Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Benzer İş

Hizmet işlerinde gerçekleştirilen ek protokoller, bir önceki için devamı niteliğinde kabul edilir mi yoksa farklı bir sözleşme olarak mı kabul edilir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/056

Gündem No : 75

Karar Tarihi : 08.11.2017

Karar No : 2017/UH.I-3030

BAŞVURU SAHİBİ:

Haliç Özel Güvenlik Koruma Eğt. Kur. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/376097 İhale Kayıt Numaralı “Sgk Bursa İl Müdürlüğü ve Bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinin Özel Güvenlik” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa İl Müdürlüğü tarafından 15.09.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sgk Bursa İl Müdürlüğü ve Bağlı Sosyal Güvenlik Merkezlerinin Özel Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Haliç Özel Güvenlik Koruma Eğt. Kur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 12.10.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.10.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.10.2017 tarih ve 58055 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2649 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye ait kesinleşen ihale kararı eki ihale komisyonu kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerin sırasıyla 1453 Öz. Güv. ve Kor. Hiz. A.Ş. ve EGEMEN1 Öz. Güv. Hiz. A.Ş. olarak belirlendiğinin taraflarına bildirildiği, iş deneyim belgesini tevsik etmek üzere özel sektöre ait faturalar, sözleşme ve personele ait barkodlu sigorta dökümlerini teklif dosyası kapsamında idareye sundukları ancak, söz konusu ihale komisyonu kararında “İhalenin ilk ilan tarihi 14.08.2017 olup, iş deneyimini gösteren belge olarak sunulan hizmete ilişkin düzenlenen son fatura tarihinin ise 31.07.2012 olduğundan, sözleşmede de kabul ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığından, sunulan 08.10.2012 tarihli faturanın da Kıdem Tazminatı Ödemesine ilişkin olduğundan, teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına” yönünde gerekçelerle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan kararda, idarece özel sektör sözleşmelerinin incelenmesi sonucunda sözleşmenin “Sözleşme süresi” başlıklı 14’üncü maddesinde “İşin başlama tarihi 22.11.2010 olup, sözleşme süresi 1 (bir) yıldır. İşverenin talebi halinde aynı şartlarda istenilen süre kadar işin süresi uzatılabilecektir.” ifadesinin yer aldığının görüldüğü ve bu maddeye istinaden ek protokoller yapılarak sözleşmenin 31.07.2012 tarihine kadar süre uzatımı yapıldığının ihale komisyonunca tespit edildiği, söz konusu tarihin kabul tarihi olarak dikkate alınmasının mevzuata aykırı olduğu ve idarece yapılan değerlendirmelerin hatalı olduğu şöyle ki;

