Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İhale Dokümanı

İstekliler, ihale dokümanlarındaki düzenlemelere yönelik en geç ne zamana kadar idareden açıklama talebinde bulunabilir?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2020/002

Gündem No : 25

Karar Tarihi : 15.01.2020

Karar No : 2020/UH.II-97

BAŞVURU SAHİBİ:

Kudret KARA,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/577103 İhale Kayıt Numaralı “Personel Taşıma” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 13.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Kudret Kara’nın 13.12.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.12.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2019 tarih ve 56582 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1685 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 25.11.2019 tarihinde İdari Şartname’nin 13’üncü maddesi ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesi kapsamında, şikâyete konu ihale dokümanına yönelik olarak dört konuya ilişkin açıklama talebinde bulunulduğu,

Anılan Kanun’un 29’uncu maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi gereğince idarenin, açıklama talebine ihale tarihinden en az 10 gün önce (en geç 03.12.2019 tarihinde) cevap vermesinin yasal bir zorunluluk olduğu; ancak idare tarafından açıklama talebine, 09.12.2019 tarihli ve 798872 sayılı yazıyla cevap verildiği, bu yazının ise ihaleden yalnızca iki gün önce (11.12.2019 tarihinde) kendilerine elden teslim edildiği,

Kanun’un anılan hükmüne göre, açıklama talebinin uygun görülüp görülmeyeceği hususunda idareye takdir hakkı tanınmış olsa da açıklamaya ilişkin cevabın verileceği süre ile ilgili mevzuat hükmünün emredici bir hukuk normu olması sebebiyle, açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, açıklama yazısına verilecek cevabın bildirileceği sürenin belirlenmesine yönelik olarak idareye herhangi bir takdir hakkı tanınmadığı, söz konusu hükmün isteklilerin mali ve teknik alt yapılarını “açıklama cevabına uygun hale getirebilmek için gerekli makul sürenin en az 10 gün olduğundan hareketle” koyulduğu,

İdare tarafından gerçekleştirilen hukuka aykırı işlem nedeniyle 13.12.2019 tarihli şikâyet dilekçesiyle ihalenin iptalinin istenildiği ancak idare tarafından verilen ret kararında, ihaleye ilişkin tüm bilgi ve belgelerin açık bir şekilde ihaleye ait İdari ve Teknik Şartname’de yer alması sebebiyle söz konusu açıklama cevabının isteklilere gönderilmemiş olduğu, bu tarih itibariyle açıklama talebine verilen bir cevap olmamasının açıklama talebinin uygun görülmediği ve açıklama talebinde bulunan istekli olabilecek kişinin buna göre işlem tesis etmesi gerektiği anlamını taşıdığı ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde dilekçeye cevap verildiği belirtilerek başvurunun uygun bulunmadığı,

İdareye sunulan açıklama talebine ilişkin dilekçede de açıkça belirtildiği üzere söz konusu dilekçenin, İdari Şartname’nin 13’üncü maddesi ile 4734 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesi kapsamında verildiği ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bir başvuruda bulunulmadığı, dolayısıyla şikâyet başvurusunun idare tarafından uygun bulunmamasına temel dayanak gösterilen Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde cevap verildiğinden ihaleden on gün önce gönderilmediği yönündeki açıklamasının mesnetten yoksun olduğu,

Şikâyet başvurusunun idare tarafından uygun bulunmamasına gerekçe olarak gösterilen “açıklama talebinin uygun görülmediği” iddiasının, idarenin kendi yazdığı açıklama yazısı ile çeliştiği, idare tarafından verilen cevapta açıklama talebinin uygun görülmediğine ilişkin hiçbir ibare bulunmamakla beraber açıklama talep edilen her bir hususun; açıklama 1, açıklama 2, açıklama 3 ve açıklama 4 şeklinde izah edildiği, bu ifadelerden hareketle idarenin açıklama yapmış olduğu, nitekim açıklama talebine karşı idarece verilen cevap yazısının ikinci sayfasının üçüncü paragrafında da “Açıklama talebinin cevapları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir” ifadelerine yer verilmek suretiyle anılan yazının açıklama yazısı olduğunun belirtildiği, idarenin bu noktada yaptığı usul hatasını örtmek için Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde bilgi verildiğini belirttiği, idarenin açıklama talebine ilişkin cevap yazısının şikâyet başvurusunun reddine ilişkin işlemi tereddüde mahal vermeyecek şekilde çürüttüğü, netice itibariyle idarenin açıklama talebine verdiği cevabı usulüne göre vermemesi sebebiyle ihaleye katılım sağlayamadıkları,

