Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Araç Kiralama

Araç kiralama ihalelerinde hangi araçlar için teklif edilen tutar, kasko bedelinin % 2’sini aşmaması gerekmektedir?

KAMU İHALE KURULU KARARI
Toplantı No : 2020/004
Gündem No : 49
Karar Tarihi : 29.01.2020
Karar No : 2020/UH.I-232

BAŞVURU SAHİBİ:

Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Adapazarı Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/534380 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adapazarı Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 25.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Katı Atık Toplama ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin 18.12.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2020 tarih ve 358 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/15 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhaleye teklif veren istekliler tarafından Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller kapsamındaki araçlar için teklif edilen bedelin, araçların kasko sigortası değerinin % 2’sinden fazla olduğu,

2) İhaleye teklif veren istekliler tarafından sunulan kasko değer listelerinde ihale konusu işte kullanılacak çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonete yer verilmediği, ancak söz konusu araçların Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e tabi olduğundan anılan araçlar için de teklif edilen bedelin, araçların kasko sigortası değerinin % 2’sini aşmaması gerektiği,

3) İhaleye teklif veren istekliler tarafından araçların kasko değerinin harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarı ile uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’si yerine, Kasım ayı itibarı ile uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’si dikkate alınarak hesaplandığı,

4) İsteklilerce teklif edilen araçların yerli muhteva oranının % 50’nin altında olduğu hususuna ilişkin yaptıkları şikâyet başvurularının idarece araçların yerli muhteva oranına araçların teslimi sırasında kontrol teşkilatınca değerlendirileceği belirtilerek reddedildiği, ancak araçları yerli muhteva oranına sözleşme imzalandıktan sonra bakılmasının Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e aykırı olduğu,

5) İhaleye teklif veren istekliler tarafından teklif edilen araçların Teknik Şartname’de istenilen özellikleri karşılamadığı, ayrıca araçların teknik özelliklerini tevsik edici belgelerin sunulmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1, 2 ve 3’üncü iddialarına ilişkin olarak:

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin“Katı Atık Toplama ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması” olduğu, miktarı ve türünün “01/01/2020-30/09/2022 tarihleri arasında 33 (otuzüç) ay süreli Yakıt, Personel hariç 60 adet araç kiralanması hizmet alımı” olarak belirtildiği görülmüştür.

Anılan Şartname’nin ekinde “

Sıra NoAçıklamaBirimiMiktarı

115 ± 1,5 m³’lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonuay594

212 ± 1,5 m³’lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonuay231

38 ± 1,5 m³’lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonuay99

415 m³ Damperli Kamyonay99

510 m³ Damperli Kamyonay33

6Mini Damperli Araçay132

710 Ton Kapasiteli Yol Yıkama Aracıay66

87 m³ Kapasiteli Vakumlu Süpürge Aracıay132

9Kazıcı Yükleyici İş Makinesiay99

10Vakumlu Hidrostatik Yol Süpürme Makinesiay33

11Yol Süpürme Makinesiay33

12Minibüsay66

13Otomobilay66

14Çift Kabin Kamyonetay99

15Tek Kabin Kamyonetay33

16Camlı Van Koltuklu Kamyonetay99

17Konteyner Yıkama Aracı (Konteynerin İçini ve Dışını Yıkayabilen Özellikte)ay33

18Basınçlı Buharlı Yol ve Yüzey Temizleme Aracıay33

” tablosuna,

Teknik Şartname’nin “İşin Konusu” başlıklı 1’inci maddesinde“Bu Teknik Şartname; Sakarya İli Adapazarı İlçesi sınırlarında bulunan 84 mahallenin meydan, bulvar, cadde, sokak ve buralarda bulunan hastane, öğretim kurumu, ibadethane, park ve boş alanlarda bulunan çöp niteliğindeki atıkların toplanması ve nakledilmesi, meydan, bulvar, cadde, sokak ve boş alanların süpürülmesi, yol yıkama aracı ile yıkama yapılması, konteynerlerin yıkanması ve tamiri, moloz ve atık ev eşyalarının toplanarak nakledilmesinde kullanılacak araçların kiralanması işini kapsamaktadır.” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin “Genel Bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde“1) İhale kapsamında çalıştırılacak tüm araçların akaryakıt ve yakıt katkısı, İdare tarafından karşılanacaktır.

