Salı, Temmuz 16, 2024
Bilanço

Bilanço da yer alması gereken asli unsurlar nelerdir ?

Tekliflerinin bilançolarında meslek mensubunun imza ve kaşesinin olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bilançoların vergilendirme zamanında Vergi Dairesi Başkanlıklarına sunulduğu, kendilerinin de bilançolarını vergi dairesine sundukları bu sebeple bilançoda meslek mensubunun imza ve kaşesinin zorunlu olduğuna dair ihale dokümanındaki düzenlemelerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde anlamını kaybettiği bu sebeple tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, kaldı ki bilançodaki meslek mensubunun kaşe ve imzasının tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği olduğu, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olmayan bilançoda ki imza ve kaşe eksikliğinin verilen süre içinde tamamlanmasının yazılı olarak istenildikten sonra belirlenen sürede bilgilerin tamamlanmaması durumunda tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 35’inci maddesine göre bilançonun yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Bilançoda yer alması gereken yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onayının belgenin taşıması gereken kurucu asli unsur olduğu bu sebeple bilançodaki meslek mensubu kaşe ve imzasının bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir bir eksiklik olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/008
Gündem No : 65
Karar Tarihi : 26.02.2020
Karar No : 2020/UH.I-447

DİĞER BİLANÇO KARALARI