Pazartesi, Temmuz 15, 2024
En Avantajlı Teklif

Yaklaşık maliyetin üstündeki teklif, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenebilir mi?

KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No : 2020/001

Gündem No : 80

Karar Tarihi : 08.01.2020

Karar No : 2020/UM.II-68

BAŞVURU SAHİBİ:

Beren Medikal Paz. San. Tic. Ltd. Şti.,

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/404116 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İline Bağlı Sağlık Tesislerine 33 Kısım Sarf Karşılığı Cihaz Alımı” İhalesi (15. Kısım)

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14.10.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İzmir İline Bağlı Sağlık Tesislerine 33 Kısım Sarf Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesine ilişkin olarak Beren Medikal Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin 22.11.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.11.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.12.2019 tarih ve 52162 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.12.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/1547-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhalenin 15’inci kısmı üzerinde bırakılan Buset Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklif etmiş olduğu cihazın Teknik Şartname’nin 2.2’nci maddesinde yer alan düzenlemeyi karşılamadığı, ayrıca bu isteklinin teklifi yaklaşık maliyetin çok üzerinde olmasına rağmen ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, kendi tekliflerinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olmasından dolayı değerlendirme dışı bırakıldığı, her iki istekli için de aynı olan bir durumda ihalenin Buset Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasının yerinde olmadığı, ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

9) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirtilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilân veya davet belgelerinde belirtilir…” hükmü,

Aynı Kanun’un “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır…” hükmü yer almaktadır.

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla numune, teknik bilgilerin yer aldığı katalog, teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman ile fotoğraf istenebilir. Özel imalat süreci gerektiren mal alımları hariç, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar içeren doküman istenilmesi durumunda katalog istenilmesi zorunludur. İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara ilişkin sorulara teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilir.

(2) İdare tarafından numune sunulmasının istenilmesi durumunda, hangi kalem/kalemler için numune istenildiği, numunenin sayısı ve gerekli görülen diğer hususlar ön yeterlik şartnamesinde veya idari şartnamede belirtilir…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 64’üncü maddesinde “(1) Yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır ve ihale komisyonunca alınan gerekçeli karar ihale yetkilisinin onayına sunulur…” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler” başlıklı 16.3’üncü maddesinde “16.3.1. Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerin kabul edilip edilemeyeceği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır. İhale komisyonu;

a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen herhangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığını,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını,

Sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak, teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

16.3.2. Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir. Bu durumda sorumluluk idareye aittir.” açıklaması yer almaktadır.

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu malın;

a) Adı: İzmir İline Bağlı Sağlık Tesislerine 33 Kısım Sarf Karşılığı Cihaz Alımı

b) Varsa kodu: —-

c) Miktarı ve türü: İzmir İline Bağlı Sağlık Tesislerine 33 Kısım Sarf Karşılığı Cihaz Alımı İhalesi Toplam 33 Kısım Ve 80 Kalemden Oluşmaktadır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Teslim edileceği yerler: İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Ekli Dağıtım Listede Mevcut Tüm Sağlık Tesislerinin Sarf Depolarına Teslimat Yapılacaktır.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5.6. A) İstekliler Teknik Şartname maddelerini ayrı ayrı Türkçe olarak Şartname’deki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevap “……… marka, ……… model, ……….. cihazı ve ……… kitlerine ait Teknik Şartname’ye uygunluk belgesi” başlığı altında teklif veren isteklinin antetli kâğıdına yazılmış ve yetkilisi tarafından imzalanmış olacaktır. Bu cevaplar ibraz edilecek orijinal dokümanlardaki veriler ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık olursa istekli ihale dışı bırakılacaktır.

B) Cihaz ve kitlere ait orijinal katalog, broşür, fotoğraf ve tüm teknik dokümanlar verilecektir. Teknik şartnamede yer alan tüm hususların üretici firma, orijinal katalog ve dokümanları ile belgelendirilecektir. Orijinal katalog üzerinde teknik özelliği cevap teşkil edecek şekilde hangi özelliğe cevap oluşturduğunu anlaşılması için altı renkli kalemle çizilerek yan tarafına teknik şartnamedeki ilgili numara yazılacaktır. Ayrıca teklif edilen ürünlere ilişkin Türkçe katalog teklif ile birlikte sunulacaktır.

