Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İmza Sirküleri

İmza sirküsü ve imza beyannamelerinin noter onaylı olma zorunluluğu var mıdır?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2014/004

Gündem No : 76

Karar Tarihi : 13.01.2014

Karar No : 2014/UH.I-281

Şikayetçi:

Ojsc- Power Machınes Co.ve Temsan Konsorsiyumu, ILGAZ SOK. NO:16/3 G.O.P. ANKARA

İhaleyi Yapan Daire:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (Eüaş) Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğü, Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi Abcd Blok No:2/13-020 06520 ANKARA

Başvuru Tarih ve Sayısı:

30.10.2013 / 33153

Başvuruya Konu İhale:

2013/79619 İhale Kayıt Numaralı “Karakaya Hes Rehabilitasyonu İşi” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Ticaret Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret Müdürlüğütarafından 10.09.2013tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Karakaya Hes Rehabilitasyonu İşi” ihalesine ilişkin olarak Ojsc-Power Machınes Co. ve Temsan Konsorsiyumu’nun 11.10.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine başvuru sahibince 30.10.2013tarih ve 33153sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.10.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2013/3830sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Taraflarına bildirilen kesinleşen ihale kararında Karakaya Hidroelektrik Santrali Rehabilitasyonu ihalesinin geçerli teklif kalmadığı gerekçesiyle iptal edildiği ve tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma sebeplerinin belirtildiği, idarece tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuat ve ihale dokümanı düzenlemelerine aykırı ve hukuki dayanaktan yoksun olduğu,

1 ) İdarece, kesinleşen ihale kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak Moskova Sicil Kayıt Odası’nca 21.06.1991 tarihinde düzenlenmiş Sicil Kayıt Belgesi’nde şirketlerinin kurucularını, ortaklarını veya yöneticilerini gösterir bilgilerin yer almadığının belirtildiği,

Buna karşın, taraflarınca Moskova Sicil Kayıt Odası’nca 21.06.1991 tarihinde düzenlenen Sicil Kayıt Belgesi,

Rusya Federasyonu Vergi ve Harçlar Bakanlığı tarafından 04.07.2002 tarihinde düzenlenen şirketlerinin EGRUL-Tüzel Kişilikler Tek Devlet Siciline kaydedildiğini teyit eden Sicil Kayıt Belgesi,

Federal Vergi İdaresi tarafından 25.12.2012 tarihinde düzenlenen şirketlerinin EGRUL Tek Devlet Siciline kaydedildiğini teyit eden Sicil Kayıt Belgesi,

Tüzel kişiliklerin Devlet Siciline kaydedildiğini teyit eden Sicil Kayıt Belgesinin (Moskova Sicil Kayıt Odası’nca 21.06.1991 tarihinde düzenlenen Sicil Kayıt Belgesi) şeklinin Rusya Federasyonunun devlet organı tarafından onaylandığı ve söz konusu belgenin şirketin kurucularını, ortaklarını veya yöneticilerinin görevlerinin son durumlarını göstermesinin öngörülmediği,

Firmalarının kurucularını, ortaklarını veya yöneticilerinin görevlerinin son durumlarını gösteren bilgilerin sunmuş oldukları ve idarenin düzenleme şekli konusunda itirazlarının bulunmadığı EGRUL özetinde (Tüzel Kişilikler Tek Devlet Sicili kayıt özetinde) tam kapsamlı olarak belirtildiği,

2) İdarece, kesinleşen ihale kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak AOA Power Machines Şirketinin yönetim kurulu üyelerinin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulmadığının belirtildiği,

Buna karşın, noter tasdikli imza sirkülerinin sunulması şartının İdari Şartname’nin 7.1.b’nci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca sadece teklif mektubunu imzalayan kişi için öngörüldüğü, teklif mektuplarının yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanmadığı, bununla birlikte teklif mektuplarını imzalayan kişinin (OAO Power Machines Türkiye Şubesinin Müdürü İ.İ. Starodubtsev’in) imza örneğinin 10.07.2013 tarih ve No: 186 sayılı vekâletnamede yer aldığı, dolayısıyla idarenin iddiasının İdari Şartname düzenlemelerine aykırı olduğu ve dayanaktan yoksun olduğu,

3) İdarece, kesinleşen ihale kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak ihaleye katılım vekâletnamesinin aslının ve İ.Yu Kostin’in vekâletname verme yetkisini teyit eden belgelerin sunulmadığı için vekâletnamenin geçerli olmadığının belirtildiği,

Buna karşın, ihaleye katılımın OAO Power Machines Şirketinin Genel Müdürü İ.Yu. Kostin tarafından 10.07.2013 tarih ve No:186 sayılı vekâletnameye istinaden hareket eden temsilcileri İ.İ. Starodubtsev aracılığıyla gerçekleştirildiği,

