Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Benzer İş

Bir iş deneyim belgesinin B-III grubu kapsamında kabul edilebilmesi için gereken şart nedir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/035

Gündem No : 12

Karar Tarihi : 12.07.2017

Karar No : 2017/UY.III-1851

Şikayetçi :

Ahmer Hafriyat Taahhüt İnşaat Nakliyat Ve Petrol Ürünleri Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti. (03.07.2017 tarih ve 2017/M.K-270 Sayılı Kurul Kararı)

İhaleyi Yapan Daire:

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı

Başvuru Tarih ve Sayısı:

26.01.2017 / 5450

Başvuruya Konu İhale:

2016/480589 İhale Kayıt Numaralı “Melikgazi İlçesi Halil İlik 20 Derslik İlkokul Yapımı” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Ahmer Hafriyat Taahhüt İnşaat Nakliyat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.,

Yeşilyurt Mah. 2776 Sok. No: 41/3 Melikgazi/KAYSERİ

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,

Gültepe Mahallesi Özüm Caddesi No: 8 38140 Melikgazi/KAYSERİ

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/480589 İhale Kayıt Numaralı “Melikgazi İlçesi Halil İlik 20 Derslik İlkokul Yapımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 15.12.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Melikgazi İlçesi Halil İlik 20 Derslik İlkokul Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Ahmer Hafriyat Taahhüt İnşaat Nakliyat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin 11.01.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusuna yönelik olarak idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 26.01.2017 tarih ve 5450 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.01.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 03.07.2017 tarihli ve 2017/MK-270 sayılı Kurul kararı üzerine yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/298-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, sundukları ikmal işine ilişkin iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de belirtilen B III grubu üst yapı bina işleri kapsamında olmasına rağmen idarece benzer iş kapsamında olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinin dördüncü fıkrasında, yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği Tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceğinin idarece tespit edilerek ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Yönetmelik’in 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında, iş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Başvuruya konu ihalede, idarece İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin eki listede yer alan BIII grubu işlerin benzer işi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Bahse konu Tebliğ’de (B) grubu başlığında üstyapı işlerine yer verilmiş olup, buna ilişkin BI grubunda taşınmaz kültür varlıkları ile ilgili restorasyon, rekonstrüksiyon ve fonksiyon değişikliği işleri, BII grubunda belli bir nitelik ve yapı niceliği gerektiren üstyapı işleri, BIII grubunda ise BII grubuyla birlikte diğer bina işleri gruplandırılmıştır.

İncelenen ihaleye konu olan işin 20 derslikli ortaokul binası yapımı işi olduğu, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan BIII Bina Grubu işlerinin benzer iş olarak kabul edileceği, benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri olarak ise inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümünün sayıldığı, tamamlama, onarım, tadilat vs. yapım işlerine ait iş deneyim belgelerinin kabul edileceğine dair bir düzenlemeye yer verilmediği görülmüştür.

Başvuru sahibince iş deneyimi yeterlik koşulunu tevsik etmek üzere Melikgazi Belediye Başkanlığı tarafından 16.12.2015 tarihinde düzenlenmiş “İldem C Grubu 4. Etap 1068 Adet Konutlu İnşaat Yapım İşi”ne ilişkin bir iş bitirme belgesinin sunulmuş olduğu, belge kapsamında iş sahibinin S.S. İl-Dem Erciyes toplu Konut Yapı Koop. Başkanlığı olduğu, uygulanan yapı tekniğinin “Betonarme (Karkas)” olduğu hususlarının belirtildiği, ayrıca yapılan işin bir ikmal işi olduğunu gösterir inşaat başlangıç seviyelerinin de belge üzerinde gösterildiği tespit edilmiştir. Bu belge ile birlikte başvuru sahibince işe ilişkin noter onaylı sözleşme ve ilgili diğer belgelerin de sunulduğu belirlenmiştir.

