Pazartesi, Temmuz 15, 2024
Ekap

EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin ortaklıkları, yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgilerin süresi içinde EKAP’ta güncellenmemesi durumunda istekli elenir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2020/001

Gündem No : 82

Karar Tarihi : 08.01.2020

Karar No : 2020/UH.II-70

BAŞVURU SAHİBİ:

Florya Yemek Ticaret A.Ş.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/340219 İhale Kayıt Numaralı “16 Kısım Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “16 Kısım Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Florya Yemek Ticaret A.Ş.nin 25.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.12.2019 tarih ve 52754 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1569 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 16 kısım yemek hizmet alımı ihalesinin 1’inci kısmında ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Danış Kurumsal Hizmetler İnşaat Yemek Hizmetleri Temizlik Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin teklifinin aşağıdaki gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

1) Sunulan Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan bilgilerin şirketin tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu göstermediği, Ticaret Sicil Gazetesinde tüzel kişiliğin ortakları, hisse oranları ve yönetimdeki görevliler açık olarak belirtilmediğinden e-teklifi imzalayan veya teklifi imzalamaya yetki veren kişinin yetkili olup olmadığı hususlarının anlaşılamayacağı, ayrıca anılan isteklinin anonim şirket olması sebebiyle sunulan belgelerde yer alan ortaklık yapısını gösterir pay defterinin istenilmesi suretiyle e-teklifi imzalayan veya teklifi imzalamaya yetki veren kişinin yetkili olup olmadığı hususlarının teyidinin yapılması gerektiği,

2) Sunulan iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de istenilen iş deneyim kriterlerini sağlamadığı, benzer iş tanımına uygun olmadığı, karşılaması gereken parasal limitleri karşılamadığı, sunulan iş deneyim belgesine konu işin özel sektöre gerçekleştirilen bir iş olduğu, dolayısıyla bahse konu iş deneyim belgesinin kabul edilebilmesi için sözleşme, faturalar ile SGK belgelerinin de sunulması gerektiği, ayrıca düzenlenen fatura örneklerinin yetkili meslek mensupları veya vergi daireleri tarafından onaylanmadığı, sözleşmeyi imzalayan kişilerin sözleşme imzalamaya yetkili olmadığı,

3) İhale tarihi olan 03.09.2019 tarihinden önce isteklinin ortakları, ortaklık oranları, yönetimdeki görevliler ile vekil veya temsilci bilgilerinin güncellenip EKAP’a kayıt edilmediği, ihale tarihinden önce bu bilgilerin EKAP’a kayıt edilmesinin zorunlu olduğu,

4) Sunulan işletme kayıt belgesinin geçerliliğini kaybettiği, bahse konu belgenin ihale tarihinde geçerli olduğu halde ihaleden sonra iptal edildiği için geçerliliğini yitirdiği,

5) Sunulan geçici teminat mektubunun toplam teklif tutarının %3’ünü karşılamadığı ve standart forma uygun olarak hazırlanmadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1. Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Asgari sayı” başlıklı 338’inci maddesinde “(1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 330 uncu madde hükmü saklıdır.

(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur.

(3) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; ettiremez.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Hamiline yazılı pay senetlerinin devri” başlıklı 489’uncu maddesinde “(1) Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder.” hükmü,

Aynı Kanun’un “Nama yazılı payların ve pay senetlerinin devrinde ilke” başlıklı 490’ıncı maddesinde “(1) Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler.

(2) Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “II-Esas sözleşmeyle sınırlama, 1. İlkeler” başlıklı 492’nci maddesinde “(1) Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceğini öngörebilir…” hükmü,

Aynı Kanun’un “III-Pay defteri, 1. Kayıt” başlıklı 499’uncu maddesinde “(1) Şirket, senede bağlanmamış pay ve nama yazılı pay senedi sahipleriyle, intifa hakkı sahiplerini, ad, soyad, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder.

(2) Payın usulüne uygun olarak devredildiği veya üzerinde intifa hakkı kurulduğu ispat edilmediği sürece, devralan ve intifa hakkı sahibi pay defterine yazılamaz.