2) İhale kapsamında çalıştırılacak araçların idarenin sevk ve idaresinde kullanılmasına yönelik şoför, operatör, işçi vb. personel ihtiyacı İdare tarafından sağlanacaktır…” düzenlemesine yer verilmiştir.

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen başvuru konusu ihaleye 11 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca bir isteklinin teklifinin özel ortağı tarafından sunulan iş bitirme belgesinin İdari Şartname’de istenilen kriteri karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının, bir isteklinin teklifinin ise aşırı düşük teklif açıklaması yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin ardından geçerli teklif sahibi 9 istekliden 02.12.2019 tarihli yazılar ile“…teklif cetvelinde vermiş olduğunuz tüm araçların yıl, marka ve modellerini gösteren liste ve liste ekinde Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de belirtilen % 2 sınırlamasına tabi araçların Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer listesinde yer alan kasko değerleri ile kasko değerlerini gösteren belgelerin” sunulmasının istenildiği, istekliler tarafından sunulan belgelerin incelenmesi neticesinde 09.12.2019 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin Mcy Orman Ürn. Peyzaj Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – Yeşilçam Peyzaj Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak Lider Tarım. Hizm. Gıda İnş. Tem. Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin belirlendiği anlaşılmıştır

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 01.04.2016 tarih ve 26126 sayılı Resmi Gazetede 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanmasına ilişkin olarak yayımlandığı ve genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayelerin hizmetleri için ihtiyaç duyulan binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtların hizmet alımı yöntemiyle ediniminde uyulması gereken kuralların düzenlendiği görülmüştür.

Ancak bahse konu Esas ve Usullerde hangi araçların binek, station-wagon, arazi binek, kaptı kaçtı, panel ve pick-up tipi taşıtlar kapsamında değerlendirileceğine yönelik herhangi bir hükme yer verilmediği görülmektedir. Başvuru konusu ihalede kullanılacak 18 farklı türde araçtan sadece otomobilin binek tipi taşıt kapsamında Esas ve Usullere tabi olduğu sonucu çıkmakta, diğer araç sınıfında sayılan minübüs, kamyonet gibi araçların söz konusu esaslara tabi olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu noktada kamyonete ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın B.07.0.02.GİB.0.61/6153-1 sayılı ve “Çift kabin kamyonet” konulu İç Genelgesi’nde“Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;

– Çift kabin yük taşıma kısmı açık hem yolcu hem de yük taşımaya uygun olan (4×2),

– Çift kabin yük taşıma kısmı kapatılmış olan (4×2),

taşıtlar ile aynı özelliklere sahip bütün tekerlekleri motordan güç alan (4×4) taşıtların 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan tarifelerden hangisi kapsamında vergilendirileceği hususunda tereddüt hâsıl olduğu anlaşılmıştır.

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Tanımlar” başlıklı 2’nci maddesinde;

“Arazi Taşıtı: Karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıra oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.” hükmü yer almaktadır.

2 Sıra No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri’nde;

“a) Arka kısımda oturma yeri bulunmayan ve “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile “Motorlu Araç Trafik Belgesi”nin istiap haddi bölümünde 2, 2+1 şeklinde kişi sayısı belirtilen kapalı kasalı kamyonetler (yandan camlı olanlar dahil) kamyonet,

b) Arka kısımda oturma yeri bulunan ve “Motorlu Araç Tescil Belgesi” ile “Motorlu Araç Trafik Belgesi”nin istiap haddi bölümünde 3+1, 4+1 veya 5 şeklinde kişi sayısı belirtilen “çift sıra koltuklu”, “üç sıra koltuklu” kapalı kasalı kamyonetler (yandan camlı olanlar dahil) panel van olarak vergiye tabi tutulacaktır.” açıklamasına yer verilmiştir.

Anılan Sirkülerde yer alan açıklama ile söz konusu taşıtların, fiziki durumları göz önünde bulundurularak, sadece yük taşıma amaçlı kullanılanlar ile hem yük hem de yolcu taşıma amaçlı kullanılanlar olmak üzere vergilendirilmesinde ayırıma gidilmiştir.

