Salı, Temmuz 16, 2024
Noter Onaylı Belgeler

İdareye “aslı idarece görülmüştür” şerhi en son ne zamana kadar yaptırılabilir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2018/004

Gündem No : 30

Karar Tarihi : 24.01.2018

Karar No : 2018/UH.I-261

BAŞVURU SAHİBİ:

Üçöğün Catering Hizmetleri A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/510179 İhale Kayıt Numaralı “Üniversitemiz Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü, Bozüyük MYO, Pazaryeri MYO, Gölpazarı MYO, Söğüt MYO ve Osmaneli MYO’daki Öğrenci ve Personelimize 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2019 Tarihinde 750.000 Tabldot Servise Hazır Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Üniversitemiz Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü, Bozüyük MYO, Pazaryeri MYO, Gölpazarı MYO, Söğüt MYO ve Osmaneli MYO’daki Öğrenci ve Personelimize 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2019 Tarihinde 750.000 Tabldot Servise Hazır Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Üçöğün Catering Hizmetleri A.Ş.nin 05.12.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2017 tarih ve 70241 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/3291 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Teknik Şartname’de muğlak ve belirsiz miktarlar kullanılarak yaklaşık maliyetin doğru hesaplanmasının imkansız hale geldiği, ihale dokümanında ihale kapsamında kullanılması gerekli olan makine, teçhizat ve ekipman sayısının net bir şekilde belirtilmesi gerektiği, ancak idare tarafından düzenlenen ihale dokümanında anılan bilgilerin eksik olduğu, Teknik Şartname’nin ekinde yer alan “Üniversitemiz Birimleri Mutfak ve Yemekhanelerinde Bulunması Gereken Ekipman Listesi”nde “Gastronom Kapaklar – Yeteri Kadar Bulaşık Makinesi Yardımcı Ekipmanları (Bulaşık Makinesi Basketi, Bulaşık Makinesi Giriş Çıkış Tezgahı) – Yeteri kadar Yardımcı hazırlık Ekipmanları (Sanayi tipi paslanmaz çelik bıçak, kepçe, kevgir, kaşık vb.) – Yeteri kadar Servis Ekipmanları (Yağlık-sirkelik, porselen tabaklar, cam sürahi, servis tepsisi, kaşık, çatal, bıçak, bardak, peçetelik, bardak, peçetelik, tuzluk, biberlik, pul biberlik, kürdanlık vb.) – Yeteri kadar” düzenlemesinin yer aldığı, söz konusu ifadelerin muğlak ve göreceli kavramlar olduğu, isteklilerin teklif fiyatlarını doğrudan etkileyecek unsurların sayılarına net bir şekilde yer verilmediği, yine Masa Örtüsü ve Runner kalemi karşılığında “Masa sayısının 2 katı kadar masa örtüsü ve 4 katı kadar şerit” denilmiş ise de masa sayısının belirtilmediği,

Teknik Şartname’de “Yemek taşıma işi 6 ayrı noktaya 6 araçla yapılacaktır. Araçlar Hijyen ve Sanitasyon kurallarına uygun olarak dizayn edilecek Araç zemininin epoksi malzemeyle kaplı olacak ve aracın yemek taşınan panelvan kısmının camsız olması, camlı olması durumunda camların içerden film kaplanması ile panelvan kısmında mikrobiyal tutunmaların önlenmesi için girinti ve çıkıntılarının temizlemeye uygun malzeme ile düzleştirilecektir. Aracın panelvan kasa kısmında yükleme ve indirme dışında personel bulundurmayacak yüklemeden önce aracın uygun kimyasallarla temizlenerek yüklemeye hazır hale getirilmesi yüklenen ürünlerin sıcaklıklarının korunabilmesi için (çelik küvetler içerisinde ve kapaklı olarak) termobox kutular içerisinde sevk edilecektir.” düzenlemesinin yer aldığı, ancak ne İdari Şartname’de ne de Teknik Şartname’de yemeklerin araçlar ile taşınacağı mesafelere ilişkin bir bilgiye yer verilmediği,

Teknik Şartname’nin “Personel” başlıklı maddesinde “…6- Yemekhanede çalışanların görev, yetki ve görev tanımları belirlenmeli ve idaremize rapor olarak sunulmalıdır. Yemekhanelerimizde görev alan yemekhane personeli yüklenici firmanın taahhüdünde bulunan başka bir yemekhanede ve/veya işletmesinde görevlendirilemez, çalıştırılamaz. Olası eleman değişikliği veya yer değişikliği konusunda da idare bilgilendirilmelidir.