C) Demonstrasyon: ihale veya muayene komisyonu teknik şartnamenin karşılanıp karşılanmadığına ilişkin gerekli görmesi halinde isteklilerden “Teknik Şartname’de belirtilen herhangi bir cihazla ilgili” tüm masraflar istekliye ait olmak kaydıyla demonstrasyon isteyebilecektir. İhaleye katılan ve teklifi geçerli bulunan firmalar gerekli görülmesi halinde demoya çağrılacaktır. Demonstrasyona katılım yeri, tarih ve saati ayrıca ihale sonrasında isteklilere yazılı olarak bildirilecektir. İsteklilerden demo yazısının tebliğinden itibaren en az 5 iş günü içerisinde demoya hazır olmaları istenecektir. İstekliler demonstrasyona Teknik Şartname’de belirtilen tüm hususları gösterecek şekilde tüm donanım, cihaz ve malzemeleriyle hazır olarak geleceklerdir. Demo devam ederken değerlendirilen maddelerin yapılamaması durumunda o maddeler tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır. Demo yapılması neticesinde teklifte sunulan herhangi bir madde veya alt maddelerin teknik şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli ihale dışı bırakılacaktır. Demo sonucunda en az bir komisyon uzman üyesinin ve firma yetkililerinin imzalayacağı demonstrasyon tutanağı düzenlenecek olup demo tutanağı taraflarca imzalanacaktır. Demo tutanağının isteklilerce imzalanmaması halinde yine bu husus demoya katılan komisyon üyesi/üyeleri tarafından ayrı bir tutanakla tespit edilecektir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

19.2.1. Bu ihaledeki kısım sayısı 33 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhale kalem bazında kısmi teklife kapalıdır. İhale toplam 33 kısım (80 kalem)’den oluşmaktadır. İstekliler istedikleri kısım/kısımlara(kısımları oluşturan kalemlerin tamamına teklif vermek koşulu ile) her bir kısma ayrı ayrı teklif verilebilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Enteral Beslenme Cihazı Teknik Şartnamesi’nin “Genel İstek ve Özellikler” başlıklı 2’nci maddesinde “…2.2. Pompa merkezi elektrik şebekesine bağlı olmadan kendi şarj kaynağıyla 250ml/h hızda 12 saat çalışabilmelidir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre, idarelerce gerçekleştirilecek ihalelerde sunulan tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde bulunması durumunda, ihale komisyonlarınca aktarılan Tebliğ açıklamasına göre belirtilen sorgulama konuları esas alınarak tekliflerin değerlendirileceği, ayrıca yaklaşık maliyet güncel olmakla birlikte idarece bu maliyetin üzerinde ihaleye sunulan tekliflerin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde idare ödeneğinin yeterli bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında tekliflerin, kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebileceği, bu hususun belirtilen gerekçeler bakımından ihaleyi yapan idarenin sorumluğunda ve takdirinde olduğu anlaşılmaktadır.

15.11.2019 onay tarihli ihale komisyonu kararında “Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflerle ilgili olarak;

Kamu İhale Genel Tebliği madde 16.3.1.de belirtilen; “İhale komisyonu, a) Yaklaşık maliyet hesaplanırken değerlendirilmeyen her hangi bir husus olup olmadığını,

b) Yaklaşık maliyet güncellenerek tespit edilmişse, güncellemenin doğru yapılıp yapılmadığı,

c) Verilen teklif fiyatlarının piyasa rayiç fiyatlarını yansıtıp yansıtmadığını sorgulayarak verilen teklifleri yaklaşık maliyete göre mukayese eder ve bütçe ödeneklerini de göz önünde bulundurarak teklif fiyatlarını uygun bulması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi ve varsa ikinci teklifi belirlemek veya verilen teklif fiyatlarını uygun bulmaması halinde ihalenin iptaline karar vermek hususunda takdir yetkisine sahiptir.”

