Cumartesi, Haziran 15, 2024
İlanlarYapım İşleriYeterlilik Kriterleri

Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler nelerdir?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/008
Gündem No : 67
Karar Tarihi : 26.02.2020
Karar No : 2020/UY.I-449

BAŞVURU SAHİBİ:

Işıl Elekt. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/648303 İhale Kayıt Numaralı “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Kışla Onarım İşi” İhalesi

KURUMCA YAPILAN İNCELEME:

Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 30.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Kışla Onarım İşi” ihalesine ilişkin olarak Işıl Elekt. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından 10.02.2020 tarih ve 7208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.02.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/279 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan istekli ile geçerli teklif sahibi diğer isteklilerin, Teknik Şartname’de yer alan “Ters yıkama periyodundaki su sarfiyatı teklifte belirtilmelidir.” düzenlemesi uyarınca sunulması gereken belgeleri teklif dosyasında sunmadığı yönündeki iddiaların yer aldığı şikâyet dilekçesiyle taraflarınca 21.01.2020 tarihinde idareye başvurusunda bulunulduğu, ancak idare tarafından 04.02.2020 tarihinde tebliğ edilen cevabi yazıda ihalenin iptal edildiğinin belirtildiği, ihalenin iptaline ilişkin söz konusu kararın iptal edilmesi ve anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İnceleme konusu ihalenin; su arıtma sistemi yapım işine ilişkin olarak düzenlendiği; 25 adet ihale dokümanı satın alınan söz konusu ihalenin 30.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile, birim fiyat teklif alınmak suretiyle yapıldığı, ihaleye 10 isteklinin katıldığı, teklif bedeli ihale komisyonu tarafından hesaplanan sınır değerin altında kalan 1 isteklinin teklifinin reddedildiği, 17.01.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile Ahmet Bulut’un ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, Eraner İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,

Daha sonra Işıl Elekt. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından 21.01.2020 tarihinde idareye “ihale üzerinde bırakılan istekli ile geçerli teklif sahibi diğer isteklilerin, Teknik Şartname’de yer alan “Ters yıkama periyodundaki su sarfiyatı teklifte belirtilmelidir.” düzenlemesi uyarınca sunulması gereken belgeleri teklif dosyasında sunmadığı” yönündeki iddiaların yer aldığı şikâyet dilekçesiyle başvuruda bulunulduğu,

Bunun üzerine alınan 03.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararında “…Teknik Şartname’de istenen “Ters yıkama periyodundaki su sarfiyatı teklifte belirtilmelidir.” belgesinin 9 istekli tarafından sunulmadığı görülmüş olup, ihalede geçerli tek teklif kaldığından…kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla…ihalenin iptal edilmesine karar verilmiştir…” ifadelerine yer verildiği, söz konusu kararın 04.02.2020 tarihinde isteklilere tebliğ edildiği tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Aynı Kanun’un “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 39’uncu maddesinde “İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “…(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur…” hükmü,

Söz konusu Yönetmelik’in “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı 65’inci maddesinde “(1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez…” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgeler…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi” başlıklı 34’üncü maddesinde “34.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

34.2. İhalenin iptal edilmesi halinde, bu durum bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Otomatik çok katmanlı kum filtreleri” ile “Otomatik aktif karbon filtreleri” bölümlerinde “Ters yıkama periyodundaki su sarfiyatı teklifte belirtilmelidir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden, idareler tarafından yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranacak kriterlerin ihale ilanında ve idari şartnamede açıkça belirtilmesi gerektiği, ayrıca ihale komisyonu kararı üzerine, idarenin verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbest olduğu, ancak bu yetkinin sınırsız olmadığı, idarenin söz konusu yetkiyi kullanırken ölçülü olması, kamu yararını ve hizmet gereklerini gözetmesi gerektiği, meydana gelen durumun iptali gerektirecek nitelikte ve büyüklükte olması halinde, tesis edilen iptal işleminin gerekçelerinin idare tarafından somut bir şekilde ortaya konmasının ve bütün isteklilere derhal bildirilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

İnceleme konusu ihalede; İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi uyarınca, Teknik Şartname’de istekliler tarafından sunulması gerektiği belirtilen belgelerin yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, bu kapsamda söz konusu belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, diğer taraftan başvuru sahibinin iddiasına konu olan ve Teknik Şartname’de yer alan “Ters yıkama periyodundaki su sarfiyatı teklifte belirtilmelidir.” şeklindeki düzenlemede istekliler tarafından teklif dosyasında sunulması gereken herhangi bir belgeden bahsedilmediği, dolayısıyla istekliler tarafından bahse konu teknik özelliği tevsik etmek üzere herhangi bir belge sunulma zorunluluğunun bulunmadığı anlaşılmış olup, 03.02.2020 tarihli ihale komisyonu kararı ile 7 isteklinin teklifinin Teknik Şartname’de su sarfiyatına ilişkin istenen belgeleri teklif dosyasında sunmadıkları gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması ve tek geçerli teklif kalması nedeniyle ihalenin iptal edilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, ihalenin iptali kararının iptal edilmesi; Ahmet Bulut, Eraner İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Cengiz Orman – Sasa Tar. Mak. İnş. Elekt. San. Tic. A.Ş. İş Ortaklığı, Çağrı Sayan – Demiar İnş. Mim. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Aba Havuz Sulama Tesisat İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti., Daser Müh. ve İnş. Malz. Tic. Ltd. Şti. ve Baysal İnş. Tes. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.