– Sundukları sözleşmenin “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 6’ncı maddesinde, kıdem ve ihbar tazminatlarının yüklenici tarafından ödeneceğinin sözleşme kapsamında belirlendiğinin açıkça ifade edildiği, yani sözleşme kapsamında çalıştırılan personelin hakkettiği kıdem ve ihbar tazminatlarının da hakediş yapılarak önce yükleniciye ödenmesi, nihayetinde de yüklenicinin işçilere ödeme yapması gerektiği ve dolayısıyla kıdem tazminatı bedelinde sözleşme kapsamında bir fatura olduğu, bu kapsamda sunmuş oldukları 08.10.2012 tarihli ve 268072 seri numaralı “Kıdem tazminatı bedeli” olarak kesilen K.D.V. hariç 238.375,86 TL tutarlı son faturanın sözleşme kapsamında kesilen en son fatura olarak kabul edilmesi ve yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre bu son fatura tarihinin de kabul tarihi olarak belirlenmesi gerekirken, idarece 31.07.2012 tarihli faturanın sözleşmeye ait kabul tarihi olarak esas alınmasının mevzuata aykırı olduğu, özel sektöre yaptıkları sözleşme kapsamında kesilen 08.10.2012 tarihli ve 268072 seri numaralı faturanın mevzuata uygun olarak kabul edilmesi durumunda, hem iş deneyim belgelerinin 5 yıllık süre açısından uygun olması hem de eşit teklif veren firmalar arasında yapılan puanlama işleminde tek 3 (üç) puanlı firma olduklarının görülecek olması nedeniyle kura işlemine gerek duyulmadan ihalenin üzerlerinde bırakılacağı, tutar ve kabul şartları açısından ihale dokümanına ve mevzuata uygun iş deneyim belgesi ile sundukları tekliflerinin idarece yeniden değerlendirmeye alınması gerektiği ve keyfi olarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının Türk Ceza Kanunu’nun “İhaleye fesat karıştırma” başlıklı 235’inci maddesinin ilgili hükümleri gereği suç teşkil etmesi dolayısıyla maddi ve manevi tazminat haklarının saklı kalarak şikayet yolları uyarınca tüm başvuru bedellerinin itirazen şikayet başvurusu bedeli, idari yargı bedeli, yargılama ve avukatlık bedelleri ile yasal faizlerin vs) ayrıntılı olarak idareden talep edileceği ve açıklanan nedenlerle ihalenin üzerlerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuruya konu ihaleye ait ihale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuruya konu ihaleye 7 isteklinin teklif zarfı sunduğu, 4 isteklinin teklifinin parasal teklif sunmadıkları yönünde gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı, anılan kararda başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik olarak ise “Haliç Özel Güvenlik Kor. Eğt. Kur. San ve Tic. Ltd, Şti.nin sunduğu fatura örneklerinin kontrollerinde Güvenlik Hizmetine ilişkin işler için düzenlenen, 21 adet faturanın 30.11.2010 ile 31.07.2012 tarihleri arasında düzenlendiği, 08.10.2012 tarihinde ise Kıdem Tazminatı Bedeli açıklamasıyla fatura düzenlendiği görülmüştür.…İhalenin ilk ilan tarihi 14.08.2017 olup, iş deneyimini gösteren belge olarak sunulan hizmete ilişkin düzenlenen son faturanın tarihi ise 31.07.2012 olduğundan, sözleşmede de kabul ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmadığından, sunulan 08.10.2012 tarihli faturanın da Kıdem Tazminatı Ödemesine ilişkin olduğundan, teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına…” şeklinde gerekçelere yer verildiği,

Ayrıca teklifi geçerli kabul edilen isteklilerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi isteklilerin sırasıyla 1453 Öz. Güv. ve Kor. Hiz. A. Ş. ve Egemen1 Öz. Güv. Hiz. A.Ş. olarak belirlendiği,

Başvuru sahibinin idareye yapmış olduğu şikâyet üzerinde alınan kararda ise; “…Şikâyet konusuyla ilgili olarak isteklinin iş deneyim için özel sektöre yapılan iş ile ilgili sözleşmeyi sunduğu ve süresinin 1 (bir) yıl olduğu, sözleşmenin protokollerle 7(yedi) defa uzatıldığı ve bu uzatma nedeniyle sözleşmenin yönetmelikte belirtilen %10 oranını aştığı, buna mukabil %10’u aşmayan kısmın yeterli kriterlerini sağlaması nedeniyle ihale komisyonca değerlendirme dışı bırakılmadığı, ancak yine yönetmelikte açıkça belirtilen geriye dönük 5 (beş) yıl içinde tamamlanmış işe ilişkin sözleşmenin ibrazı ile ilgili yapılan değerlendirme neticesinde ise ihale komisyonunca istekli lehine yorumlanarak %10’u aşan tutarlara ait faturaların dikkate alınması halinde sunulan Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Hizmet Listelerinin son tarihinin 31.07.2012 olduğunun anlaşıldığından, buna rağmen ilan tarihi itibariyle son 5(beş) yıla ilişkin yapılan hesaplamada hizmetin bittiği ve bu hizmete ilişkin son fatura tarihinin 5(beş) yılı karşılamadığı, Şikâyet başvurusunda ise hizmete ilişkin fatura tarihinden 69 gün sonra hizmetin sunulmasına ilişkin olmayan kıdem tazminatı ödemesine ait bir faturanın dikkate alınması talebinin yönetmelik hükümlerine aykırı olduğu” şeklinde değerlendirmelere yer verilerek şikâyet başvurusunun reddine karar verildiği görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin…istenilmesi zorunludur.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Mal ve hizmet alımlarında iş artışı ve iş eksilişi” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımları sözleşmelerinde;

a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

Şartlarıyla sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabileceği belirtildiğinden; sözleşme bedelinin % 20’sine kadar iş artışı, birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımları için söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla götürü bedel üzerinden sözleşmeye bağlanan mal ve hizmet alımlarında iş artışı söz konusu olmayacaktır.

