Salı, Temmuz 16, 2024
Geçici Teminat

Geçici teminat bedelinin internet üzerinden idarenin hesabına yatırıldığına dair istekli tarafından sunulan EFT dekontunun fotokopi olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/033

Gündem No : 26

Karar Tarihi : 10.07.2019

Karar No : 2019/UH.I-793

BAŞVURU SAHİBİ:

Fidansoy Mimarlık Mühendislik Danışmanlık İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/118470 İhale Kayıt Numaralı “Konya Ereğli Müftülüğü Hizmet Binası, Okul Öncesi Kuran Kursu, Kuran Kursu ve Camii Binaları Proje Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 10.04.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Konya Ereğli Müftülüğü Hizmet Binası, Okul Öncesi Kuran Kursu, Kuran Kursu ve Camii Binaları Proje Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Fidansoy Mimarlık Mühendislik Danışmanlık İnşaat ve Ticaret Limited Şirketinin 16.05.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.05.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.05.2019 tarih ve 22814 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.05.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/569 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Aula İnşaat Mimarlık Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Esayapı İnşaat Mühendislik Mimarlık Müşavirlik Limited Şirketi tarafından geçici teminatın idarenin teminat hesabı dışındaki hesabına yatırıldığı ve banka dekontunun fotokopisinin sunulduğu, banka dekontunun fotokopi olarak sunulmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu, idarece sınır değerin 332.366,69 TL olarak hesaplandığı, geçici teminatı fotokopi olarak sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasından sonra sınır değerin 336.311,57 TL olarak hesaplanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Geçici teminat” başlıklı 33’üncü maddesinde“İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır. İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 34’üncü maddesinde“Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.” hükümleri yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde“(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükümleri yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

“ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde“26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” düzenlemesi,

“Teminat olarak kabul edilecek değerler” başlıklı 27’nci maddesinde “a) Tedavüldeki Türk Parası.

b) Teminat mektupları.

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.” düzenlemesi,

“Geçici teminatın teslim yeri” başlıklı 28’inci maddesinde“28.1. Teminat mektupları, teklifle birlikte zarf içerisinde İdareye sunulur. Ancak istekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

28.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Teminat Hesabı yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir.” düzenlemesi yer almıştır.

Başvuruya konu ihaleye 79 isteklinin katıldığı, 07.05.2019 tarihli ihale komisyonu kararına göre Nebula Mim. Mak. Müh. İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklif mektubunda teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile uygun olmadığı, Canip Yıldırım Öztaş’ın birim fiyat teklif mektubu sunduğu, Dağhan Mim. Müh. Pey. İnş. Nak. Gıda Tic. Ltd. Şti.nin elektronik geçici teminat mektubunun uygun olmadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bu 3 isteklinin teklifinin sınır değer hesabına dâhil edilmediği, 76 isteklinin teklif bedelleri üzerinden sınır değerin 332.366,72 TL olarak hesaplandığı, bu bedelin altında teklif veren 60 isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması istenmeksizin reddedildiği, ihalenin sınır değerin üzerinde teklif veren Aday Grubu İnşaat Taah. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak başvuru sahibinin belirlendiği anlaşılmıştır.

Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda ihaleye teklif veren istekliler arasında 2, 7, 9, 30, 31, 36, 42, 46, 50, 62, 67, 73, 74 ve 78’inci sıra numaralı istekliler tarafından geçici teminat bedellerinin internet üzerinden EFT yoluyla Başkanlıklarının hesabına yatırıldığı ve makbuzlarının teklif dosyaları içerisinde yer aldığı, söz konusu isteklilere ait EFT makbuzlarının doğruluğunun (teminat miktarı, yatırıldığı hesap, yatırıldığı tarih ve saat, hangi iş için yatırıldığı ve yatırana ait bilgiler) Başkanlıklarının muhasebe birimi tarafından teyit edilerek kaşelenip imzalandığı, isteklilerce sunulan geçici teminatların uygun olduğu, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin 7’nci fıkrası çerçevesinde işlem yapıldığı ifade edilerek şikâyet başvurusu reddedilmiştir.

