Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Benzer İş

Kamu ihale mevzuatında, benzer iş tanımının yapılmasındaki amaç nedir?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2016/011

Gündem No : 57

Karar Tarihi : 10.02.2016

Karar No : 2016/UH.II-487

Şikayetçi :

Ünisaş Gıda Ve Tüketim Maddeleri Medikal Ve Hizmet İşleri Ticaret Limited Şirketi

İhaleyi Yapan Daire:

Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Yükseköğretim Kurumları Afyon Kocatepe Üniversitesi

Başvuru Tarih ve Sayısı:

24.12.2015 / 99466

Başvuruya Konu İhale:

2015/142674 İhale Kayıt Numaralı “Öğrenci Ve Personelin Malzemeli,Üniversitemize Bağlı Mutfaklarda (Pişirilmesi-Taşınması-Servisi-Servis Sonrası Temizlik Hizmetleri Dahil) Öğle Yemeği” İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Karar:

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Dr. Mehmet AKSOY

BAŞVURU SAHİBİ:

Ünisaş Gıda ve Tüketim Maddeleri Medikal ve Hizmet İşleri Ticaret Limited Şirketi,

Hüseyin Okan Merzeci Mah. 97020 Sok. No: 7 Toroslar/MERSİN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu AFYONKARAHİSAR

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2015/142674 İhale Kayıt Numaralı “Öğrenci ve Personelin Malzemeli, Üniversitemize Bağlı Mutfaklarda (Pişirilmesi-Taşınması-Servisi-Servis Sonrası Temizlik Hizmetleri Dahil) Öğle Yemeği” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 25.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Öğrenci ve Personelin Malzemeli, Üniversitemize Bağlı Mutfaklarda (Pişirilmesi-Taşınması-Servisi-Servis Sonrası Temizlik Hizmetleri Dahil) Öğle Yemeği” ihalesine ilişkin olarak Ünisaş Gıda ve Tüketim Maddeleri Medikal ve Hizmet İşleri Ticaret Limited Şirketinin 14.12.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.12.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.12.2015 tarih ve 99466 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.12.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2015/3462 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin pilot ortağı Özlemin Yemek Sanayi, Murat Bilgici tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgelerin idarece yeterli inceleme ve sorgulama yapılmadan kabul edildiği, iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı, ayrıca Özlemin Yemek Sanayi, Murat Bilgicinin özel sektöre ait iş bitirme belgesinde Asya İnş. Tur. Taah. Mad. San. ve Tic. A.Ş ile düzenlenen Akrones Termal Otel şantiyesinde çalışanlara yemek verilmesine ilişkin sözleşme ve fatura suretlerine yer verildiği, bu faturaların hatır faturası olduğu, gerçeği yansıtmadığı, vergi dairelerince çapraz denetime tabi tutulması ve adı geçenler hakkında gerekli kanuni işlemlerin yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri” şeklinde ifade edilmiştir.

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, (serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz…

…(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir…” hükmü,

Söz konusu Yönetmelik’in “İhale komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50’nci maddesinde “İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.

İhale komisyonunun, iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedilikle karşılanır.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. a) Adı: Öğrenci ve Personelin Malzemeli, Üniversitemize Bağlı Mutfaklarda (Pişirilmesi-Taşınması-Servisi-Servis Sonrası Temizlik Hizmetleri Dahil) Öğle Yemeği

b) Miktarı ve türü:

Öğrenci ve Personelin Malzemeli, Üniversitemize Bağlı Mutfaklarda(Pişirilmesi-Taşınması-Servisi, Servis Sonrası Temizlik Hizmetleri Dahil) 600.000 Adet (Öğün-4 Çeşit) Öğle Yemeği Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, Ali Çetinkaya Kampüsü, Ahmet Karahisarı Kampüsü, Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO, Bolvadin MYO, Çay MYO, Dinar MYO, İscehisar MYO, Sandıklı MYO, Sinanpaşa MYO, Sultandağı MYO, Başmakçı MYO, Bayat MYO, Şuhut MYO…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir…

