Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Eşit Teklif

Feshedilen bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarı eşit tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınır mı?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/021

Gündem No : 82

Karar Tarihi : 26.04.2017

Karar No : 2017/UH.II-1219

Şikayetçi :

Tekten Grup Taahhüt Anonim Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

03.04.2017 / 19820

Başvuruya Konu İhale:

2017/135766 İhale Kayıt Numaralı “4 Ay Süreli 450 Kişi İle Melikgazi İlçe Sınırları İçerisinde Çöp Toplama Cadde Sokak Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynırların Boşaltılması İlaçlanması Çöplerin Nakli Umumi Wc, Camii Ve Çevrelerinin Temizliği İşi” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Dr. Ahmet İhsan ŞATIR, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Tekten Grup Taahhüt Anonim Şirketi,

Cumhuriyet Mah. Millet Cad. Efe Plaza No:2/201 Melikgazi/KAYSERİ

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü,

Seyitgazi Mah. N. Naci Yazgan Cad. No:38 38030 Melikgazi/KAYSERİ

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/135766 İhale Kayıt Numaralı “4 Ay Süreli 450 Kişi ile Melikgazi İlçe Sınırları İçerisinde Çöp Toplama Cadde Sokak Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynırların Boşaltılması İlaçlanması Çöplerin Nakli Umumi Wc, Camii ve Çevrelerinin Temizliği İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 23.03.2017 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “4 Ay Süreli 450 Kişi ile Melikgazi İlçe Sınırları İçerisinde Çöp Toplama Cadde Sokak Pazar Yerlerinin Süpürülmesi Konteynırların Boşaltılması İlaçlanması Çöplerin Nakli Umumi Wc, Camii ve Çevrelerinin Temizliği İşi” ihalesine ilişkin olarak Tekten Grup Taahhüt Anonim Şirketinin 27.03.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.03.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.04.2017 tarih ve 19820 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.04.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/835 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İtirazen şikayet dilekçesi ekinde sunulan ihale üzerinde bırakılan Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne ait ticaret sicil gazetesi ile imza sirkülerinin aynı olduğu, imza sirküsünde belirtilen yetkiler arasında ihaleye teklif verme yetkisi ile yetki derecesi hususlarının belirtilmediği bu nedenle teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2) a) İhale üzerinde bırakılan isteklinin son iki yıl içerisinde hiç sözleşme imzalamamış olması ve 2 puan alması kendilerini tereddüde düşürdüğü, EKAP üzerindeki sonuç ilanlarında yapılan araştırmada anılan isteklinin son iki yıl içinde toplam tutarları 31.522.364,26 TL olan 9 adet sözleşme imzalamış olduğunun görüldüğü, bu durumun idareye bildirilmesi sonucu idare tarafından söz konusu sözleşmelerinin fesh edilmiş olduğunun belirtildiği, sözleşmeleri fesh edilmiş olsa dahi, yapılan puanlamada fesh edilen sözleşmenin, imzalanmamış gibi değerlendirileceğini ifade eden herhangi bir mevzuat hükümünün bulunmadığı, bu nedenle tekliflerin eşit olması durumunda yapılan puanlamada Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendine göre ihale üzerinde bırakılan istekliye 2 puanın verilmesinin yerinde olmadığı,

b) İdarenin kendilerine sözlü olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin imzalamış olduğu sözleşmelerin fesh edilmiş olduğunun belirtilmiş olması dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale davet tarihinden geriye doğru hiç sözleşme imzalamamasının hiç ciro yapmadığı anlamına geleceği, bu nedenle anılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesi gereği “cari oranın en az % 75 olması”, “öz kaynak oranının en az 0,15 olması”, “kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması” ve anılan Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi gereği “toplam cironun teklif edilen bedelin en az % 25 olması” şartlarının sağlayıp sağlamadığı hususunun bahse konu isteklinin teklif dosyasında sunduğu bilanço ve gelir tablosu üzerinden değil EKAP üzerinde yer alan verilerle sorgulanması gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale davet tarihinden geriye doğru iki yıl içinde hiç sözleşme imzalamamış olmasının ihale üzerinde bırakılan isteklinin Kamu ihale Kurumu’nda incelenmekte olan başka bir ihale için vermiş olduğu teklifin en az % 25’i oranında bir cirosunun bulunmaması anlamına geleceği,

