Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Kesin Teminat

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen bedelin sınır değerin altında olması durumunda % kaç oranında kesin teminat alınır?

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 55’inci maddesinin ikinci fıkrasında

“İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır…“ hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Sınır değer ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’uncu maddesinde “(1) İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden, ihale komisyonunca Kurum tarafından belirlenen yöntem kullanılarak sınır değerin hesaplanacağı, ihale ilanında ve dokümanında ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması istenilmeksizin sonuçlandırılacağının belirtilmesi halinde ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli üzerinde bırakılacağı,

ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen bedelin sınır değerin altında olması durumunda yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınacağı anlaşılmaktadır.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2015/002
Gündem No : 53
Karar Tarihi : 07.01.2015
Karar No : 2015/UH.III-56