Diğer taraftan, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler 5035 sayılı Kanunun 23 ve 24 üncü maddeleri ile değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle arazi taşıtları ve panelvan tipi taşıtların, 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlarına ve motor silindir hacimlerine göre; kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların ise 01/01/2005 tarihinden itibaren yaşlarına ve azami toplam ağırlıklarına göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacakları hüküm altına alınmıştır.

Bu hükümlere göre, Motorlu Araç Tescil Belgesi’nde ve/veya Motorlu Araç Trafik Belgesi’nde;

1. – Arazi taşıtı (4×4),

– Çift kabin kamyonet (4×4),

– Çift kabin kamyonet arazi taşıtı,

– Kamyonet (4×4),

– Kamyonet arazi taşıtı

şeklinde tanımlanan taşıtların arazi taşıtı,

2. Çift kabin (4×2) kamyonet şeklinde tanımlanan 3+1, 4+1 veya 5 yolcu taşıma kapasiteli taşıtların ise yük taşıma kısımlarının açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın panel van olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.” ifadelerine yer verildiği, çift kabin kamyonetin panelvan sınıfı içerisinde değerlendirildiği, dolayısıyla söz konusu araca ilişkin olarak Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’da belirtilen şoför giderleri hariç yapılan taşıt kiralamalarında aylık kiralama bedelinin taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması gerektiği anlaşılmıştır.

Aktarılan İç Genelge doğrultusunda ihalede kullanılacak 18 farklı türde araçtan otomobil, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonetin Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e tabi olduğu, bu çerçevede istekliler tarafından söz konusu araçlar için teklif edilen bedelin, taşıtların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın Ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda bilgi isteme yazısı doğrultusunda isteklilerce söz konusu 4 araç tipine ilişkin Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer listesinde yer alan kasko değerleri ve ekinde kasko değerlerini gösteren belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda bilgi isteme yazılarına cevaben istekliler tarafından sunulan belgeler incelendiğinde;

İhale üzerinde bırakılan Mcy Orman Ürn. Peyzaj Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. – Yeşilçam Peyzaj Tem. İnş. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Erçak Tem. Hiz. Nak. İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Erce Dan. Gayrimenkul Oto. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından otomobil ve camlı van koltuklu kamyonete ilişkin,

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli Lider Tarım. Hizm. Gıda İnş. Tem. Sos. Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sadece otomobile ilişkin,

Başvuru sahibi Beydağ Tem. ve İlaç. Hizm. Tic. Ltd. Şti., Beyha Gıda İnş. Yapı Malz. Oto. ve Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile Park-Gün Taş. İnş. İç. ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından otomobil, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonete ilişkin,

Özkartallar İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından otomobil, minibüs, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonete ilişkin,

İnmak Teknik Yapı Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonete ilişkin,

Kasko değer listesinin ve ekinde araçlara ilişkin kasko sigorta bedelini gösteren belgelerin sunulduğu,

Erenler Tem. Enerji İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 4 araca ilişkin kasko değer listesinin sunulduğu, ancak anılan isteklice tüm araçların yıl, marka ve modellerini gösteren liste sunulmadığından, söz konusu araçların türünün belirlenemediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla ihaleye teklif veren isteklilerden sadece Özkartallar İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’e tabi araçlara ilişkin belgelerin doğru olarak sunulduğu, diğer isteklilerin söz konusu araçlara ilişkin eksik belge sunduğu, dolayısıyla eksik belge sunan isteklilerin bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

Ancak isteklilerce söz konusu belgelerin yeterlik kriteri olarak teklif dosyalarında sunulmadığı, idarece bilgi tamamlatma yazısına istinaden sunulduğu, diğer bir deyişle başvuru konusu ihalede idarece bilgi tamamlatma yazısı ile isteklilerce teklif dosyasında sunulmayan yeni belgelerin istenildiği, bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde hüküm altına alınan bilgi tamamlatma kapsamında değerlendirilemeyeceği, zira 4734 sayılı Kanun’da bilgi tamamlatma durumunun idarelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istekliler tarafından teklif dosyası kapsamında sunulan belgelerde teklifin esasını değiştirecek nitelikte eksikler olmaması kaydıyla mümkün olduğu, bir başka deyişle istekliler tarafından sunulan belgelerde bilgi eksikliğinin bulunması durumunda idarece söz konusu eksik bilginin tamamlatılmasının istenebileceği, belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan isteklilerin değerlendirme dışı bırakılacağı ve geçici teminatları gelir kaydedileceğinin hüküm altına alındığı, dolayısıyla anılan araçlara ilişkin kasko değer listesi sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılamayacağı anlaşılmıştır.