İdari Şartname’nin 7.7.1’nci maddesinde yer alan düzenleme uyarınca tüm belgelerin aslı ya da noterce tasdik edilen suretlerinin sunulması gerektiği, söz konusu maddede teklif mektubunu imzalayan kişiye verilecek vekâletnamenin şekli bakımından herhangi bir istisna olmadığı, vekâletnamenin İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesine uygun olarak sunulduğu,

İ.Yu. Kostin’in vekâlet verme yetkisinin EGRUL Özeti (EGRUL “Tüzel Kişilik Adına Vekâletnameye Gerek Olmadan Hareket Etme Yetkisi Olan Gerçek Kişiler Hakkında Bilgiler”, md.177-180) den anlaşılabildiği, söz konusu hususlar dikkate alındığında vekâletnamenin geçersiz kabul edilmesi ve belgelerin sunuluş şekli şartlarına aykırı olduğu kabul edilmesi için herhangi bir dayanağın olmadığı,

4) İdarece, kesinleşen ihale kararında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olarak Türkiye sınırları dışında verilen ve Türkiye’deki tercüman tarafından tercüme edilen ve Türkiyede’ki noter tarafından tasdik edilen belgelerin apostille şerhi taşıması veya T.C. Konsolosluk marifetiyle yapılmış bir tasdik işlemine tabi tutulması gerektiğinin belirtildiği,

Buna karşın, İdari Şartname’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinin 7.7.4.3’üncü fıkrasında yer alan düzenleme uyarınca eğer tarafların arasında belgelerin üzerindeki imzaların, kaşelerin ve mühürlerin tanınması konularını düzenleyen bir anlaşma akdedilmişse söz konusu belgelerin anlaşmada belirtilen şartlara uygun şekilde düzenlenebileceği ve tasdikle ilgili ek işlemlerin gerçekleştirilmesine gerek olmadığı,

15 Aralık 1997 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında hukuki, ticari ve cezai konularda adli yardımlaşma anlaşmasının imzalandığı,

Söz konusu anlaşmanın 14’üncü maddesi uyarınca anlaşma taraflarının ülke sınırları içinde yetkili kurumlarca düzenlenen, verilen ve onaylanan ve resmi mühürle tasdik edilen belgelerin ve bu belgelerin onaylanmış suretlerinin veya özetlerinin diğer taraf ülkede yeniden tasdik edilmesine gerek olmadığı,

Anlaşmanın tarafı ülkede verilen resmi belgeler anlaşmanın diğer tarafı ülkede resmi belge olarak kabul edileceği, dolayısıyla yukarıda belirtilen tüm belgelerin geçerliliği için belgeyi Türkçe’ye tercüme eden tercümanın imzasının gerçek olduğu ile ilgili noter tarafından yapılan tasdikin sunulmasının yeterli olduğuna ve söz konusu belgelerin Türkçe’ye tercüme edildiği ve tercümesinin de noter tarafından tasdik edildiği,

Bunun dışında, İdari Şartname’nin 7.7.5.2.5’inci maddesinde Türkiye sınırları dışında verilen ve Türkiye’deki tercüman tarafından tercüme edilen ve Türkiye’deki noter tarafından tasdik edilen belgelerle ilgili olarak belgelerin aposti tasdik şerhi taşıması veya Konsolosluk marifetiyle yapılmış bir tasdik işlemi gibi ek şartların öne sürülmesinin haksız olduğu,

İdari Şartname’nin 7.7.5.2.2 ve 7.7.5.2.4’üncü maddelerine istinaden belgelerin apostille şerh edilmesi veya Konsolosluk marifetiyle yapılmış bit tasdik işleminden geçirilmesi şartının sadece düzenlendiği ülkede tercüme edilmiş olan belgeler için geçerli olduğu,

Yani, OAO Power Machines şirketi tarafından sunulmuş olan tüm belgeler, sicil kayıt belgeleri, kuruluş belgeleri, bilgilendirme belgeleri, mali ve diğer belgeler de dahil olmak üzere ikinci bir tasdike gerek olmadığı, (bu madde uyarınca tasdik anlamında apostille tasdil şerhi veya T.C. Konsolosluğu kaşesi kast edildiği),

Bunlara ek olarak, ihalenin sunulan Teklif Mektuplarının kontrol edilmesiyle ilgili 10.09.2013 tarihli birinci oturumu sırasında Belge Kontrol Tutanağı’nda Power Machines-Temsan Konsorsiyumu’nun teklif mektubunun ihale şartlarına uygun olarak işaretlendiği,

Ayrıca, Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi gereği idarelerin ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olduğu, Power Machines-Temsan Konsorsiyumunun teklif fiyatı bakımından hem rakiplerinin teklif ettiği fiyatlardan hem de proje bütçe değerlendirmesi bedelinden oldukça düşük en uygun teklifte bulunduğu, teklif fiyatlarının 24.750.000 Euro, Alstom (France)-Alstom A.Ş. Konsorsiyumu’nun teklifinin teklif fiyatının 29.410.000 Euro, projenin bütçe değerlendirme bedelinin 37.914.957 Euro olduğu, bu nedenle önemli tutarda düşük teklifimizin kamuya sağladığı kazancın da göz önünde bulundurulması gerektiği,

Yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca Power Machines-Temsan Konsorsiyumu’nun teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yasal dayanaktan yoksun olduğu ve bu şekilde verilen karar çerçevesinde tesis edilen ihalenin iptali işleminin de geçersiz olduğunun yapılacak inceleme neticesinde sunmuş olduğumuz tüm belgelerin İdari Şartname’nin belgelerin sunuluş şekline uygun şekilde düzenlendiği, bu sebeple idarenin vermiş olduğu ihale dışı bırakılma yönündeki kararının ve buna bağlı olarak tesis edilen ihalenin iptali kararının iptal edilerek tekliflerinin değerlendirmesinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihaleye ait idari şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının; “Karakaya Hes Rehabilitasyonu İşi” olarak belirtildiği,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde,

“7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

e) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi veya konsorsiyum beyannamesi

g) Alt yüklenici çalıştırılmasına izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi,

ğ) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

h) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

7.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

7.3. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, 7.1 maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin her bir konsorsiyum ortağı tarafından ayrı ayrı sunulması zorunludur. Konsorsiyumun tüzel kişi ortağı tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak (ğ) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.”düzenlemesinin yer aldığı,

Anılan Şartname’nin “Belgelerin Sunuluş Şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde,

“7.7.1.İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

7.7.2.Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3.İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7.7.4.Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1.Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.2.Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.4.3.Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.4.”Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya tasdik işlemine ilişkin özel hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme kapsamında sunulmayan ve yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin üzerindeki imzanın, mührün veya damganın, düzenlendiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.5.Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.4.6.Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7.Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler :

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5.Teklif kapsamında sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1.Yerli istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1.Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2.Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi, aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1.Tercümelerin tasdik işleminden tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2.Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla, belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3.Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4.Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5.Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde, ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.” düzenlemesinin,

Anılan Şartname’nin teklif ve sözleşme türü başlıklı 19.1’inci maddesinde“İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.”düzenlemesinin,

“Kısmi teklif” verilmesi başlıklı 20’nci maddesinde,

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

“Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı 21’nci maddesinde,

“21.1. Tekliflerde geçerli para birimleri: EUR (Avro), , , ‘dır.

Ödemelerde geçerli para birimleri: EUR (Avro), TRY (Türk Lirası)dir. “düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde; başvuruya konu ihaleye 3 isteklinin teklif verdiği, OJSC Power Machines CO- Temsan Genel Müdürlüğü Konsorsiyumu’nun teklifinin tüzelkişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulmadığı ve tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi yerine sunulan Rusya Federasyonu mevzuatına göre düzenlenmiş 21.06.2012 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağında apostil tasdik şerhi bulunmadığı ve Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından da tasdik edilmediği, vekalaten ihaleye katılımın söz konusu olduğu ve sunulan vekletnamede yer alan apostil tasdik şerhi ve diğer kaşelerin ıslak imzalı olmadığı, fotokopi belge olduğu ve Türkiye’de mukim tercüman tarafından tercüme edildiği ve Ankara 56. Noterliği tarafından tasdik edildiği, dolayısıyla söz konusu vekâletnamenin geçersiz olduğu, birim fiyat teklif mektubunun standart forma uygun olmadığı ve vekil tayin eden İ. Yu. Kostin’in vekalet verme yetkisinin bulunmadığı ve teklif mektubunun da geçersiz olduğu gerekçesiyle, Alstom Hydro France/ Alstom Power ve Ulaşım A.Ş./ GES Genel Elektrik Sistemleri Yapım ve Mühendislik A.Ş. Konsorsiyumu’nun teklifinin birim fiyat teklif mektubunun dipnotunda yer alan “Konsorsiyum olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortağın teklif verdiği kısma ilişkin teklif bedeli rakam ve yazı ile ayrı ayrı yazılacaktır” düzenlemesine aykırı olarak söz konusu isteklinin teklif ekinde ortakların teklif bedellerini gösteren belge sunduğu, vekâleten ihaleye katılımın söz konusu olduğu ve vekalet veren Eric Crucery’in vekalet verme yetkisinin olduğuna ilişkin bir belge sunulmadığından vekaleten teklif mektubunu imzalayan Erdem Barış Eroğlu’nun yetkisi olmadığından teklif mektubunun geçersiz olduğu, tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi yerine sunulan Fransız mevzuatına göre düzenlenmiş 23.01.2013 tarihli Nanterre Ticaret Mahkemesi Sicil Müdürlüğü’nden alınmış belgenin sunulduğu ve söz konusu belgenin apostil tasdik şerhi taşıdığı ve Ankara 34. Noterliğince onaylı olmasına rağmen belgeyi düzenleyen kuruluş olan Nanterre Ticaret Mahkemesi’nin yetkililerince tasdik edilmediği, ayrıca 30.11.2007 tarihli Ortak Genel Kurul Toplantısının zabıtlarında ALSTOM Hydro France isminin ortak oturumun
Oybirliği ile alınan 5’no lu kararı neticesinde ortaya çıktığının tespiti üzerine bu tarihten önce ALSTOM Hydro France ismi ile bir tüzelkişiliğin olamayacağı için anılan belgenin geçersiz olduğu gerekçesiyle, Zhejıang Orient Engineering CO. Ltd.’nın teklifinin ise İdari Şartname’nin 26.1’inci maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olarak teklifi ile birlikte geçici teminat mektubu sunmadığı, İdari Şartname’nin “Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi” başlıklı 21’inci maddesinde yer alan “21.1. Tekliflerde geçerli para birimleri: EUR (Avro) ‘dır. Ödemelerde geçerli para birimleri: EUR (Avro), TRY (Türk Lirası) dir.” düzenlemesine aykırı olarak birim fiyat teklif mektubu USD üzerinden düzenlendiğinden söz konusu istekli tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun da geçersiz olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve başvuruya konu ihalede geçerli teklif kalmadığından 24.09.2013 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edildiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’nci maddesinde

