Salı, Temmuz 16, 2024
Benzer İş

Öğrenci taşıma işinde, benzer iş olarak yolcu taşıma işinin yazılması mevzuata aykırılık oluşturur mu?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/041

Gündem No : 22

Karar Tarihi : 05.09.2019

Karar No : 2019/UH.I-1067

BAŞVURU SAHİBİ:

S.S. 111 Nolu Biga Ova İşçi ve Öğrenci Srv. Mot. Taş. Koop.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/326529 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında İlkokul-Ortaokul Öğrencilerinin Yerleşim Yerlerinden Alınarak Taşıma Merkezi Okullara Taşınması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 20.08.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında İlkokul-Ortaokul Öğrencilerinin Yerleşim Yerlerinden Alınarak Taşıma Merkezi Okullara Taşınması” ihalesine ilişkin olarak S.S. 111 Nolu Biga Ova İşçi ve Öğrenci Srv. Mot. Taş. Koop.nin 25.07.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.08.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 15.08.2019 tarih ve 33576 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 15.08.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/870 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde belirtilen belgelerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Okul Servis Araçları Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 6’ncı maddesinin (e) ve (f) bentleri uyarınca ihaleye teklif veren isteklilerden istenmesi gerekirken sadece yükleniciden istenildiği,

2) İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesinde benzer iş olarak yolcu taşıma işinin de sayıldığı, Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayici Belirleme Koordinasyon Kurulu’nun 2 numaralı kararıyla esnaf ve sanatkarlar meslek kollarının sınıflandırıldığı, buna göre NACE meslek kodlarında minibüs işletmeciliği ile servis aracı işletmeciliğinin ayrı ayrı meslekler olarak belirlendiği, bu itibarla yolcu taşıma işinin grup taşımacılığı işi olmadığı dikkate alınarak benzer iş kapsamından çıkarılması ve benzer işin servis taşımacılığı işi olarak değiştirilmesi gerektiği,

3) İhalenin 4 kısma ayrıldığı, Belediye mücavir alanı içerisinde 5, söz konusu alan dışında 6 taşıma merkezi okulunun bulunduğu, bütün kısımlarda aynı tür taşıma araçları ile öğrencilerin daha güvenli bir şekilde taşınabilmesi için Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinin (c) bendi gereğince İlçe Trafik Komisyonu tarafından ilçe sınırları içerisinde karayollarında taşıma iznini gösterir ilçe trafik komisyonu kararının istenilmesi gerektiği,

4) Teknik Şartname’nin 14 ve 15’inci maddelerinde ilçe içinde ve dışında yapılacak faaliyetlere ve belirli etkinliklere ücretsiz olarak taşıma yapılacağının düzenlendiği, yüklenici tarafından belirli bir bedel üzerinde ihalenin alındığı, işin süresi içerisinde belirli bir sayı belirtilmediğinden, ücretsiz taşıma yapılacağı düzenlemesinin kaldırılması, yapılacak faaliyet ve etkinliklere kilometre başına 1,5 TL ödenmesi şeklinde değiştirilmesi gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,

2) (Değişik: 20/11/2008-5812/3 md.) İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

…d) Son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler,

e) Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

4) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,

5) İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

6) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,

7) İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,

8) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir.” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) İhale konusu işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın tüm ihalelerde; adayın veya isteklinin (Mülga ibare: 25/01/2017-29959 R.G./2. md.)teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu gösteren belgelerin,

b) Yaklaşık maliyeti, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı ile eşik değer arasında olan işlerin ihalelerinde; (a) bendinde sayılan belgelere ek olarak, adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgelerin,

c) Yaklaşık maliyeti, eşik değere eşit veya eşik değeri aşan işlerin ihalelerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelere ek olarak;

1) (Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./2. md.)

2) Adayın veya isteklinin ilgili mevzuatı uyarınca yayımlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgelerin,

3) Adayın veya isteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu ve hizmet işleri ile ilgili (Değişik ibare:13.06.2019-30800 R.G./1. md.; yürürlük:23.06.2019) cirosunu gösteren belgelerin,

idarelerce istenilmesi zorunludur.