Kaldı ki söz konusu belgelerin sunulması yükümlülüğü yeterlik kriteri gibi değerlendirilmesi halinde de bilgi isteme yazısında“Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de belirtilen % 2 sınırlamasına tabi araçların Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer listesinde yer alan kasko değerleri ile kasko değerlerini gösteren belgelerin” ifadesine yer verildiği, ancak Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de tabi araçların hangisi ya da hangileri olduğunun belirtilmediği, isteklilerin bu noktada tereddüte düşerek her birinin farklı araçlara ilişkin kasko değer listelerinin sunulduğu görülmüştür.

Bu itibarla idare tarafından yukarıda aktarılan İç Genelge doğrultusunda ihalede geçerli teklif olduğu tespit edilen istekliler tarafından bilgi isteme yazısı kapsamında sunulan tüm araçların marka, modelinin gösteren liste dikkate alınarak ihale konusu işin kapsamında yer alan otomobil, çift kabin kamyonettek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonet için teklif edilen bedelin, söz konusu taşıtların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşıp aşmadığı kontrolünün yapılması neticesinde ihalenin sonuçlandırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru konusu ihalenin ihale dokümanı incelendiğinde kiralanacak araçların yerli menşeli olması gerektiğine ilişkin düzenlemenin yer almadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla isteklilerce teklif edilen araçların yerli menşeili olma zorunluğu bulunmamaktadır. Öte yandan Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’de sadece yabancı menşeli taşıtın tanımı yapılmış olup, kiralanacak araçların yerli menşeli olmasına ilişkin düzenlemelerin yer almadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Uyuşmazlığa konu ihale kapsamında yer alan araçlara ilişkin İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.2.

Sıra NoAracın Cinsi ve ÖzelliğiMiktarAracın Teknik Özellikleri

115 ± 1,5 m³’ lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu18 AdetMotor asgari 240 hp gücünde olacaktır,

Kasa hacmi 15±1,5 m³ olacaktır.

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası arkadan yüklemeli, elle yükleme yapmaya uygun, tam otomatik olacaktır.

400-800-1100 lt çöp konteyneri boşaltabilecek donanıma sahip olmalı.

212 ± 1,5 m³’ lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu7 AdetMotor asgari 177 hp gücünde olacaktır,

Kasa hacmi 12±1,5 m³ olacaktır

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası arkadan yüklemeli, elle yükleme yapmaya uygun, tam otomatik olacaktır.

400-800-1100 lt çöp konteyneri boşaltabilecek donanıma sahip olmalı.

38 ± 1,5 m³’ lük Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu3 AdetMotor asgari 177 hp gücünde olacaktır,

Kasa hacmi 8±1,5 m³ olmacaktır

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kasası arkadan yüklemeli, elle yükleme yapmaya uygun, tam otomatik olacaktır.

400-800-1100 lt çöp konteyneri boşaltabilecek donanıma sahip olmalı.

415 m³ Damperli Kamyon3 AdetMotor asgari 260 hp gücünde olacaktır.

Damper kapasitesi 15 m³ olmalı.

510 m³ Damperli Kamyon1 AdetMotor asgari 140 hp gücünde olacaktır.

Damper kapasitesi 10 m³ olmalı.

6Mini Damperli Araç4 AdetMotor asgari 90 hp gücünde olacaktır.

Damper kapasitesi 3 m³ olmalı.

Hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonlarına malzeme dökebilecek şekilde çift pistonlu olacaktır.

710 Ton Kapasiteli Yol Yıkama Aracı 2 AdetMotor asgari 177 hp gücünde olacaktır.

Su deposunun kapasitesi en az 10 ton, en az 5 hp benzinli su pompalı olacaktır.

Arasözün en az 30 m hortumu olacaktır.

87 m³ Kapasiteli Vakumlu Süpürge Aracı4 AdetÜst Motor gücü asgari 80hp olacaktır..

En az 7 m³ çöp haznesi olacaktır.

İki yan(600mm ve 400 mm) ve bir orta fırça, en az 1.500 lt su tanklı, emiş hortumlu olmalıdır.

