Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Pazarlık Usulü İhaleler

21-e pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihalelerde fiyat teklifleri hangi aşamadan sonra alınır?

4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (e) bendine göre yapılacak olan ihalelerde, idare tarafından 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesine uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilen isteklilerin öncelikle ihale konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunması, bunun ardından, idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerinde ihale komisyonunun her bir istekli ile ayrı ayrı görüşmesi, teknik görüşmeler sonucunda, teknik şartnamenin gözden geçirilerek şartlarının netleştirilmesi, şartları netleştirilen teknik şartnameye uygun olarak tekliflerin revize edilmesi, teknik görüşme sonucunda şartları netleştirilmiş teknik şartnameyi karşılayamayan isteklilere, KİK014.2/Y standart form numaralı “4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a)/(d)/(e) bentlerine göre yapılan ihalelerde teknik görüşme sonucunda şartları sağlamayanlara bildirim formu”nun gönderilmesi, son olarak şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabildiği tespit edilen isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde tekliflerini vermelerinin istenmesi gerekmektedir.

Belirtilen usule göre yapılan ihalelerin teknik değerlendirme aşamasında özetle, oluşturulan temel nitelikleri haiz bir teknik şartnameye dayalı olarak, ön yeterliği tespit edilen isteklilerden, teknik teklif olarak da ifade edilebilecek fiyat içermeyen ilk teklifleri alınmakta,

bu aşamada belgeleri eksik olduğu gerekçesiyle hiçbir istekli değerlendirme dışı bırakılmamakta teklif sunan her bir istekli ile yapılan teknik görüşme sonucunda, teknik çözümlerin teknik şartnameye aktarılabilecek yönleri varsa teknik şartnamede gerekli değişiklikler yapılarak, teknik şartname kesinleştirilmekte ve son olarak isteklilerin kesinleşen teknik şartnameye uygun olarak revize edilmiş nihai teknik teklifleri alınarak idarece teknik değerlendirme yapıldıktan sonra, şartları karşılayabilecek isteklilerden kesinleşmiş teknik şartnameye uygun olarak fiyat tekliflerini de içeren teklifleri alınmaktadır.