26.2. Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir. Bu nedenle, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir…” açıklamaları,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 15’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İdarece ihale işlem dosyası içerisinde başvuru sahibi istekliye ait teklif dosyası kapsamında gönderilen belgeler incelendiğinde,

Anılan istekli tarafından iş deneyimini göstermek üzere “Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Bursa- Balıkesir- Çanakkale – Yalova Özel Güvenlik Hizmet Sözleşmesi” başlıklı sözleşmenin,

Ayrıca ilgili işyeri merkezlerinde belirtilen ve ait olduğu ay ve yıl olarak “2010-11,2012-07” dönemlerini kapsayan aylara göre çalıştırılan personele ait sigorta hizmet listelerinin,

Ek protokollerin, ek sözleşmelerin, damga vergisi alındı makbuzlarının, 30.11.2010 ve 08.10.2012 tarih aralığını kapsayan faturaların, ödeme dekontlarının, ve tahakkuk fişlerinin sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Bursa- Balıkesir- Çanakkale – Yalova Özel Güvenlik Hizmet Sözleşmesinin “Sözleşmenin tarafları” başlıklı 1’inci maddesinde “Bu sözleşme bir tarafta Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş (bundan sonra “İşveren” olarak anılacaktır” ile diğer tarafta Haliç Özel Güvenlik Koruma Eğitim Kurumları San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır.” Arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.” düzenlemesine,

“İşin konusu ve görev alanı” başlıklı 4’üncü maddesinde “İşin konusu; Aşağıda açık adresi yazılı Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı olan Balıkesir, Çanakkale, Yalova İl Müdürlükleri ile Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl, M.Kemalpaşa, Gemlik İşletme Bakım Müdürlükleri ve Bağlısı hizmet birimlerine ait Nizamiye, Ambarlar ve Veznelerimizin bulunduğu yerlerde özel koruma ve güvenlik hizmetinin 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanunu Kapsamında, Kanun, Yönetmelik ve Genelge ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun olarak, İşverenin kendisine verdiği program dahilinde ve İşverenin belirleyeceği yerlerde Koruma ve Güvenlik hizmeti(Silahlı) alımıdır.

Söz konusu güvenlik hizmeti toplam en az 1(bir) adet Koordinatör ve 124(Yüzyirmidört) adet Özel Güvenlik Görevlisi ile yapılacak ve bu Özel Güvenlik Görevlilerinden %10’u(12’si) Bayan Güvenlik Görevlisi olacaktır” düzenlemesine,

“Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1.Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup İşverenin tespit ettiği asgari en az 1(bir) adet koordinatör ve 124(yüzyirmidört)adet Özel Güvenlik Görevlisinin sözleşmenin 13’üncü maddesinde belirtilen ücretler üzerinden bir yıllık tutarların toplamı olan 1.804.800,00 TL(birmilyonsekizyüzdörtbinsekizyüz-TL) bedel üzerinden akdedilmiştir.Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır” düzenlemesine,

“Sözleşme bedeline dahil olan giderler başlıklı” 6’ncı maddesinde “6.1. Sözleşme konusu taahhüdün(ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, sigorta(özel güvenlik sigortası dahil), vergi, resim ve harç giderleri, noter, banka işlemleri- havale masrafları vb, yüklenicinin temin edeceği makine ve ekipmanların amortismanları, bakım, onarım, vergi bedelleri, sarf malzemelerinin bedelleri, bu sözleşmenin 6.2.maddesinde sayılan tüm giderler ve Yüklenicinin çalıştıracağı personele ilişkin her türlü işçilik ödemeleri(maaş, fazla mesai, Resmi tatil ve bayram ücret ödemeleri, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin ücretleri) ile bu ödemelerden kaynaklanan SGK ve vergi ödemeleri, personele vereceği iş güvenliği malzemeleri, giyim ve kişisel teçhizat bedelleri, özel güvenlik danışmanlık hizmetleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuat uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İşveren tarafından Yükleniciye ödenecektir.” düzenlemesine,

“Ücret ve Ödemeler” başlıklı 13’üncü maddesinde “Koordinatör Ücreti: Yükleniciye verilecek hizmetin Koordinasyonu için atanacak Koordinatör unvanlı kişi karşılığında; 1.600+143,00,=1.743 TL/AY/KİŞİ + KDV ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu tutarın 1.600 TL’si her ay kesilecek fatura karşılığında yükleniciye nakit olarak ödenecektir.