Kamu İhale Genel Tebliği madde 16.3.2.de belirtilen; “Yaklaşık maliyetin üzerinde olmakla birlikte teklifin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde İdarenin ek ödeneğinin bulunması veya ilgili mali mevzuatı gereği ödenek aktarımının mümkün olması durumlarında teklifler kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak kabul edilebilir.” hükümlerine de uygun olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;

Yaklaşık maliyetin, SUT, MKYS ortalama birim fiyatlar ile idaremizin geçmiş yıl alım fiyatları baz alınarak belirlendiği, ihalede teklif edilen ürünlerin yerli malı ürünler de dahil olmak üzere döviz kuruna endeksli malzemeler olması, ihale tarihi öncesindeki döviz kurundaki belirgin artışlar ile endekslerdeki tutarsız dalgalanmalar, kurullarımızın ödeme gün sürelerinin uzun olması ve işin süresinin 24 aylık olması gibi faktör de dikkate alınarak, ürünlerin UBB/ÜTS ve MKYS sorgulamaları ile başka idarelerin alım fiyatlarıyla da karşılaştırılmış, aşağıdaki tabloda belirtilen kalemler için verilen fiyatların kabul edilebilir nitelikte olduğu, söz konusu malzemelerin, vazgeçilemez ve ertelenemez sağlık hizmet gerekliliği açısından zorunluluk teşkil eden malzemeler olduğu, hizmet gerekleri ile ödenek durumları da göz önünde bulundurularak söz konusu kalemlerin alınmasına
Oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadeleri,

Aynı ihale komisyon kararında aşağıda yer verilen tablo bulunmaktadır.

Malzeme adı Miktar Alım fiyatı Toplam alım fiyatı Yaklaşık maliyet birim Yaklaşık maliyet toplam MKYS birim fiyat

… … … … … … …

Enteral Beslenme Seti 263.350 7,99 2.104.166,50 1,38 362.843,63 9,50

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14.10.2019 tarihinde yapılan “İzmir İline Bağlı Sağlık Tesislerine 33 Kısım Sarf Karşılığı Cihaz Alımı” ihalesinin şikayete konu 15’inci kısmına 3 isteklinin katıldığı, kısma ilişkin yaklaşık maliyet tutarının 362.843,63 TL olduğu, Burset Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin 2.104.166,50 TL, başvuru sahibi Beren Medikal Paz. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin 2.496.558,00 TL olduğu, Vascudem Sağlık Tek. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin ise 4.160.930,00 TL olduğu, 15.11.2019 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile başvuru sahibi Beren Medikal Paz. San. Tic. Ltd. Şti. ile Vascudem Sağlık Tek. Tic. Ltd. Şti.nin teklifleri yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, Burset Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüştür.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan Ahfa Martka BN-700A Model Enteral Beslenme Cihazı ve Enteral Kitlerine Ait Teknik Şartname’ye Uygunluk Belgesinde “2. Pompa merkezi elektrik şebekesine bağlı olmadan kendi şarj kaynağıyla 250 ml/h hızda 12 saat çalışmaktadır.” ifadesinin yer aldığı,

Bahse konu istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan cihaza ilişkin teknik özellikler kataloğunun batarya kısmında “Şarj edilebilir NİMH batarya, DC12V, 200 mAh, Batarya tamamen şarj edildiğinde 250 ml/sa hızda 12 saat çalışabilme özelliği” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

Ayrıca, anılan istekli tarafından sunulan cihaza ilişkin olarak idare tarafından demonstrasyon yapıldığı, bahse konu tutanakta istekli tarafından sunulan cihazın Teknik Şartname’nin tüm hükümlerini karşıladığı belirtilmiş olup aralarında ihale komisyonunda görevli teknik üyenin de yer aldığı bir heyet tarafından imzalandığı görülmüştür.