“(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(3) Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

b) Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

c) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

ç) “Apostil tasdik şerhi” taşımayan veya (c) bendi kapsamında sunulmayan yabancı ülkelerde düzenlenen belgelerin, o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla o ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgeler ise sırasıyla, düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

d) Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

e) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilemez.

f) İdare, tasdik işleminden muaf tuttuğu resmi niteliği bulunmayan belgeleri ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtir.

(4) Başvuru veya teklif kapsamında sunulacak belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

b) Yabancı istekliler tarafından sunulan ve yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ile bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:


1 ) Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.


2 ) Belgelerin tercümelerinin, düzenlendiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde “apostil tasdik şerhi” taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.


3 ) Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.


4 ) Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, o ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olmakla birlikte, “apostil tasdik şerhi” taşımaması durumunda ise; söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damganın, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmesi gereklidir.

(5) Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

(6) Kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından yabancı ülkede düzenlenen belgeler, Türk Akreditasyon Kurumundan alınan teyit yazısı ile birlikte sunulması durumunda tasdik işleminden muaftır. Bu belgelerden yabancı dilde düzenlenenlerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

b) Türk Akreditasyon Kurumundan bir teyit yazısı alınmadan sunulabilen ve yabancı ülkede düzenlenen kalite ve standarda ilişkin belgelerin tasdik işlemi ve tercümelerinin yapılması dördüncü ve beşinci fıkralardaki esaslara tabidir.

(7)İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda sunulması ya da kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınıninternet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasına yönelik olarak Kurum tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ihale ve ön yeterlik dokümanında düzenleme yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

istenilmesi zorunludur.”hükmü bulunmaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmü çerçevesinde, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri başlığı altında yukarıda aktarılan (ç) bendi kapsamındaki belgelerin ihaleye katılımda sunulması istenilmiştir. Ayrıca İdari Şartname’nin 7.8’inci maddesinde yabancı istekliler tarafından, ihaleye katılımda sunulması istenilen belgeler yerine, kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi belgelerin sunulacağı ifade edilmiştir.

Dolayısıyla, ihaleye katılan tüzel kişiler tarafından, ilgisine göre ortakları, üyeleri veya kurucuları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir belgelerin sunulması gerekmekte, bu belgelerin Ticaret Sicili Gazetesi olması zorunluluğu bulunmamakta ve bu bilgileri içeren başka belgeler de kabul edilmekte, yabancı isteklilerce ise kendi ülkesindeki mevzuata göre düzenlenmiş ve bu bilgileri içeren belgeler sunulabilmektedir.