Geriye kalan 143.00 TL Kıdem Tazminatın hak kazanacak işçiler için işveren tarafından ayrılmış 1 günlük (Ücret+Yol+Yemek) kıdem tazminatı fonu olup, Kıdem Tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılan işçilerin banka hesabına Yüklenici adına yatırılır. Yüklenici sözleşme bitiminde ödenecek tazminat miktarı tutarında işverene fatura kesecektir. Kıdem Tazminatına hak kazanmadan işten ayrılan işçiler için ayrılmış olan fon tutarı Yüklenici için alacak hakkı oluşturmaz.

Güvenlik Personeli Ücretleri: Yükleniciye verilecek güvenlik hizmeti karşılığında 1.200+86,00= 1.286 TL/AY/KİŞİ +KDV ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu tutarın 1.200 TL’si her ay kesilecek fatura karşılığında yükleniciye nakit olarak ödenecektir.

Geriye kalan 86,00 TL/Kıdem Tazminatın hak kazanacak işçiler için işveren tarafından ayrılmış 1 günlük(Ücret+Yol+Yemek) kıdem tazminatı fonu olup, Kıdem Tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılan işçilerin banka hesabına Yüklenici adına yatırılır. Yüklenici sözleşme bitiminde ödenecek tazminat miktarı tutarında işverene fatura kesecektir. Kıdem Tazminatına hak kazanmadan işten ayrılan işçiler için ayrılmış fon tutarı Yüklenici için alacak hakkı oluşturmaz.” düzenlemesine,

“Sözleşme Süresi” başlıklı 14’üncü maddesinde “ İşin başlama tarihi 22/11/2010 olup, Sözleşme süresi 1(bir) yıldır. İşverenin talebi halinde aynı şartlarda istenilen süre kadar işin süresi uzatılabilecektir…” düzenlemesine,

Sunulan faturalarda yer alan açıklamalar incelendiğinde ise, 08.10.2012 tarihli ve 268072 seri numaralı faturada “Kıdem tazminatı bedeli olarak” açıklamasına, 30.11.2010 ve 31.07.2012 tarihlerini kapsayan aralıkta sunulan diğer faturalarda ise personel sayıları uyarınca özel güvenlik personeli hizmet bedelleri ve koordinatör hizmet bedellerine yönelik açıklamalara yer verildiği görülmüştür.

Bahse konu sözleşmenin ekinde sunulan ek protokoller incelendiğinde ise, işin süresinin sırasıyla 21.11.2011 tarihinden 21.12.2011 tarihine, 21.12.2011 tarihinden 21.02.2012 tarihine, 21.02.2012 tarihinden 31.03.2012 tarihine, 31.03.2012 tarihinden 30.04.2012 tarihine, 30.04.2012 tarihinden 31.05.2012 tarihine, 31.05.2012 tarihinden 30.06.2012 tarihine, 30.06.2012 tarihinden 31.07.2012 tarihine kadar uzatıldığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan sunulan ilk sözleşme ve ek protokollerde işin bitiş tarihlerine yer verilmiş ancak işin kabul tarihine ilişkin düzenlemeye yer verilmemiştir.

Başvuru sahibi itirazen şikâyet dilekçesinde işin kabul tarihinin idarece 31.07.2012 olarak dikkate alındığını, ancak iş kapsamında kesilen son faturanın kıdem tazminatına ilişkin olarak düzenlenen 08.10.2012 tarihli ve 268072 seri numaralı fatura olduğunu ve bu faturanın düzenlenme tarihinin kabul tarihi olarak esas alınması gerektiğini iddia etmiştir.

Başvuru sahibince sunulan sözleşmede işverenin talebi halinde sözleşmenin süresinin uzatılabileceği ve personel sayısının azaltılıp çoğaltılabileceği belirtilmektedir.

Ancak kamu ihale mevzuatı çerçevesinde iş artışının sözleşme süresi içerisinde işin miktarına ilişkin olarak gerçekleştirilebileceği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin (c) bendinde belirtilen iş artışı kavramının da bu doğrultuda değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla sözleşmenin süresinin uzatılmasının iş artışı olarak kabul edilemeyeceği, bu nedenle süre uzatımına ilişkin olarak imzalanan ek protokollerin farklı sözleşmeler olarak kabul edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibince teklif dosyası kapsamında iş deneyimini tevsik etmek üzere farklı sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ait faturalar ile SGK tahakkuk fişlerinin sunulduğunun kabulü gerekmektedir.