Açıklama talep edilen konulardan özellikle 2 ve 3’üncü maddede yer alan hususların ihalede sunulacak belgeleri ve bu belgelerin içeriğini etkileyecek nitelikte olduğu, ihale dokümanında açıkça belirtilmeyen hususların bulunduğu, şöyle ki; İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesi kapsamında isteklinin kendi malı olması istenilen 10 adet aracın hangi kapasiteden, hangi il plakalı ve kaç adet olacağı konusunda ihale dokümanında herhangi bir düzenlemenin olmadığı,

Personel taşıma işinde çalıştırılması istenilen 37 araçtan 6 adedinin 46 kişilik, 11 adedinin 27 kişilik ve 20 adedinin de 17 kişilik araç olması gerektiği ve yine bu 37 aracın 27 tanesinin Adana ilinde çalışacakken 5 tanesinin Mersin’de, 1 tanesinin Silifke’de, 1 tanesinin Ceyhan’da, 1 tanesinin Antakya’da ve 2 tanesinin de Osmaniye’de hizmet vereceği anlaşılmakla birlikte, İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde “Teklif edilen servis araçlarının en az 10 adedi isteklinin kendi malı olacaktır” ifadesinin yer aldığı ancak teklif edilen araçların en az 10 adedi ibaresinden daha fazla aracın teklif edilebileceği ve bunlardan 10 tanesinin yüklenicinin öz malı olacağı yargısının çıktığı ve bu durumun açıklamaya muhtaç bir hal aldığı,

Ayrıca, ihaleye ait Teknik Şartname’nin 2.13’üncü maddesinde de “araç çalışılacak il veya ilçenin plaka numarasını ve serisini taşımak zorundadır” düzenlemesinin yer aldığı, dolayısıyla hangi plaka ve kapasiteli araçtan toplam 10 adet sunulacağının anlaşılamadığı, servis yapılacak iller harici illere ait plakalı araçların teklif edilip edilemeyeceği hususunun da ihale dokümanında belirtilmediği, şikâyet başvurusunun idare tarafından uygun bulunmamasına dayanak olarak gösterilen “bütün hususların idari ve teknik şartnamede açıkça belirtildiği” açıklamasının da temelsiz ve mesnetten yoksun olduğu, idare tarafından cevabı verilmeyen bir konuda yanlış araç ve plakaya yatırım yapmanın, henüz kazanıp kazanılmayacağı belirli olmayan bir iş için çok ağır bir maliyete katlanmak anlamına geleceği, dolayısıyla şikâyet başvurusunun idare tarafından uygun bulunmamasına gerekçe olarak gösterilen “açıklama süresinde cevap verilmediği için ihaleye hazırlık yapılması gerektiği” yönündeki idari işlemin yerinde olmadığı,

İdarenin, ihaleye sadece 2 (iki) gün kala yasal süresi dışında verdiği ihale dokümanı açıklamasında yer alan “Açıklama 3” kısmında “Teknik şartnamede belirtilen araçların birinden veya diğerlerinden toplamda 10 adet öz mal araç sunmaları yeterli olacaktır” ifadesini kullandığı ancak bu ifadenin İdari veya Teknik Şartname’nin hiçbir yerinde geçmediği, idarenin açıklama cevabını süresinde göndermemesine ve diğer isteklilere de göndermemesine gerekçe olarak gösterdiği “İdari ve teknik şartnamede yer almayan hiçbir hususun açıklamada yer almadığı” ve “açıklamaların şartnameden kopyalanarak gönderildiği” yönündeki hususun tamamıyla gerçeğe aykırı olduğu,

Açıklanan nedenlerle, idare tarafından açıklama talebine süresinde cevap verilmemesi ve diğer isteklilere gönderilmemesinin hukuka aykırı olduğu ve söz konusu hukuka aykırı işlem nedeniyle 13.12.2019 tarihinde gerçekleşen ihaleye katılım sağlanamadığı için mağdur olunduğu, dolayısıyla uğramış oldukları hak kaybının önüne geçilmesi için ihalenin iptali edilmesi ve akabinde eşitlik ortamının tam anlamıyla tesis edildiği yeni ihalenin yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde “…Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26’ncı maddesinde “…(3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale veya son başvuru tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, ihale dokümanının bir parçası olarak EKAP’a yüklenir ve bu tarihe kadar EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına bildirim ve tebligat esasları çerçevesinde gönderilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez…” hükmü bulunmaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Personel Taşıma

b) Miktarı ve türü: 20 Adet 17 kişilik, 11 Adet 27-29 kişilik, 6 Adet 46 kişilik otobüs

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: DSİ 6. Bölge Müdürlüğü sınırları içerisindeki ilçe ve iller; Adana, Antakya, Osmaniye, Mersin, Silifke ve Ceyhan…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5.2. Teklif edilen servis araçlarının en az 10 adedi isteklinin kendi malı olacaktır.