3) Şikâyete konu uyuşmazlıkların idareye bildirilmesi sonucu idare yetkililerince düzeltici işlem belirleneceği ifade edilerek kendilerinin başvuruya cevabın son günü olan 31.03.2017 tarihine kadar bilinçli olarak gerçeği yansıtmayan ifadelerle bekletildiği ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu’nun 41, 42 ve 55’inci maddelerinde öngörülen sürelere uyulmaksızın ihale üzerinde bırakılan istekli ile sözleşme imzalanmış olmasının hukuksuz ve usulsüz olduğu bu nedenle İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulması gerektiği iddia edilmekte ve itirazen şikâyet başvurusunun Kurumumuzca incelenerek gereğinin yapılması istenmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Şikâyete konu ihalenin Kayseri Melikgazi Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün “4 ay süreli 450 kişi İle Melikgazi ilçe sınırları içerisinde çöp toplama cadde sokak pazar yerlerinin süpürülmesi konteynırların boşaltılması ilaçlanması çöplerin nakli umumi wc, camii ve çevrelerinin temizliği işi” olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede ihale komisyon kararından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) dendine göre pazarlık ihale usulü ile yapılan söz konusu ihaleye 3 isteklinin katıldığı, ilk tekliflerin değerlendirilmesinde teklif dosyalarında yer alan belgelerin kontrolü sırasında Melikgazi Belediyesi Temel İht. Tic. San. İşl. A.Ş.nin geçici teminat mektubu sunmadığının anlaşıldığı ve bu nedenle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer iki isteklinin sundukları belgelerin tam olduğunun anlaşılması üzerine bu iki isteklinin ikinci tekliflerini vermek üzere davet edildiği, her iki istekli tarafından verilen ikinci tekliflerin eşit olduğu, Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesine göre yapılan puanlamada anılan Yönetmelik maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendi kapsamında Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne 2 puan verildiği, Tekten Grup Taah. A.Ş.ye puan verilmediği, anılan Yönetmelik maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendi kapsamında Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne puan verilmediği, Tekten Grup Taah. A.Ş.ye 1 puan verildiği, ihalenin 2 puan alan Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı 1 puan alan başvuru sahibi Tekten Grup Taah. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

İhaleye ait İdari Şartname’nin isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklifleri kapsamında sunmaları gereken belgelerin 7.1’inci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, …” düzenlenmesi yer almaktadır.

Anılan düzenlemeye göre isteklilerin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili kılınan kişiyi ya da kişileri tevsik etmek için ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini teklif dosyasında sunması gerektiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif dosyası kapsamında 23.12.2016 tarihli ve 9226 sayılı ticaret sicil gazetesi sunulduğu, başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesi ekinde bulunan Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ne ait ticaret sicil gazetesinin 23.12.2016 tarihli ve 9226 sayılı ticaret sicil gazetesi olduğu görülmüştür. Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif dosyasında yer alan ticaret sicil gazetesinin www.ticaretsicil.gov.tr. resmi internet sitesi üzerinde yapılan sorgulama neticesinde anılan şirketin ilan edilen son ticaret sicil gazetesi olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu ticaret sicil gazetesinde şirketin daha önceki ortakları olan Ender KAYA ve Gülten KAYA’nın kendilerine ait olan tüm hisseleri, tüm sermayelerini, tüm aktif ve pasiflerini, hukuki ve mali yükümlülüklerini Mehmet KAYA’ya temlik ettiklerinin, bu durumda söz konusu şirketin tek kişilik bir şirket haline geldiğinin ifade edildiği, ayrıca Gülten KAYA’nın şirketi temsil yetkisinin sona erdiğinin, Mehmet KAYA’nın aksi karar alınana kadar şirket müdürü seçildiği ve şirketi münferiden temsile yetkili olduğunun ve tüm bu hususların Türk Ticaret Kanunu’na uygun olarak 19.12.2016 tarihinde tescil edildiğinin ifade edildiği görülmüştür.

Bahse konu ticaret sicil gazetesinden anlaşılacağı üzere anılan şirketin Mehmet KAYA’ya ait tek kişilik bir şirket olduğu ve anılan kişinin şirket müdürü olarak tek başına şirketi temsile yetkili olduğu anlaşılmıştır.