…7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Bu İhalede benzer iş olarak kamu veya özel sektörde malzemeli yada malzemesiz yemek üretimi hizmeti ve dağıtımı benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan Özlemin Yemek Sanayi Murat Bilgici-Simav Yemek Sanayi İbrahim Aydar Ortak Girişiminin teklif bedelinin 2.514.000,00 TL olduğu, sözkonusu teklif bedeli ve İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi dikkate alındığında anılan ortak girişimin pilot ortağı olan Özlemin Yemek Sanayi Murat Bilgicinin asgari 879.900,00 TL, özel ortağı 377.100,00 TL tutarında ihale konusu iş veya benzer işlere ait iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının özel ortağı İbrahim Aydar-Simav Yemek Sanayi tarafından, Kütahya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce 21.01.2013 tarih ve 208 sayıyla düzenlenmiş iş bitirme belgesi sunduğu, sunulan iş bitirme belgesi tutarının 1.205.145,55 TL, işin adının “Bağlı Kuruluş Mutfaklarında, Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri” olduğu, iş deneyim belgesi tutarı güncellemeye tabi tutulmasa dahi İdari Şartname’nin 7.5.1’nci maddesindeki istenilen orandaki tutarı sağladığı, iş deneyimine konu işin benzer iş tanımına uygun olduğu anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan ortak girişimin pilot ortağı olan Özlemin Yemek Sanayi, Murat Bilgicinin iş deneyimini tevsiken, özel sektöre karşı yüklendiği bir işe ilişkin 01.02.2013 tarihinde imzalanmış sözleşme, faturalar ve Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunulduğu görülmüştür.

Anılan Sözleşme’nin “Sözleşmenin konusu” başlıklı 2’nci maddesinde “Afyonkarahisar ili merkez sınırları içinde işveren tarafından yapılmakta olan Akrones Termal Otel Şantiyesi’nde işverenin talebi doğrultusunda çalışanlara taşeronun yemekhanesin de hazırlanan yemeklerin işverenin şantiyesinde servisi ve servis sonrası temizliğinin (yemekhane masa ve bulaşık vs) yapılması işidir.” düzenlemesine,

“İşin Birim Fiyatlarının Tarifi” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.2 Birim fiyatların kapsamı: Sözleşme konusu iş ile ilgili olarak yemek, servis ve temizliğin bedeli, her türlü nakliyesi ve her türlü nakliye giderleri, şantiyede hizmet verilmesi ve işverene teslimatı için oluşan giderler; yemekhanenin temizliği de dahil her türlü gider, zayiat . her türlü sarf malzemesi, vergiler, damga vergisi, stopaj, cezalar, harçlar, taşeronun karı. Taşeron ve ekibinin her türlü genel giderleri, işçilik ücretleri, vergi damga vergisi, sigorta, iaşe, konaklama, barınma, taşınma bedelleri birim fiyata dahildir.” düzenlemesine,

“Birim Fiyatlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “20.02.2013-30.04.2013 Tarihleri Arası Birim Fiyatlar