(3) Şirket, kaydın yapıldığını pay senedine işaret eder.

(4) Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi ve intifa hakkı sahibi olarak kabul edilir…” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur…” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır…” hükmü yer almaktadır.

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 12 Aylık 16 Kısım Yemek Hizmet Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 12 Aylık 16 Kısım Yemek Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer:

1. Kısım Afyonkarahisar Devlet Hastanesi

…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 16 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İsteklilerin üzerinde kalan kısımların her biri için ayrı ayrı sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından e-teklif alınmak suretiyle 03.09.2019 tarihinde yapılan “16 Kısım Yemek Hizmeti Alımı” işi ihalesine 31 isteklinin katıldığı, 20.09.2019 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin şikayete konu 1’inci kısmının iptal edildiği, bahse konu iptal kararı üzerine Cüneyt Cangin tarafından kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, Kurul tarafından 31.10.2019 tarihinde alınan kararla idarenin ihalenin 1’inci kısmına ilişkin iptal kararının iptaline karar verildiği, söz konusu karar üzerine alınan 12.11.2019 onay tarihli 2’nci ihale komisyonu kararı ile ihalenin şikayete konu 1’inci kısmının Danış Kurumsal Hizm. İnş. Yem. Hizm. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Florya Yemek Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

İdare tarafından ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibine EKAP üzerinden gönderilen 07.11.2019 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazıda “16 Kısım Yemek Hizmeti Alımı işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğimiz bilgileri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri, İdari Şartnamenin 7.9, 7.10 ve 7.11 inci maddelerine uygun olarak, 11.11.2019 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

•İmza Beyannamesi

•İmza Sirküleri

•Ticaret Sicili Bilgileri

•Bilanço Bilgileri (Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar)

•Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak alınmayan banka referans mektubuna ilişkin bilgiler belirtilecektir.

•İşletme Kayıt Belgesi” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Söz konusu yazı üzerine ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Danış Kurumsal Hizm. İnş. Yem. Hizm. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından “Bilanço bilgileri tablosu, banka referans mektubu, ticaret sicili gazeteleri, imza sirküleri, işletme kayıt belgesi ile iş bitirme belgesi” sunulduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Danış Kurumsal Hizm. İnş. Yem. Hizm. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından teklifi kapsamında 08.01.2014 tarihli ve 8481 sayılı, 22.06.2016 tarihli ve 9102 sayılı, 30.11.2016 tarihli ve 9209 sayılı, 24.07.2019 tarihli ve 9875 sayılı Ticaret Sicil Gazetelerinin sunulduğu, 22.06.2016 tarihli ve 9102 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde şirketin tek ortağının bulunduğu (Deniz Danış %100 oranında ortak) bilgisinin yer aldığı, 30.11.2016 tarihli ve 9209 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Deniz Danış’ın şirketi münferiden temsil ve iltizama yetkili kılındığı görülmüştür.

Ayrıca söz konusu istekli tarafından Deniz Danış’a ait 24.07.2019 tarihli imza sirkülerinin sunulduğu görülmüştür.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Danış Kurumsal Hizm. İnş. Yem. Hizm. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin bir anonim şirket olması sebebiyle şirketin son durumuna ilişkin bilgilerin Ticaret Sicil Gazetelerinden anlaşılamayacağı, bu kapsamda ilgili tüzel kişinin son durumuna ilişkin nihai değerlendirmeyi yapabilmek için pay defterine ihtiyaç duyulmuş olup, bu kapsamda ilgili istekliden temin edilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Danış Kurumsal Hizm. İnş. Yem. Hizm. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından 18.10.2019 tarihinde aynı ihalenin 2. ve 5’inci kısımlarına itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, bahse konu itirazen şikayet başvurusu üzerine eşit muamele kapsamında yapılan incelemede anılan istekliden 06.11.2019 tarihli ve 20138 sayılı yazı ile başvuruya konu ihalenin gerçekleştirilme tarihi olan 03.09.2019 tarihi itibariyle tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarını gösteren pay defterinin tamamının meslek mensubu (SMMM/YMM) veya noter onaylı suretinin gönderilmesi talep edilmiş olup, aynı tarihte ihalesi yapılan şikayete konu 1’inci kısmına yönelik yapılan inceleme kapsamında yeniden pay defterlerinin istenilmesine gerek duyulmamıştır.

