Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Tebliğat

İsteklinin adres değişikliği nedeniyle tebligatın adrese ulaşmamasından kim sorumludur?

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2014/077
Gündem No : 10
Karar Tarihi : 21.11.2014
Karar No : 2014/UH.III-3773

Şikayetçi:

Ercan Yüce

İhaleyi Yapan Daire:

Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Bülent Ecevit Üniversitesi

Başvuru Tarih ve Sayısı:

10.10.2014 / 34095

Başvuruya Konu İhale:

2014/92177 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servisi Ve Servis Sonrası Temizlik Hizmetleri” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Ercan YÜCE,

Gülüç Merkez Mah. Güleç Cad. No:53 Karedeniz Ereğli/ ZONGULDAK

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

İncivez Mahallesi Üniversite Caddesi 67100 ZONGULDAK

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/92177İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servisi ve Servis Sonrası Temizlik Hizmetleri” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 02.10.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Malzeme Dahil Yemek Yapımı, Servisi ve Servis Sonrası Temizlik Hizmetleri” ihalesine ilişkin olarak Ercan Yüce’nin 23.09.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.09.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.10.2014 tarih ve 34095 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2014 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/3016 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdare tarafından 26.08.2014 ve 12.09.2014 tarihlerinde iki defa zeyilname ile ihale dokümanında düzenleme yapıldığı ve ihale tarihinin iki defa ertelendiği, mevzuat gereği ihalenin iki defa ertelenme imkanının olmadığı, ayrıca düzenlenen zeyilnamenin zamanında bildirilmediği ve bu sebeple mağdur oldukları,

2) Söz konusu ihaleye iştirak etmek istenildiği, ancak teklif verme adresinde yetkililerin bulunmadığı, tekliflerin sunulacağı adres ile ihale toplantı salonunun birbirine uzak olması nedeniyle teklif dosyasının teslim edilemediği, bununla birlikte söz konusu ihalede doküman alanların sayısının 50 olduğu, yalnızca 15 firmanın ihaleye teklif verdiği, dolayısıyla rekabetin sağlanamadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 02.10.2014 tarihinde açık ihale usulü ve birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen hizmet alımına ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Malzeme dahil yemek yapımı, servisi ve servis sonrası temizlik hizmetleri

b) Miktarı ve türü:

1-Merkez Kampusü 1.350.000 adet, 2-Çaycuma MYO Kampüsü 200.000 adet, 3-Devrek MYO Kampusü 105.000 adet, 4-Ereğli Eğitim Fakültesi Kampusü 225.000 adet, 5-İncirharmanı Kampüsü 220.000 adet, TOPLAM 2.100.000 adet yemek (1 öğünde 4 çeşit yemek)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne tüm mutfak ve yemekhaneler.” düzenlemesi yer almaktadır.

İdare tarafından, inceleme konusu ihaleye ilişkin ilanın 11.08.2014 tarihinde yapıldığı, söz konusu ilanda ve ihale dokümanının ilk halinde ihale tarihi olarak 10.09.2014 tarihinin belirlendiği, ancak idare tarafından Teknik Şartname’nin bir maddesinin değiştirilerek 26.08.2014 tarihinde zeyilname düzenlendiği ve ihalenin 17.09.2014 tarihine ertelendiği görülmüştür.

Ogtim İnş. Tur. Med. Gıda Tem. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan dokümana şikâyet üzerine idare tarafından Teknik Şartname’ye örnek yemek menüsünün eklenmesine karar verilerek 12.09.2014 tarihinde zeyilname düzenlendiği, söz konusu zeyilname ile ihale tarihinin bir defa daha ertelenerek 02.10.2014 tarihi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale dokümanında değişiklik ve açıklama yapılması” başlıklı 29’uncu maddesinde “İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.” hükmü,

Aynı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “… İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. Bu yöndeki başvuruların idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. Şikayet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, gerekli düzeltme yapılarak 29 uncu maddede belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere ertelenir. Ancak belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde 26 ncı maddeye göre işlem tesis edilir…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı 26’ncı maddesinde “(1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve ihale yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi ya da idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle dokümanda değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Ancak, belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.

