Salı, Temmuz 16, 2024
İhaleye Katılamayacak Olanlar

Ortakları kardeş olan iki ayrı şirket aynı ihaleye girebilir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2011/056
Gündem No : 41
Karar Tarihi : 08.08.2011
Karar No : 2011/UY.III-2664

Şikayetçi:

NAFİZ DORUK, ABAY KUNANBAY CAD. – 34/3 KAVAKLIDERE ANKARA

İhaleyi yapan idare:

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeni Mahalle Sahil Sokak 4 50200 NEVŞEHİR

Başvuru tarih ve sayısı:

19.07.2011 / 34152

Başvuruya konu ihale:

2011/54837 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir Kozaklı 250 Seyircili Antrenman Spor Salonu” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.08.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[23.90].(0260)./2011-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 11.05.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Nevşehir Kozaklı 250 Seyircili Antrenman Spor Salonu” ihalesine ilişkin olarak Nafiz Doruk’un 29.06.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 11.07.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 19.07.2011 tarih ve 34152 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.07.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleye katılan firmalardan ihale üzerinde bırakılan MNS İnş. Çevre Tek. Müh. İnş. ve Exp. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortakları ile Murat Oruç’un kardeş oldukları, 2 sene aynı işyerinde bulundukları ve daha sonra kağıt üzerinde adreslerini farklı gösterdikleri, rastlantı sayılamayacak kadar fazla ihaleye birlikte teklif verdikleri, MNS İnş. Çevre Tek. Müh. İnş. ve Exp. San. Tic. Ltd. Şti.’nin internet sitesinde biten ve devam eden işler listesinde her iki şirketin yaptığı işlerin beraber yer aldığı, anılan şirketlerin sınır değerin hemen üstünde yer almak amacıyla ülke genelinde birçok ihaleye birlikte katıldıkları belirtilerek yukarıda yer verilen açıklamalar doğrultusunda firmalar tarafından 4734 sayılı Kanunun 17/d maddesinde sayılan yasaklı davranışlardan ‘birden fazla teklif verme’ fiilini işledikleri iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdare tarafından ihale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerin incelenmesi neticesinde; 11.05.2011 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel üzerinden gerçekleştirilen ihaleye 14 isteklinin teklif verdiği, 2 isteklinin teklifinin iş deneyim belgeleri benzer işe uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, sınır değerin 849.282,04 TL olarak hesaplanarak teklifi bu değerin altında kalan iki isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ancak bir tanesinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı diğerinin ise açıklaması uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin sınır değerin üzerindeki en düşük teklif sahibi MNS İnş. Çevre Tek. Müh. İnş. ve Eksp. San. Tic. Ltd. Şti. üzerine bırakılmak suretiyle sonuçlandırıldığı anlaşılmaktadır.

MNS İnş. Çevre Tek. Müh. İnş. ve Eksp. San. Tic. Ltd. Şti.’nin teklif dosyası kapsamında sunduğu belgeler arasında yer alan 12.03.2008 tarihli ve 7018 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden anılan firmanın 04.03.2008 tarihinde ticaret siciline tescil edilmek suretiyle Suat Oruç (% 51) ve Nihat Oruç (% 49) olmak üzere iki ortak tarafından kurulduğu, ticaret merkezinin ise “Gevran Cad. 1. Akkoyunlu Sokak Tursan Apt. Kat: 2/5 DİYARBAKIR” olarak belirtildiği görülmektedir. Ancak teklif dosyası kapsamında sunulan 02.06.2010 tarihli ve 7576 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinden 27.05.2010 tarihli ortaklar kurulu kararı ile firmanın adresinin “Diyarbakır İli Kooperatifler Mah. Kurtismail Paşa 2. Sokak Güneş Plaza Kat: 3 No: 6 ” olarak değiştirildiği anlaşılmaktadır.