25.11.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan cevabi yazı ile ilgili ortaklık pay defterinin sureti Kuruma teslim edilmiştir. Anılan pay defterinin incelenmesi neticesinde, şirketin tek ortağının ihale tarihi itibariyle Deniz Danış olduğu, toplam şirket sermayesinin (2.000 adet paya ayrılmış) 1.000.000,00 TL olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, Danış Kurumsal Hizm. İnş. Yem. Hizm. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin ortaklarına ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgilerin, isteklinin teklifi kapsamında sunduğu belgelerde yer alan bilgilerle uyumlu olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, başvuru sahibinin ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif mektubunun yetkili kişiler tarafından imzalanmadığı iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede; 31.12.2019 tarihli ve 23749 sayılı yazı ile Elektronik İhale Dairesi Başkanlığı’ndan “Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 03.09.2019 tarihinde gerçekleştirilen 2019/340219 ihale kayıt numaralı “16 Kısım Yemek Hizmeti Alımı” ihalesinin 1’inci kısmına yönelik olarak Kurumumuza yapılan başvuruya ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgilere ihtiyaç duyulmuştur.

1) Söz konusu kısma teklif veren Danış Kurumsal Hizmetler İnşaat Yemek Hizmetleri

Temizlik Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin;

a) EKAP üzerindeki platform sorumlusu, imza yetkilisi vs. bilgileri,

b) Birim fiyat teklif mektubunun hangi kişi tarafından imzalandığı,

Belirtilen hususlarla ilgili olarak gerekli bilgilerin/belgelerin oluşturularak tarafımıza gönderilmesi hususunda;

…” ifadelerine yer verilerek bilgi talep edilmiştir.

Söz konusu yazıya cevaben gönderilen 02.01.2020 tarihli ve 30 sayılı yazıda “EKAP kayıtlarında yapılan incelemede aşağıda bilgilere ulaşılmıştır:

1) Danış Kurumsal Hizmetler İnşaat Yemek Hizmetleri Temizlik Gıda Sanayi ve

Ticaret Anonim Şirketi

a) EKAP İmza Yetkilisi /Platform Sorumlusu: Deniz Danış

b) 2019/340219 İKN’li ihalede teklifi e-imza ile imzalayan kişi: Deniz Danış

…” ifadelerine yer verilmiştir.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin birim fiyat teklif mektubu üzerinde teklif sahibi olarak Danış Kurumsal Hizm. İnş. Yem. Hizm. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş. ifadesinin yer aldığı, başvuru sahibi tüzel kişilik adına Deniz Danış (%100 oranında ortak) tarafından birim fiyat teklif mektubunun imzalandığı anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

2. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

…” hükmü yer almaktadır.

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

1. Adı: 12 Aylık 16 Kısım Yemek Hizmet Alımı

…” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 40’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel Kuruluşlar için yapılan Yemek Hizmeti işleri benzer iş olarak kabul edilecektir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Danış Kurumsal Hizm. İnş. Yem. Hizm. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş.nin teklifi kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Batman Bölge Müdürlüğü tarafından 10.10.2018 tarihinde kendi adına düzenlenmiş olan 2016/192177-1561195-1-2 sayılı ve 7.452.261,08 TL belge tutarlı iş bitirme belgesinin sunulduğu, bahse konu belge üzerindeki bilgiler incelendiğinde anılan belgenin TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı tabldot yemekhanesinin yemek ve servis hizmetleri ile Kristal Park’ın aşçılık, garsonluk, servis ve servis sonrası hizmetleri ile alakart yemek hizmetleri yürütülmesi işinden elde edilmiş bir iş deneyim belgesi olduğu görülmüş olup anılan iş deneyim belgesi tutarının ihale dokümanında istenilen asgari iş deneyim tutarını (15.380.300,00 x %40 = 6.152.120,00 TL) sağladığı tespit edilmiştir.