ç) (Ek bent: 25/01/2017-29959 R.G./2. md.) Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelerinin istenildiği işlerin ihalelerinde, banka referans mektubu istenilmesi zorunlu değildir.

(2) (Değişik: 15/07/2012-28354 R.G. / 1 md.) Kanunun 48 inci maddesinde yer alan danışmanlık hizmet alımlarından, yaklaşık maliyeti, Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalanların ihalelerinde ise; (a) ve (b) bentlerinde sayılan belgelerin istenilmesi zorunludur.

(3) (Değişik 16/7/2011-27996 R.G./2. md.) Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya eşik değeri aşan muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanatlar gibi hizmetlere ilişkin ihalelerde, ekonomik ve mali yeterlik belgeleri; yaklaşık maliyetine bakılmaksızın sigortacılık hizmet alımı ihalelerinde ise adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren belgeler idare tarafından gerekli görülmesi halinde istenebilir.

(4) Yukarıda sayılan belgeler dışında, Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan diğer belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılmak üzere isteneceği, ihale konusu işin niteliğine uygun biçimde ve bu Yönetmelikte düzenlenen esaslar çerçevesinde idare tarafından belirlenir.

(5) İhalelerde hiçbir şekilde taahhütname istenemez. Ayrıca, yaklaşık maliyetine bakılmaksızın taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ve sigortacılık hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgeleri istenemez.

(6) Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde; istenecek belgeler, işin tamamı dikkate alınarak hesaplanan yaklaşık maliyete göre belirlenir.

(7) İlk defa gerçekleştirilecek yeni bir hizmet türünün ortaya çıkması durumunda, daha önce bu hizmeti yerine getirmiş yeterli sayıda istekli bulunamaması nedeniyle rekabet koşullarının oluşmayacağı anlaşılan hizmet alımı ihalelerinde, idareler iş deneyimi aramayabilir.

(8) (Ek fıkra: 27/04/2016–29696 R.G. / 1. md.) Hava ambulansı hizmeti ve yangın ile mücadele amaçlı hava aracı hizmeti alımına ilişkin olarak adaylardan ve isteklilerden ekonomik ve mali yeterlik belgeleri ile iş deneyimini gösteren belgeler istenmez. Bu Yönetmeliğin 38 inci maddesinin son fıkrasında düzenlenen ve bu Yönetmeliğin eki Tip İdari ve Tip Ön Yeterlik Şartnamelerinin İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri/Ön Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri/Yeterlik Başvurusu İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri başlıklı maddelerinde yer verilen sicil, izin, ruhsat gibi belgelerin iş ortaklarından herhangi biri tarafından sunulmasına ilişkin düzenleme sivil havacılık mevzuatı esas alınarak yapılır.” hükmü ile aynı Yönetmelik’in Sözleşmenin yürütülmesi aşamasındaki mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler” başlıklı 30’uncu maddesinde “(1) Ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemeler teknik şartnamede yer alır. Bu düzenlemelerde, işin niteliği ile bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleri esas alınır. Bu yükümlülüklere ilişkin olarak yüklenici tarafından hangi belgelerin idareye sunulması gerektiğinin teknik şartnamede açıkça düzenlenmesi zorunludur.

(2) Bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca idarelerce belirlenmesi zorunlu olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ve bu kapsamda istenecek belgelere teknik şartnamede yer verilemez.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde ihale konusu hizmetin adı “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında İlkokul-Ortaokul Öğrencilerinin Yerleşim Yerlerinden Alınarak Taşıma Merkezi Okullara Taşınması” olarak, miktarı ve türü “63 Araç İle Öğrenci Taşıma İşi” şeklinde belirtilmiş, aynı Şartname’nin 7’nci maddesinde “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…7.5.2. İHALEYİ KAZANAN FİRMADAN İSTENECEK BELGELER