Kendi malı olan araçlar ile ilgili bilgi/belgeler: İstekli, kendi malı olan araçlarını; demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair NOTER TESPİT TUTANAĞI ile veya MALİ MÜŞAVİR RAPORU ile veya MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ ve MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ ile tevsik edecek ve buna ilişkin belgeleri teklifi ile birlikte verecektir.

Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiraların ödendiğinin belgelenmesi şartı ile isteklinin kendi malı sayılır.

İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması” başlıklı 13’üncü maddesinde “13.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde EKAP üzerinden e-imza kullanarak doküman indirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

13.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirenlere, ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye ait Teknik Şartname’nin “Konu ve Kapsam” başlıklı 1.1’inci maddesinde “Bu ihale DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün ihtiyacı olan, niteliği, çalıştıracağı güzergâhlar ve miktarı bu teknik şartnamenin eklerinde verilen en az 17 kişi taşıma kapasiteli 20 adet, en az 27 kişi taşıma kapasiteli 11 adet ve en az 46 kişi kapasiteli 6 adet otobüs olmak üzere toplam 37 adet otobüs ile ilgili mevzuata uygun olarak personel taşıması hizmet alımıdır.”

Taşıtın Cinsi-Kapasitesi Adet Çalışacağı Yer

En az 17 Kişi taşıma Kapasiteli Otobüs 13 Adana

1 Ceyhan

3 Mersin

1 Silifke

1 Osmaniye

1 Antakya

En az 27 Kişi taşıma Kapasiteli Otobüs 8 Adana

2 Mersin

1 Osmaniye

En az 46 Kişi taşıma Kapasiteli Otobüs 6 Adana

Düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Genel Şartlar” başlıklı 2’nci maddesinde “…2.9 İşin süresince çalışacak servis araçlarından en az 10 adedi istekliye ait öz mal olacaktır. İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir.

2.13. Servis araçları Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğine uygun Ticari Plakalı (Servis Plakalı) olacaktır. Araçlar çalışılacak o il veya ilçenin plaka numarasını ve serisini taşımak zorundadır.

2.14. Servis araçlarının imal yılı, en az 17 kişi taşıma kapasiteli servis araçları için 2012, en az 27 kişi taşıma kapasiteli servis araçları 2012 ve en az 46 kişi taşıma kapasiteli servis araçları için 2006 imal yılı ve üstü olacaktır. Motorlu araç tescil belgesinde aracın modelinin, istenilen modelin altında olması durumunda sonradan yapılan tadilat nedeniyle model yükseltilmesi sonucu “görünümlü” ibaresi olan servis araçları kabul edilmeyecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından 25.11.2019 tarihinde şikâyete konu ihaleye ait ihale dokümanının EKAP’tan indirildiği ve bahse konu ihale dokümanının açıklanmasına yönelik olarak “Personel Taşıma İhalesi Açıklama Talebi” konulu dilekçe ile aynı tarihte idareye açıklama talebinde bulunulduğu, idare tarafından ise bahse konu açıklama talebine 09.12.2019 tarihli yazı ile cevap verildiği, söz konusu açıklama talebine ilişkin cevap yazısının başvuru sahibi istekli olabilecek kişiye 11.12.2019 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür.

İhale dokümanına ilişkin açıklama talebinde “1- Söz konusu ihaleye ilişkin işin adı; ilanda araç kiralama hizmeti, idari-teknik şartname ve sözleşme tasarısında ise personel taşıma hizmeti olarak belirtilmiştir. İhale kapsamında, sınır değer hesaplamasına ilişkin kullanılacak R katsayısı ise araç kiralama hizmeti (0,84) ve diğer hizmetlere (0,80) göre farklılık göstermektedir. Benzer ihalelerin ilanında diğer hususlar kısmında kullanılacak R katsayısının değeri belirtilmişken söz konusu ihale ilanında bu hususa yer verilmemiştir. Bu nedenle, bahse konu işin personel taşıma işi mi yoksa araç kiralama işi mi olduğu hususunun ve sınır değer hesaplamasına ilişkin kullanılacak R katsayısının açıklanması gerekmektedir.