Bahse konu iş deneyim belgesinin kamuya gerçekleştirilen yemek hizmeti işinden elde edilen bir belge olduğu, dolayısıyla söz konusu işin özel sektöre gerçekleştirilmiş bir iş olmadığı anlaşıldığından iş deneyiminin tevsiki amacıyla sözleşme, sözleşmeye ilişkin faturalar ile SGK belgelerinin sunulmasına gerek bulunmadığı, ayrıca anılan iş deneyim belgesinin ihale konusu iş ve idarece belirlenen benzer işe de uygun olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3. Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “İhalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kaydı” başlıklı 7’nci maddesinde “…(5) EKAP’a kayıtlı olan; gerçek kişilerin kendileri ile vekil veya temsilcileri; tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç), yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcileri için aşağıda yer alan bilgileri güncelleyip son başvuru veya ihale tarihinden ve sözleşme imzalamadan önce EKAP’a kaydetmeleri zorunludur. Bu kişilerin,

a) Gerçek kişi olması halinde adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ile varsa işletme adı ve ticaret unvanı,

b) Tüzel kişi olması halinde ticaret unvanı, vergi kimlik numarası ile varsa işletme adı.

(6) Bu madde kapsamında EKAP’a kaydedilen bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beşinci fıkrada belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içerisinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 31.3’üncü maddesinde ise “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 7’nci maddesinde istenen bilgilerin EKAP üzerinde eksiksiz, doğru ve güncel tutulması gerekmektedir. EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından anılan maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgilerde değişiklik yapılmasının gerektiği hallerde bu değişikliklerin, en geç değişiklik tarihini izleyen 7 (yedi) gün içinde ancak her durumda son başvuru veya ihale tarihinden önce, son başvuru veya ihale tarihinden sonra gerçekleşen değişikliklerin sözleşme imzalanmadan önce güncellenerek EKAP’a kaydedilmesi zorunludur.” açıklaması bulunmaktadır.

Yapılan incelemede her ne kadar EKAP’a kayıtlı olan tüzel kişilerin kendileri, ortakları ve ortaklık oranları, yönetimindeki görevliler ile vekil veya temsilcilerine ilişkin bilgilerin güncellenip son başvuru veya ihale tarihinden önce EKAP’a kaydedilmeleri gerekmekte ise de Kamu İhale Mevzuatında aksi durumda teklifin değerlendirme dışı bırakılacağına yönelik açık bir düzenlemenin bulunmadığı, bu doğrultuda başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4. Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

ı) İstekli firmalar, 5996 sayılı Kanun gereği alınan İşletme Kayıt Belgesinin aslını veya noterce tasdikli belgeyi teklif ile birlikte verilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi Danış Kurumsal Hizm. İnş. Yem. Hizm. Tem. Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından Siirt Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş işletme kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede işletme faaliyet konusunun “Gıda Üretimi Yapan İşletmeler” olduğu, belgenin ilk veriliş tarihinin 02.08.2019 olduğu görülmüştür.

Bahse konu belgenin teyidinin inceleme tarihi itibariyle “http://ggbs.tarim.gov.tr/” internet adresinden yapılabildiği, dolayısıyla söz konusu belgenin geçerli olup olmadığına ilişkin bir tereddüttün bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

5. Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

Başvuru konusu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

c) Bu şartnamede belirlenen geçiçi teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldıklarını gösteren makbuzlar.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 30.01.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından Garanti Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen 800.000,00 TL değerinde ve 03.03.2020 tarihine kadar geçerli geçici teminat belgesinin elektronik ortamda sunulduğu,

Geçici teminat tutarının anılan isteklinin teklif bedelinin (15.380.300,00 TL) yüzde üçünü (461.409,00 TL) karşıladığı anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, başvuru sahibi isteklinin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.