İhale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuru sahibi OJSC – Power Machines Co. – Temsan Genel Müdürlüğü Konsorsiyumu’nun teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında, OJSC – Power Machines Co.ya ilişkin olarak sunulan Moskova Sicil Odasınca 21.06.1991 tarihinde düzenlenmiş sicil kayıt belgesinde “tüzel kişiliğin kurucuları, ortakları veya yöneticilerinin görevlerinin son durumlarını gösterir bir bilgi mevcut değildir” hususuna yer verildiği görülmüştür. Ayrıca, ihale komisyonu kararında, istekli tarafından bu eksikliği ikame maksadıyla 21.06.2012 tarihindeki olağan genel kurul toplantısı tutanağının sunulduğu ve bu tutanaktan yönetim kurulu üyelerinin görülebildiği de ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin değerlendirme yapabilmek için 21.11.2013 tarih ve 49560 sayılı yazı ile idareye, başvuru sahibinin sunmuş olduğu yukarıda belirtilen 04.07.2002 tarihinde ENERGOMASHEXPORT-SILOVIYE MACHINI (POWER MACHINES)Kapalı Tipte Anonim Şirketi’nin Tek Devlet Siciline kaydedildiğini gösteren “Tescil Belgesi”nin ve 26.03.2013 tarihli ve 70102V/2013 numaralı “Siloviye Maşinly-ZTL, LMZ, Elektrosila, Energomaşeksport” Halka Açık Anonim Şirketi’nin Tüzel Kişiler Birleşik Resmi Devlet Sicili Ekstresi”nin hangi gerekçeyle değerlendirmeye alınmadığı hususu sorulmuş, gelen cevabi yazıda “…Ticaret Sicil Gazetesi yerine ibraz edilen “26.03.2013 tarih 70102V/2013 numaralı “Siloviye Maşinly-ZTL, LMZ, Elektrosila, Energomaşeksport Halka Açık Anonim Şirketinin Tüzel Kişiler Birleşik Resmi Devlet Sicili Ekstresi”nin ilgilisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durum ile alakalı bilgileri elde etmek maksadıyla ile tetkik edilmiştir. Bu tetkik de tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları olarak vesaikte tadat edilen şirketlerin tamamının ya ilga edildiği ya da kayıt kodları gibi elzem bilgilerin yok şeklinde kayda geçirildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu şirketlerin hali hazırda faal olmayan ve ticari faaliyetlerine son verilmiş şirketler olduğu kanaatine varılmıştır.Bu durumda söz konusu vesaikin tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularının son durumu ile alakalı bilgileri ihtiva edip etmediği hususunda tereddüte düşülmüştür.Bu tereddütü telafi maksadı ile teklif dosyasında ibraz edilen teklif mektubunda adı “OJSC Power Machines” olarak zikredilen tüzel kişiliğe ait “Annual Report 2011-Yıllık Faaliyet Raporu 2011”e bakılmıştır. Bu raporun 37’nci sayfasında “OJSC Power Machines” firmasının ana hissedarı olarak Highstat Limited (EK-1) firması gösterilmiştir. Bu firmanın sahibi olarak da Alexey Mordashov beyan edilmiştir. Bahse konu Highstat Limited firmasının 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla OJSC Power Machines firmasındaki hisse oranının % 95,5731 olarak zikredilmiştir. Bu çelişki nedeni ile söz konusu belgenin tüzelkişiliğin son durumunu gösterir belge olduğu hususunda bir şüphe hasıl olması nedeniyle tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzelkişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu ile alakalı olduğu düşünülen 21.06. 2012 tarihli tüzel kişiliğin olağan genel kurul toplantı tutanağına bakılmıştır.Bu tutanakta şirketin yönetim kurulu üyelerinin isimleri tadat edilmiştir.Bu isimler arasında Birim Fiyat Teklif Mektubunu vekâleten imzalayan İ. Starodubtrsevan’a vekâlet veren İgor Yuryevich KOSTİN’in ismi tespit edilmiştir.Bu vesaikte İgor Yuryevich KOSTİN’in yönetim kurulu tarafından müştereken ve münferiden şirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili kılındığına dair herhangi bir ibareye rastlanmamıştır. 26.03.2013 tarih ve 70102V/2013 numaralı vesaikte İgor Yuryevich KOSTİN’in “adına vekâletname olmadan tüzel kişi adından/adına hareket etme hakkına sahip gerçek kişilerin sayısı hakkında bilgiler” başlıklı 175’nci maddesinde yetkilendirilmiş olması, söz konusu belgenin son durumu yansıtır nitelikte bir belge olup olmadığı hususunda yukarıda zikredilen sebeplerden dolayı oluşan şüpheler nedeni ile değerlendirmeye alınmamıştır….”ifadesine yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin dilekçesinde belirttiği, Rusya Federasyonu Vergi ve Harçlar Bakanlığı tarafından 04.07.2002 tarihinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin tek devlet siciline kaydedildiğine dair iki sayfalık tescil belgesi ve Türkiye’deki noterden onaylı tercümesi ile Rusya Federasyonu Federal Vergi Dairesi tarafından 25.12.2012 tarihinde düzenlenmiş tüzel kişiliğin Rusya Federasyonu’nda vergi siciline kaydedildiğine dair iki sayfalık kayıt belgesi ve Türkiye’deki noterden onaylı tercümesinin teklif dosyasında sunulduğu görülmüştür. Ancak iddia edilenin aksine adı geçen belgelerde ihaleye katılımda istenilen bahse konu bilgilere ulaşılamamaktadır.

