Pazar, Haziran 16, 2024
Yeterlilik Kriterleri

Ticaret sicili gazetelerinde bulunan yönetim kurulu üyelerinin tamamının yeterlik bilgileri tablosunun “Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünde beyan edilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılır mı ?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2021/047
Gündem No : 81
Karar Tarihi : 24.11.2021
Karar No : 2021/UM.I-2132
BAŞVURU SAHİBİ:  İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:  2021/428316 İhale Kayıt Numaralı “İdaremiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Temini” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 16.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İdaremiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Temini” ihalesine ilişkin olarak İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 18.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.11.2021 tarih ve 50698 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1785 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmında beyan edilen ticaret sicili gazetelerinde bulunan yönetim kurulu üyelerinin tamamının yeterlik bilgileri tablosunun “Yöneticilere Ait Bilgiler” bölümünde beyan edilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idare tarafından Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesine atıfta bulunularak şikâyet başvurularının reddedildiği, 20.06.2021 tarih ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle söz konusu maddenin yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği, 19.08.2021 tarihi itibarıyla da anılan maddenin uygulanmasının durdurulduğu, başvuruya konu ihalenin 17.08.2021 tarihinde ilan edildiği, 16.09.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, ilan ile ihale tarihi arasında gerçekleştirilen mevzuat değişikliğine istinaden EKAP sisteminin teknik altyapısının ihale tarihindeki yeni mevzuata göre güncelleştirildiği, taraflarınca yeni mevzuatın yürürlükte olduğu, diğer bir ifadeyle Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesinin kaldırıldığı sistemin EKAP’ta düzenlendiği 16.09.2021 tarihinde yeterlik bilgileri tablosuna şirketi temsil ve yönetime yetkili olan kişiler yazılmak suretiyle katılım sağlandığı, her yönetim kurulu üyesinin şirketi temsile yetkili olmadığı, şikâyete konu ihalenin e-ihale olarak gerçekleştirildiği, temsile ve yönetime yetkili kişilerin listesinin EKAP tarafından MERSİS sisteminden otomatik olarak çekildiği, dolayısıyla taraflarınca eksik bilgi/belge sunulması ve/veya temsil ve yönetimdeki kişilerin tamamının bildirilmemesi hususunun teknik açıdan mümkün olmadığı, taraflarının şirket ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticaret sicili gazetesi/gazetelerini veya bu hususları gösteren belgeleri e-teklifleri kapsamında beyan ettikleri, bu doğrultuda ihale dokümanı kapsamında verilen yeterlilik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde bulunan “Ortaklara Ait Bilgiler (Halka Arz Edilen Hisseler Hariç)”, “Yöneticilere Ait Bilgiler”, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” ve “Diğer Belgeler” kısımlarının eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulduğu iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir. …” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1. İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: İdaremiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Temini

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 3.000.000 Litre Motorin (Diğer) ve 70.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) olmak üzere 2 kalemden oluşan İdaremiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Temini (Mal Alımı)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer:

Otomatik Taşıt Tanıma Sistemiyle alınacak akaryakıtın teslim yeri: Yüklenici adına bu iş kapsamında hizmet verecek akaryakıt istasyonları.

Dökme Akaryakıtın Teslim Yeri: İdarenin (İSKİ) akaryakıt istasyonları (Kağıthane-Kartal)” düzenlemesi,

“İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2021/428316

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 16.09.2021 Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP’a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan atom saati esas alınır.” düzenlemesi,

“İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, …” düzenlemesi yer almaktadır.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2021/428316 İhale Kayıt Numaralı “İdaremiz Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Akaryakıt Temini” işinin e-teklif alınarak açık ihale usulü ile ihaleye çıkarıldığı, anılan ihaleye 4 isteklinin teklif verdiği, ihaleye teklif veren isteklilerden;

