetme belgesinde işin geçici kabul tarihinin 31.12.2002 olduğu, şikâyet başvurusuna idarece verilen cevap dilekçesinde ise, işin geçici kabul tarihinin 09.09.2004 olarak belirtildiği, anılan işin kabul tarihi konusunda bir çelişki bulunduğu, DSİ Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılan sonuca göre Çat Barajının 1985-1996 yıllarında inşa edildiğinin belirtildiği, dolayısıyla 1996 yılında işletmeye açılan bir barajın 2002 yılında geçici kabulünün yapılmasının mümkün olmadığı, anılan belgenin 1996 yılından sonraki bir tarihi içermesinin, barajın geçici kabulünden sonra ilave sözleşmeler ile ikmal işleri yapılmış olabileceğini ve bu durumda da iş deneyim belgesinin birden fazla sözleşme kapsamında yapılan işler toplanarak düzenlendiği anlamına geldiği ve bunun da mevzuata aykırı olduğu, anılan işin geçici kabul tarihinin ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıla ait değil, daha eski bir tarih olduğu ve bu nedenle puanlamada değerlendirmeye alınmasının uygun olmadığı,

Sonuç olarak ise, yukarıda bahsi geçen iş deneyim belgeleri ile ilgili mevzuata aykırılıklar dolayısıyla teknik değer nitelik puanlamasının hukuka aykırı olarak yapıldığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

d) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini ifade eder.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz…” hükmü yer almaktadır.

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde “A) Alt Yapı İşleri” başlığı altında “VIII. Grup: Barajlar

1.Dolgu barajlar

2.Beton barajlar

3.Kemer barajlar

4.Göletler” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin;

a) Adı: Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Göleti İkmali

b) Yatırım proje no’su/kodu:1977A010320

c) Miktarı (fiziki) ve türü: Talvegden yüksekliği 45 m, temelden yüksekliği 51 m, kret uzunluğu 179 m, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve 1586 ha brüt, tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla gölet yapımı. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer: Gümüşhane Kelkit ilçesi Söğütlü Beldesi, Çambaşı Deresi üzerinde

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 100’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Yapım İşlerinde benzer iş grupları tebliğinin eki olan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinde yer alan yer alan (A) VIII. Grup: Barajlar, benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat Mühendisliği” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) (5Puan): İsteklinin Kamu veya Özel Sektöre karşı ihale ilan tarihi itibariyle geriye doğru son 15 yıl içinde geçici kabulü yapılan ve teklif edeceği bedelinin %50’sinden fazla olan gölet/baraj iş deneyim belgesi üzerinden puanlama yapılacaktır.

*Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesine konu iş hariç.

*Ortak girişimlerde sadece pilot ortak değerlendirilecektir.

Bitirdiği Gölet /Baraj Sayısı puan

0 İse 0

1 İse 1

2 İse 3

3 ve fazlası ise 5” düzenlemesi yer almaktadır.

Özel Teknik Şartname’nin “Projenin yeri, amacı ve cinsi” başlıklı 1’inci maddesinde “Sözleşme konusu olan iş DSİ 22. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, Gümüşhane Kelkit ilçesi Söğütlü Beldesi, Çambaşı Deresi üzerinde inşa edilecektir. Göletin, talvegden yüksekliği 45 m, temelden yüksekliği 51 m, kret uzunluğu 179 m, kil çekirdekli kaya dolgu tipindedir. Gölet sulama amacı ile inşa edilecek olup, 1586 ha brüt, tarım arazisinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması planlanmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Bu ihale ile yapılacak işler” başlıklı 2’nci maddesinde “Bu iş kapsamında gölet gövdesi, betonarme derivasyon ve kondüvi şeklinde dipsavak imalatları, dolusavak, malzeme taşıma yolları ve enerji nakil hattı yapılacaktır.

A- Gölet Gövdesi:

1-Ariyet sahaları ve ocaklardaki her türlü temizlik işlerinin yapılması (ağaç kesilmesi, kazıların yapılması gibi),

2-Projelerde gösterilen ve İdarece lüzum görülen her türlü gölet temeli-cut-off kazılarının yapılması ve temellerin dolgu ve beton imalatı yapımına hazır hale getirilmesi ile inşaat sahasının gerek kazı, gerekse dolgu ve beton imalatı sırasında kurutulması işleri,

3-Her türlü ariyet, depo, kazı ve ocaklardan beton malzemesi elde edilmesi, projesinde gösterilen yerlere taşınması, kalıplara dökülmesi, sıkıştırılması, sulanması, ariyet, depo ve ocak yerlerinin temizlenmesi, tesviye ve tanzim işleri,

4- Projelerde gösterilen ve İdarece lüzum görülebilecek her türlü gölet ölçüm teçhizatının ve röperlerinin temini, nakli ve yerleştirilmesi, denenmesi ve işler bir hale getirilmesi; geçici kabul zamanına kadar yerine konulmuş ölçüm aletleri ve röperlere ait lüzumlu rasatların yapılması ve rasat neticelerinin İdareye teslim edilmesi işleri,

5- Memba batardosunun kazı, dolgu işlerinin yapılması.

