Pazar, Haziran 16, 2024
İhale KomisyonuMal Alımları

Numune değerlendirmesinin, tüm isteklilerin hazır bulunduğu bir ortamda gerçekleştirilmesi zorunluluğu var mı?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2010/064

Gündem No : 80

Karar Tarihi : 04.10.2010

Karar No : 2010/UM.I-3019

Şikayetçi :

Baran Kırtasiye San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti., -|||858 Sokak|5-A|||konak|izmir

İhaleyi yapan idare:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Konak/İZMİR

Başvuru tarih ve sayısı:

27.08.2010 / 22863

Başvuruya konu ihale:

2010/86833 İhale Kayıt Numaralı “Kırtasiye Seti Alımı” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

29.09.2010 tarih ve I.M.26.62.0253/2010-45E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 30.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Kırtasiye Seti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Baran Kırtasiye San. Tic. ve Paz. Ltd. Şti.’nin 12.08.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.08.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.08.2010 tarih ve 22863 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.08.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) İhalede en düşük teklifin kendileri tarafından verilmiş olduğu, sundukları numunelerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bu yöndeki işlemin yerinde olmadığı zira numunelerde var olduğu iddia edilen eksikliklerin tamamlanabilir eksiklikler olduğu, malzemelerin teknik şartnameye uygun olarak teslim edileceğinin taahhüt edilmiş olduğu, muayene kabul aşamasında da bu hususlara dikkat edileceği, numunelerin isteklilerin önünde açılması ve isteklilere gösterilmesi gerektiği, ihalede açıklık ve şeffaflık ilkelerinin sağlanmamış olduğu,

2) Pastel boya malzemelerinde idarenin örnek olarak gösterdiği ürün ile teknik şartname arasında farklılıklar olduğu, teknik şartnameye göre pastel boyaların üzerinde firma adresinin yer alması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu numunede ve idarenin istekli olabileceklerin görmelerine olanak tanıdığı malzeme numunelerinde bu özelliğin yer almadığı,

Teknik şartname uyarınca, 80 yaprak okul defterlerinde TSE işareti ve “çevreye zarar vermeyen kaplama malzemesi kullanılmıştır” ibaresinin yer almasının istendiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu defter numunesinde ve idarenin istekli olabileceklerin görmelerine olanak tanıdığı defter numunelerinde bu özelliğin yer almadığı, her iki defter numunesinde de çevreye zararlı plastik türevli kaplama malzemesinin kullanılmış olduğu, ayrıca diğer defterlerde (resim defteri, güzel yazı defteri) TSE işareti ve “çevreye zarar vermeyen kaplama malzemesi kullanılmıştır” ibaresinin yer almasının istenmediği,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihaleye katılımda yeterlik kurallarını düzenleyen 10 uncu maddesinin, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin birinci fıkrasının (b) bendinin 9 numaralı alt bendinde; ihale konusu işin niteliğine göre, idarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğraflarının istenebileceği ve bu hususun ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtileceği hükmü yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde; “Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf ayrı ayrı veya birlikte istenebilir” hükmü,

Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; “Muayenede aranacak hususlar; ihale dokümanında yazılı şartlardır…” hükmü yer almaktadır.

İdari şartnamenin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 7.5.1 inci maddesinde;“İstekliler teklif edecekleri kırtasiye setindeki tüm ürünlere ait numuneleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.” düzenlemesine,

Anılan şartnamenin “Diğer hususlar” başlıklı 53 üncü maddesinde;“Malzemelere ait numuneler Mal Alımları Şube Müdürlüğünde görülebilir.” düzenlemesine,

Teknik şartnamenin “Teknik özellikler” başlıklı 1 inci kısmında;

“1- Kuru boya 12’lik:

Ambalaj üzerinde CE işareti, firmanın adres, marka ve logosu bulunacaktır.

3- Pastel boya 12’li:

Ambalajı üzerinde CE işareti, firmanın adresi marka ve logosu bulunacaktır.

10- Kareli defter:

Kapak üzerinde veya iç kısmında TSE işareti ve ‘bu defterde çevreye zarar vermeyen kaplama malzemesi kullanılmıştır” ibaresi yer alacaktır.

11- Çizgili defter:

Kapak üzerinde veya iç kısmında TSE işareti ve ‘bu defterde çevreye zarar vermeyen kaplama malzemesi kullanılmıştır” ibaresi yer alacaktır.” düzenlemesine,

Yer verilmiştir.