13- Asgari ücretin artmasından kaynaklanan veya kaynaklanmayan her türlü şekilde gerçekleşen personelin ücret artışı Yüklenici tarafından karşılanacak, İdare asgari ücret fiyat artış bedeli ve benzeri personel ücret ödemesi ile girdi maliyetlerini etkileyen durumlarda kesinlikle ödeme yapmayacaktır.” düzenlemesinin yer aldığı, asgari ücret ile çalışan işçinin ücretinde meydana gelen artışların idare tarafından karşılanmasının kanuni bir zorunluluk olduğu, bu nedenle Teknik Şartname’nin “Personel” başlıklı maddesinin 13’üncü alt maddesinde yer alan düzenlemenin mevzuata aykırı olduğu,

2) İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde iş deneyimine ilişkin hususların düzenlendiği, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Subaşı Yemek A.Ş.nin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de istenilen sayısal kriterlere uygun olmadığı, yine iş deneyim belgesine konu işin tek bir sözleşme kapsamında yapılmadığı, Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San.nin de söz konusu kriterleri sağlamadığı, tek parça iş ve fatura sunulmadığı, idare tarafından isteklilerde aranan çapta herhangi bir iş yapmadığı, ayrıca anılan istekli tarafından iş bitirme belgesine mesnet iş yeri numarası ile ihale komisyonuna verilen SGK bildirgelerinin ihale sözleşmesinde yer alan iş yeri numaraları ile örtüşmediği,

3) Subaşı Yemek A.Ş.nin Limited Şirketten Anonim Şirkete dönüştüğü, bu süreçte ortaklık yapısında da değişime gidildiği, bu kapsamda Subaşı Yemek A.Ş. tarafından sunulan ve Limited Şirket kaşesi taşıyan evrakların geçerliliğinin bulunmadığı, ticaret sicil gazetelerinin de son durumu yansıtmadığı, şirket yönetiminde bulunan ortaklar ile temsile yetkili kişilerin görünmediği, ticaret sicil gazetelerinde sadece şirket türünün değil ortaklık yapısının da değiştiği, zira Limited Şirket ortağı olan Berat Subaşı’nın Anonim Şirket bünyesinde görünmediği,

4) Subaşı Yemek A.Ş. ve Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San. tarafından sunulan iş deneyim belgesi, bilanço ve 2. üretim tesisi kapasite raporunun İdari Şartname’nin 7.7’nci maddesinde belirtilen belgelerin sunuluş şekline aykırı olduğu,

5) Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San. tarafından idarece istenilen ikinci üretim tesisi kapasite raporunun sunulmadığı, idarenin ihaleye katılacak isteklilerin olası bir mücbir sebep halinde hizmetin aksamaması adına ikinci bir üretim tesisine sahip olmasını ihaleye katılımın ön koşulu olarak belirlediği, Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek Sanayi’nin böyle bir tesisinin bulunmadığı, bununla birlikte Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San. tarafından Tarhana Hazır Yemek Ür. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile imzalanan bir sözleşmenin bulunduğu, söz konusu sözleşmenin mahiyeti itibariyle her an feshedilmesi mümkün olduğundan, anılan sözleşmeye dayanarak Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek Sanayi’nin ikinci bir üretim tesisine sahip olduğunun kabul edilmesinin kanuna aykırı olacağı, ikinci üretim tesisinin varlığının güvencesinin ancak Tarhana Hazır Yemek Ür. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek Sanayi’nin birlikte ortak girişim olarak ihaleye teklif vermeleriyle mümkün olacağı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2017 tarihinde yapılan “Üniversitemiz Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü, Bozüyük MYO, Pazaryeri MYO, Gölpazarı MYO, Söğüt MYO ve Osmaneli MYO’daki Öğrenci ve Personelimize 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2019 Tarihinde 750.000 Tabldot Servise Hazır Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı” işine ilişkin ihaleye 5 isteklinin katıldığı, 27.11.2017 onay tarihli ihale komisyonu kararında Trakya Tabldot Top. Yem. Ür. Gı. Tur. ve Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyası kapsamında 2. kapasite raporu bulunmadığından teklifi değerlendirme dışı bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak Subaşı Yemek A.Ş.nin, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San.in belirlendiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru ehliyeti” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden;

a) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

b) Adaylar; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde ön yeterlik başvurularının sunulması, değerlendirmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem ve eylemler; belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ise kısa listeye alınmış olmaları kaydıyla ayrıca ihale daveti ve/veya ihale dokümanının gönderilmesi, ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar,

c) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler,

hakkında başvuruda bulunabilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü,

“Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın satın alındığı tarihi, belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde ihale dokümanının teslim alındığı tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca, dokümana yönelik başvuruların, ihale dokümanının satın alındığı tarihten sonraki on gün içinde ve ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması gerekmektedir. Başvuruya konu ihalede, ihale dokümanına süresinde şikâyet başvurusu yapılmadığı, bu nedenle dokümanın kesinleşmiş olduğu, başvuru sahibi isteklinin 13.11.2017 tarihinde yapılan ihaleye teklif verdiği ve idare tarafından da kesinleşen ihale dokümanına göre tekliflerin değerlendirildiği anlaşıldığından başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

2. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleriyle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

b) Son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işlerinde sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

c) Devam eden yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerle ilgili deneyimi gösteren belgeler,

d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

f) Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara, yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin ve bunlar dışında özkaynaklarla geliştirilmiş ve değerlendirilmesi için gerekli usulleri Bilim. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Ar-Ge projesi neticesinde ortaya çıktığı belgelendirilen ürünlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan belgeler.

Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler beşte bir oranında dikkate alınır. Ancak, yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler yapım işlerinde kullanılamaz.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleriyle ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yapımla ilgili hizmet işleri dahil hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilecek danışmanlık hizmetlerinde, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde düzenlenen iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

(2) İlk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında kabul işlemleri tamamlanan hizmet işleri, ilgisine göre birinci fıkranın (a) veya (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir.

(4) İlgili mevzuat uyarınca gelecek yıllara yaygın olarak gerçekleştirilecek işlerin, açık ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre ihale edilmesi halinde, iş deneyimine ilişkin oranlar üçüncü fıkranın (a) bendine göre belirlenen oranın, bir yıldan fazla süreli işlerde 4/5’i, iki yıldan fazla süreli işlerde 3/5’i, üç yıldan fazla süreli işlerde 2/5’i alınarak hesaplanır ve bu oranlar yeterlik kriteri olarak öngörülür. Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde ise bu oranlara göre belirlenen parasal tutarlar yeterlik kriteri olarak öngörülür.

(5) İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(6) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(7) Tüzel kişi tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son başvuru tarihinden geriye doğru en az bir yıldır kesintisiz olarak aynı tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortağa ait iş deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(d) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabulü gerçekleştirilen işlerde, iş deneyimini gösteren belge tutarı tam olarak dikkate alınır. Kabulü, ihale ve son başvuru tarihi ile ilk ilan veya davet tarihi arasında yapılmış olan işler de bu kapsamda değerlendirilir. Sözleşmede kabul tarihine ilişkin bir düzenleme bulunmuyor ise, iş deneyimini gösteren belgeler kapsamında sunulan faturalardan en son düzenlenen faturanın tarihi kabul tarihi olarak dikkate alınır.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

(f) İş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirilmesinde varsa fiyat farkları ile KDV hariç olarak belirlenen tutarlar dikkate alınır. İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde, ortakların iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak iş deneyim tutarı hesaplanır. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır. Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(3) İş deneyimini gösteren belgeler, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday veya istekliler tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. İş deneyimini gösteren belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin katılacakları ihalelerde bu belgelerin tüzel kişilik adına kullanılabilmesi için belge sahibinin en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince (kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.

(4) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme süresi ile sınırlı olmak üzere yapılan işin tutarı iş deneyim tutarı olarak kabul edilir.

(5) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerde ortakların iş deneyim tutarı, iş ortaklığındaki hisse oranı esas alınarak belirlenir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyim tutarı, ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın belge tutarı esas alınarak hesaplanır…” hükmü,

“İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “İş deneyimini gösteren belgelerdeki iş deneyim tutarı; sözleşmenin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

(3) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde, iş deneyimini gösteren belgelerin tutarları, belgeye konu işin sözleşme tarihindeki Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar, birinci fıkradaki esaslar çevresinde güncellenir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Üniversitemiz Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü, Bozüyük MYO, Pazaryeri MYO, Gölpazarı MYO, Söğüt MYO ve Osmaneli MYO?da ki öğrenci ve personelimize 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2019 tarihinde 750,000 Talbdot Servise Hazır Taşımalı Yemek Hizmeti alımı

b) Miktarı ve türü:

750.000 Tabldot Adet

750.000 Tabldot Servise Hazır Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı.

c) Yapılacağı yer: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri Merkez Yerleşke, Bozüyük M.Y.O. ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gölpazarı M.Y.O., Osmaneli M.Y.O., Pazaryeri M.Y.O., Söğüt M.Y.O” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.2.

İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait kapasite raporu yıllık minimum 500.000 tabldot üretim kapasitesi. Günlük minimum 3.000 adet tabldot üretim kapasitesi raporu.

7.5.3. ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Herhangi bir Kamu Kurum veya Kuruluşlarına veya Özel Sektöre yapılmış “Taşımalı Servise Hazır Yemek Hazırlama, Taşımalı Pişirme Dağıtım ve sonrası Hizmetleri işi.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince isteklilerin iş deneyimlerini tevsik etmek için ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunabilecekleri, söz konusu ihalede ihale uhdesinde bırakılan Subaşı Yemek A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik etmek amacıyla “Üniversitemiz Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü, Bozüyük MYO, Pazaryeri MYO, Gölpazarı MYO, Söğüt MYO ve Osmaneli MYO’daki öğrenci ve personelimize 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihinde 500.000 Tabldot taşımalı yemek hizmeti alımı” işine ilişkin 2.765.000,00 TL tutarında iş deneyim belgesinin sunulduğu görülmüştür.

İş deneyim belgesine konu işin “Üniversitemiz Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü, Bozüyük MYO, Pazaryeri MYO, Gölpazarı MYO, Söğüt MYO ve Osmaneli MYO’daki öğrenci ve personelimize 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihinde 500.000 Tabldot taşımalı yemek hizmeti alımı” olduğu, itirazen şikâyete konu ihalenin de “Üniversitemiz Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü, Bozüyük MYO, Pazaryeri MYO, Gölpazarı MYO, Söğüt MYO ve Osmaneli MYO’daki Öğrenci ve Personelimize 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2019 Tarihinde 750.000 Tabldot Servise Hazır Taşımalı Yemek Hizmeti Alımı” olduğu görülmüş olup, idare tarafından İdari Şartname’nin 7.5’inci maddesinde isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 40’ından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları gerektiğinin düzenlendiği, Subaşı Yemek A.Ş.nin teklif bedelinin 5.145.000,00 TL olduğu, anılan isteklinin sağlaması gereken iş deneyim belgesi tutarının ise 2.058.000,00 TL olduğu, dolayısıyla ilgili isteklinin iş deneyim belgesinin istenilen asgari iş deneyim belgesi tutarını karşıladığı anlaşılmıştır. Anılan iş deneyim belgesine konu işin 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında gerçekleştirilen taşımalı yemek hizmet alımı işine ilişkin olduğu, sunulan belgede işin kabul tarihinin 31.12.2015 olarak belirtildiği, bununla birlikte belgeyi düzenleyen idarece gönderilen belgelerde ve anılan belgenin idare tarafından EKAP’a yüklenmiş güncel halinde işin kabul tarihinin 30.12.2016 olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla söz konusu iş deneyim belgesinin itirazen şikâyete konu ihalenin ilk ilan tarihinden (13.10.2017) geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri yapıldığından başvuru sahibinin bu husustaki iddiası da yerinde görülmemiştir.

Ayrıca idare tarafından Kuruma gönderilen itirazen şikâyete konu iş deneyim belgesine ilişkin sözleşmede işin “Üniversitemiz Rektörlüğü Gülümbe Kampüsü, Bozüyük MYO, Pazaryeri MYO, Gölpazarı MYO, Söğüt MYO ve Osmaneli MYO’daki öğrenci ve personelimize 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihinde 500.000 Tabldot taşımalı yemek hizmeti alımı” olduğu, sözleşme bedelinin 2.765.000,00 TL olduğu, işe başlama tarihinin 01.01.2016, işi bitirme tarihinin 31.12.2016 olduğu ve 20.11.2015 tarihinde taraflarca imzalandığı görülmüştür. Dolayısıyla iş deneyim belgesine konu işe ait tek bir sözleşme bulunduğu görülmüş olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde iş deneyimini gösteren belgelerin bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilerek tamamlanan hizmetlere ilişkin olarak düzenleneceği, gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesinin düzenlenemeyeceği, bu durumda bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinin sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulacağı hükme bağlanmıştır.

Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla Sörmaş A.Ş. ile 25.12.2010 tarihinde imzalanan bir sözleşmenin sunulduğu, söz konusu sözleşmenin 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasını kapsadığı, işin konusunun Sörmaş A.Ş. çalışanlarının haftanın her günü belirtilen saatlerde yemek ihtiyacının karşılanmasına yönelik olduğu, birim fiyatın 4,20 TL + KDV olduğu, anılan sözleşmede toplam sözleşme bedelinin belirtilmediği ve öğün fiyatı belli olmasına karşın öğün adedinin belli olmadığı görülmüştür. Yine anılan sözleşme maddelerinde her 7 günde bir fatura düzenleneceği, fatura bedelinin fatura kesim tarihini takiben 30 gün içinde nakit olarak ödeneceğinin belirtildiği ve sözleşmenin taraflarca imzalandığı görülmüştür. Ayrıca teklif dosyası kapsamında 07.01.2012 – 31.12.2016 tarihleri arasını kapsayan faturaların ve 2012/1 – 2016/12 dönemlerini kapsayan SGK Tahakkuk Fişlerinin sunulduğu görülmüştür.

Sözleşmenin 2011 yılında gerçekleştirilecek işler için imzalanmasına rağmen faturaların 2012-2016 yılları arasını kapsadığı, 2011 yılına ait herhangi bir faturanın sunulmadığı, oysaki sözleşmenin “Ödeme” başlıklı maddesinde her 7 günde bir fatura düzenleneceği, fatura bedelinin fatura kesim tarihini takiben 30 gün içinde nakit olarak ödeneceği belirtilmesine rağmen teklif dosyası kapsamında 2011 yılına ait herhangi bir faturanın yer almadığı tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince idareler tarafından ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgelerin değerlendirmeye alınacağı, Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San. tarafından 2011 yılına ait tek bir sözleşmenin sunulduğu, ancak bu sözleşmeye ait faturaların sunulmadığı görüldüğünden İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde istenilen kriterlerin sağlanmadığı değerlendirilmiş olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde olduğu tespit edilmiştir.

Ancak başvuru sahibi istekli tarafından “anılan istekli tarafından iş bitirme belgesine mesnet iş yeri numarası ile ihale komisyonuna verilen SGK bildirgelerinin ihale sözleşmesinde yer alan iş yeri numaraları ile örtüşmediği” iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede, Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San. tarafından sunulan sözleşmenin “Diğer Şartlar” başlıklı maddesinde servise çıkacak yemeklerin başında Kar Yemek Sanayi’ye bağlı bir usta ve yeterli sayıda işçinin bulundurulacağının düzenlendiği, dolayısıyla sözleşmeye konu iş kapsamında çalıştırılan personel sayısı belli olmadığından ve personelin tam zamanlı çalışacağına yönelik bir düzenleme bulunmadığından sözleşmeye konu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir iş olduğu, bu nedenle de teklif dosyası kapsamında SGK Tahakkuk Fişi sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

3. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun tür değiştirmeye ilişkin düzenlemeleri kapsamında; “MADDE 180- (1) Bir şirket hukuki şeklini değiştirebilir. Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.

b) Geçerli tür değiştirmeler

MADDE 181- (1) a) Bir sermaye şirketi;

1. Başka türde bir sermaye şirketine;

dönüşebilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…(8) Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından iş deneyimi olarak kullanılabilir.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre bir sermaye şirketinin başka türde bir sermaye şirketine dönüşebileceğinin hukuken mümkün olduğu, yeni türe dönüştürülen şirketin ise eskisinin devamı niteliğinde olduğu hükme bağlanmıştır. Yine Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgelerin nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından iş deneyimi olarak kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca anılan Yönetmelik’in 38’inci maddesinde, isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin hangi belgeler olduğu hüküm altına alınmıştır. Buna göre, isteklilerden, tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin; vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

İhale uhdesinde bırakılan Subaşı Yemek A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan 25 Ekim 2017 tarihli ve 9437 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1245’inci sayfasında Subaşı Et ve Et Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Türk Ticaret Kanunu’nun 180 ile 193. maddelerine göre tür değiştirmesi suretiyle Subaşı Yemek Anonim Şirketi’nin kurulduğu, şirketin kurucularının Berat Subaşı ve Yusuf Subaşı olduğu, yine 1246’ncı sayfasında söz konusu ortakların paylarına ve payların karşılığı olan tutarlara ilişkin bilgilere yer verildiği görülmüştür.