6-Gölet gövde şevlerinin tanzimi ve gölet ana gövdesinin ikmali,

7- İdare tarafından verilen projeler de bulunan fakat yukarıda zikredilmeyen iş kalemlerinin yapılması

8-Yukarıdaki işlerle ilgili her türlü yol, aydınlatma, havalandırma, kurutma ve drenaj işlerinin yapılması,

B – Derivasyon, dipsavak ve branşman kondüvisi:

1-Kondüvi giriş ve çıkış kazılarının yapılması,

2-Kondüvi çıkışında mevcut beton imalatların kaldırılması, kazı, her türlü beton, betonarme, dolgu ve tahkimat işlerinin yapılması,

4-Kondüvi betonu ve diğer imalat işlerinin yapılması,

5-Dipsavak su alma yapısının yükseltilmesi, beton ve diğer işlerinin yapılması,

6-Her türlü vana, ızgara, kapak, kapak kaldırma tertibatı ve bunlarla ilgili teçhizatın ve müştemilatın temini, montajı ve işler duruma getirilmesi

7-Cebri boru ve aksamına ilişkin tüm işlerin yapılması,

8-İdare tarafından verilen projeler de bulunan fakat yukarıda zikredilmeyen iş kalemlerinin yapılması

9-Yukarıdaki işlerle ilgili her türlü yol, aydınlatma, havalandırma, topraklama, kurutma ve drenaj işlerinin yapılması,

C – Dolusavak İnşaatı:

1-Her türlü kazılarının yapılması, kazı şevlerinin düzeltilmesi ve temellerin hazırlanması işlerinin yapılması,

2-Her türlü drenaj ve gerekli görülen yerlerdeki ankraj işlerinin yapılması,

3-Her türlü beton, betonarme, dolgu ve tahkimat işlerinin yapılması,

4-Yukarıdaki işlerle ilgili her türlü yol, aydınlatma, havalandırma, topraklama, kurutma ve drenaj işlerinin yapılması.

D – Yollar:

Proje kapsamında yapılacak yollar projesinde öngörülen miktarda ve standartlarda yapılacaktır. Yüklenici tarafından inşa edilen yolların bakım ve onarım masrafları işin sonuna kadar yükleniciye ait olacaktır. Bu masrafların teklif birim fiyatlara dahil olduğu ve tekliflerin bu şarta göre verildiği kabul edilecektir.

E – Kamulaştırma haritalarının yapımı:

Projede idarenin vereceği kamulaştırma haritalarının dışında yeni işlerden dolayı meydana gelebilecek kamulaştırma haritaları işi ( malzeme ocakları, depo sahası, malzeme taşıma yolları vs.) yapımı da iş kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu çalışmalarda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından daha önceden tesis edilmiş olan nirengi, poligon ve nivelman noktaları da dikkate alınacaktır.

Kamulaştırma planlarının tanzimi için, “Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği” “Tescile Konu Olan Harita ve Planlar Yönetmeliği” ve “Kontrol Yönergesi” ile “DSİ Genel Müdürlüğü Kamulaştırma Harita ve Harita Bilgileri Üretimi Teknik Şartnamesi”nin yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır. İdarece kabul edilen kamulaştırma planları, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün ilgili kadastro birimine büro ve zemin kontrolleri yaptırılarak tasdik ettirilir. İdare yılı içinde uygun gördüğü miktarda kamulaştırma haritasının yapımını peyderpey yükleniciden isteyebilir.

Bu maddede tarif edilen işler teklif birim fiyatlara dahil olduğundan ayrıca bir bedel ödenmesi ve/veya mevcut teklif birim fiyatlarda değişiklik yapılması teklif edilemez.

F – Laboratuar hizmetleri

Yüklenici laboratuvar hizmetlerinin aksamadan yürümesini temin edecek şekilde ve büyüklükte olmak üzere sıhhi tesisatı ve müştemilatı mevcut olmak şartıyla şantiye tesisleri içerisinde uygun bir yer ayıracaktır. Bu amaçla 1 adet laborant bulunduracaktır.