5 Çeşit öğlen yemeği 4,00 TL

5 Çeşit Akşam yemeği 4,00 TL

5 Çeşit Kahvaltı 2,50 TL

Kahvaltı Kumanya 2,50 TL

Akşam Kumanya 3,00 TL

01.05.2013-31.03.2014 TARİHLERİ ARASI BİRİM FİYATLAR

5 Çeşit öğlen yemeği 4,60 TL

5 Çeşit Akşam yemeği 4,60 TL

5 Çeşit Kahvaltı 2,00 TL

Kahvaltı Kumanya 2,00 TL

Akşam Kumanya 3,00 TL

01.04.2014-20.11.2015 TARİHLERİ ARASI BİRİM FİYATLAR

5 Çeşit öğlen yemeği 5,40 TL

5 Çeşit Akşam yemeği 5,40 TL

5 Çeşit Kahvaltı 2,20 TL

Kahvaltı Kumanya 2,20 TL

Akşam Kumanya 3,50 TL …” düzenlemesine,

“İŞİN SÜRESİ” başlıklı 5’nci maddesinde “İşin süresi işe başlama tarihi 20.01.2013 işi bitirme tarihi 20.11.2015 Tarihi gün bitimine kadardır. Karşılıklı olarak mutabık kalınması halinde uzatılabilecektir İşveren istediği zaman sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir, taşeron bu fesihten doğan zarar ve ziyanları işverene yansıtamaz ve fesihe itiraz edemez…” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin pilot ortağı olan Özlemin Yemek Sanayi Murat Bilgici’nin iş deneyimini tevsik etmek için sunduğu belgelerin İdari Şartnamenin 7.6’ncı maddesinde yapılan benzer iş tanımına uygun olup olmadığı yönünden incelediğinde,

Söz konusu Sözleşme’nin 2’nci maddesinden, sözleşme kapsamında Özlemin Yemek Sanayi, Murat Bilgicinin mutfağında üretilen yemeğin işverenin şantiyesine taşınacağı ve taşınan bu yemeğin şantiyede çalışan personele servisi ile servis sonrası hizmetinin yapılacağı anlaşılmış olup, anılan Sözleşme’nin 3’üncü maddesinden de anılan firmaya ödenecek birim fiyata sözleşme konusu iş ile ilgili olarak anılan firmanın mutfağında üretilen yemeğin, yemeğin servisi ile servis sonrası hizmetinin bedelinin ve yemeğin şantiyeye getirilmesi için gerekli her türlü nakliye giderlerinin, şantiyede hizmet verilmesi için gerekli her türlü sarf malzemesi ve işçilik ücretlerinin dahil olduğu,

Bu itibarla, ihale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin pilot ortağı olan Özlemin Yemek Sanayi Murat Bilgici’nin iş deneyimini tevsiki için sunduğu sözleşme kapsamında işte, hem yemek üretimini yaptığı ve hem de üretimini yaptığı yemeğin dağıtımını da gerçekleştirdiği, sonuç olarak anılan ortağın teklifinin ekinde sunduğu sözleşme kapsamında yaptığı işin benzer iş tanımına uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’a göre ihalesi yapılacak olan işlerin ihale dokümanında benzer iş tanımının yapılmasının asıl amacının, sözkonusu ihalelere sadece ihale konusu işi yapan isteklilerin değil, bu işlerin dışında ihale konusu işe benzer işleri yapan isteklilerinde ihalelere katılımının sağlanması, bu yolla da ihalelerde rekabetinin artırılması olduğu izahtan varestedir.

Durum böyle iken, başvuru sahibi isteklinin şikâyete konu ihalenin Teknik Şartnamesinde yer alan bazı maddelere atıfta bulunarak, ihaleye teklif veren isteklilerin iş deneyiminin tevsiki için sunduğu işlerin birebir sözkonusu Teknik Şartname maddeleriyle örtüşmesinin gerektiği iddiasının incelenmesinin, yukarıda açıklandığı ihale dokümanında benzer iş tanımına yapılmasının amacına aykırılık teşkil edeceği, kaldı ki sözkonusu iddiasının yerinde bulunmasının başvuru sahibi isteklinin hali hazırda ihaleye yapan idarenin öğle yemeği işini yürüttüğü dikkate alındığında, sadece kendisinin ihalede yeterli kabul edilmesi sonucunu doğuracağı, bu durumunda 4734 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil edeceği sonucuna ulaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin pilot ortağı olan Özlemin Yemek Sanayi, Murat Bilgicinin iş deneyimini tevsik etmek için sunduğu belgeler Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci madde kapsamında incelendiğinde, ihale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin pilot ortağının teklifinin ekinde sunduğu 01.02.2013 tarihinde imzalanmış Sözleşme’nin 4’üncü maddesinde öğle, akşam yemeği, kahvaltı ve kumanya fiyatlarının dönemler itibariyle belirlendiği, anılan Sözleşme’nin 5’nci maddesinde işin süresinin 20.01.2013-20.11.2015 tarihleri arasında olduğu ve sözleşmede toplam sözleşme tutarının yer almadığı, bu itibarla sözleşme bedelinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre hesaplanması gerektiği,