Söz konusu isteklinin ticaret sicil numarası ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet sayfası olan “www.ticaretsicil.gov.tr”den yapılan sorgulama neticesinde, Subaşı Yemek A.Ş.nin sunmuş olduğu ticaret sicili gazetesi nüshalarının tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Yine yapılan sorgulamada 1 Mart 2013 tarihli ve 8269 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 265’inci sayfasında anılan şirketin tür değiştirmeden önceki ortaklarının da Berat Subaşı ve Yusuf Subaşı olduğu görülmüştür.

Subaşı Yemek A.Ş.nin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu belgeler incelendiğinde, iş deneyim belgesi, bilanço ve gelir tablosu haricindeki tüm belgelerin Subaşı Yemek A.Ş.ye ait olduğu görülmüştür. Yukarıda yer verilen Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden de açıkça görüleceği gibi bir sermaye şirketinin başka türde bir sermaye şirketine dönüşebileceğinin hukuken mümkün olduğu ve yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı niteliğinde olduğu hüküm altına alınmıştır. Yine yukarıda yer verilen Yönetmelik maddesinde sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgelerin nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından iş deneyimi olarak kullanılabileceği hükme bağlanmıştır.

Başvuru sahibinin iddia ettiğinin aksine şirketin tür değişikliği öncesi ve sonrasında ortaklık yapısında değişikliğin olmadığı, dolayısıyla Subaşı Yemek A.Ş.nin Subaşı Et ve Et Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin devamı niteliğinde olduğu, Subaşı Et ve Et Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler sonucu bilanço ve gelir tablosu verilerinin elde edildiği anlaşılmıştır. Yine Yönetmelik hükmü gereğince sermaye şirketlerinin tür değişikliği sonrasında önceden elde etmiş oldukları iş deneyim belgelerini kullanabilecekleri düzenlendiğinden Subaşı Yemek A.Ş.nin Subaşı Et ve Et Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerden elde etmiş olduğu iş deneyim belgesini kullanmasında mevzuata aykırılık bulunmamakta olup, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.

4. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

(7) İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 8’inci maddesinde “8.1. Belgelerin sunuluş şekline ilişkin düzenlemeler, Uygulama Yönetmelikleri ile tip şartnamelerin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı maddelerinde yer almaktadır.

8.1.1. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz..

8.1.2. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilenler için de belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

8.1.3. Aday veya isteklilerce 8.1.1 ve 8.1.2 nci maddeler kapsamında sunulan belgelere ilişkin olarak gerekli görülmesi durumunda, ihale komisyonu veya idare, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından gerekli belge ve bilgileri isteyebilir.

8.4. İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Kamu ihale mevzuatında istekliler tarafından ihaleye katılım amacıyla teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerin taşıması gereken zorunlu şekil şartları öngörülmüştür. Buna göre idarelerin; isteklilerden belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini istemesi gerektiği, bu durumda noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımasının zorunlu olduğu, öte yandan isteklilerin de istenilen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini teklifleri kapsamında sunabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Subaşı Yemek A.Ş. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, iş deneyim belgesi ve 2. üretim tesisi kapasite raporu üzerinde “aslı idarece görülmüştür” şerhinin bulunduğu ve idarenin ilgili birim yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalandığı görülmüştür.

Sunulan bilanço bilgileri tablosunda aslına uygun olduğuna ilişkin herhangi bir ibarenin yer almadığı görüldüğünden, 04.01.2018 tarihli ve E.2018/561 sayılı yazı ile ihaleyi gerçekleştiren idareden anılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu bilanço bilgilerini tevsik edici belgelerin Kuruma gönderilmesi istenilmiş olup, idarece 10.01.2018 tarihli ve 138 sayılı yazı ile istenilen belge Kuruma gönderilmiştir. Subaşı Yemek A.Ş. tarafından bilanço bilgileri tablosunun aslının sunulduğu, söz konusu belgenin SMMM tarafından ıslak imza ile imzalanarak kaşelendiği görülmüş olup, söz konusu belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu anlaşılmıştır.

Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San. tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, iş deneyiminin tevsiki için sunulan sözleşme ve faturalar ile 2. üretim tesisi kapasite raporu üzerinde “aslı idarece görülmüştür” şerhinin bulunduğu ve idarenin ilgili birim yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalandığı görülmüştür.

