Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Noter Onaylı BelgelerVekaletname

Vekaleten ihaleye katılma halinde vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin teklif ile birlikte sunulmasına gerek var mı?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/024

Gündem No : 20

Karar Tarihi : 08.05.2019

Karar No : 2019/UH.II-567

BAŞVURU SAHİBİ:

Fec Reklamcılık Turizm İnşaat ve Restaurant İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/691358 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çalışmalarının Tanıtılması ve Duyurulmasına Yönelik Basım ve Asım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 12.02.2019 tarihinde açık ihale usulüile gerçekleştirilen “İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çalışmalarının Tanıtılması ve Duyurulmasına Yönelik Basım ve Asım” ihalesine ilişkin olarak Fec Reklamcılık Turizm İnşaat ve Restaurant İşletmeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 15.03.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.03.2019tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.03.2019 tarih ve 13851 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/341 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Başvuruya konu ihalenin 1’inci kısmının Suzan Tülek-Seta Matbaa Ofset Dijital Baskı Sistemleri üzerinde bırakıldığı, anılan isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediğini, teklif dosyası kapsamında son durumu gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin sunulmadığını düşündükleri, ihale konusu işte çalıştırılacak alt yükleniciler ile ilgili gerekli incelemenin yapılması gerektiğini düşündükleri, ihale komisyonu tarafından ilk oturumda Suzan Tülek’e ait birim fiyat teklif mektubunda eksiklik bulunduğunun ifade edildiği, bu hususa ilişkin bir açıklama talep ettikleri, teklif dosyasının yetkili kişilerce imzalanıp imzalanmadığının ve dosyayı teslim eden kişinin yetkili olup olmadığının incelenmesi gerektiğini düşündükleri,

2) Suzan Tülek’in maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) ile aşırı düşük teklif açıklaması yapması gerektiği, Suzan Tülek’in idarece kabul edilen açıklamaları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlaradikkat edilip edilmediğinin incelenmesi gerektiğini talep ettikleri,

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında birim fiyat teklif cetvelinde yer alan 10 kalem hizmet maliyetinin, sözleşme giderlerinin, sözleşme damga vergisi giderinin, sözleşme karar pulu giderinin, isteklinin çalıştıracağı personelin SGK giderinin, vergi, yakıt ve şirket giderlerinin açıklamaya eklenip eklenmediğinin, açıklama kapsamında sunulan proforma faturayı imzalayan firmanın faaliyette olup olmadığının, faturayı imzalayan kişinin yetkili olup olmadığının, proforma fatura alınan firmanın imza sirkülerinin, oda faaliyet belgesinin ve diğer yükümlü mali müşavirin imza sirkülerinin ve oda faaliyet belgesinin sunulup sunulmadığının incelenmesi gerektiğini, proforma fatura alınan firmanın sadece kaşesinin kullanıldığını düşündükleri,

3) Suzan Tülek tarafından sunulan ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yılsonu bilançosu veya eşdeğer belgelerin uygun olmadığını düşündükleri, anılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinde, belgeye konu işin başlangıç ve bitiş tarihlerinin bulunmadığını, belgenin Ekap kaydının bulunmadığını, anılan belgenin idarece belirlenen benzer iş kapsamında olmadığını, belgenin parasal tutarının yetersiz olduğunu düşündükleri iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Şikâyete konu ihalenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü’ne ait “İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çalışmalarının Tanıtılması ve Duyurulmasına Yönelik Basım ve Asım” hizmet alımı olduğu, 03.01.2019 tarihinde geçekleştirilen ihalenin şikâyete konu 1’inci kısmına 4 isteklinin katıldığı, söz konusu kısmın 10 iş kaleminden oluştuğu, bu kalemlerin küçük kitapçık, büyük kitapçık, el ilanı, afiş (2 kalem), broşür, sertifika, not defteri (2 kalem), cepli dosyası basım hizmeti olduğu, idarece belirlenen sınır değerin altında teklif sunan Anadolu Basım Yayın Matbaacılık Makine San. ve Tic. Ltd. Şti., Mediform Ambalaj Matbaa Reklam San. Tic. Ltd. Şti. ve Seta Matbaa Ofset Dijital Baskı Sistemleri- Suzan Tülek’den aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği, Anadolu Basım Yayın Matbaacılık Makine San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Mediform Ambalaj Matbaa Reklam San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun bulunmayarak tekliflerinin reddedildiği, Seta Matbaa Ofset Dijital Baskı Sistemleri-Suzan Tülek’e ait aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakıldığı ve başvuru sahibi Fec Reklamcılık Tur. İnş. ve Res. İş. San. Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde“İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’in “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53’üncü maddesinde“(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinden aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler kapsamında gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesinin teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu,

Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerektiği, bu durumu tevsik eden belgelerin ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerektiği,

Vekaleten ihaleye katılma halinde ise vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede şikâyete konu ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan Seta Matbaa Ofset Dijital Baskı Sistemleri- Suzan Tülek’in ihaleye gerçek kişi olarak vekil aracılığıyla ihaleye katıldığı, bu kapsamda Suzan Tülek adına Bornova 3’üncü Noteri Esin Yeşildağ tarafından düzenlenmiş 05091 yevmiye numaralı imza beyannamesinin yanı sıra ihaleye katılmaya ilişkin İzmir 30’uncu Noteri Orhan Turan tarafından Kenan Adıyaman adına düzenlenmiş 01005 yevmiye numaralı vekaletname ile vekil Kenan Adıyaman adına Bornova 3’üncü Noteri Esin Yeşildağ tarafından düzenlenmiş 30206 yevmiye numaralı imza beyannamesinin sunulduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede yukarıda aktarılan mevzuat gereği sunulması gerekli belgelerin teklif dosyasında yer aldığı, anılan isteklinin başvuruya konu ihaleye gerçek kişi sıfatı ile katıldığı dolayısıyla son durumu gösteren Ticaret Sicili Gazetesinin sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır.

Ayrıca İzmir Matbaacılar İzmir Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü tarafından Suzan Tülek adına düzenlenmiş Esnaf ve Sanatkar Sicil Tasdiknamesi sunulduğu, sunulan belgelerde faaliyet konusunun“Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri” olduğu, Seta Matbaa Ofset Dijital Baskı Sistemleri-Suzan Tülek’e ait teklif dış zarfı, birim fiyat teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin Vekil Kenan Adıyaman tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “Alt yükleniciler” başlıklı 18’inci maddesinde isteklilerin ihale konusu hizmet kapsamında alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklifleri ekinde verecekleri, ihalenin bu şekilde teklif veren isteklinin üzerine kalması durumunda, isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerektiği düzenlemesinin yer aldığı görülmüş olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale konusu hizmet kapsamında alt yükleniciye iş yaptırılacağına dair teklifi kapsamında bir beyanda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

Birim fiyat teklif mektubu üzerinde yapılan incelemede ise teklif mektubunun standart form esas alınarak hazırlandığı, iddia edildiğinin aksine teklif mektubunda herhangi bir eksiklik bulunmadığı, ayrıca teklif zarfının vekil Kenan Adıyaman tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen tespit ve değerlendirmeler doğrultusunda başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.1. Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer aşağıdaki kurallara göre tespit edilir.

79.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kar hariç yaklaşık maliyet tutarı sınır değer olarak kabul edilir.

79.1.2. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değer;

SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan ve teklif tutarı yaklaşık maliyetin yüzde 60’ından düşük ve yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

79.1.3. 79.1.2 nci maddede yer alan R değeri her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenir ve ilan edilir. İhalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerleri belirlenebilir.

79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak fiyat teklifi sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması, fiyat teklifi üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifi üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez…” açıklaması yer almaktadır.

İdare tarafından 15.02.2019 tarihinde Ekap üzerinden sınır değerin altında teklif veren isteklilere gönderilen aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı incelendiğinde, kağıt, cilt, kullanılan mürekkep ve işçilik giderleri dikkate alınarak birim fiyat teklif cetvelinin 1’inci kısmında yer alan her bir iş kalemi için (10 kalem) ayrı ayrı ayrıntılı açıklama yapılmasının istenildiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Suzan Tülek tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması başvuru sahibi isteklinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer verdiği hususlarla sınırlı olarak incelendiğinde;

İdarece açıklanması istenilen önemli teklif bileşeni olarak belirlenmediği halde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında % 9,48 oranında (1.695,50 TL) Sözleşme Damga Vergisi, % 5,69 oranında (1.017,66 TL) oranında karar damga vergisi, Öngörülmeyen tutarlar için 5.000,000 TL, yüklenici karı için ise 27.986,84 TL öngörüldüğü,