Bununla birlikte, başvuru sahibinin teklif dosyası incelendiğinde; “26.03.2013 tarih 70102V/2013 numaralı “Tüzel Kişiler Birleşik Resmi Devlet Sicili Ekstresi”nin ve Türkiye’deki noterden onaylı tercümesinin sunulduğu, söz konusu belgede “Siloviye Maşinly-ZTL, LMZ, Elektrosila, Energomaşeksport Halka Açık Anonim Şirketi’nin 6 tüzel kişi 1 gerçek kişi olmak üzere 7 “kurucusu (ortağı)” ortağı olduğu bilgisinin yer aldığı görülmüştür. İdarece söz konusu cevap yazısında “…Bu tetkik de tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları olarak vesaikte tadat edilen şirketlerin tamamının ya ilga edildiği ya da kayıt kodlarıgibi elzem bilgilerin yok şeklinde kayda geçirildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu şirketlerin hali hazırda faal olmayan ve ticari faaliyetlerine son verilmiş şirketler olduğu kanaatine varılmıştır.” ifadesine yer verildiği, söz konusu tespite dayanak alınan “Tüzel Kişiler Birleşik Resmi Devlet Sicili Ekstresi”nde söz konusu tüzel kişi kurucu (ortak)lara ait bilgilerin güncel olup olmadığı konusunda tereddüde sebebiyet vermektedir.

Ayrıca, idarece belirtildiği gibi, başvuru sahibinin teklif dosyasında yer verilen 21.06.2012 tarihindeki olağan genel kurul toplantısı tutanağının dört sayfalık Türkiye’deki noterden onaylı tercümesinden, sekiz kişi olan yönetim kurulu üyelerinin görülebildiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir…”hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İdarelerce belgelerdeki eksik bilgilerin tamamlatılması” başlıklı 16.6’ncı maddesinde “…a) Geçici teminat ve teklif mektuplarının Kanunen taşıması zorunlu hususlar hariç olmak üzere, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde, bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

b) Aday ve isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

İdarelerce tamamlatılacaktır. Bu çerçevede, bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler, idarece ilgili kurum veya kuruluştan re’sen istenebilirSöz konusu belgelerin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilecektir.

16.6.2. İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını tevsik etmesi halinde kabul edilecektir…” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen tespit ve düzenlemeler ile aktarılan mevzuat çerçevesinde, başvuru sahibi Konsorsiyum’un ortağı OJSC – Power Machines Co.ya ilişkin olarak ihaleye katılımda sunduğu belgelerden, tüzel kişiliğin “kurucuları (ortakları)” ile yönetimindeki görevlilerinin görülebildiği, ancak “kurucuları (ortakları)” gösteren belgelerin, ortaklar bakımından güncel bilgileri içerip içermediği hususunda tereddüt bulunduğu göz önüne alındığında, idarece bu tereddüdü giderecek bilgi/belge istenilmek suretiyle teklifin ihale dokümanına uygun olup olmadığının belirlenmesi gerektiği anlaşılmışsa da, aşağıda yer verilen gerekçelerle, Konsorsiyum teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idare işleminin nihai olarak yerinde olduğu tespit edildiğinden, şikâyete konu duruma ilişkin olarak bu aşamada, idarece ayrıca bir araştırma yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

2 ) Başvuru sahibinin 2’nci ve 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapabilmek için 21.11.2013 tarih ve 49560 sayılı yazı ile idareye başvuru sahibi tarafından sunulan teklif mektubunun hangi yönden standart forma aykırı olduğu hususu yazı ile sorulmuş olup, gelen cevabi yazıda “Söz konusu vesaik Rusya Federasyonu mevzuatına göre Rusya’da düzenlenmiş bir belgedir. Bu vesaik bu nedenle İdari Şartname’nin Belgelerin Sunuluş Şekli Başlıklı 7.7.4.’üncü maddesi uyarınca apostil tasdik şerhi ile tasdik işlemine tabii tutulmuştur. Vesaikin tercümesi Ankara 56. Noterliğinin yeminli tercümanı Marina MURTAZ tarafından yapılarak aynı Noterlikçe “Bu bir çeviri işlemi olup iş bu belgenin tercümesi dairemin yeminli tercümanı Marina MURTAZ tarafından yapılıp imzalandığını onaylarım” şeklinde şerh düşülerek onaylanmıştır. Fakat tercümeye kaynak vesaikin orjinalindeki apostil tasdik şerhi, mühürler, imzalar fotokopi olup, diğer bir ifade ile belgenin aslı değil fotokopisi ibraz edilmiştir. Bu durumda bu vesaik İdari Şartname’nin Belgelerin Sunuluş Şekli başlıklı 7.7.4 üncü maddesine uygun olarak tasdik edilmemesi hasebiyle geçersiz sayılmıştır.” ifadeleri yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelerde aday veya isteklilerden;

ç) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, istenilmesi zorunludur.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

Anılan Yönetmelik hükmü çerçevesinde, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri başlığı altında yukarıda aktarılan birinci fıkranın (ç) bendi ile ikinci fıkra kapsamındaki belgelerin ihaleye katılımda sunulması istenilmiştir. Ayrıca, İdari Şartname’nin 7.8’inci maddesinde, yabancı istekliler tarafından, ihaleye katılımda sunulması istenilen belgeler yerine, kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş dengi belgelerin sunulacağı ifade edilmiştir.

