Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Benzer İş

İsteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin benzer işe uygun olmayan işleri de ihtiva ettiği durumda, belgeye konu iş kapsamında yer alan benzer işe uygun kısımların ayrıştırılması gerekir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2019/044

Gündem No : 36

Karar Tarihi : 26.09.2019

Karar No : 2019/UY.II-1209

BAŞVURU SAHİBİ:

Uyum Yapı İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/66771 İhale Kayıt Numaralı “280-01 Kk No Lu Malazgirt Şehir Geçişi Km:0+000-4+000 ve Malazgirt Çevre Yolu Km:0+000-7+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından 23.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “280-01 Kk No Lu Malazgirt Şehir Geçişi Km:0+000-4+000 ve Malazgirt Çevre Yolu Km:0+000-7+000 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Uyum Yapı İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 01.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.02.2019 tarih ve 8199 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. 08.08.2019 tarihli ve 2019/MK-252 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/228-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1)24.01.2019 tarihli ihale komisyonu kararında tekliflerinin, 03.004 poz no’lu Ekskavatör, 03.017 poz no’lu Kompresör (210 cfm.lik), 03.042/3 Titreşimli silindir (14-18 ton) ve 03.042/4 Titreşimli silindir (18-22 ton) analiz girdileri için 2017 yılı kamu kurum ve kuruluşlarınca yayınlanan birim fiyatların doğrudan kullanılmadan, söz konusu analiz girdileri için 0,000137 olan saatlik ücret katsayısından 0,000063 olan amortisman tutarının rayiçlerinin çarpımından elde edilen değerler ile açıklama yapıldığı ve bu haliyle analiz tutarlarının teklif birim fiyatların altında kalmasının sağlandığı gerekçesiyle reddedildiği, ancak yapılan hesaplamanın mevzuata uygun olduğu, söz konusu hesaplamanın benzer durumlara ilişkin daha önce alınan İdare Mahkemeleri ve Kurul kararlarına paralel olarak yapıldığı, analizlerdeki makinelerin kendi malı olduğu ve amortisman ömrünü tamamladıklarından 2017 yılı rayiç bedellerinin doğrudan kullanılmasının avantajlı koşul sağlamadığı, makine bedellerinin değil amortisman hesabı sonucunda çıkan birim fiyatların, analizlerde yer alan miktarlarla çarpılması sonucu bulunan tutarların dikkate alınması gerektiği,

2) İhale üzerinde bırakılan Kandaşoğlu Yapı A. Ş.nin kendi malı istenen makineleri tevsik edici belgeler ve teknik kriterlerine yönelik belgeleri teklif kapsamında sunmadığı,

3) Kandaşoğlu Yapı A. Ş.nin sunmuş olduğu bilanço bilgilerinin İdari Şartname’de yer alan kriterleri sağlamadığı,

4) Kandaşoğlu Yapı A. Ş.nin teklifi kapsamında tüzel kişiliğin tüm hissedarlarının son hisse durumunu, yönetimdeki tüm kişilerin ve son hisse durumuyla, nevi ve isim değişikliklerini gösterir Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulup sunulmadığının kontrol edilmesi gerektiği, T.C kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklıkları oranlarına ilişkin herhangi bir bilgi ve belgenin sunulmadığı,

5) Kandaşoğlu Yapı A. Ş.nin teklifi kapsamında sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de yer alan ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uymadığı, söz konusu belgenin güncel olmadığı ve asgari iş deneyim tutarını karşılamadığı, usulüne uygun düzenlenmediği ve iş deneyim belgesi sahibi şirketin bir yıldır kesintisiz ortak olmadığı,