Tankar Ener. Pet. Oto. İnş. Gıd. Taş. ve San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “… yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 10.01.2018 tarih ve 9491 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinden şirket ortaklarının Gülhan Tan ve Muhbet Tan olduğu belirlenmiş, yeterlik bilgileri tablosunun “Ortaklara Ait Bilgiler” satırına ise istekli adı olan; Tankar Enerji Petrol Otomotiv İnş. Gıda Taş. ve San. Tic. Ltd. Şti. yazılmış olduğu …” gerekçesiyle,

Tunç Kur. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin “… yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin satırlar doldurulmamış ve EKAP üzerinde e-gtm bilgisine ulaşılamamış olduğu …” gerekçesiyle,

Başvuru sahibi istekli İstanbul Ener. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin “… yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinde bulunan yönetim kurulu üyelerinin, yeterlik bilgileri tablosunda yer alan “Yöneticilere Ait Bilgiler” satırında yazılmadığı …” gerekçesiyle,

Gökkuşağı Pet. İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin teklifinin “… yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin satırlar doldurulmamış ve EKAP üzerinde e-gtm bilgisine ulaşılamamış olduğu …” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

Söz konusu ihalenin geçerli teklif veren istekli bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildiği tespit edilmiştir.

İdarece Kuruma gönderilen bilgi/belgeler incelendiğinde;

İstanbul Ener. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” satırının;

“İmza Sirküleri” bölümünün;
“Noterlik Adı” kısmında “Bakırköy 23. Noterliği” şeklinde,
“İmza Sirkülerinin Tarihi ve Yevmiye Numarası” kısmında “21.04.2021, 8675” şeklinde,
“Noterlik Adı” kısmında “Bakırköy 23. Noterliği” şeklinde,
“İmza Sirkülerinin Tarihi ve Yevmiye Numarası” kısmında “13.08.2021, 18336” şeklinde, ,
“Noterlik Adı” kısmında “Bakırköy 23. Noterliği” şeklinde,
“İmza Sirkülerinin Tarihi ve Yevmiye Numarası” kısmında “14.07.2021, 16546” şeklinde,
Yine aynı satırın “Vekaletname Bilgileri” bölümünün;

“Vekalet Veren Kişi Bilgileri” kısmında “İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 4700396097” şeklinde,
“Vekil Bilgileri” kısmında “Fehmi Özberk, 29875540886” şeklinde,
“Vekaletnameyi Düzenleyen Noterlik Adı, Tarihi ve Yevmiye Numarası” kısmında “Bakırköy 23, 18.12.2020, 28796” şeklinde,
“Vekilin İmza Beyannamesini Düzenleyen Noterlik Adı, Tarihi ve Yevmiye Numarası” kısmında “T.C. İstanbul 17. Noterliği, 28.09.2017, 31226” şeklinde,

Yine aynı satırın “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünün;

“Ortaklara Ait Bilgiler(Halka Arz Edilen Hisseler Hariç)” kısmında;
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 48********, 50%” şeklinde,
“Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş., 56********, 25%” şeklinde,
“İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 48********, %10” şeklinde,
“Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş. (İstanbul Ulaşım San. Ve Tic. A.Ş.), 48********, 13%” şeklinde,
“İsbak İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. (İsbak İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri San. Ve Tic. A.Ş.), 48********, 2%” şeklinde,

“Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında;