İdareler tarafından, teklif edilen malzemelerin teknik şartnameye uygunluğu, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune değerlendirmesi yoluyla yapabileceği gibi, bu değerlendirme, malzemelerin teslimini müteakip muayene ve kabul aşamasında da gerçekleştirilebilir. İnceleme konusu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemeleri uyarınca, idare, teklif edilen malzemelerin teknik şartnameye uygunluğunu numune değerlendirmesi yoluyla kontrol etme cihetine gittiğinden, teknik şartnameye uygun olmadığı numune değerlendirmesi sonucunda tespit edilen malzemelerin, muayene-kabul aşamasında ürünler üzerinde tekrar inceleme yapılacağı gerekçesiyle kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, idarenin isteklilerce sunulan numuneleri tutanak düzenleyerek teslim aldığı, numune değerlendirmesi sonucundaki tespitlerini de tutanağa bağlamış olduğu, idarelerce yapılan numune değerlendirmesinin, tüm isteklilerin hazır bulunduğu bir ortamda gerçekleştirilmesi zorunluluğunun bulunmadığı göz önüne alındığında, inceleme konusu ihalede açıklık ve şeffaflık ilkelerinin ihlal edilmediği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi isteklinin teklifinin, teknik şartnamenin birinci kısmının 1 inci kaleminde düzenlenen renkli kuru boya kalemi numunesinin, “ambalaj üzerinde CE işareti bulunacaktır” maddesine uygun olmadığı, 10 uncu kalemde düzenlenen kareli defter ve 11 inci kalemde düzenlenen çizgili defter numunelerinin, “bu defterde çevreye zarar vermeyen kaplama malzemesi kullanılmıştır” ibaresi taşımadığı gerekçeleriyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

İtirazen şikayet incelemesi kapsamında, ihaleyi gerçekleştiren idareden, idari şartnamenin 7.5.1 inci maddesi uyarınca, ihaleye katılan tüm isteklilerin teklifleri ekinde sunmuş oldukları, kırtasiye setindeki tüm ürünlere ait numuneler ve idari şartnamenin 53.1 inci maddesi uyarınca Mal Alımları Şube Müdürlüğünde istekli olabileceklerin görmelerine imkan tanınan, kırtasiye setindeki tüm malzemelere ilişkin idareye ait numuneler istenilmiş olup, istenilen numuneler 23.09.2010 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmıştır.

Başvuru sahibi isteklice sunulan kırtasiye malzemeleri numunelerinin incelenmesi sonucunda; renkli kuru boya numunesinde CE işaretinin yer almadığı, kareli defter ve çizgili defter numunelerinde, “bu defterde çevreye zarar vermeyen kaplama malzemesi kullanılmıştır” ibaresinin bulunmadığı, idarenin isteklice sunulan numunelere ilişkin tespitlerinin yerinde olduğu, bu anlamda, isteklinin teklifinin, teklif edilen malzemelerin teknik şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu, dolayısıyla, teklifi geçerli bir teklif olarak değerlendirilmeyen anılan isteklinin, ihalede en düşük teklif sahibi istekli olmasının her hangi bir ehemmiyetinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle başvuru sahibinin birinci iddiası yerinde görülmemiştir.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan kırtasiye malzemeleri numuneleri ile idari şartnamenin 53.1 inci maddesi uyarınca Mal Alımları Şube Müdürlüğünde istekli olabileceklerin görmelerine imkan tanınan, kırtasiye setindeki tüm malzemelere ilişkin idareye ait numunelerin incelenmesi sonucunda;

– İhale üzerinde bırakılan isteklice sunulan ve teknik şartnamenin birinci kısmının 3 üncü kaleminde düzenlenen pastel boya numuneleri üzerinde üretici firma adresinin yer aldığı, diğer yandan, idarece istekli olabileceklerin görmesine olanak tanınan pastel boya numunelerinin üzerinde de firma adresine yer verildiği,

– İhale üzerinde bırakılan isteklice sunulan ve teknik şartnamenin 10 uncu kaleminde düzenlenen, kareli defter ve 11 inci kaleminde düzenlenen çizgili defter numunelerinin arka kısmında, “bu defterde çevreye zarar vermeyen kaplam malzemesi kullanılmıştır” ibaresinin yer aldığı, diğer yandan, idarece isteklilerin görmesine olanak tanınan kareli defter ve çizgili defter numunelerinin iç kısmında da “bu defterde çevreye zarar vermeyen kaplama malzemesi kullanılmıştır” ibaresinin bulunduğu,

Tespit edilmiştir.

Diğer bir husus olarak, başvuru sahibinin diğer defterlerde (resim defteri, güzel yazı defteri) TSE işareti ve “çevreye zarar vermeyen kaplama malzemesi kullanılmıştır” ibaresinin yer alması gerektiği yönündeki iddiasının incelenmesi sonucunda;

Teknik şartnamenin birinci kısmının 12 nci kaleminde düzenlenen güzel yazı defteri ile 9 uncu kaleminde düzenlenen resim defteri malzemelerinde, “bu defterde çevreye zarar vermeyen kaplama malzemesi kullanılmıştır” ibaresinin yer alması gerektiğinin düzenlenmediği, isteklinin bu hususa ilişkin şikayetini dokümana şikayet kapsamında, ihale dokümanının alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde idare nezdinde öne sürmesi gerektiği, bu bağlamda bu yöndeki iddianın süre yönünden reddinin gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibinin ikinci iddiasının yerinde olmadığı tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.