İhale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuru sahibi OJSC – Power Machines Co. – Temsan Genel Müdürlüğü Konsorsiyumu’nun teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında, OJSC – Power Machines Co.ya ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin noter tasdikli imza sirkülerinin sunulmaması hususuna yer verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi Konsorsiyum’un teklif mektubunun OJSC – Power Machines Co. adına Türkiye Temsilciliği Müdürü Ivan Starodubtsev tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibince teklif dosyasında sunulan Rusya Federasyonu’ndaki noter tarafından aslına uygun olduğu onaylanmış “Tüzel Kişiler Birleşik Resmi Devlet Sicili Ekstresi” başlıklı 26.03.2013 tarihli sekiz sayfalık belge ve Türkiye’deki noterden onaylı tercümesinde “adına vekâletname olmadan tüzel kişi adına hareket etme hakkına sahip gerçek kişiler hakkında bilgiler” bölümünde Genel Müdür İgor Yuriyeviç Kostin ismine yer verilmiş, söz konusu şahsın imza örneğine ise yer verilmemiştir. Öte yandan, teklif dosyasında bulunan 21.06.2012 tarihindeki olağan genel kurul toplantısı tutanağından Genel Müdür İgor Yuriyeviç Kostin’in sekiz kişi olan yönetim kurulu üyelerinden biri olduğu tespit edilmektedir.

Teklif dosyasında sunulan Rusya Federasyonu’ndaki noter tarafından aslına uygun olduğu onaylanmış vekâletnamenin Türkiye’deki noterden onaylı tercümesinde “…anılan şirketin Tüzüğüne istinaden hareket eden ve işlem yapan Genel Müdür (soyadı, adı, baba adı) Kostin İgor Yuriyeviç işbu vekâletname ile “Silovıye Maşinıy” Şirketinin Türkiye’deki Temsilciliğinin Müdürü … Starodubtsev İ.İ.’yi vekil tayin etmektedir.

Starodubtsev İ.İ.’nin imzasını (imza) teyit ve tasdik ederim…” cümleleriyle teklif mektubunu imzalayan Ivan Starodubtsev’in başvuruya konu ihaleye sunulacak belgeleri şirketi temsilen imzalamaya ve sunmaya vekil tayin edildiği ifade edilmiş ve adı geçen şahsın imza örneğine de yer verilerek, imzanın teyit ve tasdik edildiği belirtilmiştir. Ancak belgenin altındaki imzanın vekil tayin eden kişi İ. Yu. Kostin tarafından atılmış olduğu, Rusya Federasyonu’ndaki noter onayının belgenin içeriğinin ve imzaların teyit edilmesine ilişkin değil, asıl belgenin suretinin çıkarılmasına ilişkin olduğu, dolayısıyla belge içeriğindeki vekil tayin eden kişi ile vekil tayin edilen kişinin imza örneklerinin Rusya Federasyonu’ndaki noterce teyit/tasdik edilmemiş olduğu görülmüştür.

Kamu ihale mevzuatında teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren belgeler kapsamında tüzel kişi isteklilerce noter tasdikli imza sirkülerinin, vekâleten ihaleye katılma halinde ise imza sirküleriyle birlikte noter tasdikli vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin ihaleye katılımda sunulması istenilmektedir.

Dolayısıyla, ilgili mevzuat çerçevesinde ihaleye katılımda istekliyi vekâleten temsil eden kişi ve bu kişiyi vekil tayin eden kişilerin imza örneklerinin noter onaylı şekilde görülmesi istenilmekte, bu yolla isteklinin ihaleye kendi iradesiyle katıldığı hususu teyit edilmektedir.

Sonuç olarak, başvuru sahibince teklif mektubu yönetim kurulu üyelerince imzalanmadığından, şirketin imza sirkülerinin sunulmasına gerek olmadığı iddia edilmişse de, kamu ihale mevzuatında teklif mektubu vekâleten imzalansa dahi tüzel kişiliğin imza sirkülerinin sunulmasının zorunlu tutulduğu göz önüne alındığında, ikinci iddianın yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Kaldı ki, başvuru sahibinin sunduğu belgelerde tüzel kişi adına hareket etme hakkına sahip Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür İgor Yuriyeviç Kostin’in (vekil tayin eden kişi) imzasının teyit/tasdik edilmediği, teklif mektubunu imzalayan Türkiye Temsilciliği Müdürü Ivan Starodubtsev’in (vekil tayin edilen kişi) imzasının ise Rusya Federasyonu’ndaki bir noter veya mevzuatına göre başka bir kurum/kuruluş tarafından değil, vekil tayin eden kişinin kendisi tarafından teyit/tasdik edildiği, bu nedenlerle mevcut belgelerle anılan mevzuatta istenilen belgeler üzerinden ulaşılması hedeflenen imzaların teyit edilmesi amacının gerçekleşmediği de görülmektedir.

