Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İmza Sirküleri

Teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzaların, imza sirkülerindeki imzalarına uyumlu olması gerekir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/006

Gündem No : 18

Karar Tarihi : 30.01.2019

Karar No : 2019/UH.I-142

BAŞVURU SAHİBİ:

Hesmay Gıda Ambalaj Plastik İnşaat Turizm Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Körfez Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/572429 İhale Kayıt Numaralı “Cenaze Evlerine Yemek Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Körfez Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 07.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Cenaze Evlerine Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Hesmay Gıda Ambalaj Plastik İnşaat Turizm Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 20.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.01.2019 tarih ve 571 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/22 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye sunmuş oldukları imza sirküleri ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzaların birbirinden farklı olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, oysa birim fiyat teklif mektubunda yer alan imza ile teklif zarfı üzerinde yer alan imzanın da göz önünde bulundurularak karşılaştırmalı bir şekilde ve birlikte değerlendirme yapılması gerektiği, ayrıca bu konuda yetkilendirilmiş resmi bilirkişi raporu ile ispatlanmadan tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde“Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.” hükmüyer almaktadır.

Başvuru sahibinin teklif dosyasında sunduğu belgeler incelendiğinde, 11.01.2016 tarihli ve 8986 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden Yasemin Ağra Alemdar’ın aksi kararlaştırılıncaya kadar şirket müdürü olarak seçilmesine ve şirketi her hususta temsil, ilzam ve taahhüt altına sokmaya, vekil tayin etmeye münferiden yetkili kılınmasına karar verildiği anlaşılmış, teklif dosyasında Yasemin Ağra Alemdar’a ait imza sirkülerinin sunulduğu görülmüştür.

Yapılan incelemede, imza sirkülerinde yer alan şirket yetkilisi Yasemin Ağra Alemdar’a ait imza ile birim fiyat teklif mektubu, eki birim fiyat teklif cetveli ve teklif zarfının yapıştırılan yerindeki imzaların benzerlik göstermediği, imzalar arasında bariz bir farklılık bulunduğu görülmüştür.

Bu çerçevede, başvuru sahibi Hesmay Gıda Ambalaj Plastik İnşaat Turizm Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketine ait teklif zarfında, teklif mektubunda ve teklif cetvelinde yer alan imza ile şirket müdürüne ait imza sirkülerinde yer alan imzanın aynı şekilde olmadığı açıkça anlaşıldığından, idarece herhangi bir kriminal inceleme yaptırılmadan, söz konusu imzaların aynı olmadığı ve yetkili kişi tarafından teklif mektubunun imzalanmadığına ilişkin bir sonuca varılması kabul edilebilirdir. Zira, söz konusu imzalar arasında tereddüde mahal vermeyecek şekilde farklılık bulunduğu yapılan inceleme ile de tespit edilmiş, bu durumda idarenin takdir yetkisini, imzaların benzerliğine ilişkin resmi bilirkişi görüşüne müracaat etmeme yönünde kullanmasında hukuka aykırılık görülmemiştir.

Anılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde; teklif mektubu, eki teklif cetveli ile teklif zarfında yer alan imzaların farklı şekillerde olduğunun açıkça anlaşılması kabulünden hareketle değerlendirme yapılması sonucunda, idarece tesis edilen işlemin yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibine ait birim fiyat teklif mektubu ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan imzaların, noter onaylı olarak düzenlenen imza sirkülerindeki imzalardan açıkça farklı olduğu, ihaleye sunulan belgelerdeki yetkili kişilerce atılması gerekli imzaların birbiri ile uyumlu olmasının teklif sahibinin sorumluluğunda olduğu anlaşıldığından, idarece tesis edilen işlemin mevzuata uygun olduğu ve başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.