Pazarlık ihalelerinde ilan yapma zorunluluğu var mı?

4734 sayılı Kanunun “Pazarlık Usulü” başlıklı 21 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; (b), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu olmadığı hükme bağlanmıştır.