2) İhalenin ilanında ve teknik şartnamede çalıştırılacak araç sayısı ve kapasitesi ayrı ayrı net bir şekilde belirtilmiştir. Ancak 46 kişilik bir araç yerine (30+17) veya (27+27) kişilik iki araç veya 27 kişilik araç yerine (17+17) kişilik iki araçla taşıma yapılabilip yapılamayacağı hususu belirtilmemiştir. Yani ihaleyi kazanan firma 6 adet 46 kişilik otobüs yerine 12 adet 27 kişilik araç (veya 6 adet 30 kişilik 6 adet 17 kişilik) göstermek ve bu şekilde çalışmak suretiyle sözleşme imzalayabilecek mi konusunda bir belirsizlik hâkimdir. Bu konunun açıklanması gerekmektedir.

3) İhaleye katılacak isteklilerin teklif edeceği araçların on adedi öz mal olması ve belgelerinin teklif zarfında sunulması istenilmektedir. Ancak bu öz mal araçların kaç tanesinin hangi kapasiteye ait olacağı ve işin ağırlıklı kısmının bulunduğu Adana ili araçları olup olmayacağı konusunda bir belirsizlik hakimdir. Örneğin, Mersin ilinde 46 kişilik taşıma güzergahı bulunmamasına rağmen Mersin ilinden bir istekli; Mersin plakalı 46 kişilik aracı öz mal olarak ihale zarfında sunarsa teklifi geçerli olacak mıdır? Veya sadece bir aracın çalıştığı Antakya ilinden on adet Hatay plakalı aracı öz mal gösteren isteklinin teklifi geçerli olacak mıdır? Veya bölgeyle alakası olmayan Ankara ilinden on adet Ankara plakalı aracı teklif zarfında sunan isteklinin teklifi geçerli olacak mıdır? İstenilen öz mal araçların teknik şartnamedeki niteliklere haiz (servis plakalı, il ve ilçenin numara ve serisini taşıması) olması hususu ve diğer sorular da açıklanmalıdır.

4) İşe başlama tarihi, ilanda ve sözleşme tasarısında 01.01.2020 olarak belirtilmiştir. Buna rağmen; sözleşme imzalandıktan sonra işe başlaması için yükleniciye mücbir sebep halleri dışında ek süre verilecek midir? Yoksa her halükarda, araçlarını ve belgelerini tamamlayamayıp bu tarihte işe başlayamayan isteklinin teminatı gelir kaydedilerek hakkında yasaklılık işlemi yapılacak mıdır? Sözleşme imza tarihi öngörülen işe başlama tarihine denk gelirse veya geçerse imza tarihinde işe başlama yapılacak mıdır? Bu durumda yüklenicinin mücbir sebep dışında işe başlama için süre isteme hakkı var mıdır?” şeklinde açıklama istenen hususların belirtildiği,

İdare tarafından bahse konu açıklama talebine yönelik dört başlık halinde düzenlenen 09.12.2019 tarihli ve 798872 sayılı yazıda “…Açıklama talebinin cevapları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir;

Açıklama 1 – İhale konusu işin “Okas Kodu: 60130000 ve Okas Açıklaması: Personel Taşıma Hizmet Alımı İşi” olduğu İdari Şartname Madde Ek’te belirtilmiş olup, ihale kapsamında, sınır değer hesaplamasına ilişkin kullanılacak R katsayısı ise araç kiralama hizmeti (0,84)’dür.

Açıklama 2- İhale kapsamında çalıştırılacak araçların özellikleri Teknik Şartnamede belirtilmiştir, İhale üzerinde kalan istekli işe başlamadan önce Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri taşıyan araçları getirmekle yükümlüdür.

Açıklama 3- İhaleye katılacak isteklilerden teklif zarfında 10 adet öz mal istenilmekledir. İstekliler teklif zarflarında sunacakları 10 adet öz malı Teknik Şartnamede (17 kişi taşıma kapasiteli, 27-29 kişi taşıma kapasiteli ve 46 kişi taşıma kapasiteli) belirtilen araçların birinden veya diğerlerinden toplamda 10 adet öz malı araç sunmaları yeterli olacaktır.

10 adet öz mal herhangi bir ilin plakasını taşıyabilir. Ancak Teknik Şartname Madde 2.15’de İhaleyi kazanan firma işe başlamada önce, çalıştıracağı her bir aracı İdareye göstererek “YETERLİK BELGESİ” alacaktır Denilmektedir. Bu duruma göre İhaleyi kazan firma uygunluk alacağı araçları Teknik Şartname de belirtilen özelliklere uygun ve Teknik Şartname Madde 2.13’de belirtildiği üzere Servis araçları Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliğine uygun Ticari Plakalı (Servis Plakalı) olacaktır. Araçlar çalışılacak o il veya ilçenin plaka numarasını ve serisini taşımak zorundadır.