6)Kandaşoğlu Yapı A. Ş.nin teklifi kapsamında sunmuş olduğu noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğuna dair bir şerhin bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Uyum Yapı İnşaat Taahhüt İnşaat Malzemeleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 21.02.2019 tarih ve 8199 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile yapılan başvuru üzerine alınan Kamu İhale Kurulu’nun 20.03.2019 tarih ve 2019/UY.II-397 sayılı kararında 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı iddialara yönelik olarak başvurusunun ehliyet yönünden uygun olmadığına karar verildiği, anılan Kurul kararının iptali istemiyle Uyum Yapı İnş. Taah. İnş. Malz. İth. İhr. San. ve Tic. A. Ş. tarafından açılan davada, Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından 29.05.2019 tarihli ve E:2019/753, K:2019/1400 sayılı karar ile “…Her ne kadar davalı idarece, davacının kendi teklif fiyatından daha yüksek tutarda teklif fiyatı sunan ve ihale üzerinde bırakılan Kandaşoğlu Yapı A.Ş.nin belgelerinin mevzuata aykırı olduğu ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde ileri sürdüğü 2, 3, 4, 5 ve 6. iddiaları, kendisinden yüksek tutarda teklif sunan isteklilerin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması durumunda dahi davacının bir hak ve menfaat elde edemeyeceği sonucuna varılarak ehliyet yönünden reddedilmiş ise de; olayda, ihale dokümanını satın alıp, ihaleye teklif veren davacının da 4734 sayılı Kanun’un aktarılan hükümleri uyarınca istekli statüsünde olduğu açık olduğundan, teklif vererek ihaleye katılma istek ve iradesini ortaya koymuş olan davacının ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia ederek ihalelere yönelik başvuru yollarını kullanma hakkının bulunduğu, nitekim ilgili iddialarına ilişkin itirazen şikayet başvurusu ehliyet yönünden reddedilmeyip esası hakkında bir karar verilmiş olsa idi söz konusu ihalenin iptal edilmesi ihtimalinin de bulunduğu göz önüne alındığında yeni yapılacak olan ihaleye davacının da katılma şansı bulunacağından davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması durumunun ihaleye yönelik başvuru yollarını kullanma hakkını engellemeyeceği, dava konusu ihalenin üzerinde kalma ihtimali olup olmadığına bakılmaksızın ihale sürecindeki işlemlere yönelik olarak şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği kabul edilerek davacının ilgili iddialarının esasının incelenmesi gerekirken, bu husus gözetilmeksizin dava konusu Kurul karanın davacının ilgili iddialara ilişkin başvurusunun, hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin bulunmadığı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır…” yönünde karar verilmesinin ardından Kamu İhale Kurulu’nun 08.08.2019 tarih ve 2019/MK-252 sayılı kararı ile başvuru sahibinin 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı iddialarının esasının incelenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

1) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler” başlıklı 41’inci maddesinde “(1) İşin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verilir. Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman için kendi malı olma şartının aranmaması esastır.

(2) Ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

(3) Adayın veya isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir. Tevsik işleminin aslına uygunluğu noter tarafından onaylanmış ruhsat örneklerinin sunularak yapılması halinde örnek çıkarma işleminin ilan veya davet tarihinden sonra yapılmış olması zorunludur…” hükmü,

İdari Şartname’nin İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı:280-01 Kk no’lu Malazgirt Şehir Geçişi Km:0+000-4+000 ve Malazgirt Çevre Yolu Km:0+000-7+000 arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı Yapım İşi

c) Miktarı (fiziki) ve türü: Birim Fiyat Teklif Cetvelinde nev’i ve miktarları belirtilen toplam 11 km’lik yoldaki Toprak işleri, sanat yapıları, köprü, ve üstyapı işlerinin yapımıdır. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:280-01 K.K. no’lu Malazgirt Şehir Geçişi Km:0+000-4+000 ve Malazgirt Çevre Yolu Km:0+000-7+000 arası…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “…A.3.2. Kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlanması

A.3.2.1. Kendi malı tesis, makine, ekipman, teçhizat puanlaması 3 tam puan üzerinden yapılacaktır.

A.3.2.2. Kendi malı puanlamasına esas tesis, makine, ekipman ve teçhizat aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sıra No Cinsi Kapasitesi Adet Puanı

1 Asfalt plenti 240 ton/saat kapasiteli 1 1

2 Konkasör Gurubu 140 ton/saat kapasiteli 1 1

3 Finişer Elektronik Duyargalı 1 1

A.3.2.3. Adayın kendi malı olan tesis, makine, ekipman ve teçhizat; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edilir.

A.3.2.4. Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, ekipman ve teçhizatın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile adayın kendi malı sayılır.

A.3.2.5. İş ortaklığında, tesis, makine, ekipman ve teçhizat ortakların biri veya birkaçı tarafından sağlanır…” düzenlemesi bulunmaktadır.

İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinden ihale konusu işin yapılabilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak kendi malı olma şartı aranabileceği, bu duruma ilişkin olarak kendi malı olarak belirlenen makine, ekipman veya teçhizatın sayısına ve niteliğine dokümanda yer verileceği, ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede, aday veya isteklinin kendi malı olması istenen ve teknik kriterlerine yönelik düzenleme yapılan, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunlu olduğu, isteklinin kendi malı olan tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanı; ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporu ile tevsik edeceği anlaşılmaktadır.

İhale dokümanından ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği, ihale konusu işte kullanılacak “Asfalt plenti”, “Konkasör Gurubu” ve “Finişer”in kendi malı olması durumuna göre her biri birer puan olmak üzere toplam 3 puan üzerinden puanlama yapılacağı anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Kandaşoğlu Yapı A. Ş. tarafından kendi malı makine, teçhizat ve ekipmanlara ilişkin olarak meslek mensubu tarafından hazırlanmış Tesis Makine Teçhizat Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu, makinesi satış sözleşmeleri, faturalar ile iş makinası tescil belgelerinin sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu isteklinin kendi malı makinelere ilişkin belgelendirmeyi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 41’inci maddesinde ve İdari Şartnamede belirtilen şartlara uygun olarak yaptığı, Tesis Makine Teçhizat Tespitine Ait Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Raporu üzerinden makinelere ilişkin teknik verilere ulaşıldığı ve anılan özelliklerin dokümanda istenen kriterlere uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” başlıklı 35’inci maddesinde “(1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin istenildiği ihalelerde ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin,

b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin,

her ikisinin de idarece istenilmesi zorunludur.

(2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında;

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi, sunar.

(3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleriise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

(4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

(5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır…” hükmü,

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “…7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl

sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y) sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve İdari Şartname düzenlemelerinden ihalede istenilen ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgelere yönelik olarak, bilanço veya eşdeğer belgelerde belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın en az 0,75, aktif varlıklarının ne kadarının öz kaynak olduğunu gösteren öz kaynak oranının en az 0,15, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının ise 0,50’den küçük olması gerektiği anlaşılmaktadır.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Kandaşoğlu Yapı A. Ş.nin ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin olarak meslek mensubu tarafından düzenlenmiş bilanço bilgileri tablosunu sunduğu, sunulan bilanço bilgileri tablosunda cari oranın 1.5647, öz kaynak oranının 0,3801 ve kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,00 olduğu, söz konusu isteklinin bilanço bilgilerine ilişkin olarak ihale dokümanında belirtilen oranların sağlandığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin bilanço bilgilerinin istenilen şartları sağlamadığına yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1 İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri…” düzenlemesi bulunmaktadır.

Mevzuat hükümleri ve İdari Şartname düzenlemelerinden ihaleye katılabilmeleri için isteklilerin teklif dosyası kapsamında gerçek kişi olması durumunda noter tasdikli imza beyannamesinin, tüzel kişi olması durumunda ise ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulmasının zorunlu olduğu, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları; “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler olduğu anlaşılmaktadır.

Bu kapsamda ihale üzerinde bırakılan Kandaşoğlu Yapı A. Ş.nin 24.08.2017 tarihli ve 9396 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi’nin 166 numaralı sayfasını ve 14.09.2017 tarihli ve 9408 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi’nin 131 ve 132 numaralı sayfalarını sunduğu, söz konusu 24.08.2017 tarihli ve 9396 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesi’nin 166 numaralı sayfasında toplam 300.000 payın, şirket ortaklarından 153.000 paya karşılık Çetin İnce ve 147.000 paya karşılık Talip Kandaşoğlu arasında ayrıldığı ve bu kişilere ait T.C. kimlik numaralarının teklif dosyasında yer aldığı,

Söz konusu isteklinin bir anonim şirket olması sebebiyle, şirketin son durumuna ilişkin sunulan bilgilerin teyidi amacıyla pay defterlerine ihtiyaç duyulmuş ve Kurum tarafından SMMM Kenan Çelik’ten 03.09.2019 tarihli ve E.2019/16072 sayılı yazı ile başvuruya konu tarihi itibariyle tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin gönderilmesi talep edilmiştir. 12.09.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazı ile şirket ortaklarının ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın, Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Raporu’nun, Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Karlarının Sermayeye İlavesinin Tespiti Raporu’nun SMMM onaylı örnekleri Kuruma gönderilmiştir. Anılan belgelerin incelenmesi neticesinde, 21.07.2017 tarihinde Çetin İnce’nin söz konusu şirketin %51 hissesine, Talip Kandaşoğlu’nun da %49 hissesine sahip olduğu ve ihale tarihi itibarıyla ortaklık durumunun teklif dosyasında sunulan belgeler ile uyumlu olduğu görülmüştür.