Şikayete konu istekli tarafından sunulan imza sirküsüne bakıldığında söz konusu imza sirküsünün noter onaylı olduğu, bu imza sirküsünün Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.ni temsilen şirket müdürü Mehmet KAYA’ya ait olduğu, yetki kullanım şeklinin “münferit” olarak belirtildiği, imza sirküsünün Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.12.2016 tarih ve 9226 sayı ve 632’nci sayfasında yer alan müdürlük karar fotokopilerinin dayanak alınarak düzenlenmiş olduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif dosyasında yer alan bahse konu ticaret sicil gazetesi ve imza sirküsünde yer alan bilgiler birlikte değerlendirildiğinde ihaleye teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bir bilginin yer almamasının Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin hem sahibi hem de münferiden temsile yetkili şirket müdürü olan Mehmet KAYA’nın ihaleye teklif vermesine engel olmadığı değerlendirildiğinden başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

36.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır

36.2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan idari şartname düzenlemesinden ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanı olduğu, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen kriterler sırasıyla dikkate alınarak belirleneceği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tekliflerin eşit olması” başlıklı 63’üncü maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla aşağıda belirtilen fiyat dışı unsurlar esas alınarak değerlendirme yapılır. Bu çerçevede isteklilere;

a) İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında sözleşme imzalamamış olması veya imzaladığı sözleşmelerin toplam bedelinin ihale konusu işin yaklaşık maliyetinden daha düşük olması durumunda 2 puan, yaklaşık maliyet tutarı ile yaklaşık maliyetin iki katı arasında olması durumunda 1 puan,

b) İsteklinin ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması durumunda 1 puan,

verilir.

(2) Ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde birinci fıkra kapsamında puan alabilmek için belirtilen kriterlerin tüm ortaklarca sağlanması gerekmektedir. Bu çerçevede, birinci fıkranın (a) bendi kapsamında yapılacak değerlendirmede, tüm ortaklara ve bunların iş deneyim belgesi kullanılan ortaklarına ait toplam sözleşme tutarı esas alınacak, (b) bendindeki kriterin de tüm ortaklar tarafından sağlanması halinde ortak girişime puan verilecektir.

(3) Birinci fıkrada yer alan kriterleri sağlayamayan isteklilere puan verilmez. Yapılan değerlendirme sonucunda daha yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Ancak bu değerlendirme sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda, puanları eşit olan istekliler davet edilmek suretiyle, ihale komisyonu tarafından kura yöntemine başvurulur. Kura sonucunda tespit edilen istekliler, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenir.

(4) Birinci fıkranın (a) bendine ilişkin değerlendirmede ilan veya davet tarihi itibariyle geçerli EKAP verileri; (b) bendine ilişkin değerlendirmede isteklinin teklifi kapsamında sunulan belgeler esas alınır.

(5) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlendiği ihalelerde, tekliflerin birbirine eşit olması durumunda fiyat teklifi düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda, idari şartnamede yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin eşit olması” başlıklı 70’inci maddesinde “70.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, en düşük geçerli teklifin birden fazla istekli tarafından verilmesi durumunda, bu teklifler öncelikli olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre puanlanacak ve en yüksek puana sahip istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, en yüksek ikinci puana sahip istekli ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir.

70.1.1. İsteklinin ve tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ilan veya davet tarihinden geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzaladığı sözleşme tutarına ilişkin değerlendirmede, sözleşme sonuç bilgileri Kuruma ulaşmış ihalelere ilişkin EKAP üzerinden edinilen veriler kullanılacaktır. İdareler, isteklilerin ve iş deneyim belgesini kullandıkları ortaklarının imzaladıkları sözleşmelerin toplam bedeli ile ihale konusu işin yaklaşık maliyetini karşılaştırarak gerekli puanlamayı yapacaklardır. Sözleşmelerin toplam bedeli ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin iki katından daha fazla olan isteklilere puan verilmeyecektir.

70.1.2. Ticari merkezinin ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıldır ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin mülki idari sınırları içindeki ticaret ve/veya sanayi odasına ya da ilgili meslek odasına kayıtlı bulunmasına ilişkin değerlendirmede, isteklilerin teklif kapsamında sundukları yeterlik belgelerinden gerekli bilgilerin edinilerek puanlama yapılması gerekmektedir. İlgili belgelerde bir yıllık süreye ilişkin bilgi edinilememesi durumunda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin internet sayfasından gerekli sorgulama yapılır. Anılan sicil kayıtlarından da bu bilginin edinilememesi durumunda, sadece bu durumda olan isteklilere ilgili belgeleri sunmaları amacıyla 3 iş gününden az olmamak üzere yeterli süre verilerek değerlendirme yapılacaktır.