1-Ruhsat, 2-Sürücü Belgesi, 3-Sabıka Kaydı, 4- Sağlık Raporu(Aile Hekimi) 5-Psikoteknik Belgesi, 6-Sürücü Mesleki Yeterlik Belgesi, 7- Ehliyet Sorgulama Belgesi, 8- Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi, 9-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi 10- Araç kiralık ise Noter tasdikli kiralama sözleşmesi…” düzenlemesine yer verilmiş olup, 17.07.2019 tarihinde yayımlanan İhale İlanı’nın 4.3.2’nci maddesi ile Teknik Şartname’nin “İstenen Belgeler” bölümü kapsamında benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde ihalelerde yeterlik kriteri olarak istenebilecek bilgi ve belgelere yer verilmiş, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinde söz konusu Kanun maddesi çerçevesinde hizmet alımı ihalelerinde istenilmesi zorunlu olan ve istenilmesi idarenin takdirinde olan belgeler sayılmıştır.

Yeterlik kriteri olarak istenilen belgeler, ihale aşamasında isteklinin ihale konusu işi yeri getirip getirmeyeceğini belirlemek amacıyla istenilmektedir. Buna karşın ihalede isteklinin yeterliği ile ilgili olmayan ancak ihale konusu işin yerine getirilmesine ilişkin belgeler ve diğer hususlar ise sözleşmenin yerine getirilmesinde bir yükümlülük olarak yükleniciden istenilebilmektedir. Nitekim, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 30’uncu maddesinde İdari Şartname’de yeterlik kriteri olmayan ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelerin teknik şartnamede düzenlenmesi gerektiği belirtilerek, ihale aşamasında istenilecek belgeler ile sözleşmenin uygulanması aşamasında istenilecek belgelerin işlevlerine ilişkin ölçütü ortaya koymuştur.

Belirtmek gerekir ki, ilgili mevzuatı uyarınca bir hizmetin yerine getirilmesi için gereken belgelerin (izin, ruhsat vb. ) neler olduğu hususu bu alanı düzenleyen idare tarafından belirlenmekte ise de, söz konusu belgelerin 4734 sayılı Kanun’a tabi ihalelerde yeterlik kriteri olarak belirlenmesi, 4734 sayılı Kanun’da, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde ve Kamu İhale Genel Tebliği’nde zorunlu tutulmamak kaydıyla, ilgili idarenin takdir ve sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu çerçevede, böyle bir belge idarece ihale aşamasında yeterlik kriteri olarak istenilebileceği gibi sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yüklenici tarafından sunulması da istenebilir.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin altıncı fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 30/05/2018 tarihli ve 7952379920E.10581842 sayılı yazı ekinde kabul edilen Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın “Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler” başlıklı 6’ncı maddeside “(1) Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır:

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve

elektronik posta adresi,

b) Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret

ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c) Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve

/veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış

tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

ç)Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel

kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

e) Tahdit ve/veya tahsis uygulanan illerde tahditli/tahsisli araç plaka belgeleri, diğer illerde ise Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi” hükmü yer almakta olup, söz konusu fıkranın (e) bendinin atıfta bulunduğu Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde yer verilen belgelerin ihalelerde yeterlik kriteri olarak istenilmesinin zorunlu olduğuna ilişkin bir hükme rastlanmamıştır.