Yüklenici şantiyede kurduğu laboratuvarda yaptığı deneyleri, İdare tarafından görevlendirilen kalite kontrol görevlisinin (Mühendis, laborant ) gözetiminde ve İdare tarafından verilen föyler kullanılarak yapacaktır

Yüklenici inşaatın devamınca şantiyede yapılacak deneyler için aşağıda listesi bulunan alet ve edevatı temin edecek ve işyerinde işin sonuna kadar bulunduracaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teknik değer nitelik puanlaması kapsamında sunulan iş deneyim belgeleri incelendiğinde,

1) Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş.- Solmaz Taah. İnş. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş. tarafından DSİ Genel Müdürlüğünce “Mercan HES İnşaatı” yapım işine ilişkin olarak şirketin %51 oranındaki hissesine sahip ortağı olan Bedirhan Hayırlı adına düzenlenen 06.03.2007 tarihli ve 1202 sayılı iş yönetme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede uygulanan yapı tekniğinin “Beton ağırlıklı regulatör ve su alma yapısı, 10 km uzunluğunda at nalı kesitli B.A. kondüvi kanal, 10 km beton kaplamalı yol, 54 km ulaşım yolu, sanat yapıları, yükleme havuzu, santral binası, şalt sahası, cebri boru, vana, B.A. istinat duvarı ve 8 dairelik lojman inşaatı” olarak belirtildiği görülmektedir.

Anılan iş deneyim belgesine konu işin, regülatör ve hidroelektrik santral tesisleri yapım işi olduğu ve Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde, regülatör işinin, (A) Alt Yapı İşleri IX. Grup: “Su Yapıları” kapsamında, hidroelektrik santral tesisleri yapım işinin ise (A) Alt Yapı İşleri XIII. Grup “Hidroelektrik Enerji Santralleri” kapsamında yer aldığı,

uygulanan yapı tekniğinin “Beton ağırlıklı regülatör ve su alma yapısı, 10 km uzunluğunda at nalı kesitli B.A. kondüvi kanal, 10 km beton kaplamalı yol, 54 km ulaşım yolu, sanat yapıları, yükleme havuzu, santral binası, şalt sahası, cebri boru, vana, B.A. istinat duvarı ve 8 dairelik lojman inşaatı” olduğu anlaşılmaktadır.

İdari Şartname’nin 7’nci maddesi gereğince teknik değer nitelik puanlamasının gölet/baraj işlerine ilişkin iş deneyim belgeleri esas alınarak yapılacağı dikkate alındığında, anılan iş deneyim belgesine konu işin Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin ekinde yer alan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde “A VIII. “Barajlar” grubu işler kapsamında değerlendirilemeyeceği ve teknik değer nitelik puanlamasına esas teşkil edemeyeceği görülmektedir.

Bu itibarla, başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde bulunmuştur.

2) Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş.- Solmaz Taah. İnş. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş. tarafından DSİ Genel Müdürlüğünce “Uzunçayır Barajı ve HES Tesisleri İnşaatı” yapım işine ilişkin olarak şirketin %51 oranındaki hissesine sahip ortağı olan Bedirhan Hayırlı adına düzenlenen 21.07.2010 tarihli ve 4959 sayılı iş yönetme belgesinin sunulduğu görülmektedir.

Başvuru sahibi tarafından, iş yönetme belgesinde işin geçici kabul tarihinin bulunmadığı, söz konusu iş deneyim belgesinin ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıla ait olup olmadığı belirlenmeden puanlamada değerlendirmeye alınmasının uygun olmadığı iddia edilmektedir.

İdarece başvuru sahibinin şikâyet dilekçesine “Uzunçayır Barajına ait verilen iş yönetme belgesinde geçici kabul tarihin 31.12.2002 olduğu” şeklinde cevap verildiği görülmüş olup, anılan iş deneyim belgesi incelendiğinde ise işin geçici kabul tarihinin 09.09.2004 olduğu anlaşılmıştır.

İtirazen şikâyete konu ihalenin ilan tarihinin 13.01.2017 olduğu dikkate alındığında, başvuru sahibinin, söz konusu iş yönetme belgesinde işin geçici kabul tarihinin bulunmadığı ve bahsi geçen iş deneyim belgesinin ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıla ait olup olmadığı belirlenmeden puanlamada değerlendirmeye alınmasının uygun olmadığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş.- Solmaz Taah. İnş. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş. tarafından DSİ Genel Müdürlüğünce “Çat Barajı ve Tesisleri İnşaatı” yapım işine ilişkin olarak şirketin %51 oranındaki hissesine sahip ortağı olan Bedirhan Hayırlı adına düzenlenen 16.03.2007 tarihli ve 1201 sayılı iş yönetme belgesinin sunulduğu, anılan belgede işin geçici kabul tarihinin 31.12.2002 olarak belirtildiği görülmektedir.