(2) Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde; tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek, yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

(3) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ihale veya son başvuru tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edilebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

(4) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar doküman alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce tüm istekli olabilecekler, adaylar veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorular ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır; ancak açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanı alanlara, bu doküman ile birlikte verilir.

(5) Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.”hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Şikâyet üzerine dokümanda değişiklik yapılması” başlıklı 15.3’üncü maddesinde “İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması” başlıklı maddesinde “Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikayet üzerine yapılan incelemede; başvuruların ya da tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve idarece ihale veya ön yeterlik dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalmış olsa dahi gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, şikayet başvurusu üzerine, idarenin dokümanda düzeltme yapılmasına karar vermesi halinde, Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ve zeyilnamenin doküman satın alanların tamamına ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün önce bildirilmesini öngören düzenlemedeki on günlük süre ile bağlı olmaksızın ihale veya son başvuru tarihine kadar (ihale veya son başvuru günü hariç) zeyilname ile dokümanda düzeltme yapılabilecektir. Ancak, zeyilnamenin son bildirim tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında on günden az süre kalması halinde, ihale tarihinin ertelenmesi zorunlu olup, bu erteleme sadece bir defa yapılabilecektir. İhale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, yeni ihale veya son başvuru tarihinin, zeyilnamenin son bildirim tarihinden itibaren on günden az olmayacak şekilde belirlenmesi gerektiği hususuna dikkat edilmelidir.

15.4. Zeyilname ile ihale veya son başvuru tarihinin ertelenmesi halinde, erteleme süresi ihale veya son başvuru tarihinden itibaren hiçbir durumda yirmi günü geçemeyecektir.” açıklaması,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikâyetin sonuçlandırılması” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları üzerine idare tarafından yapılacak inceleme ihale yetkilisince bizzat yapılabileceği gibi ihale yetkilisinin görevlendireceği bir veya birden fazla raportör tarafından da yapılabilir. İhale komisyonu üyeleri de raportör olarak görevlendirilebilir. Yapılacak inceleme sonucunda, ihale yetkilisi veya usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış kişi tarafından gerekçeli olarak ikinci fıkrada belirtilen kararlardan biri alınır.

(2) Şikayet üzerine idare tarafından yapılan inceleme sonucunda gerekçeli olarak;

a) İhale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi halinde ihalenin iptaline,

b) Düzeltme yapılması yoluyla giderilebilecek ve ihale sürecinin kesintiye uğratılmasına gerek bulunmayan durumlarda, düzeltici işlem belirlenmesine,

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşmenin imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde ihalenin iptalini veya düzeltici işlem belirlenmesini gerektirecek hukuka aykırılığın tespit edilememesi hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir.

(3) Kanunun 29 uncu maddesi gereğince, ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esas olup, ilan yapıldıktan sonra, ihale dokümanında tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi ve dokümanda değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

(4) Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya istekli olabilecekler tarafından yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanın ilana yansımayan hükümlerine ilişkin olarak değişikliklerin yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda, yapılan değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname düzenlenerek, bu zeyilnamenin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı satın alanların tamamına gönderilmesi gerekmektedir.

(5) İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikayet başvurularının idarelerce ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.

(6) İhale veya ön yeterlik dokümanına yönelik şikayet başvurularında;

a) İhale veya son başvuru tarihine on günden daha fazla süre olan hallerde; idare tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğuna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler yapılır. Bu durumda düzenlenen zeyilnamenin ihale veya son başvuru gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde doküman satın alanların tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.

b) Zeyilnamenin istekli olabileceklere tebliğini sağlama açısından ihale veya son başvuru tarihine on günden az süre kalan hallerde; idare tarafından başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin bulunduğuna karar verilmesi durumunda, zeyilname yapmak suretiyle ihale veya ön yeterlik dokümanında gerekli değişiklikler yapılır. Bu durumda, istekli olabileceklerin son teklif verme gününden en az on gün öncesinde zeyilnameden bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde son başvuru veya ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün ertelenir ve zeyilname doküman satın alanların tamamına gönderilerek ihale sürecine devam edilir.

