Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Kesin Teminat

İdarelerce, kesin teminat mektubunun süresiz istenilmesi, mevzuata uygun mudur?

Kesin teminat mektubu, muhatap daireye karşı taahhüt edilen işin sözleşmeye uygun olarak zamanında ve kusursuz bir şekilde ifa edilmemesi halinde mektupta belirtilen tutarın ödeneceği taahhüdünü içerir.

Söz konusu teminat mektubunun kabulünde idare açısından bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ancak bu şekildeki bir teminat mektubunun bankadan temininde pek çok sorunla karşılaşılabileceği, temin edilmesinin zor olacağı ve süresiz olması nedeniyle maliyetin artacağı şüphesizdir.

4734 sayılı Kanunun 35 inci maddesinde kesin teminat mektuplarının süresinin ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirleneceği hükmü bulunmaktadır. Kesin teminat mektubunun süresiz istenilmesi, 4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen rekabet, eşit muamele ilkesine aykırı bulunmaktadır.