Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Hizmet AlımlarıPersonel Çalıştırılması Öngörülen

Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet ihalelerinde toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır mı?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/051

Gündem No : 68

Karar Tarihi : 11.10.2017

Karar No : 2017/UH.I-2785

BAŞVURU SAHİBİ:

Behsat KILIÇ,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/375380 İhale Kayıt Numaralı “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Özel Eğitim Öğrencilerinin Taşınma İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 17.08.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Özel Eğitim Öğrencilerinin Taşınma İşi” ihalesine ilişkin olarak Behsat Kılıç’ın 15.09.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.09.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.09.2017 tarih ve 52772 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.09.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/2394 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 2017/375380 İhale Kayıt Numaralı “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Özel Eğitim Öğrencilerinin Taşınma İşi” ihalesinin kesinleşen ihale kararı ile Ahmet Çelikkaya üzerinde bırakıldığı, bu kararın mevzuata aykırı olduğu, bahse konu ihalenin Teknik Şartname maddelerinde rehber öğretmenle ilgili bilgilerin yer aldığı, bu tanımın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1’inci maddesine uygun olması gerektiği, birim fiyat teklif cetvelinde iş kaleminin personel sayısının ve biriminin ay olarak belirtildiği, araç kira bedelinin de ayrı sütunda yer aldığı, işçilik hesabında KİK işçilik hesaplama modülünün kullanılması gerektiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.3’üncü ve 78.29’uncu maddelerine göre uygun karar verilmediği, rehber öğretmen kısmına ilişkin olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından KİK işçilik hesaplama modülüne aykırı teklif verildiği, personel için sözleşme ve genel giderler dahil olmak üzere asgari işçilik maliyeti hesaplama modülünün kullanılmadığı ve bu yüzden anılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

78.3. (Değişik:12/06/2015-29384 R.G./6. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımına ilişkin ihale dokümanında haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler arasında işçilik giderine yer verilmesi gerekmektedir.

78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

78.29.(Ek: 07/06/2014-29023 R.G./48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30.(Ek: 07/06/2014-29023 R.G./48. md.) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) (Değişik: 25/10/2014-29156 R.G./2. md., Geçerlilik: 11/9/2014) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklamaları,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Özel Eğitim Öğrencilerinin Taşınma İşi

b) Miktarı ve türü: Belen’e bağlı yerleşim birimlerinden 4 Merkez okula 24 Öğrencinin 3 Araçla 180 gün taşınma İşi Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Sebati Günenç İlkokulu Ve Gazi A. Paşa İlk-Ortaokulu” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. . Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim ve Harç Giderleri Teklif Fiyatına Dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Ulaşım, Sigorta, Vergi, Resim ve Harç Giderleri Teklif Fiyatına Dahildir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Şikâyete konu ihalenin idarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetveli standart formu aşağıdaki gibidir.

A1 B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3 Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

Birimi İşçi sayısı Ay/gün/saat

1 3 ARAÇ İÇİN 3 REHBER PERSONEL İHTİYACI(Brüt asgari ücret) Ay 3 9

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

Sıra No İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması6 Birimi Miktarı Teklif Edilen4 Birim Fiyat Tutarı

1 GAZİ ABDURRAHMAN PAŞA İLK VE ORTAOKULUNA, ŞENBÜK, HALİLBEY, BAKRAS, SARIMAZI MAHALLELERİNDEN, 35 KM MESAFEDEN, 11 ÖĞRENCİNİN 18 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASI gün 180

2 GAZİ ABDURRAHMAN PAŞA İLK VE ORTAOKULUNA, ÖTENÇAY, HALİLBEY, BAKRAS,SARIMAZI MAHALLELERİNDEN, 35 KM MESAFEDEN, 10 ÖĞRENCİNİN 18 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASINA gün 180

3 SEBATİ GÜNENÇ İLKOKULUNA, HALİLBEY, BAKRAS, CIRTIMAN MAHALLELERİNDEN 3 ÖĞRENCİNİN 11 KM MESAFEDEN 14+1 KAPASİTELİ 1 ARAÇLA TAŞINMASI gün 180

II. ARA TOPLAM (K.D.V. Hariç)7

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

Bahse konu ihalenin 180 gün boyunca özel eğitim öğrencilerinin taşınması işi olduğu, niteliği gereği ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat açıklamalarından, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede geçirecek personel sayısının belirtilmesi halinde teklif fiyata dahil giderler içerisinde işçilik giderinin yer alması gerektiği, buna paralel olarak da birim fiyat teklif cetvelinde işçilik giderleri için satır açılacağı, sözleşme giderlerinin ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacağı, personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde ise sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı, ayrıca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılmasının zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nde personel çalıştırılmasına dayalı olan hizmet alımı ihalelerinde sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altıda işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı açıklanmakla beraber personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağına ve hesaplamalarda işçilik hesaplama modülünün kullanılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Başvuruya konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı olduğu, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde personel gideri için teklif edilecek bedelin, asgari işçilik maliyetinin altında olmaması gerektiğine yönelik kamu ihale mevzuatında düzenleme bulunmadığı ve isteklilerin teklif ettikleri bedelle o işi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceklerine ilişkin belirlemenin de mevzuatta öngörüldüğü üzere sadece aşırı düşük teklif sorgulaması ile yapılabileceği,

bununla birlikte şikayete konu işçilik kalemine ihale üzerinde bırakılan isteklinin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan işçilik giderine toplam 58.790,88 TL teklif verdiği, idare tarafından yaklaşık maliyet hesap cetvelinde de söz konusu işçilik kaleminin tutarının 58.790,88 TL olarak hesaplandığı, idarece hazırlanan idari şartnamede yer alan bilgiler çerçevesinde KİK İşçilik Hesaplama Modülü üzerinden yapılan hesaplamada da söz konusu iş kalemi için işçilik maliyetinin 58.790,88 TL olduğu görülmektedir.

Yukarıda yapılan değerlendirmeler neticesinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.