Bu çerçevede İdari Şartname’nin 7.5.2’nci maddesinde yer alan düzenleme incelendiğinde, söz konusu maddede ihale üzerinde bırakılan firma tarafından “1-Ruhsat, 2-Sürücü Belgesi, 3-Sabıka Kaydı, 4- Sağlık Raporu(Aile Hekimi) 5-Psikoteknik Belgesi, 6-Sürücü Mesleki Yeterlik Belgesi, 7- Ehliyet Sorgulama Belgesi, 8- Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi, 9-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi 10- Araç kiralık ise Noter tasdikli kiralama sözleşmesi”nin sunulması gerektiğinin düzenlendiği görülmüştür. Söz konusu belgeler, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde istenilmesi zorunlu tutulan belgelerden olmadığı, sözleşmenin uygulanması aşamasına ilişkin olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu belgelerin yeterlik kriteri olarak ihalede bütün isteklilerden istenilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır. Öte yandan, söz konusu belgeler yükleniciden istenilen belgeler olup, Yönetmelik’in 30’uncu maddesi uyarınca, sözleşmenin yürütülmesi aşamasına ilişkin olduğundan, kural olarak sadece Teknik Şartname’de düzenlenmesi gerekse de, İdari Şartname’de de söz konusu düzenlemeye yer verilmiştir. Ancak İdari Şartname’deki düzenlemede söz konusu belgelerin yüklenici tarafından sunulması gerektiği açıkça belirtildiğinden, diğer bir ifadeyle sözleşmenin uygulanması aşamasında yükleniciden istenildiği hususunda herhangi bir tereddüdün bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu düzenlemeye İdari Şartname’de de yer verilmesinde esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde yeterlik kriteri olarak kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak iş deneyim belgesinin istenebileceği hükme bağlanmış, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde benzer iş ise “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri… ifade eder” şeklinde tanımlanmış, aynı Yönetmelik’in 48’inci maddesinin birinci fıkrasında “(1) İhale konusu iş veya benzer işlerle ilgili tek sözleşmeye dayalı olarak iş deneyimini gösteren belgeler değerlendirmeye alınır…” hükmüne, söz konusu Yönetmelik’in Ekinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 7.6’ncı maddesine bağlı 15 numaralı dipnotunda “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalede İdare, ihale konusu işte, hangi işlerin benzer iş olarak kabul edileceğini, benzer iş kapsamında birden fazla işe yer verecek ise bu işlerin ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi benzer iş olarak kabul edileceğini bu maddede açıkça belirtecektir. İhaleye konsorsiyumların katılabileceğinin öngörüldüğü durumlarda ise, işin uzmanlık gerektiren her bir kısmı için iş deneyimi olarak kabul edilecek benzer işi belirleyerek bentler halinde bu maddeye yazacaktır.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerin istenilmediği ihalede, “7.6. Bu madde boş bırakılmıştır.” yazılacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’da, bu Kanun’a tabi ihalelerde, katılımın ve rekabetin artırılması amacıyla benzer iş müessesesi getirilmiş, bu yolla salt aynı konuda daha önce tecrübesi olan firmalar haricinde benzer iş tecrübesi olan firmaların ihalelere katılımının sağlanması amaçlanmıştır. Benzer iş kavramı Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işler olarak tanımlanmıştır.

Bu çerçevede, hizmet alımı ihalelerinde, idare tarafından, benzer iş; ihale konusu işin büyüklüğü, niteliği, benzer usullerin kullanıldığı diğer işler, kullanılacak teçhizat, ekipman, personel ve organizasyon gerekleri gibi kriterler dikkate alınarak, İdari Şartname’nin ilgili maddesinde belirtilmesi gerekmektedir.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Öğrenci, Personel Servis İşi ve Yolcu Taşıma İşi…” düzenlemesi bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihalede yeterlik kriteri olarak teklif edilen bedelin en az % 25’i oranında iş deneyim belgesi sunulması istenilmiş ve benzer iş olarak “Öğrenci, Personel Servis İşi ve Yolcu Taşıma İşi” belirlenmiştir.

İhale konusu iş öğrenci taşıma işi olup, benzer iş de öğrenci, personel servis işi ve yolcu taşıma işi olarak belirlenmiştir. Başvuru sahibi tarafından, yolcu taşıma işinin benzer iş kapsamından çıkarılması gerektiği iddia edilmektedir.

