Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Benzer İş

Araç kiralama işinde, iş deneyim olarak özel sektöre yapılan iş karşılığı sözleşme ve fatura ile birlikte personel çalıştırıldığını gösteren SGK tarafından düzenlenmiş belgelerin de sunulması gerekir mi?

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No : 2017/034

Gündem No : 52

Karar Tarihi : 06.07.2017

Karar No : 2017/UH.II-1842

Şikayetçi :

Ferdi-Tur Akaryakıttaş. Tem. İnş. Otomtic. ve San. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Mersin Kamu Hastane Birliği

Başvuru Tarih ve Sayısı:

08.06.2017 / 32795

Başvuruya Konu İhale:

2017/167785 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alımı (12 Aylık)” İhalesi

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:

Başkan: Hamdi GÜLEÇ

Üyeler: II. Başkan Şinasi CANDAN, Osman DURU, Erol ÖZ, Köksal SARINCA, Hasan KOCAGÖZ, Mehmet ATASEVER, Oğuzhan YILDIZ

BAŞVURU SAHİBİ:

Ferdi-Tur Akaryakıt Taş. Tem. İnş. Oto Tic. ve San. Ltd. Şti.,

Yeni Hal Mah. 6012 Sok. No: 6 Akdeniz/MERSİN

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği,

Nusratiye Mahallesi Kuva-İ Milliye Caddesi 132 33050 Akdeniz/MERSİN

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2017/167785 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralama Hizmet Alımı (12 Aylık)” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 08.05.2017 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralama Hizmet Alımı (12 Aylık)” ihalesine ilişkin Ferdi-Tur Akaryakıt Taş. Tem. İnş. Oto Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 22.05.2017 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.05.2017 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 08.06.2017 tarih ve 32795 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.06.2017 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2017/1443 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesi ve Teknik Şartname’de yer alan “4925 sayılı Karayolları Taşımacılığı Kanunu’na ve aynı Kanun çerçevesinde çıkarılan Karayolları taşıma Yönetmeliği’ne göre pikap, panel ve kamyonet türü araçların K1* Taşıma Yetki Belgesi ile trafiğe çıkma zorunluluğu bulunduğundan, ihaleye girecek firmanın ismine, Ulaştırma Bakanlığından veya ilgili Bölge Müdürlüğünden alınmış yıldızlı K1 Yetki Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunmaları zorunludur.” düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde K1* yetki belgesinin isteklilerin teklifleri kapsamında sunmaları gerektiğinden bahisle, K1* yetki belgesini sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

2) İdari Şartname’nin 7.1.b maddesinde belirtilen belgeleri sunmayan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

3) Teklif dosyasında sundukları belgeleri ihale tarihinden önce değil de ihale tarihinde idarece “aslı gibidir” yapılmış olan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

4) Mersin Çağdaş Tur. İnş. Tem. Ltd. Şti. ve Akdeniz Çınar Taş. İnş. Tem. Gıda. Ltd. Şti. ünvanlı istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin EKAP’tan güncellenmediği,

5) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik için özel sektöre yapmış olduğu işe ilişkin sözleşme ve faturalar sunulmasına rağmen söz konusu iş kapsamında çalıştırılan personele ilişkin SGK’nın resmi internet sayfasından erişilebilen sigorta tahakkuk ve hizmet belgesinin sunulmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin mesleki faaliyet belgesinin uygun olmadığı, bu nedenle ihale üzerinde bırakılan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

6) Günlük 24 saat hizmet verecek olan combi tipi 2 adet araçta günlük hizmet süresi içerisinde kaç adet şoför çalıştırılacağına ilişkin birim fiyat teklif cetveli ve Teknik Şartname’de herhangi bir düzenleme yapılmamasının bu kaleme ilişkin teklif verme noktasında isteklileri tereddüde düşürdüğü iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Şikâyete konu ihalenin Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin “Araç Kiralama Hizmet Alımı” işi olduğu anlaşılmıştır.

08.05.2017 tarihli ihale komisyonu kararından bahse konu ihaleye 7 isteklinin katıldığı, bütün tekliflerin geçerli teklif olarak belirlendiği, ihalenin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Turgut Serkan Çetin (Çetin Tur) üzerinde bırakıldığı, Akdeniz Çınar Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak belirlendiği görülmüştür.

İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için sunması gereken belgelerin ve yeterlik kriterlerinin düzenlendiği ihaleye ait İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yer alan “7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler” düzenlemesi yer almaktadır. Bu madde ile İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde belirtilen belgelerin dışında işe ait Teknik Şartname’de teklif dosyası kapsamında sunulmasının gerekli olduğu belirtilen belgelerin de isteklilerce teklif dosyası kapsamında sunulması gerektiğinin düzenlendiği anlaşılmıştır.

