Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Bilanço

İhalede bilançosunu sunan isteklinin ayrıca “bilanço bilgileri tablosu” standart formunu sunması gerekir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2012/020

Gündem No : 7

Karar Tarihi : 26.03.2012

Karar No : 2012/UY.I-1421

Şikayetçi :

Canca İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti. – Cemer İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ DEMİRCİEFE SOKAK NO:5/A İZMİR

İhaleyi yapan idare:

Balçova Termal Turiz M Ve Otelcilik T İc.A.Ş., Korutürk Mah. Vali Hüseyin Öğütcen Cad. 2 35330 İZMİR

Başvuru tarih ve sayısı:

05.03.2012 / 8997

Başvuruya konu ihale:

2012/2128 İhale Kayıt Numaralı “Balçova Fizik Tedavi Merkezi Giriş Holü Havuzlar,Saunalar Ve Jakuzilerbölümleri Tadilat Ve Yenileme İnşaatı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

20.03.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.Y.[982].(G027)./2012-15Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

Balçova Termal Turizm ve Otelcilik Tic. A.Ş.tarafından 08.02.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Balçova Fizik Tedavi Merkezi Giriş Holü Havuzlar, Saunalar ve Jakuziler Bölümleri Tadilat ve Yenileme İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Canca İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Cemer İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.İş Ortaklığı’nın 21.02.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.02.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.03.2012tarih ve 8997sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.03.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

1 ) İdarenin 16.02.2012 tarihli kesinleşen ihale kararında belirtmiş olduğu idari şartnamenin 7.4.2 nci maddesindeki KİK024.1/Y standart formun bulunmadığı ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması kriterini sağlamadığı gerekçesiyle tekliflerini değerlendirme dışı bıraktığı, ancak her iki ortağın da bu kriteri sağladığı,

2 ) İhaleye sunmak üzere teklif zarfını teslim ederken, anahtar teknik personele ilişkin bir zeyilname yapıldığının öğrenildiği ve yeni düzenlemeye göre teklif hazırlanıp sunulduğu, ancak EKAP üzerinde bir zeyilname bulunmadığının görüldüğü, ayrıca EKAP üzerinden yapılan doküman indirme işlemi sırasında “faks numarasına bildirim yapılmasını kabul ediyorum”. seçeneğini işaretlemelerine rağmen, kesinleşen ihale kararının 18.02.2012 tarihinde cumartesi günü olmasına rağmen idare tarafından ofislerine getirilerek elden teslim edildiği,

3 ) İhalede ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerin istenilmesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesine uygun olmadığı,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari şartnamenin 2.1 inci maddesinde ihale konusu işin; “Balçova Fizik Tedavi Merkezi Giriş Holü, Havuzlar, Saunalar ve Jakuziler Bölümleri Tadilat ve Yenileme İnşaatı” olduğu, anahtar teslimi götürü bedel teklif almak suretiyle ihaleye çıkıldığı, ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunun 16.02.2012 tarihli kararıyla başvuru sahibi Canca İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Cemer İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin bilanço değerleri uygun görülmeyerek değerlendirme dışı bırakıldığı, Ada Deniz Mekanik Loj. İnş. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35 inci maddesinde;“(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yılsonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleriise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

(7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

(8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

(9) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamenin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4.2 nci maddesinde de yönetmelik hükmü doğrultusunda düzenleme yapıldığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Bilanço ve eşdeğer belgeler ile iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 10 uncu maddesinde;“10.1. Bilanço ve eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yayımlanması zorunlu yıl sonu bilançosunun veya bilançonun gerekli görülen bölümlerinin yoksa bunlara eşdeğer belgelerin sunulması gereklidir.

10.1.1.Aday veya isteklilerin ilgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatmaları zorunlu ise başvuru veya tekliflerinde bilançolarını veya bilançonun ilgili uygulama yönetmeliğinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı maddesinde düzenlenen yeterlik kriterlerinin sağlandığını gösteren bölümlerini sunmaları zorunludur.

10.1.2.İlgili mevzuatı gereğince bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunmayan aday ve istekliler, eşdeğer belge kapsamında; bilançolarını veya bilançonun yukarıda belirtilen bölümlerini sunabilecekleri gibi, bunların yerine bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi de sunabileceklerdir. Bu belgeler dışında, bilançoda aranan kriterlerin sağlandığını göstermek üzere sunulan hiçbir belge, eşdeğer belge olarak kabul edilmeyecektir.

