Pazartesi, Temmuz 15, 2024
İmza SirküleriVekaletname

Şirket müdürünün yetkisinin sona ermesinin önce verilen (vekâletname) temsil yetkisi geçerli midir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/002

Gündem No : 57

Karar Tarihi : 04.01.2017

Karar No : 2017/UH.II-70

Şikayetçi :

Hns İnsan Kaynakları Özel Sağlık Ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Başvuru Tarih ve Sayısı:

12.12.2016 / 69026

Başvuruya Konu İhale:

2016/431563 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Genel Temizlik” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

HNS İnsan Kaynakları Özel Sağlık ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.,

Bahriye Mah. Doç. Dr. Bahriye Üçok Bulvarı No:28/3 Karşıyaka/İZMİR

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü

Izmir Yolu Üzeri Terzioglu Kampüsü 1 17100 ÇANAKKALE

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/431563 İhale Kayıt Numaralı “Malzemesiz Genel Temizlik” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 21.11.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzemesiz Genel Temizlik” ihalesine ilişkin olarak HNS İnsan Kaynakları Özel Sağlık ve Temizlik Hizmetleri Ltd. Şti.nin 29.11.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.12.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.12.2016 tarih ve 69026 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.12.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2967 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye istekli sıfatıyla teklif verdikleri, ancak idarece şirkete ait imza sirküleri ve vekâletname ayrı ayrı incelendiğinde birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetvelini imzalayan kişiye vekâlet veren Okan Küçük’ün 11.11.2016 tarihinde yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi ilanında müdürlük ve imza yetkisinin sona erdiğinin ve aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Fatma Salmanoğlu’nun şirket müdürlüğüne seçildiğinin ve imzaya yetkili olduğunun tespit edildiği, birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetvelini imzalayan Sibel Durur’a vekâletname veren Okan Küçük’ün imza yetkisinin sona ermesi nedeniyle birim fiyat teklif mektubu ve cetvelini imzalayan Sibel Durur’un da imzasının geçersiz olduğu belirtilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, firmalarının bir limited şirket olduğu, bir ticaret şirketi olarak hak ve fiil ehliyetini haiz bulunduğu ve fiil ehliyetini organları aracılığı ile kullandığı, limited şirketin organı durumundaki şirket müdürlerinin yaptığı işlemlerin tüzel kişilik adına yapıldığı ve şirketi bağladığı, önceki şirket müdürü ve aynı zamanda şirket ortağı olan Okan Küçük’ün şirketi temsilen yaptığı vekâlet sözleşmesinin de geçerli olduğu, Okan Küçük’ün şirketi temsil yetkisinin sona ermesinin vekâlet sözleşmesini sona erdirmeyeceği, zira vekâlet sözleşmesinin şirket ile Sibel Durur arasında gerçekleştiği, vekâlet sözleşmesinin sona erme sebeplerinin Borçlar Kanunu’nda düzenlendiği, incelemeye konu ihalede sözleşmeyi sona erdiren genel ve özel hallerden hiçbirinin gerçekleşmediği, idarece bu gerekçe ile tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale konusu işin “165 kişi ile malzemesiz genel temizlik hizmet alımı” olduğu, ihaleye 6 isteklinin teklif verdiği, 4 isteklinin teklifinin belgelerinin uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, bunlardan başvuru sahibi HNS İnsan Kaynakları Özel Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise temsil yetkisi sona eren şirket müdürü tarafından verilen vekâletname ile ihaleye teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Teklifi değerlendirme dışı bırakılan başvuru sahibi HNS İnsan Kaynakları Özel Sağ. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası içinde sunduğu belgeler incelendiğinde;

Şirketin kuruluşu ve ana sözleşmesine ilişkin 03.08.2015 tarihli ve 8875 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nden şirketin ilk ticaret ünvanının “Niftem Nilay Temizlik Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi” olduğu,

05.08.2015 tarihli ve 8877 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanda şirketin tür değişikliği yaparak limited şirkete dönüştüğü ve ticaret ünvanının “Niftem Nilay Temizlik Sanayi Ticaret Limited Şirketi” olarak tescil edildiği bilgisinin yer aldığı, ayrıca limited şirketin kuruluşuna ilişkin ana sözleşmesinden şirket müdürünün üçüncü kişilere vekâlet vermeye yetkili kılındığının görüldüğü,

04.10.2016 tarih ve 9168 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ünvan değişikliği, hisse devri, temsilci atanmasına ilişkin ilanda ise şirket ünvanının “HNS İnsan Kaynakları Özel Sağlık ve Temizlik Hizmetleri Limited Şirketi” olarak değiştirildiği, ayrıca söz konusu ilanda Okan Küçük’ün tüm şirket hisselerini temlik ederek şirketin tek kişilik limited şirkete dönüştüğü, Okan Küçük’ün 10 yıl süre ile şirket müdürü olarak atandığı ve münferiden temsile yetkili olduğu bilgisinin yer aldığı,

11.11.2016 tarihli ve 9196 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanda ise şirket ortağı ve müdürü olan Okan Küçük’ün tüm şirket hisselerini Fatma Salmanoğlu’na devrettiği ve müdür olarak temsil yetkisinin sona erdiği, şirket müdürü olarak Fatma Salmanoğlu’nun atandığı ve münferiden temsile yetkili olduğu bilgisinin yer aldığı görülmüştür.