İhale konusu işin öğrenci taşıma işi olduğu hususu ile benzer iş müessesinin amacı ve tanımı dikkate alındığında, yolcu taşıma işinin benzer iş olarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

Öte yandan, ilgili mevzuatında yolcu taşıma işi ile servis aracı işletmeciliği ayrı ayrı meslekler olarak belirlenmiş olsa da, ilgili mevzuattaki sınıflamanın ihale mevzuatı açısından bağlayıcılığı bulunmadığı, zira söz konusu mevzuatın amaç ve önceliklerinin, ihale mevzuatından farklı olabileceği, bu itibarla, ihalelerde, 4734 sayılı Kanun’da yer alan müesseselerin, bu Kanundaki amaç, ilke ve kurallar çerçevesinde yorumlanarak uygulanması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla benzer iş kapsamında yolcu taşıma işinin de sayılmasında mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “İl ve İlçe Trafik Komisyonunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinde “ İl ve ilçe trafik komisyonunun görev ve yetkileri şunlardır;

…c) Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek,

…(Değişik ikinci fıkra:RG-19/2/2014-28918) İl trafik komisyonları, belediye sınırları içinden geçen devlet ve il yolları ile ilgili hususlarda Karayolları Genel Müdürlüğünün görüşünü alır.” hükmü yer almaktadır.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin; “Amaç ve kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde “ (1) Bu Yönetmeliğin amacı; okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik gerçek ve tüzel kişilerce öğrenci taşıma faaliyetlerini, bu faaliyetlerde kullanılacak okul servis araçlarını, taşımacıları ve bu taşıma işlerinde çalışanları kapsar.” hükmü, “Dayanak” başlıklı 2’nci maddesinde “(1) Bu Yönetmelik, 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa, 1/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine ve 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.” hükmü, “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “ (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: İlgisine göre İçişleri Bakanlığını, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını, Milli Eğitim Bakanlığını ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,

b) Çocuk: 0-24 ay yaş grubu kreşe devam eden çocuklar, 25-66 ay yaş grubu gündüz bakımevine devam eden çocuklar ile çocuk kulübüne kayıtlı ilkokul ve ortaokul eğitimine devam eden çocukları,

c) Güzergâh: Okul servis araçlarının kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan, bu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre düzenlenen özel izin belgelerinde belirtilen yolları,

ğ) Özel izin belgesi: Karayolları Trafik Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ve bu Yönetmelik ile Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), il-ilçe trafik komisyonu kararlarına uygunluğu anlaşılan okul servis araçlarına büyükşehirlerde ilgili büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise ilgili belediyeler tarafından verilen ve okul servis aracının ilgili büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içinde izleyeceği güzergah ile işletenini, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını belirten belgeyi (EK-1),

h) Rehber personel: Bu Yönetmelikte verilen görevleri yapmak üzere yükseköğretim ve ortaöğretim kurumlarına öğrenci taşıyanlar hariç, okul servis araçlarında şoför dışında bulunacak görevliyi,

ı) Servis başlangıç bitiş noktası: Okul servis araçlarının taşıma faaliyeti kapsamında yolcuları bindirmek, indirmek gayesi ile önceden belirlenmiş yeri,

i) Servis denetim komisyonu: Valilik ve kaymakamlıklarca Milli Eğitim, Emniyet, Jandarma, Belediye ve uygun görülen diğer kurum temsilcilerinden oluşturulan komisyonu,

j) Şoför: Karayolunda ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiyi,

k) Taşıma: Bir ücret karşılığında okul öncesi ve zorunlu eğitim kapsamındaki öğrenciler ile çocukların karayolunda otobüs cinsi taşıtlarla evden okula/kreşe/gündüz bakımevine/çocuk kulübüne, buralardan eve taşınmasını,

l) Taşımacı: Öğrenciler ve çocukların bir ücret karşılığı taşımasını üstlenen gerçek veya tüzel kişileri,

m) Taşımacıyı tespit komisyonu: Her yıl ilgili okul müdürünün başkanlığında, okul aile birliği başkanı, öğretmenler kurulu toplantısında belirlenecek bir öğretmen (bir asıl, bir yedek üye), öğrencisi servisle taşınan veliler arasından okul idaresinin belirleyeceği iki velinin (iki asıl, iki yedek üye) ve varsa okul eğitim vakfı yönetim kurulunca belirlenecek bir temsilcinin katılımıyla oluşturulacak komisyonu,

n) Taşıma sınırı: Okul servis aracının trafik tescil belgesinde belirtilen oturma yeri sayısını,

o) Yolcu: Aracı kullanan şoför ile rehber personel dışında araçta bulunan öğrenci ve çocukları,

ifade eder.” hükmü, “Taşımacının şartları ve yükümlülükleri” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Taşımacılar (tüzel kişi olması halinde, anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları ve bu tüzel kişilikleri temsil ve ilzama yetkili kişiler) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a) Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

b) Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 nci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak,

c) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,

şartlarını haiz olması zorunludur.