Açıklama kapsamında 18.02.2019 tarihinde Kanyılmaz Matbaacılık Kağıt ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. den alınan 2 adet fiyat teklifi sunulduğu, fiyat tekliflerinin bir tanesinde birim fiyat teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden beş tanesinin yer aldığı, diğer fiyat teklifinde ise diğer beş iş kaleminin yer aldığı, fiyat tekliflerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nde belirtilen ibarelere yer verilerek Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ürfi Aygen tarafından iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle hem Kamu İhale Genel Tebliği’nin 8.4’üncü maddesinde belirtilen özel kaşe ile hem de meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe ile kaşelenip imzalandığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda aktarılan maddelerinde isteklilerin aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile açıklayabilecekleri, bu durumda fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenleneceği, tutanakların fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenip meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği, fiyat teklifinin ekinde idareye verilme zorunluluğun bulunmadığı, ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanakların meslek mensubundan istenebileceği açıklanmıştır.

Aktarılan Tebliğ düzenlemelerinde üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınmak suretiyle açıklama yapılması durumunda, açıklama kapsamında sunulacak belgelerin neler olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede 15.02.2019 tarihli aşırı düşük teklif açıklama talep yazısı da dikkate alındığında başvuru sahibinin teklif açıklamasında sunulması gerektiğini iddia ettiği belgelerin (proforma faturayı imzalayan firmanın faal olup olmadığını, imzalayan kişinin yetkili olup olmadığını gösterir belgeler, proforma fatura alınan firmanın imza sirküleri, oda faaliyet belgesi, mali müşavirin imza sirküleri vs.) aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“…7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK025.1/H) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi

gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri, sunması zorunludur.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25‘den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde, iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. İş ortaklığında teknolojik ürün deneyim belgesini sunan ortağın kendisine ait iş deneyim tutarına ilişkin asgari yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir. Konsorsiyum ortağının teknolojik ürün deneyim belgesini sunması halinde ise, belgeyi sunduğu kısım veya kısımlar için iş deneyimine ilişkin yeterlik kriterini sağladığı kabul edilir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu ihalede benzer iş olarak daha önce kamu veya özel sektörde gerçekleştirilmiş basım hizmeti işleri kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Suzan Tülek tarafından;

– İş deneyimini tevsiken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ve Muhtarlar Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından 13.01.2016 tarihli ve 2014/161890-1104022-1-1 sayılı ***142 T.C. kimlik numaralı Suzan Tülek adına düzenlenmiş iş deneyim belgesinin (iş bitirme) sunulduğu, sunulan belgede,

İşin adının“2015 yılı İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının tanıtılması, duyurulması, halkın en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla hazırlanacak olan tanıtım görsellerinin basım, asım işlerinin ve tanıtım alanlarının bakımının yapılması”,

Sözleşme tarihinin“03.02.2015”,

Kabul tarihinin“29.12.2015”,

Belge tutarının“1.266.241,21 TRY”, olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu belge ile ilgili olarak yapılan incelemede anılan belgenin Ekap kaydının bulunduğu, kabul işleminin ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde gerçekleştirildiği, belgenin güncellenmemiş tutarının dahi idarece belirlenen oranı karşıladığı, ihale konusu iş ve idarece belirlenen benzer iş tanımı dikkate alındığında ihale konusu işe ve idarece belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşılmıştır.

– Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nurhak Polat tarafından Suzan Tülek adına düzenlenmiş 2016 ve 2017 yılına ait ayrıntılı bilançonun ve 11.02.2019 tarihli 2017 yılına ait bilanço bilgileri tablosunun sunulduğu,

Sunulan tabloda cari oranın 0,97, öz kaynak oranının 0,17, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0,49 olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda bilanço bilgileri tablosunda yer alan oranların İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesinde belirtilen oranları karşıladığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Diğer taraftan İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında“…Kısmi teklife açık ihalelerde ise tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir.” açıklaması yer almaktadır.

Bahse konu ihalenin şikâyete konu 1’inci kısmının yaklaşık maliyetin toplam 703.581,25TL olup başvuru bedeli 5.719,00 TL’dir. Başvuru sahibi istekli tarafından 11.442,00 TL başvuru bedeli yatırıldığı görülmüştür. Başvuru sahibi isteklinin talebi halinde fazla yatırılan 5.723,00 TL’nin anılan istekliye iade edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.