Pazar, Haziran 16, 2024
Mal Alımları

Hangi mal alımı ihalelerinde, yerli ürünlere % 15 oranında fiyat avantajı uygulanmak zorundadır?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/067

Gündem No : 40

Karar Tarihi : 12.12.2018

Karar No : 2018/UH.I-2050

BAŞVURU SAHİBİ:

Protek Sağ. Bilşm. Tic. A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/537591 İhale Kayıt Numaralı “Teleradyoloji Yöntemiyle Radyoloji Tetkiklerinin Raporlandırılması Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 28.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Teleradyoloji Yöntemiyle Radyoloji Tetkiklerinin Raporlandırılması Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Protek Sağ. Bilşm. Tic. A.Ş.nin 13.11.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.11.2018 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.11.2018 tarih ve 57252 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.11.2018 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2018/1722 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde kullanılacak olan yazılımların; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünlerine ilişkin yayımlanan listede yer aldığı, dolayısıyla ihale dokümanında yerli malı belgesi sunan istekliler lehine ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağına ilişkin düzenleme yapılmamasının 4734 sayılı Kanun’un 63’üncü maddesine aykırılık teşkil ettiği,

2) İhale konusu işin sağlık hizmetlerine ilişkin ve süreklilik arz eden bir iş olduğu, dolayısıyla hizmet alanların mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, istekliler tarafından teklif dosyasında hizmet yeterlik belgesi sunulmasının ihale dokümanında yeterlik kriteri olarak düzenlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yerli istekliler ile ilgili düzenlemeler” başlıklı 63’üncü maddesinde “a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadece yerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.

b) Hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine, %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde, yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir. Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine de %15 oranında fiyat avantajı sağlanması mecburidir…” hükmü,

05.11.2018 tarihli ihale ilanının 6’ncı maddesinde ve İdari Şartname’nin “İhalenin yabancı isteklilere açıklığı” başlıklı 8’inci maddesinde “İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Teleradyoloji Yöntemiyle Radyoloji Tetkiklerinin Raporlandırılması Hizmeti Alımı

b) Miktarı ve türü: Teleradyoloji Yöntemi ile Radyolojik Tetkik Raporlama Hizmeti 250.000 adet…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “…35.4. Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması:

35.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Konu” başlıklı bölümünde “…Bu hizmetle hasta tetkik raporlarının zamanında gerçekleştirilerek klinik hekiminin bilgisine sunulması, rapor gecikmesinden kaynaklanan hasta mağduriyetinin giderilmesi ve daha kaliteli bir sağlık hizmeti amaçlanmıştır.” düzenlemesi,

Söz konusu Şartname’nin “Teknik Özellikler” bölümünde “…2. Raporlandırma, teleradyoloji olarak tanımlanan ileri teknoloji yardımıyla internet ortamında kayıpsız ve şifrelendirilmiş görüntü transferi yapılarak sağlanacak ve bu işlem aynı anda çok sayıda uzak merkez tarafından gerçekleştirilebilecek özelliği de içerecektir.

12. Firma teklif ettiği görüntü transfer programının IHE uyumluluğunu teklif dosyasında sunacaktır.

17.Firma raporlandırmayla ilgili olarak fiyat teklifini tetkik başına birim fiyat olarak sunacaktır.

26.Bu hizmet alımında Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesinde çekilecek olan tüm BT ve MR tetkiklerinin yüklenici firma radyologları tarafından raporlandırılacaktır. Yüklenici firma, sistemine düşen görüntüleri raporlandıracaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale dokümanının eki olan birim fiyat teklif cetveli ise aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

A1 B2

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması6 Birimi Miktarı Teklif Edilen4 Birim Fiyat Tutarı

1 Teleradyoloji Yöntemiyle Radyoloji Tetkiklerinin Raporlandırılması Hizmeti Alımı adet 250.000

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden; hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabileceği;

bununla birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde; yerli ürün ve yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanmasının mecburi olduğu anlaşılmaktadır.

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden; inceleme konusu ihalenin, hastanede çekilen hasta tetkiki görüntülerinin yüklenici tarafından kullanılan program aracılığı ile internet ortamında transferinin yapılarak yüklenici bünyesinde çalıştırılan radyologlar tarafından raporlandırılması hizmet alımına ilişkin olarak düzenlendiği tespit edilmiş olup; her ne kadar bahse konu hizmetin yürütülmesi için yazılım programı kullanılması gerektiği anlaşılsa da, şikâyete konu ihalenin yüklenici tarafından tetkiklerin raporlanması işlemini de içeren bir hizmet alımı ihalesi olduğu, hizmet alımı olarak ihale edilen bir işte yerli ürün ve yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması gerektiğine yönelik mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmadığı; ayrıca söz konusu hizmet alımı ihalesine ilişkin ihale ilanında, ihaleye yalnızca yerli isteklilerin katılabileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla ihale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Kalite ve standarda ilişkin belgeler” başlıklı 42’nci maddesinde “(1) İşin niteliği göz önünde bulundurularak ön yeterlik şartnamesi ve idari şartnamede; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, hizmet yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin düzenleme yapılabilir.” hükmü yer almakta olup, ihale dokümanı üzerinde yapılan incelemelerden; inceleme konusu ihalede istekliler tarafından teklif dosyasında hizmet yeterlik belgesi sunulması şartının aranmadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmünden; idareler tarafından ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak kalite ve standarta ilişkin belgeler kapsamında hizmet yeterlik belgesi istenebileceği anlaşılsa da bunun bir zorunluluk olmadığı, inceleme konusu ihalede hizmet yeterlik belgesinin yeterlik kriteri olarak belirlenmesi hususunun idarenin takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.