(2) Taşımacılar;

a) Öğrenci ve çocukların oturarak, güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar valiliklerce belirlenecek okul açılış ve kapanış saatlerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen azami sürelere uymak suretiyle taşımakla,

b) Rehber personel bulundurmakla,

c) Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergâh için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden özel izin belgesi almakla,

ç) Hizmet akdine tabi olarak yanında çalışanların, sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerini yaptırmakla,

d) 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi çerçevesinde belirlenen fiyat tarifesine uymakla,

e) Taşınan öğrenci ve çocuğun;

1) Okulunun veya ikametgâhının değişmesi,

2) Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi,

3) Okuldan ayrılması veya öğrencilik hakkını kaybetmesi,

4) Özel izin belgesinin iptal edilmesi, hallerinden herhangi birine bağlı olarak servisle taşınmaktan vazgeçmesi,

durumunda varsa geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle,

f) Her eğitim-öğretim yılında çalıştıracakları rehber personel, asıl ve yedek şoför isimleri ile araçların plakalarını ve her türlü değişiklikleri aynı gün içinde okul yönetimine bildirmekle,

g) Okul servis araçlarındaki araç takip sistemi verilerini, istenmesi halinde okul yönetimi, kolluk birimleri ve velilerle paylaşmakla,

ğ) Gerçek kişi taşımacılar bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sertifikaya sahip olmakla,

yükümlüdürler.

(3) İkinci fıkrada belirtilen yükümlülüklere uymayan taşımacılar, taşımacıyı tespit komisyonunca verilecek sürede eksikliği gidermekle yükümlüdür. Verilen süre içerisinde eksikliği gidermeyen taşımacının özel izin belgesi mülki idare amirinin bildirimi üzerine ilgili belediyesince iptal edilir.

(4) Belediye sınırları dışına/dışından yapılan okul servis hizmetleri için; yapılacak taşımanın şehirlerarası veya şehiriçi olmasına bağlı olarak taşımacı ayrıca Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenmiş karayolu yolcu taşımacılığı yetki belgelerinden birine sahip olmalıdır.

(5) Taşımacılar bu maddede belirtilen şart ve yükümlüklerinin yanı sıra mevzuatta okul servislerine yönelik olarak belirlenmiş diğer şart ve yükümlülüklere uymak zorundadır.” hükmü, “Çeşitli hükümler” başlıklı 15’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yetki ve görevleri dışında kalan hususlarda tereddütleri gidermeye, usul ve esasları belirlemeye İçişleri Bakanlığı yetkilidir.

(2) Taşıt sürücüleri rehber personelin yapacağı dur ve geç işaretlerine uymak zorundadırlar. Uyarılara uymayan sürücülerin kullandığı taşıtların plakaları, işarete uyulmayan yer ve zaman tespit edilerek, EK-5’te yer alan “Rehber Personel Kural İhlali İhbar Tutanağı” tanzim edilerek okul yönetimine en geç üç iş günü içerisinde teslim edilir.

(3) Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinde düzenlenmeyen hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği çerçevesindeki taşıma faaliyetlerinde bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nin amaç ve kapsam başlıklı bir ve ikinci maddelerinde yer alan “Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Temel Kanunu ile tanınan eğitim hakkından yoksun kalması muhtemel ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okul/kurumlarına devam eden öğrenciler ile yaygın eğitim hizmetinden yararlanan özel eğitim kursiyerlerinin resmî okul/kurumlarda taşıma yoluyla eğitime erişimlerini sağlamak için gerekli usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, taşıma yoluyla eğitime erişim uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.” hükümleri dikkate alındığında, ihale konusu hizmet alımının anılan Yönetmelik kapsamında olduğu anlaşılmaktadır.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinde, İl ve İlçe Trafik Komisyonları’nın görev ve yetkileri kapsamında, belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirleme görevi de sayılmıştır.