Öte yandan sunulan sözleşmenin 13’üncü maddesinde sözleşme kapsamında çalıştırılacak koordinatör için aylık 143,00 TL, güvenlik görevlileri için ise aylık 86,00 TL kıdem tazminatı bedelinin ödeneceği belirtilmiş, bu bedellerin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde işten ayrılan işçinin banka hesabına yüklenici adına yatırılacağı düzenlenmiştir. Başka bir ifadeyle kıdem tazminatına ilişkin giderin kıdem tazminatına hak kazanan çalışanların banka hesabına doğrudan işveren tarafından yatırılacağı, ancak bu işlemin yüklenici adına yapılacağı ifade edilmiştir. Bununla birlikte yüklenicinin kıdem tazminatına ilişkin faturayı sözleşme bitiminde düzenleyeceği aynı maddede belirtilmiştir.

Başvuru sahibince sunulan faturalar incelendiğinde en son tarihli faturanın 08.10.2012 tarihli ve 268072 seri numaralı kıdem tazminatı bedeline ilişkin düzenlenen fatura olduğu, ancak işin sözleşmesinde kıdem tazminatına ilişkin faturanın sözleşme bitiminde kesileceği yönünde düzenlemenin bulunduğu, sunulan son sözleşme olarak kabul edilmesi gereken protokolde yer alan sözleşme bitiş tarihinin ise 31.07.2012 olduğu, dolayısıyla kıdem tazminatına ilişkin faturanın sözleşmeye aykırı olarak sözleşme bitiminde değil, sözleşme bitiminden yaklaşık iki ay sonra 08.10.2012 tarihinde düzenlendiği, bu nedenle sözleşmeye aykırı olarak düzenlenen bu faturanın işin kabul tarihinin belirlenmesinde dikkate alınamayacağı sonucuna varılmıştır.

Bu çerçevede, iddia konusu hususun çözüme kavuşturulması için başvuru sahibince sunulan 8 farklı sözleşmenin kabul tarihlerinin belirlenmesi gerektiği, bu tarihlerin belirlenmesinde ise ilgili sözleşmeler kapsamında yapılan işlere ilişkin düzenlenen en son tarihli faturaların esas alınması gerektiği anlaşılmıştır. Bu doğrultuda başvuru sahibince sunulan faturaların hangi sözleşme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Fatura Düzenleme Tarihi Fatura Seri Numarası

30.11.2010 247928 1. Sözleşme Kapsamında Düzenlenen Faturalar

31.12.2010 247929

31.01.2011 247937

28.02.2011 247942

31.03.2011 247943

30.04.2011 247994

31.05.2011 247997

30.06.2011 268001

31.07.2011 268008

31.08.2011 268015

30.09.2011 268019

31.10.2011 268024

30.11.2011 268028

31.12.2011 268033 2. Sözleşme Kapsamında Düzenlenen Fatura

31.01.2012 268039 3. Sözleşme Kapsamında Düzenlenen Faturalar

29.02.2012 268044

31.03.2012 268048 4. Sözleşme Kapsamında Düzenlenen Fatura

30.04.2012 268052 5. Sözleşme Kapsamında Düzenlenen Fatura

31.05.2012 268055 6. Sözleşme Kapsamında Düzenlenen Fatura

30.06.2012 268059 7. Sözleşme Kapsamında Düzenlenen Fatura

31.07.2012 268063 8. Sözleşme Kapsamında Düzenlenen Fatura

Buna göre gerek ilk sözleşmede gerekse de ek protokollerde işin kabul tarihine ilişkin düzenleme bulunmadığı dikkate alındığında, sunulan tüm sözleşmelere ilişkin düzenlenen en son fatura tarihlerinin (30.11.2011, 31.12.2011, 29.02.2012, 31.03.2012, 30.04.2012, 31.05.2012, 30.06.2012, 31.07.2012) söz konusu işlerin kabul tarihi olarak esas alınması gerektiği, bu tarihlerin ise hiçbirinin ihale ilan tarihinden (04.08.2017) geriye doğru son beş yıl içerisinde bulunmadığı dolayısıyla başvuru sahibi tarafından sunulan ve 8 farklı iş deneyim belgesi olarak değerlendirilmesi gereken belgelerin kabul tarihlerinin ihale ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.