Salı, Temmuz 16, 2024
Araç KiralamaGenel Konular

Sürücüsüz araç kiralama ihalesinde damga vergisi oranı ?

İhaleyi yapan çoğu idare sürücülü ve sürücüsüz araç kiralama ihalelerinde sözleşme damga vergisi ni binde 9,48 olarak hesaplamaktadırlar.

Sürücülü araç kiralama ihalelerinde Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) Sayılı Tablo’nun “I- Akitlerle ilgili kağıtlar” bölümünün 1/a bendinde, belli parayı ihtiva eden mukavelename, taahhütname ve temliknamelerden (binde 9,48) damga vergisi kesilmesi doğrudur.

Sürücüsüz araç kiralama ihalelerinde ise Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) Sayılı Tablo’nun “I- Akitlerle ilgili kağıtlar” bölümünün 2/a bendinde, belli parayı ihtiva eden kira mukavelenamelerinden (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (binde 1,89) damga vergisi kesilmesi uygun olacaktır.

Maliye Bakanlığı’nın ekteki özelgelerinde de açıkça belirtilmekte olup İdareler bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelidir.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü
Sayı : .4.35.17.02-032-591 01/11/2011
Konu : Araç Kira Sözleşmesinin Damga Vergisi Oranı hk.
İlgi : … tarihli özelge talep formu
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, bir firmadan 10 adet araç kiralayacağınız belirtilerek, yapılacak olan bu kira sözleşmesinin damga vergisi oranının ne olacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammum ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre verginin alınacağı; 5 inci maddesinde de, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi tutulacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I-Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/2 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden kira mukavelenamelerinin (mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) binde 1,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 1,65 olarak belirlenmiştir.

Öte yandan, 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, nispi damga vergisine tabi kâğıtların muhtevasında, katma değer vergisi yönünden herhangi bir düzenleme olup olmadığına bakılmaksızın damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dâhil edilerek düzenlenen kâğıtlardan alınması icabeden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ekinde bulunan araç kira sözleşmesinin tetkikinden, sözleşmenin binek araç, kamyon ve iş makinelerinin kiralanmasına ilişkin olduğu, kira müddetinin 1 Kasım 2010-31 Aralık 2011 tarihleri arasını kapsadığı, kira tutarının aylık KDV dahil 13.800,00 TL olduğu ve 2 (iki) nüsha olarak düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, bahse konu sözleşmenin kira sözleşmesi olarak değerlendirilmesi ve mukavele süresine göre bulunacak KDV hariç kira bedeli ve 2 (iki) nüsha üzerinden, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrası gereğince binde 1,65 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü
Sayı : B.07.1.GİB.4.34.18.01-002.01-612 03/06/2011
Konu : Damga Vergisi
İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, şirketinizin çeşitli özel ve kamu kurumlarına binek oto ve iş makineleri kiralaması faaliyeti ile iştigal ettiği, kiralama işlemlerinin yapılan sözleşmeye göre belirlendiği, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda kira mukavelenameleri binde 1,5 nispetinde damga vergisine tabi olmasına rağmen söz konunu mukavelenamelerde kamu kurumlarının binde 7,5 nispetinde damga vergisi tevkifatı yaptığı, ayrıca sözleşme gereği yapılan fatura ödemelerinden yine binde 7,5 nispetinde damga vergisi tevkifatı yapıldığı belirtilerek yapılan işlemin doğru olup olmadığı hakkında bilgi verilmesinin talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı, mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınacağı; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 nispetinde; A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,5 nispetinde; “IV-Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükmü yer almaktadır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; I/A-2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 1,65; IV/1-a fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Buna göre;
– Taşıt sahibi olan şirketinizin kira geliri elde etmek için taşıtlarını belli bir süre için kiraya vermesi ile ilgili olarak düzenleyeceği sözleşmelerin, kira sözleşmesi olarak 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasına göre binde 1,5 (1/1/2010’dan itibaren düzenlenenlerin binde 1,65) nispetinde,
– Şirketinizin ticari kazanç elde etmek amacıyla yolcu ve eşyanın bir yerden diğer bir yere ulaştırılması veya söz konusu taşıtla bir hizmeti ifa etmesine ilişkin olarak düzenleyeceği sözleşmelerin, mahiyeti itibarıyla taşıma sözleşmesi ya da hizmet sözleşmesi olarak aynı tablonun I/A-1 fıkrasına göre binde 7,5 (1/1/2010’dan itibaren düzenlenenlerin binde 8,25) nispetinde,
– Resmi daire olan belediyeler tarafından yapılacak hakediş ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların da ayrıca Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrasına göre binde 7,5 (1/1/2010’dan itibaren düzenlenenlerin binde 8,25) nispetinde, damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.

ARAÇ KİRALAMA