Kayseri 4. Noterliği tarafından 22726 yevmiye numarası ile onaylanan, bahsi geçen belgeye konu işe ait sözleşmenin “Sözleşmenin Konusu” başlıklı 2’nci maddesinde “852/1 Ada 1Blok, 85l/1 Ada 4 Blok, 847/1 Ada 4 Blok, 849/1 Ada 3 Blok, 846/1 Ada 2 Blok, 845/4 Ada 2 Blok, 843/3 Ada 1 Blok, 843/4 Ada 1 Blok, 843/1 Ada 2 Blok, TOPLAM 20 Blok ada, pafta, parseller üzerindeki Blokların (daha önceden Eras inş. Tur. San. ve Tic. A.Ş. ile İşveren arasında yapılmış olan sözleşmenin feshi nedeniyle) 4. Etap 1068 Konutluk İnşaattan Yarım Bırakılmış Haldeki kooperatifin Yeşil Defterinde belirtilen İşlerin Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım Sözleşmesi ve sözleşmenin eklerindeki koşullara ve mevcut yarım bırakılmış İşlerinin tamamlatılması ve yapılması işidir. Yukarıdaki yapılacak işlerde, işverenin vereceği projeye ve İşverenin verdiği- ödeme dilimine uygun olarak taraflarca hazırlanan iş programına MÜTEAHHİT uymak zorundadır.” hususlarının düzenlendiği, sözleşmenin ekleri arasında Teknik ve İdari Şartname’nin yer aldığı belirlenmiştir.

Anılan iş deneyim belgesine konu işin sözleşmesinin eki olan Teknik ve İdari Şartname’nin “Ödemeler” başlıklı 2’nci maddesi de incelendiğinde, iş kapsamında 20 adet binada binaların %35,91 ile %94,93 arasında değişen oranlarda tamamlandığı, binaların %5,07 ile %64,09 arasında değişen oranlarda ise başvuru sahibi tarafından yapımının gerçekleştirildiği, işlere ait pursantaj tablolarının yer aldığı, bu tabloya göre başvuru sahibinin üst pursantajlardan Temel Betonun Dökülmesi (Kazı Dahil), Bodrum Kattan En Üst Tabliye, Beton Döküm İşlerinin alt pursantajlarından, Bodrum Kat Betonu, Bodrum Kat Perdeleri, Normal Kat Betonları, Sahanlık ve Merdivenler’e ilişkin herhangi bir imalatının bulunmadığı, bunların dışında Duvar İşleri, İç Sıva İşleri, Çatı İşleri vb. inşaat imalatlarının yapıldığı ve anılan maddede tamamlanma oranlarının gösterildiği, dolayısıyla anılan belgenin tamamlama (ikmal) işine ilişkin düzenlendiği anlaşılmıştır.

Şikâyete konu ihalede ihale konusu işin kazı, temel betonarme, duvar sıva vb. tüm imalatların gerçekleştirileceği, yeni bina yapımını içerdiği, aynı şekilde bina inşaatının Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan BIII grubunda sayılabilmesi için de, baştan sona (temelden-çatıya) bir inşaatın gerçekleştirilmesi gerektiği, 

ancak Ahmer Harfiyat Taah. İnş. Nak. ve Petrol Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesi ve eklerinden iş deneyim belgesine konu işte ihale konusu iş veya BIII benzer iş grubunda yer alması için gereken bütün imalatların yapılmadığı,

bina işlerinde niteliği gereği birçok imalatın yer aldığı, bu nedenle bina işlerine ilişkin ihalelerde idare tarafından ikmal, tamamlama veya onarım işlerinin açıkça benzer iş olarak belirlenmemesi durumunda, iş deneyimin tevsiki amacıyla baştan sona bütün imalatların yapıldığı işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin iş deneyimi tevsik eder nitelikte belge olarak değerlendirilebileceği,

başvuruya konu işte baştan sona bütün imalatların yer aldığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bina işlerine ilişkin bütün imalatları içerisinde barındırmayan iş deneyim belgesine konu işte gerçekleştirilen işin içeriği, niteliği ve büyüklüğü gibi hususları incelendiğinde de iş deneyim belgesinin ihale konusu işte iş deneyimin tevsiki amacıyla kullanılamayacağı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.