Öte yandan, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde “Güzergâh” servis araçlarının kalkış noktası ile varış noktası arasında kalan yollar olarak tanımlanmış ve güzergâh kapsamında olan yollar için Özel İzin Belgesi’nin alınacağı belirtilmiştir. Aynı Yönetmelik’te Özel İzin Belgesi; okul servis araçlarına büyükşehirlerde ilgili büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise ilgili belediyeler tarafından, verilen ve okul servis aracının ilgili büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içinde izleyeceği güzergâh ile işletenini, şoförünü, rehber personelini, taşıtın plakasını, cinsini, taşıma sınırını belirten belge olarak tanımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik’in; 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında taşımacıların, taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir belediyesi/belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergâh için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden özel izin belgesi almakla yükümlü olduğu belirtilmekle birlikte, 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasında Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği’nde düzenlenmeyen hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanacağı belirtildikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği çerçevesindeki taşıma faaliyetlerinde bu Yönetmelik’in 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede, ihale konusu hizmet alımı Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında bir taşıma hizmeti olduğu, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde yer alan hükümler uyarınca kural olarak taşımanın belediye sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde taşımacının özel izin belgesi almakla yükümlü olduğu anlaşılmakla birlikte, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında bir taşıma hizmetleri kapsamındaki taşımalar için bu kurala istisna getirildiği, daha açık bir ifadeyle, ihale konusu taşıma hizmeti için özel izin belgesi alınmasına gerek bulunmadığı, bu itibarla söz konusu belgenin istenilmemesinde mevzuata aykırılık olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartname’nin 25.3’üncü maddesi ile bu maddeye bağlı 31 numaralı dipnotun (2)’nci fıkrasında aşağıdaki düzenlemeler bulunmaktadır:

“25.3 Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir30.

30 …(2) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri dışındaki tüm ihalelerde, gider kalemleri, ihale konusu işin özelliğine uygun olarak ilgili mevzuatına, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile Kurumun diğer düzenleyici işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla idare tarafından belirlenerek buraya yazılacaktır.”

Tip İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen maddesi uyarınca ihalelerde, gider kalemleri, idare tarafından ihale konusu işin özelliğine uygun olarak ilgili mevzuatına, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliği ile Kurumun diğer düzenleyici işlemlerine aykırı olmamak kaydıyla belirlenmesi ve İdari Şartname’nin 25’inci maddesine yazılması gerekmektedir.

İdari Şartname’nin; “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi, “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’inci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Her kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi, “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Her türlü sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Araç kamerası, araç takip sistemi ile araçta kullanılacak MEM, eba gibi amblem ve levhalar yüklenici tarafında karşılanacak olup teklif fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı bölümünde “1.Taşıma Yeri: Taşımalı eğitim uygulaması ile merkez/merkeze bağlı belde/köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki öğrencilerin taşıma merkezi okullara getirip ders bitiminde okuldan alarak öğrencilerin ikamet ettikleri yerleşim yerlerine taşınacaktır.

2.Taşıma Süresi: İlçemizdeki okullarının eğitim öğretim yılı boyunca (Eylül-Haziran) tarihleri arasında 5 iş günü taşınacaktır.

3.Taşıma Yapılacak Günler: Taşıma işlemi, okulların eğitim-öğretime açık olduğu günlerde ve öğrencilerin katılmak zorunda oldukları resmi kutlama, sosyal ve kültürel faaliyetler ile anma günlerinde yapılacaktır.

…14. Bayram, kutlama ve törenlerde taşıma: Öğrencilerin katılmak zorunda oldukları resmi kutlama, sosyal ve kültürel faaliyetler ile anma günlerinde ücretsiz olarak taşıma yapılacaktır. Tatil günlerine veya mesai saati dışındaki zaman dilimine denk gelmesi halinde okul yönetiminin planlamasına bağlı olarak taşıma yapılacaktır.

Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatil günlerinde ve ilan edilen tatil günlerinde ödeme yapılmaz.

15. Resmi yarışma ve gezilerde taşıma: İlçe Sınırları İçerisinde taşıma; İlçe sınırları içerisinde yapılan etkinlikler, sosyal faaliyetler ile resmi yarışmalara okulu temsilen gidecek öğretmen ve öğrencilerin taşınması ücretsiz olarak yapılacaktır. İlçe Sınırları Dışınma taşıma; İlçe dışında yapılacak herhangi bir sosyal veya sportif faaliyete araç talebi olması halinde km. başına 1,50 TL hesabıyla okulların araç ihtiyacı ihaleyi kazanan yükleniciler tarafından karşılanacaktır.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde “İşin süresi

9.1. İşe başlama tarihi 09.09.2019; işi bitirme tarihi 19.06.2020

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin 25’inci maddesi incelendiğinde her türlü sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile araç kamerası, araç takip sistemi ile araçta kullanılacak MEM, eba gibi amblem ve levhaların teklif fiyata dahil olduğu belirtilmiş, Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” bölümünün yukarıda yer verilen maddelerinde ise taşımanın, okulların eğitim-öğretime açık olduğu günlerde ve öğrencilerin katılmak zorunda oldukları resmi kutlama, sosyal ve kültürel faaliyetler ile anma günlerinde yapılacağı ifade edildikten sonra öğrencilerin katılmak zorunda oldukları resmi kutlama, sosyal ve kültürel faaliyetler ile anma günlerinde taşımanın ücretsiz olarak yapılacağı, söz konusu faaliyetlerin tatil günlerine veya mesai saati dışındaki zaman dilimine denk gelmesi halinde okul yönetiminin planlamasına bağlı olarak taşımanın yapılacağı, Cumartesi, Pazar ve diğer resmi tatil günlerinde ve ilan edilen tatil günlerinde yapılacak taşımalar için ödeme yapılmayacağı; ilçe sınırları içerisinde yapılacak etkinlikler, sosyal faaliyetler ile resmi yarışmalara okulu temsilen gidecek öğretmen ve öğrencilerin taşınmasının ücretsiz olarak yapılacağı, ilçe dışında yapılacak herhangi bir sosyal veya sportif faaliyetler için araç talebi olması halinde, bu araçlar için km. başına 1,50 TL ödeneceği düzenlenmiştir.

Teknik Şartname’de, ilçe merkezi dışında yapılacak faaliyetler için km başına 1,5 TL’lik bedel ödeneceği düzenlenmiş olup, sosyal ve kültürel faaliyet ile anma günlerinde yapılacak taşımaların ücretsiz olacağı belirtilmişse de, idarece verilen cevapta da belirtildiği üzere ücret ödenmeyeceği belirtilen taşımanın yılda birkaç kez yapılacağı, eğitim ve öğretim faaliyetleri içinde gerek resmi bayramlar ile gerek ulusal gerekse yerel anma törenlerinin belirli sayıda olduğu, bu tarz etkinlikler için de ilçe protokol kuralları gereği kutlama alanlarının belli olduğu, dolayısıyla yapılacak taşımanın gerek mesafesinin gerekse sayısının hesaplanabilir nitelikte olduğu, diğer taraftan sosyal ve kültürel faaliyetler için taşımanın idarece verilen cevapta belirtildiği üzere yılda birkaç kez yapılacağı, keza hayatın olağan akışı içinde eğitim dönemi içerisinde devamlı olarak sosyal veya kültürel faaliyet yapma olanağının da bulunmadığı dikkate alındığında, idarece bu taşımalar için ödeme yapılmayacağı belirtilse de, basiretli birer tacir olarak istekliler tarafından bütün bu hususlar dikkate alınarak, bu nitelikteki giderlerin teklif fiyatlarına yansıtılabileceği anlaşılmış olup, bu itibarla Teknik Şartname’de yer verilen düzenlemenin tekliflerin oluşturulmasına ve değerlendirilmesine engel olmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.