Sunulan bilanço bilgileri tablosunda aslına uygun olduğuna ilişkin herhangi bir ibarenin yer almadığı görüldüğünden, 04.01.2018 tarihli ve E.2018/561 sayılı yazı ile ihaleyi gerçekleştiren idareden anılan isteklinin teklif dosyası kapsamında sunmuş olduğu bilanço bilgilerini tevsik edici belgelerin Kuruma gönderilmesi istenilmiş olup, idarece 10.01.2018 tarihli ve 138 sayılı yazı ile istenilen belge Kuruma gönderilmiştir. Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San. tarafından bilanço bilgileri tablosunun aslının sunulduğu, söz konusu belgenin SMMM tarafından ıslak imza ile imzalanarak kaşelendiği görülmüş olup, söz konusu belgelerin, belgelerin sunuluş şekline uygun olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

5. Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve kapasite raporu” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır. Ancak idare, işin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yapılabilmesi için adaya veya istekliye ait olmasını gerekli gördüğü makine, teçhizat ve diğer ekipmanı yeterlik kriteri olarak belirleyebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın, teknik kriterlerine yönelik olarak dokümanda düzenleme yapılmış ise, bu niteliğe yönelik belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(2) Adayın veya isteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğunun noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde, örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur.

(3) Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş makine ve ekipman, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın veya isteklinin kendi malı sayılır.

(4) İş ortaklığında makine, teçhizat ve ekipman ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Konsorsiyumda, makine, teçhizat ve ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

(5) İdare, ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede işin niteliğini göz önünde bulundurarak kapasite raporu ile ilgili düzenleme yapabilir. Sunulacak kapasite raporunun ihale veya son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olması zorunludur.

(6) İş ortaklığında kapasite raporuna ilişkin yeterlik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir. Ancak, idareler, idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde iş ortaklıklarındaki ortaklardan her birinin, kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hissesi oranında yeterliği sağlamaları gerektiğine yönelik düzenleme yapabilirler. Konsorsiyumlarda, kapasite raporunun, her bir ortağın kendi kısmı için istenilen asgari yeterlik kriterini sağlaması zorunludur.

(7) Aday veya istekli adına düzenlenmiş, farklı tesislere ait birden fazla kapasite raporunun sunulması halinde, kapasite tutarları toplanmak suretiyle yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h)

Gıda Üretim İzin Belgesi aslı veya idare onaylı sureti (İşletme Kayıt Belgesi)

Mutfak ve yemekhanelerde oluşabilecek her türlü kaza yangın ve mücbir sebeplerden dolayı hizmet verilememesi halinde yüklenici bu hizmeti 7.5.2 maddesindeki istenen esaslara göre ikinci üretim tesisine ait kapasite raporu.

7.5.2.

İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait kapasite raporu yıllık minimum 500.000 tabldot üretim kapasitesi. Günlük minimum 3.000 adet tabldot üretim kapasitesi raporu.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin Yükümlülükleri” başlıklı 5’inci maddesinde “…A- PİŞİRME

1- Yemek pişirme işi idarenin onayladığı yemek listesine göre yüklenicinin kendi yemek imalathanesinde en son teknolojiye uygun usullerle yapılacaktır.

2- Yemeklerin idarenin istediği zaman ve sürede üretilebilmesi için yüklenici gerekli tedbirleri almalı ve hizmeti aksatmamalıdır.

3- Mutfak ve yemekhanelerde bulunması gereken ekipmanlar Üniversitemiz Birimleri Mutfak ve Yemekhanelerinde Bulunması Gereken Ekipman Listesi (Ek-1)’ndeki sayıların altına inilmeyecek şekilde olacaktır. Şartnamede belirtilen alet ve makineler ile mutfak ekipmanları yüklenici tarafından temin edilerek servis hizmeti sağlıklı bir şekilde sunulacaktır. Teknik Şartnamedeki listede belirtilen malzemeler yemek hizmeti başlamadan önce yüklenici tarafından temin edilerek mutfak ve yemekhanelerde hazır bulundurulacak ve yemek hizmeti aksatılmadan verilecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdarece İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde mutfak ve yemekhanelerde oluşabilecek her türlü kaza, yangın ve mücbir sebeplerden dolayı hizmet verilememesi halinde yüklenici tarafından bu hizmete ilişkin ikinci üretim tesisine ait kapasite raporunun sunulmasının istendiği, idarece istenilen kapasite raporlarının, isteklilerin işin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait yıllık minimum 500.000 tabldot üretim kapasitesi raporu ile günlük minimum 3.000 adet tabldot üretim kapasitesi raporu olduğu görülmüştür.

Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San. tarafından yıllık 2.920.000 adet tabldot yemek üretim kapasitesi olduğuna ilişkin 01.06.2019 tarihine kadar geçerli olan bir kapasite raporunun sunulduğu görülmüştür.