70.2. Puanlama sonucunda en yüksek puana sahip birden fazla isteklinin bulunması durumunda, bunlar arasında kura yöntemine başvurulacaktır.

70.2.1. Kura işleminden önce idare tarafından eşit puan sahibi isteklilere davette bulunulacak ve davet yazısında ekonomik açıdan en avantajlı teklifin tespiti için kura çekileceği bilgisi ile kuranın yeri ve saati belirtilecektir. İdare tarafından davet yapılması yeterli olup kuranın yapılması için davet edilen isteklilerin katılımının beklenmesi zorunlu değildir.

70.2.2. Kura işlemi ihale komisyonu tarafından saydamlık ve güvenirlik ilkelerine uygun biçimde yapılacaktır. İşlem sırasında ihale komisyonu üyeleri hazır bulunacak, eşit teklif sahibi isteklilerin ticaret unvanları aynı özelliklere sahip kağıtlara yazılarak, kuraya katılan istekliler huzurunda bir komisyon üyesi tarafından çekiliş yapılacaktır.

70.2.3. Puanlama sonucunda iki isteklinin eşit puana sahip olması durumunda kuradan çıkan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi, diğer istekli ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenecektir. Ancak ikiden fazla isteklinin aynı puana sahip olması durumunda iki kez kura çekilecektir. Bu durumda ilk çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli, ikinci çekilişte ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli belirlenecektir.

70.2.4. Puanlanma sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi belirlenebilmesine rağmen, en yüksek ikinci puana sahip birden fazla istekli bulunması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibini belirlemek amacıyla bu istekliler arasında kura yöntemine başvurulacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden eşit teklifler arasında yapılacak puanlamada ihale davet tarihinden geriye doğru 2 yıl içerisinde imzalanmış sözleşme tutarlarının dikkate alınması gerektiği, yapılacak değerlendirmede sözleşme sonuç bilgileri Kuruma ulaşmış ihalelere ilişkin EKAP üzerinden edinilen veriler kullanılacağı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, kurmuş olduğu bir iş ortaklığına ait olduğu görülmüştür. Adı geçen isteklinin ihaleye davet tarihi olan 21.03.2017’den geriye doğru son iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalamış olduğu sözleşmelerin idare tarafından EKAP üzerinden sorgulandığı, yapılan bu sorgulama sonucunda aşağıdaki tabloda verilen 7 adet sözleşme imzalamış olduğu bu sözleşmelerin toplam tutarının 9.528.020,68 TL olduğu anlaşılmıştır.

Aktarılan mevzuat hükümleri gereği EKAP üzerinden ulaşılan bilgiler neticesinde imzalamış olduğu görülen 9.528.020,68 TL’lik toplam sözleşme tutarının, 6.334.987,58 TL’lik yaklaşık maliyetten daha fazla olduğu görüldüğünden anılan Yönetmelik’in 63’üncü maddesinin 1 fıkrasının (a) bendine göre ihale üzerinde bırakılan istekliye idarece 2 puan verilmesinin mevzuata aykırı olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan ihale komisyonu kararında anılan istekliye 2 puan verilme gerekçesine ilişkin bir ifadenin yer almadığı görülmüştür.

Ancak ihale işlem dosyasında ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihaleyi yapan idareye hitaben yazılmış olan bir dilekçenin ve Bursa Yıldırım Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğünce Lider Tarımsal Hiz. Ltd. Şti.-Şahmeran Dan. Ltd. Şti.-Arc Sosyal Hiz. Ltd. Şti. ye hitaben yazılmış olan bilgi edinme konulu yazının yer aldığı görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihaleyi yapan idareye hitaben yazılmış olan dilekçede özetle; Bursa Yıldırım Belediye Başkanlığı ile 2015 yılında imzalamış oldukları sözleşmenin mahkeme kararı sonucunda fesh edilmiş olduğu ancak bu durumun EKAP üzerinden görülmediği, bu duruma ilişkin EKAP ve Yıldırım Belediye Başkanlığı ile görüşülmesi ve yapılan puanlamada bu hususun dikkate alınarak ihalenin sonuçlandırması gerektiğinin ifade edildiği,

Bursa Yıldırım Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğünce Lider Tarımsal Hiz. Ltd. Şti.-Şahmeran Dan. Ltd. Şti.-Arc Sosyal Hiz. Ltd. Şti.ye hitaben yazılmış olan bilgi edinme konulu yazıda ise aşağıdaki hususlara yer verilmiştir. “İlgide kayıtlı dilekçenizde 2015/43147 ihale kayıt numaralı Yıldırım Belediyesi Sınırları içindeki Park ve Yeşil Alanların Tanzimi ile Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı işinin tasfiye tarihi ve tasfiye tarihinde işin gerçekleşen tutarının teyidi istenmiştir.