Murat Oruç’un teklif dosyası kapsamında sunduğu belgelerden ise ihale tarihi itibariyle “Akkoyunlu 3. Sokak Eserler 4 Apt. Kat: 1 No: 5 Yenişehir / DİYARBAKIR” adresinde faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Murat Oruç tarafından teklif dosyası kapsamında Ticaret Sicil Gazetesi sunulmadığı görülmekle birlikte, http://www.ticaretsicil.gov.tr adresi üzerinden yapılan sorgulamada;

1- Adı geçen şahsın 16.03.2004 tarihinde“Diyarbakır İli Aliemri 3. Sok. Eserler 6 Apt. 1/6” adresinde faaliyet göstermeye başladığı,

2- 15.12.2004 tarihinde adresini “Yenişehir Mah. 1. Akkoyunlu Sok. Zemin Kat No:1” olarak değiştirdiği,

3- 22.03.2006 tarihinde adresini “Diyarbakır İli Yenişehir Mah. 3. Akkoyunlu Sok. Elaltunkara 2 Apt. Kat 2:9 No’ya naklettirdiği ,.

4- 23.05.2007 tarihinde adresini bu kez“Gevran Cad. 1. Akkoyunlu Sok. Tursan Apt. 2/5 No DİYARBAKIR” adresine naklettirdiği

5-12.05.2010 tarihinden itibaren ise “Diyarbakır İli Koop. Mah. Akkoyunlu 3. Sok. Eserler 4 apt. 1/5 No’lu” adreste faaliyetlerini sürdürdüğü anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen bilgilerden ilgili firmaların 04.03.2008 – 12.05.2010 tarihleri arasında yaklaşık 2 yıl boyunca aynı adreste faaliyet gösterdikleri anlaşılmaktadır.

Ayrıca, MNS İnş. Çevre Tek. Müh. İnş. ve Eksp. San. Tic. Ltd. Şti.’nin % 51 ortağı ve aynı zamanda şirket müdürü olan ve teklif mektubunda imzası bulunan Suat Oruç ile Murat Oruç’un kardeş oldukları dosyalarında yer alan imza sirkülerinden anlaşılabilmektedir.

Teklif dosyası kapsamında sadece şirket müdürü Suat Oruç’a ait imza sirküleri bulunduğundan diğer ortak Nihat Oruç ile olan hısımlık ilişkileri ise tespit edilememiştir.

Başvuru sahibi tarafından, MNS İnş. Çevre Tek. Müh. İnş. ve Eksp. San. Tic. Ltd. Şti.’nin internet adresi olarak belirtilen www.mnsinsaat.com üzerinden yapılan sorgulamada Murat Oruç tarafından yapılan ya da yapımı devam eden işlerin de MNS İnş. Çevre Tek. Müh. İnş. ve Eksp. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapımı devam eden ya da tamamlanan işler olarak gösterildiği, ayrıca her iki firmanın yurt genelinde birçok ihaleye birlikte teklif verdikleri iddia edilmekte buna dayanak olarak da anılan internet adresinden (www.mnsinsaat.com) ve www.ihaledergisi.com adresinden alınan internet çıktıları sunulmuştur.

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikayet dilekçesi ekinde, Suat Oruç tarafından gerçekleştirilen ya da yapımı devam eden işlerin de www.mnsinsaat.com adresinde yer aldığı iddiasına ilişkin olarak 23.05.2011 tarihinde alınan internet çıktılarının sunulduğu görülmekle birlikte, inceleme tarihi itibariyle internet çıktılarına dayanak teşkil eden internet sayfalarının www.mnsinsaat.com adresinde yer almadığı görülmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17 nci maddesinde; “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden; ihalelerde “…bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek” fiilinin yasak olduğunun hüküm altına alınmış olduğu anlaşılmaktadır. Ancak gerek İhale Uygulama Yönetmeliklerinde gerekse de Kamu İhale Genel Tebliğinde hangi hallerin “birden fazla teklif verme” olarak değerlendirilebileceği hususunda bir açıklama yer almamaktadır.

Dolayısıyla, her ne kadar MNS İnş. Çevre Tek. Müh. İnş. ve Eksp. San. Tic. Ltd. Şti.’nin müdürü Suat Oruç ve Murat Oruç’un kardeş oldukları ve firmaların geçmişte bir süre aynı adresi kullandıkları anlaşılsa da mevcut durumda Kamu İhale Mevzuatında ortakları kardeş olan firmaların ihaleye katılmalarını engelleyen herhangi bir kısıtlama bulunmadığından, itirazen şikayet başvurusunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.