Özlemin Yemek Sanayi Murat Bilgici’nin iş deneyimini tevsik etmek için Sözleşme’nin süresiyle uyumlu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanan 36 adet fatura sunduğu, söz konusu faturaların toplamının 968.668,00 TL olduğu,

Sözleşme konusu işte yemek üretiminin Özlemin Yemek Sanayi Murat Bilgici’nin yemek üretim tesisinde yapıldığı, ayrıca sözleşmede yapılacak işe mahsus olarak çalıştırılan personele ilişkin genel tanım ve kuralların belirlendiği, bu itibarla sözleşmede sunulacak hizmet için çalıştırılacak personelin organizasyon yapısının yemek hizmeti verecek anılan firmaya bırakıldığı hususları bir arada değerlendirildiğinde, söz konusu firma tarafından teklifinin ekinde iş deneyimini tevsiki için personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş belgelerin sunması gerekmediği, ancak söz konusu firma tarafından teklifinin ekinde şikâyete konu sözleşmenin sürelerini de kapsayacak şekilde kendi yemek üretim tesisine personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenmiş belgelerin sunulduğu anlaşılmıştır.

Diğer yandan, idare tarafından sözleşmenin ekinde yer alan faturalarda yapılan inceleme sonucunda 30.04.2014-31.03.2015 tarihleri yemek bedelinin 5,40TL’den 5,00 TL ye düşürüldüğü, aynı şekilde kumanya bedelinde indirime gidildiği, ayrıca 01.02.2013 tarihinde imzalanmış sözleşme kapsamında yer almamakla birlikte 2014 ve 2015 yıllarının ramazana tekabül eden aylarında 2014 yılında 6,50 TL ve 2015 yılında 7,40 TL den sahur ve iftar yemeği verildiği tespit edildiği anlaşılmış, söz konusu durum ile ilgili olarak Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 50’nci maddesine uygun olarak sözleşmenin taraflarına açıklama istenildiği görülmüştür.

Sözleşmenin tarafları olan Özlemin Yemek Sanayi Murat Bilgici ve Asya İnşaat Taahhüt Madencilik San. ve Tic. A.Ş. tarafından gönderilen yazı ve eklerinden sözkonusu firmalar arasında 01.04.2014 yılında ek sözleşme imzalandığı, yapılan bu sözleşmeyle 01.02.2013 yılında imzalanan sözleşmede belirtilen yemek çeşidinin azaltılarak yemek bedellerinin düşürüldüğü, ayrıca anlaşmaya 2014 ve 2015 yılları için iftar yemeğinin eklendiği belirtilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır.

İdare tarafından, gerek sözleşme gerekse ek sözleşme kapsamında birim fiyat olarak yer alan yemek, iftar yemeği ve kumanya bedellerini faturadaki tutarları dikkate alarak toplam sözleşme tutarı hesaplanmasının yukarıda yer alan Yönetmelik hükmüne uygun olduğu,

Özlemin Yemek Sanayi, Murat Bilgicinin sunduğu faturaların toplamının 968.668,00 TL olduğu ve ihale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin pilot ortağının asgari 879.900,00 TL tutarında İdari Şartnamede istenilen iş deneyim tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

Ayrıca Özlemin Yemek Sanayi Murat Bilgici’nin iş deneyimini tevsik etmek için sözleşmenin süresiyle uyumlu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylanan 36 adet fatura sunduğu, bu itibarla başvuru sahibinin faturaların hatır faturası olduğu, gerçeği yansıtmadığı, vergi dairelerince çapraz denetime tabi tutulması gerektiği iddiaları yerinde görülmemiştir.

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan Ortak Girişimin pilot ortağı olan Özlemin Yemek Sanayi Murat Bilgicinin iş deneyimini tevsiki için sunduğu belgelerin şikâyete konu ihalenin İdari Şartnamenin 7.5.1. ve 7.6’ncı maddelerinde istenilen şartları sağladığı ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 47’nci maddesine uygun olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.