Adı geçen işin Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından verilen 21.01.2016 tarihli ve E:2015/2971, K:2016/153 sayılı kararına istinaden Kamu İhale Kurulunca alınan 2016/MK-109 sayılı kararı ile iptal edildiği tespit edilmiştir. İptal edilmesi üzerine Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 13.12.20116 tarih ve 1243 sayılı yazı ile müdürlüğümüzden Elektronik Kamu Alımları Platformunda tasfiyenin kaydedilmesi talep edilmiş ve kayıt işlemi gerçekleştirilmiştir.

09.07.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanan hisse oranları ve unvanları aşağıda verilen iş ortaklığının imzaladığı sözleşmenin bedelinin 25.593.450,00 TL olduğu, Elektronik Kamu Alımları Platformundan yapılan incelemede işin tasfiye tarihinin 26.04.2016, tasfiye tarihinde işin gerçekleşen tutarının ise 6.459.106,76 olduğu görülmüştür.

Hisse oranı Unvan

% 51 Lider Tarımsal Hiz. Gıda İnş. Tem. Ltd. Şti.

% 25 Arc Sosyal Hiz. Ltd. Şti.

% 24 Şahmeran Dan. Ltd. Şti.

Aktarılanlardan EKAP üzerinden yapılan sorgulamada ihale üzerinde bırakılan isteklinin (Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.) ihale davet tarihinden geriye doğru imzalamış olduğu sözleşmelerin arasında bulunan 2015/43147 İKN’li “Yıldırım Belediyesi Sınırları İçindeki Park ve Yeşil Alanların Tanzimi ile Periyodik Bakım ve Onarım Hizmeti Alımı” ihalesinin iptal edilmesi nedeniyle söz konusu işin tasfiye edildiği ve tasfiye tarihine kadar işin gerçekleşen tutarının 6.459.106,76 TL olduğu anlaşılmıştır. Şikâyete konu ihalenin üzerinde bırakıldığı isteklinin anılan işin yüklenicisi olan iş ortaklığındaki oranının % 24 olduğu görülmüştür. Bu iş ortaklığı oranı dikkate alındığında tasfiye tarihine kadar işin gerçekleşen 6.459.106,76 TL’lik tutarında Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin payının % 24 olduğu anlaşılacağından tasfiye edilen işte Şahmeran Dan. Belg. Bil. Tem. Yem. Hiz. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen tutarın yaklaşık olarak 1.550.185,62 TL olduğu görülmüştür.

Her ne kadar mevzuatta EKAP üzerinde yapılan sorgulama neticesinde ulaşılan sözleşme bilgilerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiş olsa da imzalanan sözleşmelerin tasfiye edilmesi durumunda puanlamaya esas olacak sözleşme tutarının nasıl değerlendirileceği noktasında bir hüküm bulunmamaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan düzenleme ile daha az yüklenimde bulunan isteklilerin daha yüksek puan almasının amaçlandığı, dolayısı ile mahkeme kararı ile iptal edilen bir ihaleye ilişkin sözleşmenin feshedilmesi durumunda söz konusu yüklenimin sözleşme bedeli üzerinden gerçekleşmeyebileceği göz önüne alındığında,

başvuru sahibinin puanının feshedilmiş bir sözleşmenin gerçekleştirilmeyen kısmının tutarı da dâhil edilerek değerlendirilmesinin bahsi geçen Yönetmelik hükmünün amacına aykırı olduğu anlaşılmış olduğundan