(7) İhale veya son başvuru tarihine on günden daha az süre kalan hallerde önce ihale tarihi ayrı bir zeyilname ile ertelenebileceği gibi, dokümanda değişiklik yapan zeyilname ile de ertelenebilir. Birden fazla zeyilname yapılan hallerde, her zeyilname ihale veya son başvuru tarihinden on gün öncesinde doküman satın alanların tamamına bildirilir.

(8) Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

(9) Ancak, zeyilname ile yapılan değişiklik nedeniyle ilanda da değişiklik yapılması gereken hallerde, ilanda düzeltme yapma süresi geçmiş ise Kanunun 26 ncı maddesi uyarınca yeniden ilan yapılması gerektiği hususuna dikkat edilmelidir.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kanun’un 29 ve 55’inci maddelerine göre zeyilname düzenlenmesi ve buna bağlı olarak ihale tarihinin ertelenmesinin şartları birbirinden farklılık arzetmektedir.

4734 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinde, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabileceği ve bu değişiklikler nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle ertelenebileceği hükme bağlanmış; 55’inci maddede ise, 29’uncu maddeden farklı olarak, idareye şikâyet başvurusu üzerine ihale dokümanında düzeltme yapılması gereken hallerde (29’uncu maddeye göre zeyilname düzenlenmek suretiyle) ihale tarihinin bir defaya mahsus olmak üzere ertelenebilmesine imkan tanınmıştır. Dolayısıyla, gerek 29’uncu maddede, gerekse 55’inci maddede zeyilname düzenlenerek ihale tarihinin ertelenmesi hususlarında “bir defaya mahsus olmak üzere” şeklinde sınır getirilmiş olmakla birlikte, 29’uncu maddedeki şartların oluşması halinde ihale tarihinin ertelenmesi üzerine 55’inci maddedeki şartların oluşması halinde bir kez daha ertelenmesi mümkün bulunmaktadır. Bu bağlamda, istekli tarafından ihale tarihinin iki kez ertelenmesinin mevzuata uygun olmadığı iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Düzenlenen zeyilnamenin zamanında bildirilmediği iddiası kapsamında yapılan incelemede; ikinci zeyilname ile ihalenin 02.10.2014 tarihine kadar ertelendiği, dolayısıyla idare tarafından istekli olabileceklere yapılacak bildirimlerin en geç 22.09.2014 tarihinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

İstekli tarafından zeyilname ile ihale tarihinin ertelendiği hususunun 17.09.2014 tarihinde öğrenildiği, zeyilnamenin ise taraflarına 23.09.2014 tarihinde tebliğ edildiği ifade edilse de, ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede istekliye iadeli taahhütlü tebligatın 22.09.2014 tarihinde yapıldığı görüldüğünden, zeyilnamenin zamanında bildirilmediğine ilişkin iddianın da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere Yönelik Başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde yer verilecek hususlardan biri olduğu hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinde “İdareye şikayet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55 inci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.

Kurum itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in İtirazen şikâyet başvuruları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında “(1) İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Kurum tarafından yapılacak işlemler” başlıklı 12’nci maddesinin ikinci fıkrasında “İdareye yapılan şikayet başvurusundan farklı bir konu ile Kuruma yapılan başvurularda şikayet süresinin henüz dolmadığı hallerde, itirazen şikayet konusuna ilişkin idarenin cevabının alınmamış olması nedeniyle bu başvurular da ilgili idareye gönderilir. İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz.” açıklaması yer almaktadır.

