Salı, Temmuz 16, 2024
Araç Kiralama

Araç kiralama ihalelerinde yaklaşık maliyet için hangi aydaki kasko değeri baz alınmalıdır?

Aylık kiralama bedeli hesaplanırken (her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibariyle uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmayacağının düzenlendiği,

ayrıca Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince, taşıt kiralama hizmet alımlarında aylık kiralama bedelinin kasko sigorta değerinin %2’sini aşmaması gerektiği hususunun, teklif edilen her bir aracın teklif bedeli üzerinden değil, teklif edilen ve söz konusu sınırlamaya tabi olan araçların tamamının aylık kiralama bedelleri toplamının, teklif edilen araçların kasko değerleri toplamının %2’sini aşmaması gerektiği şeklinde değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

ÖRNEK KARAR :

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/001
Gündem No : 66
Karar Tarihi : 08.01.2020
Karar No : 2020/UH.II-61