yapılan puanlamada esas alınması gereken ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından ihale davet tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalamış olduğu toplam sözleşme tutarının yaklaşık 4.935.778,30 TL olarak dikkate alınması gerektiği anlaşılmıştır. Yapılan bu değerlendirme neticesinde ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale davet tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde 4735 sayılı Kanun kapsamında imzalamış olduğu 4.935.778,30 TL’lik toplam sözleşme tutarının şikayete konu işe ait 6.334.987,58 TL’lik yaklaşık maliyetten daha az olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (a) bendine göre yapılan puanlamada ihale üzerinde bırakılan istekliye 2 puan verilmesinin doğru olmadığına yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Ayrıca başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği 9 adet sözleşmeden yukarıda bahsedilmiş olan 7 adet sözleşme dışındaki 2 adet sözleşmenin 2015/7090 ve 2015/30651 İKN’li sözleşmeler olduğu görülmüştür. söz konusu ihalelere ilişkin olarak EKAP üzerinde yapılan sorgulamada 2015/7090 İKN’li ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin 29.01.2015 tarihinde, 2015/30651 İKN’li ihale konusu işe ilişkin sözleşmenin 17.03.2015 tarihinde imzalanmış olduğu görülmüştür. Şikâyete konu ihalenin davet tarihinin 21.03.2017 olduğu dikkate alındığında bahse konu 2 adet sözleşmenin ihale davet tarihinden geriye doğru iki yıl içerisinde imzalanmış sözleşmeler olmadığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin idarenin kendilerine sözlü olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin imzalamış olduğu sözleşmelerin fesh edilmiş olduğunun belirtilmiş olması dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale davet tarihinden geriye doğru iki yıl içinde hiç sözleşme imzalamamasının hiç ciro yapmadığı anlamına geleceği, bu nedenle anılan isteklinin İdari Şartname’nin 7.4.2’nci maddesi gereği “cari oranın en az % 75 olması”, “öz kaynak oranının en az 0,15 olması”, “kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması” ve anılan Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi gereği “toplam cironun teklif edilen bedelin en az % 25 olması” şartlarının sağlayıp sağlamadığı hususunun bahse konu isteklinin teklif dosyasında sunduğu bilanço ve gelir tablosu üzerinden değil EKAP üzerinde yer alan verilerle sorgulanması gerektiği yönündeki iddiasının ise ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale davet tarihinden geriye doğru iki yıl içinde 4735 sayılı Kanun kapsamında yapmış olduğu sözleşmelerin fesh edildiği kabulü yapılarak ortaya konulduğu ile birlikte EKAP üzerindeki yapılan sözleşme sorgusunda ihale üzerinde bırakılan isteklinin imzalamış olduğu sözleşmelerin tamamının fesh edildiğini ifade eden bir bilgi bulunmadığı ve herhangi bir şirketin ekonomik ve mali verilerinin yalnızca idarelere yapılmış olan işlerden dikkate alınarak oluşturulmayacağı birlikte değerlendirildiğinde reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağı hükme bağlanmış olup, benzer hükümlere İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasında da yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihale davet tarihinden geriye doğru iki yıl içinde hiç sözleşme imzalamamış olması ihale üzerinde bırakılan isteklinin Kamu ihale Kurumu’nda incelenmekte olan başka bir ihale için vermiş olduğu teklifin en az % 25’i oranında bir cirosunun bulunmaması anlamına geleceğine yönelik iddiasının başka bir ihaleye ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle bahse konu iddiasının 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinde ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağı hükmüne aykırı olduğu dikkate alındığında şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

3. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “ … İdareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikayet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede başvuru sahibinin 27.03.2017 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin 31.03.2017 tarihli işlemi ile şikâyeti uygun bulmadığı, idarenin kararının 31.03.2017 tarihinde başvuru sahibine bildirildiği ve anılan Kanun hükmü gereği idareye yapılan şikâyet başvurusuna idarece alınan kararın son bildirim tarihini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden sözleşme imzalanmaması gerekirken 31.03.2017 tarihinde idare ile ihale üzerinde bırakılan istekli arasında sözleşme imzalandığı görülmüştür.

Anılan Kanun hükmüne göre belirtilen süreler tamamlanmadan sözleşme imzalanmayacağı açık olmasına karşın idare tarafından mevzuata aykırı bir şekilde sözleşme imzalandığı görülse de itirazen şikayete konu edilen hususlar kapsamındaki inceleme neticesinde ihale sonucunun değişmediği anlaşıldığından idarece sözleşme imzalanmış olmasının esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla mevzuata aykırı olarak sözleşme imzalanmış olması hususunda İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulmasına gerek olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.