Sonuç olarak, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklifi kapsamında sunulan cihaza ilişkin teknik özellikler kataloğuna göre anılan cihazın Teknik Şartnamesi’nin şikayete konu “…2.2. Pompa merkezi elektrik şebekesine bağlı olmadan kendi şarj kaynağıyla 250ml/h hızda 12 saat çalışabilmelidir.” düzenlemesini karşıladığı, ayrıca söz konusu cihaza ilişkin olarak ihale komisyonunda görevlendirilen üyenin de aralarında bulunduğu bir heyet tarafından demonstrasyon işlemlerinin yapıldığı, bahse konu demonstrasyon tutanağında ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu cihazın Teknik Şartname’nin tüm hükümlerini karşıladığının ifade edildiği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, ihalenin şikayete konu 15’inci kısmına 3 teklif sunulduğu, tüm tekliflerin söz konusu kısmın yaklaşık maliyet tutarının üzerinde olduğu, idarece ihalenin en düşük teklifi veren Burset Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, diğer iki isteklinin tekliflerinin ise yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin iddiasının ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin de yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği şeklinde olduğu,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesi uyarınca yaklaşık maliyetin üzerinde sunulan tekliflerin kabul edilebilir nitelikte görülmesi halinde kamu yararı ve hizmet gerekleri de dikkate alınarak söz konusu tekliflerin kabul edilebileceği, bu hususun belirtilen gerekçeler bakımından ihaleyi yapan idarenin sorumluğunda olduğu, ayrıca 15.11.2019 onay tarihli ihale komisyonu kararında da görüleceği üzere idare tarafından ihalenin yaklaşık maliyetin üzerinde teklif veren istekli üzerinde bırakılmasında Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.3’üncü maddesinde yer verilen hususların gözetildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen tespitler neticesinde başvuru sahibi isteklinin iddiasının reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Ayrıca; İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinin altıncı fıkrasında “…Kısmi teklife açık ihalelerde… tekliflerin verilmesi ile bu aşamadan sonraki işlemlere ilişkin başvurularda, başvuru bedeli toplam yaklaşık maliyet üzerinden yatırılır. Başvuruya konu kısmın yaklaşık maliyetine göre fazla yatırıldığı tespit edilen tutar Kurum tarafından başvuru sahibine iade edilir” açıklaması bulunmaktadır. Başvuru sahibi tarafından başvuru bedelinin 22.887,00 TL olarak yatırıldığı görülmekle birlikte ihalenin şikâyete konu kısımların yaklaşık maliyet tutarı (362.843,63 TL) dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince başvuru bedeli 5.719,00 TL olarak hesaplanmakta olup, fazla ödendiği anlaşılan 17.168,00 TL’nin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iade edilmesi gerekmektedir.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinde “37 ve 38 inci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.

İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu” başlıklı 44’üncü maddesinde “İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43 üncü maddelere göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır.

36.2. İhale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda gerekçeli bir karar alarak ihale yetkilisinin onayına sunar.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim” başlıklı 42’nci maddesinde “42.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

42.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir…” düzenlemesi bulunmaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 40’ıncı maddesinden, ihale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde bırakılan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirileceği, aynı Kanun’un 44’üncü maddesinden ise ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi ile sözleşme imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin teklifinin uygun görülmesi kaydıyla sözleşmeye davet edilebileceği anlaşılmaktadır.

15.11.2019 onay tarihli ihale komisyonu kararında ihalenin şikayete konu 15’inci kısmının teklifi yaklaşık maliyetin üzerinde olan Burset Medikal San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Beren Medikal Paz. San. Tic. Ltd. Şti. ile Vascudem Sağlık Tek. Tic. Ltd. Şti.nin ise tekliflerinin yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı,

somut olaydaki durum da dikkate alındığında yaklaşık maliyetin üzerindeki anılan tekliflerin sırf yaklaşık maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının uygun bir gerekçe olarak görülemeyeceği, ancak bu durumun söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenmesi şeklinde bir zorunluluk olarak değerlendirilmemesi gerektiği, bir başka ifadeyle idarenin yaklaşık maliyetin üzerindeki bir teklifi uygun görme zorunluluğunun bulunmadığı, zira ihale mevzuatında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirleme veya yaklaşık maliyetin üzerindeki bir teklifi uygun görme zorunluluğu gerektirecek bir hükmün bulunmadığı, dolayısıyla yaklaşık maliyetin üzerindeki bir teklifi ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlememesinin idarenin takdirinde olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, somut olayda idarenin söz konusu isteklilerin teklif bedelini uygun görmeme yönünde iradesini ortaya koymuş olduğu anlaşıldığından başvurunun reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.