Yine Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San. tarafından teklif dosyası kapsamında bir kiralama sözleşmesinin sunulduğu, söz konusu sözleşmede Gülümbe Kampüsü, Bozüyük MYO, Pazaryeri MYO, Gölpazarı MYO, Söğüt MYO ve Osmaneli MYO’daki Öğrenci ve Personelimize 01 Ocak 2018 – 30 Haziran 2019 Tarihinde 750.000 Tabldot Servise Hazır Taşımalı Yemek hizmeti alımı ihalesine ilişkin herhangi bir sebepten dolayı Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek Sanayi’nin mutfağında ve imalathanelerinde üretime hususen mücbir sebepten dolayı üretim imalatının durması halinde Tarhana Hazır Yemek Ür. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin mutfağını ve imalatını kullanacağı belirtilerek taraflarca imzalanmıştır. Ayrıca Tarhana Hazır Yemek Ür. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait 29.09.2019 tarihine kadar geçerli olan ve Tarhana Hazır Yemek Ür. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait makine ve teçhizatları gösteren kapasite raporunun sunulduğu görülmüştür.

Teknik Şartname’nin yukarıda yer verilen ilgili maddelerinde, şartnamede belirtilen alet ve makineler ile mutfak ekipmanlarının sadece yüklenici tarafından temin edileceğinin belirtildiği, söz konusu makine ve ekipmanların isteklinin kendi malı olacağına ilişkin herhangi bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür. Dolayısıyla isteklinin söz konusu makine ve ekipmanları kiralama yoluyla temin etmesinde ve buna ilişkin kapasite raporu sunmasında mevzuata aykırılık görülmemiş olup, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

Başvuru sahibi Üçöğün Catering Hizmetleri A.Ş. tarafından iş deneyimini tevsik amacıyla LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Tic. A.Ş. ile 01.11.2016 tarihinde imzalanan bir sözleşmenin sunulduğu, söz konusu sözleşmenin 15’inci maddesinde sözleşmenin süresinin işe başlama tarihi olan 01.04.2016 tarihinden itibaren 2+1 yıl süreyle geçerli olacağının belirtildiği, sözleşmeye konu işin işverenin çalıştırdığı personele haftanın her günü belirlenecek adetlerde yemek temini ile ilgili hizmetlerin verilmesine ilişkin olduğu, söz konusu işin ifasında proje müdürü, gıda teknikeri, aşçıbaşı, garson bulaşıkçı, kazancı, şoför gibi personellerin çalıştırılacağı düzenlenmiştir. Yine içerikleri sözleşme ekinde yer verilen Yemek Hizmetleri Genel ve Teknik Şartnamesi’nde yer alan menülerin öğün fiyatının belirtildiği (örneğin Menü No: 1 8,00 TL/Kişi/Öğün + KDV, Menü No: 2 8,00 TL/Kişi/Öğün + KDV, Menü No: 3 7,50 TL/Kişi/Öğün + KDV, sandviç ve içecek: 4,00 TL/Kişi/Öğün + KDV), yemek hizmeti verilecek personel sayısının veya öğün adedinin belirlenmediği görülmüştür. Ayrıca sözleşmenin ekinde 07.05.2016 – 14.02.2017 tarihleri arasını kapsayan faturaların sunulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından sunulan sözleşmede işin süresinin 01.04.2016 tarihinden itibaren 2+1 yıl olarak belirlendiği dikkate alındığında, işin tamamlanma tarihinin ihale tarihinden sonraki tarihe tekabül ettiği, ancak teklif dosyasında sunulan faturalardan en son düzenlenen fatura tarihinin 14.02.2017 olduğu ve sözleşmenin iş eksilişi yapılarak sona erdirildiğine dair bir belgenin de teklif dosyası kapsamında sunulmadığı tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesi ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 39’uncu maddesinde yer alan hükümlerden açıkça görüleceği gibi, isteklilerin iş deneyiminin tevsikinde son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeleri sunmaları gerektiği, ancak başvuru sahibi isteklinin sunmuş olduğu sözleşme ve faturaların devam eden işe ilişkin olduğu görülmüş olup, henüz kabul işlemleri yapılmayan bir işe ilişkin belgelerin iş deneyim belgesi olarak nitelendirilemeyeceği anlaşıldığından söz konusu belgelerin İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde istenilen kriterleri sağlamadığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Hatiye Sevtap Kara/Kar Yemek San. ve Üçöğün Catering Hizmetleri A.Ş.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.