İşe ait Teknik Şartname’de ise “4925 sayılı Karayolları Taşımacılığı Kanunu’na ve aynı Kanun çerçevesinde çıkarılan Karayolları taşıma Yönetmeliği’ne göre pikap, panel ve kamyonet türü araçların K1* Taşıma Yetki Belgesi ile trafiğe çıkma zorunluluğu bulunduğundan, ihaleye girecek firmanın ismine Ulaştırma Bakanlığından veya ilgili Bölge Müdürlüğünden alınmış yıldızlı K1 Yetki Belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunmaları zorunludur.” düzenlemesi yer almaktadır. Teknik Şartname’de yapılan bu düzenlemede yer alan “ihaleye girecek firma” ibaresinden ihaleye katılan isteklilerin ifade edildiği anlaşılmıştır.

Aktarılan İdari Şartname ve Teknik Şartname düzenlemesi bir arada değerlendirildiğinde isteklilerin teklif dosyası kapsamında K1* belgesini sunmaları gerektiği anlaşılmıştır.

Ancak yapılan şikâyet başvurusu üzerine ihaleyi yapan idare tarafından görevlendirilen raportörlerce düzenlenen raporda bahse konu iddiaya ilişkin yer alan “… bahse konu belgeyi ilgili firma sözleşme aşamasında da sunabileceğinden itiraz uygun görülmemiştir.” ifadelerinden, idare tarafından anılan K1* belgesinin sözleşme aşamasında sunulabileceğinin değerlendirildiği anlaşılmıştır. İdarece K1* belgesinin sözleşme aşamasında sunulabileceği yönünde yapılan bu değerlendirmenin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

İhale işlem dosyasında yer alan belgeler kapsamında yapılan incelemede isteklilerden Ferdi-Tur Akaryakıt Taş. Tem. İnş. Oto. Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından K1* belgesi sunulduğu, diğer istekliler tarafından K1* belgesinin sunulmadığı görülmüştür.

Yapılan açıklamalar neticesinde teklif dosyası kapsamında K1* belgesi sunmadığı anlaşılan Turgut Serkan Çetin (Çetin Tur), Akdeniz Çınar Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Mersin Çağdaş Tur. İnş. Tem. Oto. Petrol Gıda İth. İhr. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Hasan Eroğlu-Cengiz Çalış İş Ortaklığı, Kilit Tem. Taş. Gıda Tur. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Akdeniz Sadık İnş. Taş. Tem. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

2. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, …” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler.

Şikayet ve itirazen şikayet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

Başvurular üzerine ihaleyi yapan idare veya Kurum tarafından gerekçeli olarak;

c) Başvurunun süre, usul ve şekil kurallarına uygun olmaması, usulüne uygun olarak sözleşme imzalanmış olması veya şikayete konu işlemlerde hukuka aykırılığın tespit edilememesi veya itirazen şikayet başvurusuna konu hususun Kurumun görev alanında bulunmaması hallerinde başvurunun reddine,

karar verilir. …” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) Şikayet başvuruları idareye, itirazen şikayet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

(2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması bulunmaktadır.

Kamu ihale mevzuatı gereğince idareye veya Kuruma yapılan bir başvurunun, şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu niteliğinde olabilmesi için, başvurunun hukuka aykırı işlem veya eylemlere karşı yapılmış olması gerekmektedir. Şöyle ki başvuruda bulunacak gerçek veya tüzel kişinin hukuka aykırı işlem veya eylemleri başvurusunda dile getirmesi durumunda söz konusu başvurudaki husus iddia niteliği taşıyabilir. Aksi takdirde mevzuat başvuru hakkını hukuka aykırı işlem veya eylemlere karşı tanımış olduğundan, hukuka aykırılığın dile getirilmediği başvurular şikâyet veya itirazen şikâyet başvurusu kapsamında değerlendirilememektedir.

Başvuru sahibinin söz konusu iddiasında yer alan ifadelere bakıldığında, başvuru sahibince işe İdari Şartname’nin aktarılan düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasının doğal sonucu olarak idarece tesis edilmesi gereken işlemlere yer verildiği, ancak ilgili düzenlemeler ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak gerçekleştirildiği düşünülen ihale aşamasına ilişkin idari bir işlemin belirtilmediği görülmüştür. Dolayısıyla başvuru sahibinin bu iddiasında ilgili İdari Şartname düzenlemelerine aykırı olacak şekilde idarece tesis edildiği düşünülen ihale aşamasına ait bir işlemin açık ve net olarak ortaya konulmadığı ve Kurum tarafından ihale sürecindeki işlem ve eylemlere ilişkin yapılacak inceleme başvuru sahibinin iddia konusu ettiği hususlara ve idarenin bu yöndeki beyanlarına hasredilmiş olması nedeniyle, uyuşmazlıklarda idari denetim yetkisi bu yönde bulunan Kurumun ihale komisyonlarının yerine geçip, re’sen inceleme sonucunu doğuracak şekilde yeniden inceleme yapma yetkisinin bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda bahse konu iddianın reddedilmesi gerektiği sonucu varılmıştır.

3. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “… 7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. …” düzenlemesi yer almaktadır. Bahse konu düzenlemeden teklif dosyası kapsamında aslı sunulması istenilen herhangi bir belgenin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretinin sunulabileceği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde bahse konu iddiaya ilişkin olarak yer alan ifadelerden iddiaya konu edilen öncelikli hususun ihale tarihinde aslı gibidir yapılıp yapılamayacağı hususunun olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “… Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. …” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

İşe ait İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “… 22.2. Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri ve İdari Şartname düzenlemesi birlikte değerlendirildiğinde isteklilerin teklif dosyası hazırlanmasına ilişkin işlemleri ihale saatine kadar gerçekleştirebileceği ve en geç ihale saatinde teklif vermeleri gerektiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla ihalenin yapılacağı gün ihale saatinden önce idare tarafından asıl belgenin sureti üzerine belgenin aslının görülerek “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek bir şerh düşülmesinin mevzuata aykırı olmayacağı anlaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek-1’inci maddesinde “(1) İş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş bitirme belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP kayıt numarası bulunan iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’inci maddesinde “30.8.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir.

30.8.2 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi ve belge sahiplerine verilmesinde, İhale Uygulama Yönetmelikleri ile bu Tebliğin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesine ilişkin hükümlerine uyulması gerekmektedir. EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve sorgulanmasına ilişkin “İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberine” EKAP üzerinden erişilebilir.

30.8.3 İdarece EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesine, EKAP tarafından otomatik olarak bir “belge numarası” verilmektedir. EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi çıktısı alınarak belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verilecektir.

30.8.4 Daha önce EKAP üzerinden düzenlenmeyen mevcut iş deneyim belgesinin, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenebilmesi için, iş deneyim belgesi sahibinin ilgili idareye başvuruda bulunması ve iş deneyim belgesinin aslını idareye teslim etmesi gerekmektedir. Bu durumda; ilgili idarece iş deneyim belgesi süresi içinde EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek 30.8.3 üncü maddede belirtilen şekilde onaylanıp ilgiliye verilecek, ilgili tarafından idareye teslim edilen iş deneyim belgesi ise dosyasında muhafaza edilecektir.

30.8.5 İhalelerde aday veya isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin sorgulanması, ihale komisyonu tarafından EKAP’ın “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan “belge numarası” esas alınarak yapılacaktır.

30.8.6 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanmasında iş deneyim belgesinin, EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan sorgulamada, bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda, sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır.

30.8.7 İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenleyebilmeleri için 29 uncu maddede belirtilen işlemlere uygun olarak EKAP’a kayıtlı olmaları gerekmektedir. İlanı veya duyurusu (Değişik ibare: 27/06/2015-29399 R.G./1. md.) 1/7/2016 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde, İhale Uygulama Yönetmelikleri Ek-1 maddeleri çerçevesinde, EKAP üzerinde kayıt altına alınma zorunluğu olduğu halde bu zorunluğa uygun olmayan iş deneyim belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından dolayı EKAP’a kayıtlı olmayan kurum ve kuruluşların aday ve istekliler açısından bir hak kaybına neden olmamaları bakımından öngörülen tarihlere kadar EKAP’a kayıt olmaları önem arz etmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

Yukarıya aktarılan mevzuat hükümlerinden 31.08.2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerektiği, ilanı veya duyurusu 31.08.2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 01.09.2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmelerinin zorunlu olduğu, bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 01.07.2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede Mersin Çağdaş Tur. İnş. Tem. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, ihale kayıt numarası 2013/170381 olan işten elde edinilen Karayolları 5’inci Bölge Müdürlüğünce 19.02.2015 tarihinde düzenlenmiş ve belge numarası 2013/170381-8811285-1-1 olan yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, Akdeniz Çınar Taş. İnş. Tem. Gıda. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin ise ihale kayıt numarası 2015/38265 olan Mersin Orman İşletme Müdürlüğünce 09.11.2015 tarihinde düzenlenmiş ve belge numarası 2015/38265-1272872-1-1 olan yüklenici iş bitirme belgesi olduğu görülmüştür.