Açıklama 4- … Bu duruma göre; İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme imzalayan yükleniciye işe başlama günü tebliğ edilecektir ve yüklenicinin belirtilen günde işe başlaması gerekmektedir. Teknik Şartname Madde 2.15’de ihaleyi kazanan firma işe başlamada önce, çalıştıracağı her bir aracı İdareye göstererek “YETERLİK BELGESİ” alacaktır…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, tekliflerin hazırlanması sürecinde ihale dokümanında açıklanmasına gerek duyulan hususlarla ilgili olarak ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebileceği,

bu talebin idarece uygun görülmesi halinde açıklama yapılacağı ve ihale tarihinden on gün öncesine kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere gönderileceği anlaşılmıştır. İdari Şartname’nin 13’üncü maddesinde de açıklama talebinin uygun görülmesi halinde, idarece açıklamayı gerektirecek nitelikte olan hususlarda açıklama yapılacağı düzenlenmiştir.

Yapılan incelemede, ihale dokümanında açıklanmasına gerek duyulan hususlarla ilgili olarak ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebileceği dikkate alındığında, başvuru sahibi tarafından 25.11.2019 tarihinde, ihale tarihinden (13.12.2019) 18 gün önce ihale dokümanının açıklanmasına yönelik olarak idareye açıklama talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

İdare tarafından ise bahse konu açıklamaya verilen cevabi yazıda “…Açıklama talebinin cevapları aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir; Açıklama 1-… Açıklama 2-… Açıklama 3-… Açıklama 4-…” ibarelerinin yer aldığı görülmüş olup, anılan istekli olabilecek kişinin açıklama talep yazısında açıklanmasını istediği ve dört madde halinde belirtmiş olduğu konuların, idare tarafından yukarıda yer verildiği üzere dört açıklama başlığı halinde cevaplandığı ve bahse konu cevabi yazının açıklama talebine cevap niteliğini haiz olduğu tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat çerçevesinde, idare tarafından açıklama talebine verilen cevabın, ihale tarihinden en az on gün önce tüm istekli olabileceklerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılacağı anlaşılmış olmakla birlikte, somut olayda açıklamaya konu hususların ihale dokümanında yeterince açık ve tereddüte yer vermeyecek mahiyette olduğundan, idarenin sadece başvuru sahibine söz konusu açıklama talebine cevap yazısının ihale tarihinden iki (2) gün önce tebliğ edildiği görülmüştür.

Tarafımızca yapılan incelemede, başvuru sahibinin açıklama talep ettiği hususların herhangi bir tereddüt yaratmadığı ve şikâyete konu ihaleye ait İdari ve Teknik Şartname’de açıklama gerektirmeyecek şekilde açıkça yer aldığı anlaşılmış olup, söz konusu hususların ihaleye sağlıklı teklif hazırlamaya engel teşkil etmediği, şikâyete konu ihale konusunda faaliyet gösteren basiretli bir tacirin söz konusu ihale dokümanı düzenlemeleri çerçevesinde teklifini hazırlaması ve idarenin de verilen teklifleri bahse konu düzenlemeler çerçevesinde değerlendirmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Netice itibariyle, her ne kadar mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde, idarenin başvuru sahibi tarafından yapılan açıklama talebine verdiği cevabi yazıyı ihale tarihinden on gün öncesine kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere göndermesi gerekmekteyken söz konusu belgeyi sadece başvuru sahibine ve ihale tarihinden iki gün öncesinde tebliğ ettiği anlaşılmakla birlikte, bu durumun açılama talep edilen hususların ihale dokümanında açıkça yer almasından ve idarece açıklama talebinin uygun bulunmamasından kaynaklandığı anlaşılmış olup, yapılan incelemede açıklama talep edilen hususların ihale dokümanında yer alan düzenlemelerde açıkça belirtildiği, idarenin cevabi yazısında da ihale dokümanı düzenlemeleri dışında herhangi bir açıklamada bulunmadığı, başvuru sahibi tarafından da 25.11.2019 tarihinde, ihale tarihinden (13.12.2019) 20 gün öncesine kadar açıklama talebinde bulunulması gerekmekteyken 18 gün önce ihale dokümanının açıklanmasına yönelik olarak idareye açıklama talebinde bulunulduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde, açıklama talep edilen hususların teklif vermeye veya sağlıklı teklif hazırlanmasına engel olmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.