Salı, Temmuz 16, 2024
Araç Kiralama

A1 yetki belgesine sahip olan istekliler, ticari faaliyetlerini yaptıkları ilin dışında başka bir ilde ihaleye girebilir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2014/008
Gündem No : 46
Karar Tarihi : 27.01.2014
Karar No : 2014/UH.II-535

Şikayetçi:

Ddm Taşımacılık Temizlik Hayvancılık Tarım Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, GÖKMEDRESE MAH. TORUMTAY SOKAK NO:145/B AMASYA

İhaleyi Yapan Daire:

Amasya İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü , Pirinçci Mahallesi Atatürk Caddesi No: 39 AMASYA

Başvuru Tarih ve Sayısı:

02.01.2014 / 134

Başvuruya Konu İhale:

2013/178264 İhale Kayıt Numaralı “ 2014 Yılı Aylık (2400 Km) Şoförlü Araç Kiralama” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğütarafından 12.12.2013tarihinde pazarlık usulüile yapılan “2014 Yılı Aylık (2400 Km) Şoförlü Araç KiralamaHizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ddm Taşımacılık Temizlik Hayvancılık Tarım Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketinin 26.12.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.12.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.01.2014tarih ve 134sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.01.2014tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/21sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklifin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, anılan isteklinin ticari merkezinin Konya olduğuihale konusu işin gerçekleştirileceği Amasya ilinde şube veya acentesinin bulunmadığı, bu nedenle Tekinler Turizm Nak. Tem. Gıda İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin sahip olduğu A1 yetki belgesi ile ihale konusu işi ifa yetkisinin bulunmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Şikâyete konu ihale, Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere; 1 adet sedan tipi binek aracın, sürücülü ve yakıtı yükleniciye ait olmak üzere, kiralanması hizmeti alımı işine ilişkindir. İhaleye 2 isteklinin katıldığı, ihale komisyonunca her iki istekliye ait teklifin de geçerli olduğu belirlenerek, ihalenin en düşük teklif sahibiTekinler Turizm Nakliyat Temizlik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin ticari merkezinin Konya ilinde bulunduğu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin (h) bendi ile 43’üncü maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca Amasya ilinde gerçekleştirilen taşıma ihalesine katılamayacağı, anılan isteklinin sahip olduğu A1 yetki belgesi ile ihale konusu işi ifa yetkisinin bulunmadığı iddia edilmektedir.

İdarece şikâyet başvurusu üzerine Konya ilinde faaliyet gösteren A1 yetki belgesi sahibi bir isteklinin Amasya ilindeki ihaleye verdiği teklifin geçerli olup olmayacağı noktasındaki tereddüdün giderilmesini teminen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünden görüş istenilmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün 20.12.2013 tarihli görüş yazısında “A1 yetki belgesi sahibi firmaların merkezi adresinin bulunduğu ilin dışında başka bir ilde yasal bir şubesinin/acentesinin bulunması mümkün olmadığı gibi, faaliyette bulunması da mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, ihalenin yapıldığı kamu kurum ve kuruluşunun bulunduğu ilde merkezi adresi bulunan A1 yetki belgesi sahibi firmaların faaliyetlerini/hizmetlerini ülke genelinde yürüten bir kamu kurum/kuruluşuyla sözleşme yapmak suretiyle ülke genelinde çalışmasında bir sakınca bulunmamaktadır. ” ifadelerine yer verilmiştir.

Yukarıya aktarılan görüş yazısı sonrasında idarece şikâyet başvurusu üzerine alınan kararda, ihale konusu araç kiralama işinin sözleşmeye bağlı fiyatlandırılmış bir alım olacağından tarifesiz yolcu taşımacılığı kapsamına girmeyeceği ve piyasada faaliyet gösteren bir taksicilik hizmeti olarak değerlendirilemeyeceği, yapılan ihalede kullanılacak hizmet aracının görev alanının yalnızca il sınırları ile sabit olmadığı, ülke genelindeki görevlendirmelerde de kullanılacağı, dolayısıyla şikâyete konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ifade edilmiştir.

Teknik Şartname’nin 6.9’uncu maddesinde “Araçların üzerinde; karayolları trafik mevzuatı uyarınca araçların şehir içinde ve dışında çalışması için bulunması gerekli tüm ekipman ve belgelere (Trafik tescil belgesi, sürücüye ait belgeler, A1 yetki belgesi, trafik sigortası gibi) haiz olacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 27’nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi ile, isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterlerininidari şartnamede belirtilmesinin zorunlu tutulduğu görülmüştür.Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 16’ncı maddesinde “İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dâhil edilir. …” hükmüne, 28’inci maddesinin 2’nci fıkrasında “Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur.” hükmüne yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, idari şartnamede belirtilmesi zorunludur. İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde Teknik Şartname’de düzenlenen itirazen şikâyete konu husus ile ilgili herhangi bir düzenlemenin yer almadığı görülmüştür.

Aynı Yönetmeliğin “Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur.

Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.”hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, İdari Şartname’de yer verilmemesi nedeniyle yeterlik belgesi niteliğine sahip olmayanA1 yetki belgelerinin yeterlik kriteri olarak değerlendirilemeyeceği ve söz konusu belgelerin teklifle birlikte sunulmasının gerekli olmadığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Kanunu’nun 27’nci maddesine göre yeterlik kriterlerinin İdari Şartname’de düzenlenmesi gerektiği, Teknik Şartname’de isteklilerce sahip olunması gereken belgelere ilişkin bir düzenleme yapılıyorsa, İdari Şartname’nin ihaleye katılımda yeterlik belgelerini düzenleyen ilgili maddelerinin teknik şartname ile uyumlu hale getirilmesinin kamu ihale mevzuatının bir gereği olduğu göz önüne alındığında, Teknik Şartname’nin 6.9’uncu maddesinde düzenlenenve araçların şehir içinde ve dışında çalışması için bulunması gerekli olan belgelerden A1 yetki belgesinin yeterlik belgesi mahiyetinde olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla istekliler tarafından bu belgenin sunulup sunulmadığının veya sunulan belgelerin mevzuata uygun olup olmadığının değerlendirilmesine gerek bulunmamaktadır. A1 yetki belgesine ilişkin düzenlemenin Teknik Şartname’de bulunması sebebiyle, bu hususun muayene ve kabul aşamasında değerlendirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.