Başvuru sahibi tarafından, şikâyet başvurusuna idarece verilen cevapta, işin geçici kabul tarihinin 09.09.2004 olarak belirtildiği, anılan işin kabul tarihi konusunda bir çelişki bulunduğu, DSİ Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılan sonuca göre Çat Barajının 1985-1996 yıllarında inşa edildiğinin belirtildiği, dolayısıyla 1996 yılında işletmeye açılan bir barajın 2002 yılında geçici kabulünün yapılmasının mümkün olmadığı, anılan işin geçici kabul tarihinin ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıla ait değil, daha eski bir tarih olduğu ve bu nedenle puanlamada değerlendirmeye alınmasının uygun olmadığı iddia edilmektedir.

Bedirhan Hayırlı adına DSİ Genel Müdürlüğünce “Çat Barajı ve Tesisleri İnşaatı”na ilişkin düzenlenen 16.03.2007 tarihli ve 1201 sayılı iş yönetme belgesinin verilmesine esas teşkil eden işin geçici kabulünün ne zaman yapıldığı bilgisi ile anılan iş yönetme belgesine konu işe ilişkin geçici kabul tutanağı ve/veya bu hususa ilişkin diğer belgelere ilişkin olarak belgeyi düzenleyen idareden 04.04.2017 tarih ve 679-739 sayılı yazı ile bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur.

Anılan iş bitirme belgesine ilişkin olarak DSİ Genel Müdürlüğünün 12.04.2017 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan yazısında “Söz konusu işin geçici kabul itibar tarihi 31.12.2002 olup, geçici kabul tutanağının onaylı bir örneği yazımız ekinde gönderilmektedir” şeklinde cevap verilmiştir.

Bahse konu iş deneyim belgesini düzenleyen DSİ Genel Müdürlüğünce gönderilen cevabi yazı ekindeki iş deneyim belgesine konu işin geçici kabul tutanağı incelendiğinde, söz konusu belgenin verilmesine esas teşkil eden işin bitirilme ve geçici kabul tarihinin 31.12.2002 olduğu görülmektedir. İtirazen şikâyete konu ihalenin ilan tarihinin 13.01.2017 olduğu dikkate alındığında, söz konusu iş deneyim belgesinin teknik değer nitelik puanlamasında değerlendirilmeye alınabilmesi için ihalenin ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıla ait olması gerektiği düzenlemesine uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu itibarla, söz konusu iş deneyim belgesinin ilan tarihinden geriye doğru son 15 yıla ait olmaması nedeniyle puanlamada değerlendirmeye alınamayacağı şeklindeki başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

Ayrıca, başvuru sahibi tarafından, bahsi geçen belgenin 1996 yılından sonraki bir tarihi içermesinin, barajın geçici kabulünden sonra ilave sözleşmeler ile ikmal işleri yapılmış olabileceğini ve bu durumda da iş deneyim belgesinin birden fazla sözleşme kapsamında yapılan işler toplanarak düzenlendiği anlamına geldiği ve bunun da mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Kurum itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler.” hükmü,

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinin onuncu fıkrasında “İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemez.” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “… İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır.

İhale işlem dosyasında yer alan 27.02.2017 tarihli idareye şikâyet dilekçesi incelendiğinde, bahsi geçen belgenin 1996 yılından sonraki bir tarihi içermesinin, barajın geçici kabulünden sonra ilave sözleşmeler ile ikmal işleri yapılmış olabileceğini ve bu durumda da iş deneyim belgesinin birden fazla sözleşme kapsamında yapılan işler toplanarak düzenlendiğini gösterdiği iddialarına yönelik Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunda belirtilen iddialardan hiçbirisinin anılan şikâyet dilekçesinde yer almadığı, idarenin şikâyet başvurusuna cevap yazısında da söz konusu iddialara ilişkin bir değerlendirmenin yapılmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla, anılan mevzuat hükümleri gereğince söz konusu iddiaya yönelik başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş.-Solmaz Taah. İnş. A.Ş. İş Ortaklığının pilot ortağı Ziver İnş. Taah. Maden. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş. tarafından DSİ Genel Müdürlüğünce “Mercan HES İnşaatı” yapım işine ilişkin olarak şirketin %51 oranındaki hissesine sahip ortağı olan Bedirhan Hayırlı adına düzenlenen 06.03.2007 tarihli ve 1202 sayılı iş yönetme belgesinin teknik değer nitelik puanlaması kapsamında değerlendirilmeye alınmaması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.