Yapılan incelemede, tekliflerin kayda alınma sırasına göre ihaleye katılan isteklilerden;

2’nci sırada 249.568,00 TL teklif veren Ms Grup Mimarlık Mühendislik Müşavirlik Proje Ticaret Limited Şirketi tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 9.600,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

7’nci sırada 284.000,00 TL teklif veren Mustafa Gülyaprak tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 8.250,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

9’uncu sırada 439.740,00 TL teklif veren Esayapı İnşaat Mühendislik Mimarlık Müşavirlik Limited Şirketi tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 13.500,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

30’uncu sırada 294.355,00 TL teklif veren Aslanay Proje Mimarlık ve İnşaat Limited Şirketi tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 9.000,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

31’inci sırada 265.000,00 TL teklif veren Ruveyda Koç tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 8.000,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

36’ncı sırada 133.200,00 TL teklif veren M1 Mimarlık Mühendislik Danışmanlık İnşaat Ticaret Limited Şirketi tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 4.000,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

42’nci sırada 127.500,00 TL teklif veren Kurtuba Proje Tasarım Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 4.500,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

46’ncı sırada 128.650,00 TL teklif veren Ytd Mimarlık Mühendislik İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 4.500,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

50’nci sırada 371.000,00 TL teklif veren Aula İnşaat Mimarlık Mühendislik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 11.250,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

62’nci sırada 146.470,00 TL teklif veren Özge D ve A Mimarlık Mühendislik Ticaret Limited Şirketi tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 5.500,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

67’nci sırada 367.950,00 TL teklif veren Meda Proje İklimlendirme Mühendislik Müşavirlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 11.300,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

73’üncü sırada 325.300,00 TL teklif veren Ulu-San Mimarlık Mühendislik İnşaat Nakl. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 12.500,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

74’üncü sırada 46.382,00 TL teklif veren Emrah Şahin Mimarlık Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 2.000,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

78’inci sırada 129.500,00 TL teklif veren Ömer Faruk Arslan/Arnova Mimarlık tarafından teklif dosyası kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına internet üzerinden yatırılmış 3.900,00 TL tutarlı EFT dekontu çıktısının sunulduğu,

Ayrıca yukarıda belirtilen her bir belgenin üzerinde“10.04.2019 tarihi itibariyle ihale saatinden önce kayıtlarımızda mevcuttur.” ifadesinin ve idare personelinin imzasının bulunduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden teminat mektupları dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması ve bunun karşılığında bir makbuzun alınarak isteklilerce söz konusu makbuzun geçici teminat karşılığında teklif ile birlikte idareye sunulması şartının, geçici teminat bedelinin idare hesabına “Geçici Teminat” adı altında yatırılmasını ve idarece gerek görüldüğünde söz konusu geçici teminat tutarının gelir kaydedilebilme imkânını sağlamayı hedeflediği anlaşılmaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’de teminat mektupları dışındaki teminatların Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfı içinde sunulması gerektiğinin düzenlendiği, bu haliyle söz konusu belgenin yeterlik kriteri olarak belirlendiği görülmekte olup, kamu ihale mevzuatı uyarınca esas itibariyle yeterlik kriteri olarak belirlenen belgelerin aslının veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerinin teklif dosyası kapsamında sunulması gerekmektedir.

Öte yandan 19.06.2018 tarihli ve 30453 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2’nci maddesi ile yapılan değişiklik sonucunda Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin yedinci fıkrasında ise ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin veya bu belgelerde yer alan bilgilerin EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi veya bu bilgilerin teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmayacağı hükme bağlanmıştır.

İncelenen ihalede 2, 7, 9, 30, 31, 36, 42, 46, 50, 62, 67, 73, 74 ve 78’inci sırada bulunan istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında geçici teminat bedellerinin internet üzerinden Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı hesabına yatırıldığına dair EFT dekontu çıktılarının sunulduğu,

bu belgelerin fotokopi olması sebebiyle belgelerin sunuluş şekline uygun olmadığı tespit edilmiş olmakla birlikte, söz konusu belgelerde yer alan bilgilerin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesinin yedinci fıkrası doğrultusunda idarece teyidi yapılabilecek nitelikte olduğu, nitekim EFT üzerinden yatırılan geçici teminat bedellerinin ihale saatinden önce hesaba geçtiği yönünde idarece gerekli teyitlerin yapıldığı ve belgelerin üzerine şerh düşüldüğü, bu çerçevede söz konusu dekontlara ilişkin olarak belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartların aranmaması gerektiği anlaşıldığından, idarece tesis edilen işlemde kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmış ve başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.