10.1.3.Aday veya isteklilerce sunulan Bilanço Bilgileri Tablosu’nun, ilgili uygulama yönetmeliğinin ekinde yer alan “Bilanço Bilgileri Tablosu Standard Formu” na uygun olarak ve anılan formda yapılan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle düzenlenmesi gerekmektedir. Bu Tablonun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden önce de düzenlenmesi mümkündür…” açıklamaları bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalardan, bilançolarını yayımlatma zorunluluğu bulunan isteklilerin bilançolarını veya bilançoların yeterlik kriterlerini gösterir bölümlerini, yayımlatma zorunluluğu bulunmayan isteklilerin ise aynı belgeleri veya ilgili meslek mensubunca düzenlenmiş, “Bilanço Bilgileri Tablosu Standard Formu”na uygun belgeyi sunacağı anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin teklif dosyasında kurumlar vergisi beyannamesini sunduğu ve bahse konu belge içeriğinde isteklinin yılsonu bilançosunun yer aldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, mevzuata ve idari şartnameye uygun şekilde teklif dosyasında yılsonu bilançosunu sunan, dolayısıyla standart forma uygun bilanço bilgileri tablosunu sunmasına gerek bulunmayan başvuru sahibinin, sunmuş olduğu bilançodan bilanço yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlayamadığına ilişkin değerlendirme yapılabileceği sonucuna varılmıştır.

Başvuru sahibi Cemer İnş. San Tic. Ltd. Şti. – Canca İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklif dosyasında sunmuş olduğu SMMM onaylı bilançoların incelenmesi neticesinde;

Cemer İnş San Tic. Ltd. Şti.’nin; carî oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) 2010 yılı verileri için (…..286,13 / …..368,76 = 1,18) olduğu, en az 0,75 olmasıkoşulunun karşılandığı, son iki yıl ve son üç yıl ortalamalarının da istenen koşulu karşıladığı,

Özkaynaklar oranının (Öz kaynaklar/Toplam Aktif) (….611,24 / …..643,38 = 0,45) olduğu, en az 0,15 olmasıkoşulunun karşılandığı, son iki yıl ve son üç yıl ortalamalarının da istenen koşulu karşıladığı,

Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 2010 yılı için (….333,96 / ….611,24 = 0,86) olduğu, 2009 ve 2010 yılı toplamı için (…..122,96 / …..544,20 = 1,05) olduğu, 2008, 2009 ve 2010 yılı toplamları için (…..100,96 /…..506,84 = 0,89) olduğu, üç ayrı hesaplamada da 0,50’den küçük olması koşulunun yerine getirilemediği anlaşılmıştır.

Canca İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti.’nin; carî oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) 2010 yılı verileri için 1,30 olduğu, en az 0,75 olmasıkoşulunun karşılandığı,

Özkaynaklar oranının (Öz kaynaklar/Toplam Aktif) 2010 yılı verileri için 0,50 olduğu, en az 0,15 olmasıkoşulunun karşılandığı,

Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 2010 yılı için 0,14 olduğu, 0,50’den küçük olması koşulunun yerine getirildiği anlaşılmıştır.

Cemer İnş San Tic. Ltd. Şti.’nin kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması koşulunu sağlamadığı görülmüştür. Ortak girişimlerde her ortağın ayrı ayrı söz konusu kriterleri sağlaması gerektiğinden, bilanço yeterlik kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle Cemer İnş. San Tic. Ltd. Şti. – Canca İnş. Tur. San ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde görülmemiştir.

2 ) Başvuru sahibinin 2 nci ve 3 üncü iddialarına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda yer verdiği ikinci ve üçüncü iddiasına idareye yapılan 21.02.2012 tarihli şikâyet başvurusunda yer verilmediği ve idarenin şikâyete verdiği cevapta da bu iddiaya ilişkin herhangi bir hususun yer almadığı belirlenmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında;“İdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikâyet başvurusuna konu edilemez.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurum tarafından yapılacak işlemler”başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında;“…İdareye yapılan şikâyet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikâyet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikâyet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması,

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasında;“Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikâyete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikâyet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir…” hükmü,

Yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, idareye şikâyet başvurusunda yer verilmeyen ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda yer almayan ikinci ve üçüncü iddianın itirazen şikâyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından, başvuru sahibinin ikinci ve üçüncü iddiasına ilişkin başvurunun reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.