Salı, Temmuz 16, 2024
Elektronik İhaleVekaletname

E-İhale Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun vekaletname ile ilgili kısmının doldurulmaması değerlendirme dışı bırakılma sebebi midir?

E-İhale Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun vekaletname ile ilgili kısmının doldurulmaması değerlendirme dışı bırakılma sebebi midir?

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalede taraflarınca sunulan teklifin idarece değerlendirme dışı bırakıldığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesinin ise e-teklifi elektronik imza ile imzalayan Onur Öztürk’ün Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun vekâletname ile ilgili kısmının doldurulmaması olarak belirtildiği, söz konusu gerekçenin hukuka aykırılık teşkil ettiği, şöyle ki;

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi gereğince, ihaleye katılacak tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiği, söz konusu kayıt aşamasında taraflarınca vekâletname dâhil olmak üzere ihalede gerekli tüm belgelerin kaydedildiği, bu sırada Onur Öztürk’ün EKAP üzerinden vekil tayin edilerek ilgili vekâletnamenin de ibraz edildiği, söz konusu vekilin EKAP üzerinden tüm işlemleri gerçekleştirmeye yetkili kılındığı ve bu doğrultuda ihaleye katılma yetkisini haiz olduğu, vekâletname sunulmaksızın EKAP kaydı yapılmasının mümkün bulunmadığı, nitekim Onur Öztürk’ün vekâletname olmaksızın e-teklif sunma işlemini teknik olarak gerçekleştiremeyeceği, dolayısıyla EKAP’a kayıt aşamasında vekâletnamenin sunulmasının göz ardı edilerek Onur Öztürk’ün yetkili olmadığından bahisle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı,

Ayrıca anılan Yönetmelik’in 24’üncü maddesi gereğince, taraflarınca sunulan belgelerin kontrol edilerek herhangi bir eksiklik bulunmadığı hususunun idarece düzenlenen “E-Teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda tespit edildiği, EKAP üzerinden sorgulanması mümkün olan belgelerin isteklilerce sunulma zorunluluğunun bulunmadığı, EKAP’a kayıt aşamasında sunulan vekâletnamenin de bu kapsamda sunulmasının gerekli olmadığı, idarece söz konusu vekâletnamenin sorgulanmasının mümkün olduğu,

Diğer taraftan, bahse konu madde hükmü doğrultusunda, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde idarece gerekli bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, Onur Öztürk’e ait vekâletnamenin de teklifin esasını değiştirecek nitelik taşımaması sebebiyle bu kapsamda talep edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.
İhale dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin olarak istekliler tarafından herhangi bir belge sunulmayacağı, bu kapsamda e-tekliflerin EKAP üzerinden yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanacağı ve e-imza ile imzalanarak gönderileceği, ihale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için bu sorgulama sonucunda elde edilen bilgilerin, belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgilerin esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı, özetle ihaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin değerlendirmenin teklif mektubu ekinde yer alan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda istekliler tarafından beyan edilen bilgiler üzerinden yapılacağı,

Ayrıca yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ile İdari Şartname düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal alımı ihalelerinde aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi gerektiği; vekâleten ihaleye katılım halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu olduğu; diğer taraftan yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri için ayrı satırlar açılacağı ve istenilen belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgilerin eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesinin zorunlu tutulduğu anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, başvuru sahibi Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.ye ait teklif mektubu incelendiğinde, istekli adına teklifin Onur Öztürk tarafından e-imza ile imzalandığı görülmüştür.

Anılan istekli tarafından e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye ait Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde ise, “Teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler” kısmının “Vekaletname Bilgileri” bölümünün boş bırakıldığı, başka bir ifadeyle vekaletnameye ilişkin herhangi bir beyana yer verilmediği görülmüştür.

Diğer yandan, anılan istekliye ait Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Ortaklara Ait Bilgiler” ve “Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümlerinde yer alan beyanlarda teklif mektubunu imzalayan Onur Öztürk’ün adının bulunmadığı, dolayısıyla Onur Öztürk’ün Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.nin ortağı veya yöneticisi olmadığı anlaşılmıştır.

İstekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilse dahi, Yeterlik Bilgileri Tablosunda isteklilerin sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanları bulunduğu ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanların esas alınması gerektiği, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın istekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen sorgulama kriterlerine göre gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, incelemeye konu ihalede teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin vekâletnamenin yeterlik kriteri olduğu, ancak başvuru sahibi istekli tarafından mevzuat gereğince Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (d) bendinde vekaletnameye ilişkin kritere yönelik olarak bilgi girişinde bulunulmadığı, ilgili kısmın boş bırakıldığı, dolayısıyla söz konusu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen vekaletname bilgilerinin beyan edilmediği ve söz konusu yeterlik kriterinin sağlanmadığı, isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesinin, şirket adına yetkili olan ve teklif mektubunu imzalayan Onur Öztürk’e ait vekâletname bilgilerinin doldurulmaması olduğu, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmaması hususundaki sorumluluğun isteklide olduğu anlaşılmış olup, idarece yapılan değerlendirme dışı bırakma gerekçesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Diğer yandan, başvuru sahibinin Onur Öztürk’e ait vekâletnamenin teklifin esasını değiştirecek nitelik taşımaması sebebiyle bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerektiğine ilişkin iddiası incelendiğinde, Kamu İhale Kanunu’nun 37’nci maddesine göre teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde eksik bilgilerin tamamlatılabileceği, somut olayda bir bilgi eksikliğinin bulunmadığı, teklifin esasını değiştirecek belgelerin söz konusu istekli tarafından hiç sunulmadığı, daha açık bir ifadeyle teklif kapsamında sunulması gereken vekâletnameye ilişkin bilgilerin doldurulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının bu yönüyle de uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/056
Gündem No : 74
Karar Tarihi : 16.12.2020
Karar No : 2020/UM.II-2093