İstekli tarafından teklif zarflarının ihale komisyonuna sunulamadığına ve ihalede rekabetin oluşmadığına ilişkin olarak herhangi bir şikâyet başvurusunun yapılmadığı ihale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları uyarınca, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilmek için usulüne uygun olarak idareye şikâyet başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin itirazen şikâyet başvurusunda yer alan 2’nci iddiasına ilişkin olarak idareye şikâyet başvurusunda bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesi gerekmektedir.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Başvuruya konu ikinci zeyilnamenin isteklilere bildirimlerine ilişkin yapılan inceleme neticesinde; zeyilname tarihi itibariyle istekli olabilecek sayısının 27 olduğu, idare tarafından anılan tüm isteklilere ikinci zeyilnamenin düzenlenme tarihi olan 12.09.2014 tarihinde iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderimlerin yapıldığı görülmüş olmakla birlikte, tebligatlara ilişkin bilgi ve belgeler incelendiğinde; Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile Serkan Sipahioğlu adındaki iki istekli olabilecek firmaya tebligatların yapılamayarak idareye iade edildiği, ayrıca söz konusu firmalara başka şekilde de tebligatın yapılmadığı tespit edilmiştir.

Serkan Sipahioğlu’na 12.09.2014 tarihi itibariyle iadeli taahhütlü olarak söz konusu zeyilnamenin gönderildiği, 15.09.2014 tarihinde dağıtıma çıkarıldığı, 19.09.2014 tarihinde anılan şahsa ihbarın yapıldığı, ancak istekli tarafından süresi içerisinde teslim alınmayan gönderinin 01.10.2014 tarihinde iade gönderiminin yapıldığı ve 09.10.2014 tarihinde idareye teslim edildiği görülmüştür.

Her ne kadar anılan şahıs tarafından EKAP Üzerinden E-İmza Kullanılarak Ön Yeterlik İhale Dokümanı İndirilmesine İlişkin Form’da e-posta adresine bildirimin kabul edildiği bilgisine yer verilmiş olsa da, idare tarafından zamanında gönderimin yapıldığı, e-posta adresi üzerinden bildirim yapılmasına ilişkin bir zorunluluğun bulunmadığı dikkate alındığında, şahsa ihbarın süresinde yapıldığı, ancak gönderinin posta işlem merkezinden süresi içerisinde teslim alınmadığı anlaşıldığından, idare tarafından gönderimin mevzuata uygun şekilde yapıldığı, ancak istekli olabilecek şahıstan kaynaklı olarak tebligatın yapılamamasının mevzuata aykırılık oluşturmadığı anlaşılmıştır.

Ak-Er Toplu Yemek ve Tem. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.ne yapılan tebligata ilişkin bilgiler incelendiğinde, anılan firmanın EKAP Üzerinden E-İmza Kullanılarak Ön Yeterlik İhale Dokümanı İndirilmesine İlişkin Form’da e-posta adresine veya faks numarasına bildirim yapılmasını kabul etmediği, zeyilnamenin 12.09.2014 tarihinde iadeli taahhütlü olarak gönderime çıkartıldığı, 16.09.2014 tarihinde alıcı adresinin değiştiği ve yeni adresin bulunamadığı bilgisi ile idareye iade edilmek üzere geri gönderildiği, idare tarafından söz konusu iadenin 17.09.2014 tarihinde teslim alındığı görülmüştür.

Ayrıca, ihale işlem dosyası üzerinden şikâyet başvuruları üzerine idarece alınan kararların isteklilere bildirimlerine ilişkin yapılan inceleme neticesinde, anılan firma tarafından aynı adrese yapılan iki bildirimin 19.09.2014 ve 22.09.2014 tarihlerinde tebliğ alındığı anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla, istekli tarafından aynı adrese yapılan tebligatların alındığı hususu dikkate alındığında, zeyilnamenin tebliğine ilişkin olarak gönderinin adres değişikliği nedeniyle tebliğ alınamamış olması hususunun, idarece herhangi bir yükümlülüğün yerine getirilmemesinden kaynaklanmadığı, idare tarafından zeyilname tarihinde gecikmeksizin doküman indirilmesine ilişkin formda yer alan ve diğer tebligatların yapıldığı adrese yapılmış olması nedeniyle mevzuata uygun davranıldığı, buna karşın, istekli tarafından adres değişikliğine ilişkin olarak idareye herhangi bir bildirimde bulunulmadığı anlaşılmıştır.

Bu açıdan, istekli tarafından zeyilnameden haberdar olunamaması hususunun, idareden kaynaklı olmadığı değerlendirildiğinden, ihale işlemlerinin sürdürülmesine engel olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.