9Kazıcı Yükleyici İş Makinesi3 AdetMotor gücü asgari 92 hp gücünde, en az 1,1 m3 yükleme kepçeli, tam otomatik, turbo dizel motorlu, dört tekerden çekişli olacaktır.

10Vakumlu Hidrostatik Yol Süpürme Makinesi1 AdetMotor gücü asgari 139hp olacaktır.

En az 5 m3 çöp hazneli, en az 800 lt su tankı, en az 2000mm süpürme genişliği, 900 mm fırça çaplı, orijinal süpürge aracı olacaktır.

11Yol Süpürme Makinesi1 AdetEn az 1 m3 çöp hazneli, en az 1800 mm süpürme genişliği, vakumlu, iki ön fırçalı, orijinal süpürge aracı olacaktır.

12Minibüs2 AdetMotor Asgari 125 hp gücünde olacaktır.

En az 16+1 koltuklu, klima ve kaloriferli olacaktır.

13Otomobil2 AdetMotor asgari 110hp olacaktır.

Araç düz veya otomatik vites, klima ve kaloriferli, navigasyon sistemli, dizel olacaktır.

14Çift Kabin Kamyonet3 AdetMotor asgari 155 hp olacaktır.

Araç en az 4 koltuklu, klima ve kaloriferli olacaktır.

Aracın yük taşıma kapasitesi en az 750 kg. olacaktır.

15Tek Kabin Kamyonet1 AdetAraç min. 125 hp gücünde olacaktır.

Araç en az 2+1 koltuklu, klima ve kaloriferli olacaktır.

Aracın yük taşıma kapasitesi en az 750 kg. olacaktır.

16Camlı Van Koltuklu Kamyonet3 AdetAraç min. 90 hp gücünde olacaktır.

Araç en az 4+1 koltuklu, klima ve kaloriferli olacaktır.

17Konteyner Yıkama Aracı (konteynerin iç ve dışını yıkayabilen özellikte)1 AdetMotor Asgari 310 hp gücünde olacaktır.

Otomatik vitesli yokuş kalkış destek sistemli olmalı, Çöp Konteyneri iç ve dış yıkama (yüksek basınçlı) çöp konteyneri ilaçlama ve dezenfekte sistemli, su arıtmalı, geri dönüşüm sistemli olmalıdır. 140, 240, 400, 800, 1100 lt çöp konteyneri yıkayabilecek özellikte olmalıdır.

18Basınçlı buharlı yol ve yüzey temizleme aracı1 AdetMotor gücü asgari 90 hp gücünde kapalı van tipi araç içinde, zemin yıkama aparatlı, yüksek basınçlı tetikli tabancalı, kanal açma aparatlı, tetikli duvar yıkama aparatlı, duvar yazısı sökebilme özellikli, kanal açma özellikli, minimum 500 bar basınçlı, minimum500lt su depolu, en az 50 metre hortumlu,

TOPLAM60 Adet

İhale konusu hizmet kapsamında kullanılacak tüm araçların 2015 model ve üzeri olacaktır. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41. Maddesindeki “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Makine, teçhizat ve ekipman için kendi malı olma şartı aranmaması esastır.” düzenlemesine yer verilmiş olup söz konusu özellikleri tevsik edici belgelerin teklif dosyasında sunulacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği gibi tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında araçların Teknik Şartname’ye uygun olup olmadığının kontrolünün sağlanacağına ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmediği tespit edilmiştir.

Bu itibarla istekliler tarafından teklif dosyasının, ihale dokümanında belirtilen düzenlemeler çerçevesinde hazırlandığı dikkate alındığında idarece istenilmeyen belgelerin sunulmasına gerek olmadığı, ayrıca araçların Teknik Şartname düzenlemelerine uygun olup olmadıklarının kontrolünün sözleşmenin uygulanması aşamasında muayene ve kabul komisyonları tarafından yerine getirilebileceği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’de öngörülen kriterleri sağlamadığının tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ve ilgili mevzuatta belirlenen yaptırımların uygulanabileceği hususu göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalede geçerli teklif veren istekliler tarafından otomobil, çift kabin kamyonet, tek kabin kamyonet ve camlı van koltuklu kamyonet için teklif edilen bedelin, söz konusu taşıtların Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşıp aşmadığı kontrolünün yapılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.