Üçüncü iddia kapsamında yapılan incelemede, başvuru sahibi OJSC – Power Machines Co. – Temsan Genel Müdürlüğü Konsorsiyumu’nun teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında, teklif mektubunu imzalayan kişiye Genel Müdür İ. Yu. Kostin tarafından 10.07.2013 tarihli vekâletname ile yetki verilmekle birlikte, vekâletnamedeki apostil tasdik şerhi ve diğer kaşelerin ıslak imzalı olmaması ve belgenin fotokopi olması hususunun yer aldığı görülmüştür. Bu iddianın incelenebilmesi amacıyla, idareye sunulduğu şekliyle başvuru sahibinin teklif dosyası istenilmiş ve gönderilen bu belgeler üzerinden değerlendirme yapılmıştır.

Yukarıda aktarılan mevzuat çerçevesinde, isteklilerce belgelerin asıllarının veya aslına uygun olunduğunu belirtir bir şerh taşıyan noterce onaylanmış örneklerinin ya da bu asıl/örnek belgelerin ihale tarihinden önce idareye gösterilerek “aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh düşülen suretlerinin sunulması gerekmekte, başvuru sahibi gibi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan konsorsiyumların sunduğu yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin ise Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunlu tutulmaktadır.

Dolayısıyla, başvuru sahibi tarafından ihaleye katılımda yabancı dilde düzenlenen bir belge sunulmak istenilmesi halinde, öncelikle söz konusu yabancı dildeki belgenin, aslının veya aslına uygun olduğu noter tarafından onaylanmış örneğinin ya da “aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh düşülen suretinin sunulması, bu belgenin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış tercümesine de teklif dosyasında ayrıca yer verilmesi gerekmektedir.

Teklif dosyasındaki vekâletname incelendiğinde, belgenin Rusçasında ve Türkçesinde Ankara 56. Noterliği ve yeminli tercüman Marina Murtaz’a ait ıslak imza ve kaşelerin bulunduğu, yeminli tercüman onayında “Aslı Rusça olan işbu dokümanı tamamen aslına uygun olarak Türkçe’ye çevirdiğimi ve doğacak her türlü sorumluluğun tarafıma ait olacağını beyan ederim” ibaresinin, noter onayında “Bu bir çeviri işlemi olup işbu belgenin tercümesi dairemin yeminli tercümanı Marina Murtaz tarafından yapılıp imzalandığını onaylarım.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

Yukarıda yer verilen hususlar göz önüne alındığında, başvuru sahibince ihaleye katılımda, Rusça düzenlenmiş vekâletnamenin aslının veya aslına uygun olduğu noter tarafından onaylanmış örneğinin ya da “aslı idarece görülmüştür” benzeri şerh düşülen suretinin sunulmadığı, sunulan Rusça belgenin, Türkiye’deki noter huzurunda gerçekleştirilen, belgenin tercüme edilmesi işlemi kapsamında Türkçe çevirisine müstenidat olarak eklenilmiş belge olduğu, bu belgelerdeki noter onayının, müstenidat Rusça belgenin aslının aynı olduğuna ilişkin değil, yalnızca tercüme işleminin teyidine ilişkin olduğu, bu itibarla noter onayının, Türkçe’ye tercüme edilmek üzere notere ibraz edilen Rusça belgenin asıl belge olduğunu göstermediği, sonuç olarak idarenin gerekçesinin yerinde olduğu anlaşılmıştır.

4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yukarıda aktarılan mevzuat çerçevesinde, isteklilerce yabancı ülkelerde düzenlenen belge sunulması durumunda, bu belgelerin tasdik işleminin ne şekilde yapılacağı açıklanmakta ve Türkiye Cumhuriyeti ile belgenin düzenlendiği devlet arasında söz konusu tasdik işlemini düzenleyen bir anlaşma/sözleşme bulunduğu takdirde, tasdik işleminin bu anlaşma/sözleşme hükümlerine göre yaptırılabileceği belirtilmektedir.

İhale komisyonu kararı incelendiğinde, başvuru sahibi OJSC – Power Machines Co. – Temsan Genel Müdürlüğü Konsorsiyumu’nun teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri arasında, OJSC – Power Machines Co.ya ilişkin olarak sunulan, 21.06.2012 tarihindeki olağan genel kurul toplantısı tutanağının apostil tasdik şerhi veya Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu kaşesiyle tasdik edilmemesi hususlarına yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü ve tespitler çerçevesinde, başvuru sahibi Konsorsiyum’un ortağı OJSC – Power Machines Co. açısından ihaleye katılımda sunulan yabancı ülkede düzenlenmiş adı geçen belgenin tasdiki açısından iddia edildiği şekilde bir anlaşma bulunması halinde, bu anlaşmaya uygun şekilde belgelerin sunulabileceği göz önüne alındığında, bahsedilen Anlaşma’ya ilişkin olarak ilgili makamlardan bilgi alınarak işlem tesis edilmesi gerekmekle birlikte, 2’inci ve 3’üncü iddialar kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda Konsorsiyum teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik idare işleminin nihai olarak yerinde olduğu anlaşıldığından, şikâyete konu duruma ilişkin olarak bu aşamada ayrıca bir araştırma yapılmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.