Ayrıca teklif dosyasında hisse devrine ilişkin Karşıyaka 2. Noterliği’nin 04.11.2016 tarih ve 30709 yevmiye numarası ile onaylı 03.11.2016 tarihli Ortaklar Kurulu Kararının ve şirket müdürü Fatma Salmanoğlu’na ait 08.11.2016 tarihli ve 30937 no’lu imza sirkülerinin sunulduğu,

Ayrıca önceki şirket müdürü Okan Küçük tarafından Sibel Durur’un HNS İnsan Kaynakları Özel Sağlık ve Temizlik Hizmetleri Limited Şirketi adına ihalelere katılma ve diğer işlemler hususunda yetkili kılındığını gösteren Karşıyaka 3. Noterliği’nin 20.10.2016 tarih ve 25114 no’lu vekâletnamesinin ve Sibel Durur’a ait İzmir 27. Noterliği tarafından düzenlenen 27.10.2016 tarih ve 21455 sayılı imza beyannamesinin sunulduğu görülmüştür,

İhalede HNS İnsan Kaynakları Özel Sağlık ve Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. adına birim fiyat teklif mektubu ve teklif cetvelinin Sibel Durur tarafından imzalandığı anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun “Tüzel kişilik ve ehliyet” başlıklı 125’inci maddesinde “(1) Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.

(2) Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.” hükmüne,

Türk Ticaret Kanunu’nun “Limited Şirket” başlıklı 6’ncı Kısmında yer alan “B) Yönetim ve temsil”, “I – Müdürler”, “1. Genel olarak” başlıklı 623’üncü maddesinde “(1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

(2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.

(3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler. ” hükmüne,

Türk Borçlar Kanunu’nun “a.Temsilin hükmü” başlıklı 40’ıncı maddesinde “Yetkili bir temsilci tarafından bir başkası adına ve hesabına yapılan hukukî işlemin sonuçları, doğrudan doğruya temsil olunanı bağlar…” hükmüne,

Anılan Kanun’un “b. Ölüm, ehliyetsizlik ve diğer durumlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “Hukuki işlemden doğan temsil yetkisi, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden anlaşılmadıkça, temsil olunanın veya temsilcinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, fiil ehliyetini kaybetmesi veya iflas etmesi durumlarında sona erer.

Bu hüküm, bir tüzel kişiliğin sona ermesi durumunda da uygulanır.

Tarafların karşılıklı kişisel hakları saklıdır.” hükmüne,

Anılan Kanun’un “Vekâlet İlişkileri” başlıklı Dokuzuncu Kısmının “1.Tek taraflı sona erdirme” başlıklı 512’nci maddesinde “Vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” hükmüne ve “2. Ölüm, ehliyetin kaybedilmesi ve iflas” başlıklı 513’üncü maddesinde ise “Sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır.

Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi, işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil veya mirasçısı ya da temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun yukarıda yer verilen ilgili hükümleri çerçevesinde limited şirketin tüzel kişiliği haiz bir ticaret şirketi olduğu, dolayısıyla Türk Medenî Kanunu’nun tüzel kişilere tanıdığı hak ve fiil ehliyetini haiz olduğu, ticaret şirketlerinin fiil ehliyetini yetkili organları aracılığı ile kullandığı, limited şirketin yönetim ve temsil organı olan şirket müdürleri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin şirket adına ve hesabına yapıldığı, dolayısıyla şirketi bağladığı,

bu nedenle şirket müdürünün temsil yetkisinin sona ermesinin şirket adına yapılan işlemleri sona erdirmeyeceği, Türk Borçlar Kanunu’nun yukarıda yer verilen hükümleri çerçevesinde ise bir hukukî işlemle (vekâletname) temsil yetkisi verilmek suretiyle yapılan işlemlerin şirket (vekâlet veren) tarafından yapılmış sayılacağı, şirket müdürünün yetkisinin sonradan sona ermesinin şirket adına gerçekleştirilen işlemleri geçersiz hale getirmeyeceği açıktır.

İncelenen ihalede Okan Küçük’ün şirket müdürü sıfatıyla Sibel Durur’u şirket nam ve hesabına ihalelere teklif verme ve diğer işlemler hususunda vekil tayin ettiği ve söz konusu vekâlet sözleşmesinin Okan Küçük tarafından kendi nam ve hesabına değil şirket nam ve hesabına gerçekleştirildiği, dolayısıyla Sibel Durur ile şirket arasında gerçekleşen vekâlet sözleşmesinin şirketi bağladığı,

Öte yandan, incelenen ihalede şirket adına vekil tayin edilen Sibel Durur’un vekâlet sözleşmesi ile verilen temsil yetkisinin şirket tarafından sona erdirilmediğinin ve sözleşmenin sona erme sebeplerinden herhangi birinin gerçekleşmediğinin anlaşıldığı, bir hukukî işlemle (vekâlet) verilen temsil yetkisi sonucunda yetkili temsilci tarafından istekli nam ve hesabına yapılan tüm hukuki işlemlerin sonucunun doğrudan doğruya istekliye ait olduğu, incelenen ihalede de Sibel Durur’un teklif mektubunu istekli adına imzaladığının görüldüğü, vekil tarafından istekli adına sunulan teklifin üçüncü kişilere (idareye) karşı geçerli olduğu, dolayısıyla Sibel Durur tarafından HNS İnsan Kaynakları Özel Sağlık ve Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. nam ve hesabına sunulan teklifin yok hükmünde sayılamayacağı ve geçerli olduğu, idarece anılan isteklinin teklifinin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, HNS İnsan Kaynakları Özel Sağlık ve Temizlik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.