“Orhan Sevinç, 20*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,
“Burhan Gül, 39*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,
“Yüksel Yalçın, 20*********, Yönetim Kurulu Üyesi” şeklinde,“Ümit Kuş, 15*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Şengül Altan Arslan, 13*********, Yönetim Kurulu Üyesi” şeklinde,“Şengül Altan Arslan, 13*********, Yönetim Kurulu Başkanı” şeklinde,“Soner Paker, 29*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Serkan Çakmak, 46*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Selçuk Akharman, 25*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Nurgül Selen Çelik, 17*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Müge Çakır, 47*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Levent Toptaş, 18*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Hasan Özçelik, 13*********, Yönetim Kurulu Başkan Vekili” şeklinde, şeklinde,“Hasan Özçelik, 13*********, Yönetim Kurulu Üyesi” şeklinde, şeklinde,“Fehmi Özberk, 29*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Ersin Aydın, 14*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Enes Koç, 57*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Elçin Karaoğlu, 40*********, Yönetim Kurulu Başkan Vekili” şeklinde,“Elçin Karaoğlu, 40*********, Yönetim Kurulu Üyesi” şeklinde,“Canan Baba, 14*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Bilal Aydın, 41*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Bekir Bayat, 14*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Barış Bora Bilaloğlu, 23*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Ali Aydın, 30*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Ahmet Uçak, 54*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Ahmet Emin Ağırman, 14*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Şahin Aydın, 33*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Pelin Özyalçın, 11*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Ömer Lütfi Şensoy, 18*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,“Havva Buket Arabacı, 20*********, Yönetim Kurulu Üyesi Olmayan Yetkili” şeklinde,

“Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında;

“13.08.2021, 10387, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde,
“04.08.2021, 10380, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde,
“13.07.2021, 10369, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde,
“30.06.2021, 10360, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde,
“27.05.2021, 10336, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde,
“19.04.2021, 10312, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde,
“27.01.2016, 8998, T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü” şeklinde,

“Pay Defteri” kısmında;

“10.10.1962, 62969” şeklinde,
“10.10.1962, 62969” şeklinde,
“07.08.1992, 62969” şeklinde,
“07.08.1992, 62969” şeklinde,
“17.01.2003, 62969” şeklinde,
“17.01.2003, 62969” şeklinde,
“17.01.2003, 62969” şeklinde,
“26.10.2010, 62969” şeklinde,

“Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı ile Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” kısmında “31.12.2004, 62969 – T.C. Üsküdar 5. Noteri” şeklinde beyana yer verildiği tespit edilmiştir.

Anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ilgili kısmında beyan edilen Ticaret Sicili Gazetesi veya Gazeteleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin resmi internet adresi (https://www.ticaretsicil.gov.tr/) üzerinden sorgulandığında, anılan isteklinin ihale tarihi itibarıyla (16.09.2021) yönetim kurulu üyelerinden; Bülent Yenidoğan, Gül Ayşe Eken, İrfan Demet, İzzet Öztürk, Özlem Tut, Resul Binici, Secaattin Varer, Sevcan Bilir, Burak Alp, Tolga Kılıç, Yakup Kaplan, Tuğba Yücel, Selahattin Erbaş, Naki Çetin ve Ziya Öztürk Kadem’in yeterlik bilgileri tablosunun “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında beyan edilmediği tespit edilmiştir. Yine anılan sorgulama sonucunda söz konusu yönetim kurulu üyelerinin temsilciler arasında olmadığı görülmektedir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmi internet adresi (https://www.ticaretsicil.gov.tr/) üzerinden haricen yapılan sorgulama neticesinde ise aktarılan bilgilere ilave bir bilgiye rastlanılmamıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve doküman düzenlemelerinde, tüzel kişi isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesi’nde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerektiği, anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defterini sunmaları gerektiği, Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A.1 maddesindeki açıklamalardan ise tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranlarının (halka arz edilen hisseler hariç) anlaşılması gerektiği, “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarasının anlaşılacağı, ancak bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklifin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmayacağı anlaşılmıştır.

İstanbul Ener. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “Yöneticilere Ait Bilgiler” kısmında yönetim kurulu üyelerinden yalnızca Şengül Altan Arslan, Elçin Karaoğlu, Hasan Özçelik ve Yüksel Yalçın’ın beyan edildiği, diğer yönetim kurulu üyelerinin beyan edilmediği görülmekle birlikte, beyan edilmeyen yönetim kurulu üyelerinin ihale tarihi itibarıyla temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyesi olduğu, ihale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte olan kamu ihale mevzuatı gereğince temsile ve yönetime yetkili kişilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin yeterli olduğu anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin anılan iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, İstanbul Ener. San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yeterlilik Kriterleri