Salı, Temmuz 16, 2024
SGK veya Vergi Borcu

Sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına ilişkin belge hangi aşamada sunulması gerekir?

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda aktarılan “İhale dışı bırakılma” başlıklı 51’inci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan hükme göre ihale üzerinde kalan istekliden, birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesi zorunludur. Buna göre, sosyal güvenlik borcunun bulunup bulunmadığına ilişkin belge, ancak ihale üzerinde bırakılan istekliden istenir.

Sonuç olarak, kamu ihale mevzuatında, teklifleri değerlendirme aşamasında ihaleye teklif veren isteklilerin sosyal güvenlik borçlarının olup olmadığının idarelerce incelenmesi ve sosyal güvenlik borcu tespit edilenlerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine dair bir uygulama yoktur.