Sonuç olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından şirket ortaklarının son durumunu gösterir belgelerin teklif dosyası kapsamında sunulduğu, T.C. kimlik numaralarının teklif dosyasında yer aldığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde benzer iş “İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işler” olarak tanımlanmıştır.

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

(9) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) İş deneyim belgelerine, fiilen gerçekleştirilen, denetlenen veya yönetilen işlerin tutarı olarak, devam eden işlerde ara hakediş raporlarındaki, geçici kabulü yapılmış işlerde ise hakediş raporları ve varsa kesin hakediş raporundaki iş veya görevle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

(2) Bu tutar;

c) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde ise; varsa fiyat farkları hariç, yasal keşif artışları dahil, sözleşme fiyatları ile işin döviz cinsinden tutarı üzerinden,

ç) Kontrol şefi ve şantiye şefi hariç denetleme görevlerinde bulunanların iş deneyimi, denetledikleri işlerin lisans eğitimini aldıkları kendi mesleki alanları ile ilgili tutarları üzerinden, işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla denetleme görevlisi bulunması halinde ise; görevlilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden,

d) Kontrol şefi ve şantiye şefi ile işin tümünden sorumlu olarak görevlendirilen kontrol mühendisinin iş deneyimi, aldıkları lisans eğitimlerine bakılmaksızın denetledikleri işin tamamı üzerinden,

e) Yönetme görevlerinde bulunanların iş deneyimi yönettikleri tutarlar üzerinden, ancak işin tamamında veya bir kısmında aynı sıfat ve görev unvanı ile eşzamanlı görev yapan birden fazla yönetici olması halinde belge tutarı, yöneticilerin sayısına bölünerek bulunan tutarlar üzerinden,

f) İlk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranındaki işin bir kısmında denetleme, diğer kısmında yönetme görevinde bulunanların iş deneyimi, (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen esaslar dahilinde, denetledikleri ve yönettikleri iş tutarlarının toplamı üzerinden belirlenir…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “(1) Aday ve isteklilerin ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili iş deneyimlerinin değerlendirilmesinde; tek sözleşmeye dayalı olarak alınmış iş deneyim belgeleri dikkate alınır. Birden fazla iş deneyimi toplanarak değerlendirilemez.

(2) İş deneyimini gösteren belgelerde yer alan ancak, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz.

(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,

c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,

1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

2) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında,

dikkate alınır…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

c) (a) ve (b) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

(2) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde birinci fıkranın (b) bendine göre, bu kapsama girmeyen işlerde ise, birinci fıkranın (c) bendine göre güncellenir.” hükümleri yer almaktadır.

İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin 2.5’inci maddesinde “(Ek-1)’de yer alan listedeki işlerin bünyesinde olan ancak, yapının bir parçası olarak tek başına ihale edilecek olan işler için benzer iş belirlemesi yapılırken, ihale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi ihale konusu işi de içeren iş deneyim belgelerinin de sunulabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir. İhale konusu işe ilişkin iş deneyim belgesi yerine ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi sunulduğu ve ihale konusu iş tutarının iş deneyim belgesi üzerinden tespit edilemediği hallerde, ihale konusu iş tutarının tespit edilebileceği bilgi ve belgelerin de başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Örneğin; bir binanın sadece sıhhi tesisat yapımına ilişkin bir ihaleye CI grubuna ait iş deneyim belgesi sunan aday veya istekliler katılabileceği gibi kapsamında sıhhi tesisat işleri olan BIII grubu bir binaya ilişkin iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli de katılabilecektir. Benzer şekilde bir tünel yapım işi ihalesine AII grubu iş deneyim belgesi sahibi aday veya istekli katılabileceği gibi örneğin kapsamında tünel yapım işi olan AVIII grubu iş deneyim belgesi ile de aynı ihaleye katılmak mümkündür.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in 2.8’inci maddesinde “Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır. Örneğin; bir rekreasyon alanı yapım işinde, iş kapsamında BIII grubuna giren bir bina inşasının da gerçekleştirilmesi durumunda; iş deneyim belgesi sahibi, BIII grubu işleri ayrıştırılmak suretiyle BIII grubu iş deneyimi istenen bir ihaleye katılabilecektir.” açıklaması yer almakta, Tebliğ’in ekinde yer alan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin (A) Altyapı işler kısmında “V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)