İddiaya konu edilen iş deneyim belgelerinin belge numaraları kullanılarak EKAP üzerinde yapılan sorgulamada anılan isteklilerce sunulan iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıtlarının yapılmış olduğu ve sunulan belgelerin EKAP’a kayıtlı olan son versiyonlarının olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

5. Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’inci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.” hükmü yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden yurtdışında gerçekleştirilen işler dışındaki gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin belgelendirilmesi için yönetmelik maddesinde sayılan diğer belgelerle birlikte iş deneyimine konu olan işte personel çalıştırılmış ise personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerektiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere kendisi ile Altaş Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. arasında düzenlenen sözleşme ve faturaların sunulduğu görülmüştür. Bahse konu sözleşmenin Altaş Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş.nin ihale üzerinde bırakılan istekliden almış olduğu araç kiralama hizmetine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Anılan Sözleşme’nin “Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları” başlıklı 14’üncü maddesinde yer alan “… 14.2. Sözleşme konusunda personel çalıştırılmayacaktır. Araçlar şoförsüz olarak kiralanmıştır.”şeklindeki düzenlemesinden sözleşmeye konu işte personel çalıştırılmayacağı, araçların şoförsüz olarak kiralanacağı anlaşılmıştır. Dolayısıyla aktarılan mevzuat hükümleri gereği ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından iş deneyimi tevsik eden belgeler kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren SGK tarafından düzenlenmiş belgelerin sunulmasının beklenemeyeceği değerlendirildiğinden başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından mesleki faaliyet belgesinin uygun olmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine yönelik iddiasına ilişkin yapılan incelemede ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Mersin Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından düzenlenmiş Mesleki Faaliyet Belgesi sunulduğu görülmüştür. Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde bahse konu iddiasına ilişkin yer alan ifadelerin “ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan mesleki faaliyet belgesinin uygun olmadığı” şeklinde genel nitelikli olduğu, söz konusu belgede var olduğu düşünülen uygunsuzluk konusunun açık ve net olarak dile getirilmediği anlaşıldığından İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin 8’inci fıkrasında yer alan açıklama gereğince başvuru sahibinin söz konusu iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

6. Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin söz konusu iddiasında özet olarak, günlük 24 saat hizmet verecek olan combi tipi 2 adet araçta günlük hizmet süresi içerisinde kaç adet şoför çalıştırılacağı hususunda ihale dokumanı içerisinde yer alan ne birim fiyat teklif cetvelinde ne de Teknik Şartname’de herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı, bu nedenle isteklilerin tereddüde düştüğünün ifade edildiği görüldüğünden bu iddianın ihale dokümanında yapılması gerektiği düşünülen bir düzenlemenin yapılması gerektiğine yönelik olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. …” hükmü yer almaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.” hükmü,

Anılan Tebliğ’in “İtirazen şikayet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 9’uncu maddesinde “(1) İhale işlemleriyle ilgili bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekliler ile istekli olabilecekler, idareye şikayet başvurusunda bulunduktan sonra süresi içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunabilir. …

(2) İstekli olabilecekler; ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar hakkında başvuruda bulunabilir.

(4) İstekliler; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabilir. … ” açıklaması yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümlerinden ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurusunun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesi hükümleri gereği ihale dokümanının ilana yansımayan hükümlerine yönelik şikâyet başvuruların dokümanın satın alındığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde ve en geç ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar istekli olabilecekler tarafından yapabileceği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede başvuru sahibinin söz konusu iddiasının ihale yapıldıktan sonra idareye yapılan şikâyet başvurusuna konu edildiği görülmüştür. Bu sebeple aktarılan mevzuat hükümlerinde yer alan süre içerisinde şikâyete konu edilmeyen bahse konu iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Ayrıca başvuru sahibinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4’üncü maddesinde “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini … ifade eder.” şeklinde yapılan istekli tanımı gereğince ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazandığı, birim fiyat teklif mektubundaki dokümanın tamamının okunup kabul edildiğine ilişkin ifade uyarınca teklif mektubunu imzalayan isteklilerin ihaleye teklif vermekle ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak teklif vermeyi kabul ettiği dikkate alındığında istekli sıfatını haiz başvuru sahibinin ihale dokümanına yönelik bu iddiasının ehliyet yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde başvuru sahibinin söz konusu iddiasının ehliyet ve süre yönünden reddedilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Turgut Serkan Çetin (Çetin Tur), Akdeniz Çınar Tur. Taş. İnş. Tem. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Mersin Çağdaş Tur. İnş. Tem. Oto. Petrol Gıda İth. İhr. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti., Hasan Eroğlu-Cengiz Çalış İş Ortaklığı, Kilit Tem. Taş. Gıda Tur. İnş. Tic. ve San. Ltd. Şti. ve Akdeniz Sadık İnş. Taş. Tem. Oto. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.ye ait tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.