1.Otoyollar

2.Devlet, il ve köy yolları

3.Cadde ve sokak yapım işleri” şeklinde sıralanmaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.

7.5.5. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.6. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A/V Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.6.1. Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat mühendisliği, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hüküm ve açıklamaları ile ihale dokümanı düzenlemelerinden, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan “A/V” grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceği, istekliler tarafından teklif edilen bedelin % 80’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarlarının iş deneyiminde değerlendirmeye alınmayacağı anlaşılmaktadır.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Kandaşoğlu Yapı A. Ş. tarafından 13.03.2018 tarihinde düzenlenen ortaklık durum belgesinin ve %51 hissesine sahip ortağı Çetin İnce’ye ait iş denetleme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işin adının “Sinop-Boyabat (Tünelli Geçiş) yolu inşaatı”, sözleşme tarihinin 11.11.1998, geçici kabul tarihinin 30.11.2010 ve ilgilinin hissesine düşen belge tutarının 60.009.248,038 USD olduğu görülmüştür.

Kandaşoğlu Yapı A. Ş.nin doküman düzenlemelerine göre ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak 31.706.400,00 TL (39.633.000,00×0,80) tutarında iş deneyim belgesi sunması gerekmektedir.

Anılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmayan işleri de ihtiva ettiği görülmektedir. Bu itibarla belgeye konu iş kapsamında yer alan benzer iş ve ihale konusu işe uygun kısımların ayrıştırılarak iş deneyim tutarının hesaplanması gerekmektedir.

Ancak daha önce Kuruma yapılan bir itirazen şikayet başvurusu incelemesi sonucu alınan Kurul kararında aynı belgeye konu işlere ilişkin ayrıştırma yapılmış olup, söz konusu belgelerden ihale konusu işe ve benzer işe uygun olan Toprak İşlerinin, Sanat Yapılarının, Üstyapı İşlerinin ve Köprü İşlerinin toplam bedelinin 47.734.435,70 USD olarak tespit edildiği görülmüştür.

Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesine göre, belge tutarının sözleşme tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmesi durumunda bulunan tutarın (13.999.555.302.096,00 TL) olduğu, söz konusu belge tutarının güncellenmesi durumunda güncel belge tutarının (411.968.406.404.241,35 TL) olduğu ve bu tutardan 6 sıfır atıldığında ve iş denetleme belgeleri tutarlarının beşte birinin alınması sebebiyle iş deneyiminde esas alınması gereken tutarın (82.393.681,28 TL) olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesine konu işlerin ihale dokümanı kapsamında belirlenen benzer iş grubuna ve ihale konusu işe uygun olduğu, ihalede istenilen iş deneyim belgesi tutarını sağladığı ve iş deneyim belgesi sahibi Çetin İnce’nin şirketin belgenin düzenleme tarihinden önceki bir yıl boyunca şirketin ortağı olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.

(2) Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “7.7.1. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. İhaleye katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin sunulan belgelerin, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilmesi ve teyidinin yapılabilmesi durumunda, bu belgeler için belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler…” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerine göre idarelerin, ihale kapsamında sunulan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isteyecekleri, isteklilerin istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilecekleri, noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşımasının zorunlu olduğu, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanların geçerli kabul edilmeyeceği anlaşılmaktadır.

Söz konusu isteklinin noter onaylı belge kapsamında imza sirkülerini sunduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Kandaşoğlu Yapı A. Ş.nin sunmuş olduğu belgelerin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 31’inci maddesine göre düzenlenmiş olduğu, söz konusu belgenin idarece şerh olarak düşülen “aslı gibidir” ibaresini taşıdığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin söz konusu istekliye yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.